Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Нове календарне планування з української мови 5 клас
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-08-2013, 12:38

 

5 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Графік фронтальних видів контрольних робіт:

 

 

 

 

Форми контролю

І семестр

Дата

II семестр

Дата

 

к-сть год

к-сть год

 

Перевірка мовної теми

4

 

4

 

 

Письмо:

■     переказ

■     твір

1

 

'    1 1

 

 

Правопис: диктант

1

 

Г

 

 

Аудіювання

т-

 

1

 

 

Читання мовчки

1

 

 

 

Усний твір

1

 

 

 

Діалог

1

 

 

 

Усний переказ

------------

 

1

 

 

Читання вголос

------------

 

1

 

 

 

 

Вступ

 

1.

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова державна мова України.

1

 

 

2.

РЗМЯе 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, пись­мо), їх особливості. Навчальне аудіювання тексту.

1

 

 

Повторення вивченого в початкових класах

\

3.

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.

1

 

 

4.

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмін­кових закінченнях іменників.

1

 

 

5.

Прикметник. Голосні v відмінкових закінченнях прикметників.

1

 

 

6.

Числівник.

1

 

 

7.

Займенник. Особові займенники.

1

 

 

8.

РЗМ № 2. Спілкування як важливий складник культури люди­ни. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, мо­нологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично). Діалог, його розігру­вання відповідно до запропонованої ситуації спілкування (діа­лог етикетного характеру). Підготовка до здачі контрольного діалогу.

1

 

 

9.

Дієслово. Голосні в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шея, -ться в кінці дієслів.

1

 

 

ІО-ІІ.

Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Апостроф. Знак м'якшення.

2

 

 


 

 

 

 

 

 

12.

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв 'язку слів у реченні.

1

 

 

13.

РЗМ Ж» 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура те­ксту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Навчальне читання мовчки тексту наукового стилю.

1

 

 

14.

Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення ви­вченого в початкових класах. Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю.

1

 

 

 

Відомості із синтаксису й пунктуації

 

15.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

1

 

 

16.

РЗМ Ж° 4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практи­чно). Навчальний переказ розповідного тексту.

1

 

 

17.

Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Грама­тична помилка та її умЬвне позначення (практично).

1

 

 

18.

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

1

 

 

19.

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення). Інтону­вання речень. Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунк­туаційна помилка та її умовне позначення (практично).

1

 

 

20.

РЗММ 5. Належність тексту до певного стилю (загальне ознайом­лення). Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стиля­ми, сферою їх використання.

1

 

 

21.

РЗМ Ж« 6. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь.

1

 

 

22.

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

1

 

 

23.

Додаток. Способи вираження додатка.

1

 

 

24.

Означення. Способи вираження означення.

1

 

 

25.

Обставини. Способи вираження обставин.

1

 

 

26.

Другорядні члени речення: тренувальні вправи.

1

 

 

27.

Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Відомості із синтак­сису й пунктуації. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення.

1

 

 

28.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполу­чниками а, але, і). Кома між однорідними членами. Правильне інтонування речень з однорідними членами.

1

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

29.

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Дво­крапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з одно­рідними членами.

 

 

   

Тренувальні вправи.

 

 

 

31.

РЗМ Же 7. Особливості побудови опису окремих предметів. Твір-опис окремих предметів у художньому й науковому сти­лях. Підготовка до контрольного усного твору.

 

 

 

32.

Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правильне ін­тонування речень із звертаннями. Розділові знаки при звер­танні (повторення).

 

 

 

33.

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

(практично). Правильне інтонування речень із вставними слова­ми. Виділення вставних слів на письмі комами.

 

 

 

34.

Тренувальні вправи.

 

 

 

35.

Складні   речення   із   безсполучниковим   і   сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з'єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Правильне інто­нування складних речень.

 

 

 

36.

Тренувальні вправи.

 

 

 

37.

Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Відомості із синта­ксису й пунктуації. Речення з однорідними членами, звер­таннями та вставними словами.

 

 

 

38.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

 

 

 

39.

Тренувальні вправи. Правильне інтонування речень із прямою мовою. Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою.

 

 

 

40.

