Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Тема. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА УРОК 20. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-09-2013, 10:58

План конспект уроку біології в 11 класі 

Тема. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

УРОК 20. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

 

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основні закономірності мінливості та функціонування генотипу як цілісної системи, про основні напрямки сучасної селекції та біотехнології, розвивати вмін­ня практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяль­ності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: мінливість, комбінативна мінливість, мо­дифікаційна мінливість, мутації, норма реакції, селекція, біотехнологія, транс­генні організми.

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Які типи мінливості трапляються у живих організмів?

2. Які особливості притаманні комбінаційній мінливості?

3. Які типи мутацій вам відомі?

4. Що сприяє збільшенню частоти мутацій?

5. Яке значення має селекція для людського суспільства?

6. Які переваги й недоліки мають трансгенні організми?

III. Контроль знань з теми

 

Варіант І

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Мутації, що призводять до зміни окремих генів:

а) хромосомні;

б) геномні;

в) генні;

г) летальні.

 

2. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі:

а) цитоплазматичні;

б) соматичні;

в) домінантні;

г) рецесивні.

 

3. Східно-азіатський центр походження рослин є батьківщиною:

а) яблуні;

б) картоплі;

в) тютюну;

г) кавового дерева.

 

4. Прикладом успадкування, зчепленого зі статтю, є:

а) хвороба Дауна;

б) строкатість листків рослин;

в) дальтонізм у людини;

г) далекозорість.

 

5. Установіть відповідність.

1 Цукровий буряк

2 Шовковиця

3 Томат

4 Червоний перець

А Південноамериканський центр

Б Середземноморський центр

В Східно-азіатський центр

Г Центральноамериканський цент

Д Абіссинський центр

 

Відповідність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від наймен­шої до найбільшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих куль­турах становила:

а) 15%;

6) 3%;

в) 9%;

г) 11%.

 

Послідовність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Варіант II

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Ділянка гена, яка не несе генетичної інформації, що кодує син­тез його продукту:

а) екзон;

б) локус;

в) інтрон;

г) домінантний алель.

 

2. Мутації, що призводять до зміни кількості хромосом:

а) хромосомні;

б) геномні;

в) генні;

г) соматичні.

 

3. Мутації, що викликають появу ознаки рецесивного типу:

а) хромосомні;

б) цитоплазматичні;

в) домінантні;

г) рецесивні.

 

4. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів пев­ного виду:

а) генетика;

б) біотехнологія;

в) геном;

г) фенотип.

 

5. Установіть відповідність.

1 Норма реакції

2 Варіаційний ряд

3 Генетика

4 Біотехнологія

А Послідовність кількісних по­казників певної ознаки, роз­ташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення

Б Наука, що вивчає закономірнос­ті мінливості та спадковості

В Галузь промисловості, в якій використовуються живі організ­ми чи біологічні процеси

Г Межі модифікаційної мінли­вості ознаки, що визначаються генотипом

Д Кратне збільшення набору хро­мосом у клітинах організму

 

Відповідність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбіль­шої до найменшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих куль­турах становила:

а) 15%;

6) 3%;

в) 9%;

г) 11%.

 

Послідовність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Варіант III

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Мутації, що призводять до зміни структури хромосом:

а) хромосомні;

б) геномні;

в) генні;

г) соматичні.

 

2. Мутації, що спричиняють появу ознаки домінантного типу:

а) цитоплазматичні;

б) хромосомні;

в) домінантні;

г) рецесивні.

 

3. Південноамериканський центр походження рослин є батьків­щиною:

а) яблуні;

б) картоплі;

в) кавового дерева;

г) цибулі.

 

4. Графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки:

а) варіаційний ряд;

б) варіаційна крива;

в) норма реакції;

г) фенотип.

 

5. Установіть відповідність.

1 Мікроорганізм

2 Тварина

3 Рослина

4 Людина

А Сорт

Б Штам

В Нація

Г Порода

Д Парасексуальний процес

 

Відповідність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від наймен­шої до найбільшої кількості хромосом, яку містять клітини лю­дей:

а) здорових;

б) хворих на синдром Дауна;

в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера;

г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою.

