Шановні відвідувачі сайту!!!

Цей сайт створено для підготовки до уроків для вчителів та учнів. На даному ресурсі розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

УРОК № 18 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:15
УРОК № 17 Тема. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток театрального мистецтва на ук­раїнських землях; визначати основні риси, притаманні українському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:13
УРОК № 16 Тема. Освіта, література, книговидання. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток шкільництва на українських земляху першій половині XVII ст.; розкривати особливості на­вчання в Києво-Могилянському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:11
УРОК № 15 Тема. Козацькі рухи 20—30-х pp. XVII ст. Мета: визначати причини козацько-польських збройних конф­ліктів і повстань; розповідати про перебіг козацьких виступів проти польської влади; пояснювати, у чому ви­являвся національно-визвольний характер козацьких рухів; характеризувати резул
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:04
УРОК № 14 Тема. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарб­никами. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. назива­ють «добою героїчних походів» українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашеви- ча-Сагайдачного; виз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:00
УРОК № 13  Тема: Церковне життя в першій половині XVII ст. Мета: скласти уявлення про вплив Берестейської унії на церков­не життя в Україні; характеризувати зміни, які відбулися в становищі православної церкви в 20—30-х pp. XVII ст.; пояснювати, як діяльність митрополита Петра Могил
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:58
УРОК № 12 Тема.Соціально-економічний розвиток українських земельу першій половині XVII ст. Мета: з'ясувати, як відбувалося зростання магнатського во­лодіння на українських землях; визначати основні наслід­ки розвитку фільваркового господарства; розповідати про розвиток українських міст; аналізув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:54
УРОК № 11 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого нашої Батьківщини
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 22:15
УРОК № 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:54
УРОК № 9 Тема. Архітектура, образотворче та декоративно-ужитковемистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.;описувати видатні архітектурні пам'ятки цього періоду; характеризувати основні здобутки й до­сягнення в образотворчому та декоративно-ужит
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:52
УРОК № 8 Освіта, книговидання і літописання Мета:  скласти уявлення про розвиток української культури в XVI ст.; пояснювати, якими були умови розвитку куль­тури на українських землях у XVI ст.; характеризувати розвиток української мови у цей період; розповідати про розвиток шкільництва; в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:23
УРОК № 7 Тема. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання. Мета: дізнатися про виникнення Запорозької Січі; показуватина карті місця запорозьких січей-фортець та володінь Запорозької Січі; розповідати про утворення реєстрово­го козацтва та Війська Запорозького; визначати харак­терні риси пол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:18
УРОК № 6 Виникнення українського козацтва та перших січей Мета : з'ясувати, як і чому виникло українське козацтво; роз­повідати про появу перших січей і діяльність Дмитра Вишневецького; характеризувати життя й побут козаків; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:15
УРОК № 5 Тема. Берестейська унія 1596 p. Мета: пояснювати передумови укладення церковної унії; склас­ти уявлення про процес укладення унії; з'ясувати наслід­ки утворення греко-католицької церкви; продовжити формувати навички аналізу історичного минулого; вихо­вувати почуття поваги до історично
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:12
УРОК № 4 Тема. Церковне життя другої половини XVI ст. Мета: скласти уявлення про розгортання реформаційних і контрреформаційних рухів на українських землях; оці­нювати значення діяльності православних братств; ви­значати особливості становища православної церкви; продовжувати формувати навички
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:09
УРОК № З Тема. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських зе­мель. Мета: з'ясувати, якими були передумови укладення Люблін­ської унії; дізнатися, як на Люблінському сеймі відбулося об'єднання Польського королівства і Великого князівс­тва Литовського в єдину державу; показувати на кар
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:07
УРОК № 2 Тема. Соціальна структура українського суспільства та еконо­мічне життя. Мета: дізнатися, якими були основні верстви тогочасного ук­раїнського суспільства; порівнювати становище непри- вілейованих і привілейованих груп населення; характе­ризувати особливості тогочасного економічного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:03
УРОК № 1 Тема. Вступ до нової доби історії українських земель. Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу історії України; визначити джерела і періодизацію; з'ясувати, як працю­вати з підручником, атласом; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своє
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:00
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...