РЗМ Же 8. Контрольний усний докладний переказ тексту роз­повідного характеру з елементами опису предметахудо­жньому стилі за простим планом (підготовча робота).

 

 

 

41.

РЗМ Ж» 9. Контрольний письмовий докладний переказ тек­сту розповідного характеру з елементами опису предмета в художньому стилі за простим планом (виконання роботи).

 

 

 

42.

РЗМ Же 10. Робота над помилками, допущеними в контрольно­му письмовому переказі. Помилки в змісті й побудові висловлю­вання (практично).

 

 

 

43.

Діалог. Тире при діалозі.

 

 

 

44-46.

Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи. Правильне інтонування діалогів. Повторення, підготовка до контрольного диктанту.

 

 

 

47.

Тренувальні вправи. Контрольна робота (диктант).

 

 

 

48-49

Узагальнення вивченого з теми Відомості із синтаксису й пун­ктуації. Повторення теми, підготовка до контрольної тестової роботи.

2

 

 

50

Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Відомості із синтак­сису й пунктуації. Пряма мова. Діалог.

 

 

 


(урок;р

 

 

 

51.

РЗМ М 11. Відповідь на уроках української мови та інших пре­дметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі.

 

 

52.

РЗМ М 12. Особливості побудови відгуку. Усний відгук про висловлювання товариша.

 

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

53.

Робота над помилками, допущеними в контрольному диктан­ті та в контрольній роботі. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

 

 

54.

Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і г.

 

 

55.

Тренувальні вправи.

 

 

56.

Тренувальні вправи.

 

 

 

11 семестр

57.

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, аз­бука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, і'та щ. Фонетична транскрипція (повторення).

 

 

58.

РЗММ 13. Усний докладний переказ художнього тексту розпо­відного характеру з елементами роздуму. Підготовка до конт­рольного усного переказу.

 

 

59.

Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоепічний слов­ник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

 

 

60.

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголоше-ні голосні [є], [и], [о] у коренях слів. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

 

61.

Тренувальні вправи.

 

 

62.

РЗММ 14. Особливості побудови елементарного роздуму. Пи­сьмовий твір-роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі.

 

 

63.

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

 

64.

Тренувальні вправи.

 

 

65.

Позначення на письмі ненаголошених голосних [є], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

 

 

66.

Тренувальні вправи.

 

 

67.

Контрольна робота № 5 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

 

 

68.

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних фу­ків. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.

 

 

69.

Тренувальні вправи.

 

 

70.

Спрощення в групах приголосних.

 

 

71.

Тренувальні вправи.

 

 

72.

РЗМ  15. Контрольний докладний переказ художнього тек­сту розповідного характеру з елементами опису тварини за планом (підготовча робота, колективне складання плану).

 

 

73.

РЗМ 16. Контрольний докладний переказ художнього тек­сту розповідного характеру з елементами опису тварини

(виконання роботи).                                     

 

 

 

 

 

 

№ 

 

к-сть годин

 

74.

Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (прак тично). Чергування [о] - [а], [є] - [і], [є] - [и]; [о], [є] з [і]; [є] -Гої після Гжї, Гчі, Гші; Гиі, ПІ після Гжі, Гчі, Гші, Гшчі.

 

 

75.

Тренувальні вправи.

 

 

 

76.

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

Ггі, Гк], Гхі - [ж], [чі, Гші - Гз'1, Гц'], ГсЧ (практично).

 

 

77.

Тренувальні вправи.

78.

РЗМ М 17. Замітка, особливості її побудови. Письмова замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру.

 

 

79.

Робота над помилками, допущеними в письмовій замітці. Ос­новні випадки чергування у - в, і-й.

 

 

80. 81.

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо. Правила вживання знака м'якшення.

 

 

82. 83.

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

 

 

84. 85.

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголос­них та збігу однакових приголосних звуків.

 

 

86.

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м'якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.

 

 

87

Тренувальні вправи. Повторення теми, підготовка до контроль­ної роботи.

 

 

55.

Контрольна робота № 6 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Контрольне аудіювання тексту ху­дожнього стилю.