 

Послідовність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Варіант IV

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Ділянка гена, що несе генетичну інформацію, яка кодує синтез його продукту:

а) алель;

б) ген;

в) екзон;

г) термінатор.

 

2. Прикладом хромосомної аномалії є:

а) хвороба Дауна;

б) строкатість листків рослин;

в) дальтонізм у людини;

г) далекозорість.

 

3. Галузь промисловості, в якій використовуються живі організ­ми чи біологічні процеси:

а) генетика;

б) біотехнологія;

в) геном;

г) генотип.

 

4. Межі модифікаційної мінливості:

а) варіаційний ряд;

б) варіаційна крива;

в) норма реакції;

г) генотип.

 

5. Установіть відповідність.

1 Штам

2 Плазміди

3 Генофонд

4 Гібриди

А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особ­ливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю

Б Культура мікроорганізмів, одержаних від однієї клітини

В Нащадки, одержані внаслідок гібридизації

Г Позахромосомні фактори спад­ковості

Д Сукупність генетичної інформа­ції, закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму

 

Відповідність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбіль­шої до найменшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих куль­турах становила:

а) 5 %;

б) 23 %;

в) 19%;

г) 1 %.

 

Послідовність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Варіант V

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Південноазіатський центр походження рослин є батьківщиною:

а) бананів;

б) капусти;

в) ананасів;

г) цибулі.

 

2. Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташо­ваних у порядку їх зростання:

а) варіаційний ряд;

б) варіаційна крива;

в) норма реакції;

г) генотип.

 

3. Мутації, що призводять до зміни окремих генів:

а) соматичні;

б) хромосомні;

в) геномні;

г) генні.

 

4. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі:

а) цитоплазматичні;

б) хромосомні;

в) домінантні;

г) рецесивні.

 

5. Установіть відповідність.

1 Мутагенні фактори

2 Гетерозис

3 Чисті лінії

4 Рекомбінація

А Генотипно однорідні нащадки однієї особини, більшість генів яких є гомозиготними

Б Явище перерозподілу генетич­ного матеріалу батьків у геноти­пі нащадків

В Явище гібридної сили, яке про­являється в першому поколінні гібридів, отриманих шляхом віддаленої гібридизації

Г Послідовність кількісних по­казників певної ознаки, роз­ташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення

Д Фактори навколишнього середовища, які викликають мутації

 

Відповідність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від наймен­шої до найбільшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих куль­турах становила:

а) 5 %;

б) 23 %;

в) 19 %;

г) 1 %.

 

Послідовність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Варіант VI

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Східно-азіатський центр походження рослин є батьківщиною:

а) сливи;

б) конюшини;

в) квасолі;

г) кукурудзи.

 

2. Мутації, що призводять до зміни кількості хромосом:

а) цитоплазматичні;

б) хромосомні;

в) геномні;

г) генні.

 

3. Мутації, що викликають появу ознаки рецесивного типу:

а) цитоплазматичні;

б) домінантні;

в) геномні;

г) рецесивні.

 

4. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів пев­ного виду:

а) фенотип;

б) генетика;

в) біотехнологія;

г) геном.

 

5. Установіть відповідність.

1 Гетерозигота

2 Порода

3 Гомозигота

4 Сорт

А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особ­ливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю

Б Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять однако­ві алелі певних генів

В Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певних генів

Г Створена людиною сукупність особин рослин одного виду, що характеризується певними особ­ливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю

Д Межі модифікаційної мінли­вості ознаки, що визначаються генотипом

 

Відповідність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбіль­шої до найменшої кількості хромосом, яку містять клітини лю­дей:

а) здорових;

б) хворих на синдром Дауна;

в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера;

г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою.

 

Послідовність

1

2

3

4

 

 

 

 

 

IV. Домашнє завдання

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...