Шановні відвідувачі сайту!!!

Цей сайт створено для підготовки до уроків для вчителів та учнів. На даному ресурсі розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

УРОК № 35 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.» Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:18
УРОК № 34 Тема.Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Мета: визначати адміністративно-територіальний устрій Ліво­бережної Гетьманщини і Слобожанщини; характеризува­ти господарський розвиток і розвиток землеволодіння на цих землях; розповідати пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:16
УРОК № 33 Тема. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Мета: з'ясувати особливості розвитку Січі у складі Гетьман­щини; схарактеризувати роль Запорозької Січі у воєнно- політичних подіях другої половини XVII ст.; розповідати про кошового отамана І. Сірка; визначат
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:14
УРОК № 32 Тема. Україна в 70—80-ті pp. XVII ст. Завершення періоду Руї­ни. Мета:охарактеризувати останній етап боротьби сусідніх дер­жав за землі козацької України; дати оцінку цим подіям; визначити роль козацької еліти у цих подіях; удосконали­ти навички давати оцінку історичним явищам; виховув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:08
УРОК № 31 Тема. Україна в 60—70-ті pp. XVII ст. Мета: розповісти про гетьманство П. Дорошенка і його спроби об'єднати під гетьманською булавою всі українські землі; охарактеризувати втручання у внутрішні справи України сусідніх держав; дати оцінку запеклій боротьбі за Пра­вобережжя між сторона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:05
УРОК №ЗО Тема. Розкол козацької України. Андрусівське перемир'я. Мета: з'ясувати причини громадянської війни, що спалахну­ла в Україні і призвели до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; дати оцінку Андрусівському перемир'ю; формувати уміння аналізувати, узагальнюва­ти та критич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:02
УРОК № 29 Тема. Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни. Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; поясни­ти причини і наслідки україно-московської війни 1658— 1659 pp.; з'ясувати причини громадянської війни, що спа­лахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:59
УРОК № 28 Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів Мета  за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави», здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:57
УРОК № 27 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Національно-ви­звольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на поперед
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:54
УРОК № 26 Тема.Воєнно-політичні події 1654—1657 pp. Мета:розповідати про перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.; пояснювати, як і чому відбулася зміна зовнішньополі­тичної орієнтації Б. Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінкуБ. Хмельницькому як люд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:50
8 клас Осип Назарук. «Роксоляна». Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни   Мета уроку: допомогти учням розкрити в образі Роксоляни незалежну вдачу, щирість у стосунках з людьми, природний розум, вроду, розвивати вміння знаходити художні засоби, за
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 22:01
ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 13:24
УРОК № 25 Тема. Українська гетьманська держава в системі міжнароднихвідносин. Мета:пояснювати, яким було місце Гетьманщини в міжнароднихвідносинах тогочасної Європи; визначати особливості зовнішньої політики Гетьманщини; характеризувати роз­виток відносин між Українською державою й Московією в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 12:58
УРОК № 24 Тема.Воєнно-політичні події 1652—1653 pp. Мета: визначати, завдяки чому українська армія здобула пере­моги в Батозькій битві таЖванецькій облозі; пояснювати, чому і як були здійснені молдавські походи Б. Хмельниць­кого; характеризувати внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Ге
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:47
УРОК № 23 Тема. Воєнно-політичні події1650—1651 pp. Мета: розповідати про розгортання воєнних дій у 1651 p.; порів­нювати умови Зборівського та Білоцерківського дого­ворів; розвивати історичне мислення учнів, сприяти кри­тичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідоміст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:46
УРОК № 22 Тема. Заснування Української козацької держави — Війська За­порозького. Мета: з'ясувати та характеризувати політичний та адміністра­тивно-територіальний устрій Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, я
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:44
УРОК № 21 Тема.Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 pp. Мета:розповідати про перебіг битв на Жовтих Водах, під Корсу­нем, Пилявцями та визвольного походу українського вій­ська до Галичини; пояснювати, у чому полягала висунута Хмельницьким програма побудови Української козацько
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:39
УРОК № 20 Тема.Національно-визвольна війна українського народу сере­дини XVII ст. Мета: з'ясувати, якими були передумови Національно-ви­звольної війни; розповідати про Б. Хмельницького та його сподвижників, перші битви Національно-визвольної війни; характеризувати події початку війни; розвиват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:36
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...