 

 

 

Лексикологія

89.

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (по­вторення).

 

 

90.

91. 92.

93

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично). Викори­стання слів відповідно до їх значення.

 

 

Тренувальні вправи.

 

 

РЗМ  18. Особливості побудови опису тварини. Усний твір-опис тварини в науковому стилі.

 

 

94.          95.           

Загальновживані (нейтральні) й стилістично забарвлені слова.

 

 

 № 19. Контрольний письмовий твір-опис тварини в художньому стилі (підготовча робота).

 

 

°ЗМ  20. Контрольний письмовий твір-опис тварини в удожньому стилі (виконання роботи).

 

 


 

 

96.

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів.

 

 

 

 

97.

Робота над помітками, допущеними в контрольному письмо­вому творі-описі. Тренувальні вправи. Доцільність викорис­тання слів з переносним значенням, стилістично забарвлених слів, лексичних повторів і синонімів як засобу зв'язку речень у тексті, а також синонімів для уникнення невиправданих повто­рів слів. Засвоєння складних випадків слововживання.

 

 

 

 

98.

РЗМ № 21. Особливості побудови оповідання.  Усний твір-оповідання про випадок із життя.

 

 

 

 

99.

РЗМ Ж» 22. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя.

 

 

 

 

100-

101.

Походження (етимологія) слова Етимологічний словник україн­ської мови.

 

 

 

 

102.

Тренувальні вправи. Повторення, підготовка до контрольної роботи.

 

 

 

 

103.

Контрольна робота № 7 (тестові завдання). Лексикологія.

 

 

 

 

Будова слова. Орфографія

 

 

104.

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

 

 

 

 

105.

Тренувальні вправи.

 

 

 

 

106.

Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова.

 

 

 

 

107-

108.

Тренувальні вправи.

 

 

 

 

109.

РЗМ № 23. Ділові папери. Лист рідним, друзям.

 

 

 

 

ПО.

РЗМ24. Ділові папери. Адреса.

 

 

 

 

111.

Робота над помилками, допущеними в письмовому творі-опо-віданні. Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повто­рення). Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

 

 

 

112.

Використання в мовленні слів із суфіксами й префіксами, що на­дають тексту емоційного забарвлення й виразності. Спільнокоре­неві слова як засіб зв'язку речень у тексті. Уникнення помилок, пов'язаних з невиправданим уживанням спільнокореневих слів.

 

 

 

 

113.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Тренувальні вправи.

 

 

 

 

114*.

Контрольна робота (диктант).

 

 

 

 

115*.

Повторення вивченого з теми, підготовка до контрольної роботи.

 

 

 

 

116.

Контрольна робота № 8 (тестові завдання). Будова слова. Орфо­графія.

 

 

 

 

Повторення й узагальнення в кінці року

 

 

117.

Синтаксис і пунктуація.

 

 

 

 

118.

Робота над помилками, допущеними в контрольному диктан­ті та контрольній роботі. Лексикологія.

 

 

 

 

119.

Будова слова й орфографія.

 

 

 

 

120.

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

 

 

 

 

121-122.

Урок-узагальнення.

2

 

 


 

 

 

 

Соціокультурна змістова лінія Орієнтовні теми зі зв'язного мовлення

 

Тематика текстів

Теми висловлювань учнів


Українська мова найбільша духовна цінність українського народу.

«Мова найцінніший скарб народу».

 

Краса і багатство рідного краю. Неповторність і кра­са рідної природи кожної пори року.

«Україна-мати», «Чар-зілля», «Заквітчаймо свою Україну».

 

Давнє минуле України. Історія мого міста, села. Українське козацтво та його роль у відродженні української державності. Національна символіка.

«Квіти очі природи».

 

Відомості про звичаї і традиції рідного краю; народ­ні свята в Україні; про народну символіку; рослини в народній уяві; народні обереги. Традиційна повага до старших в Україні.

«Не хлібом єдиним живе людина», «Народна піс­ня душа народу».

 

Відомості про народне українське мистецтво. На­родні митці України.

«Краса врятує світ».

 

Роль науки та освіти в житті людини і в суспільстві.

«Знання сила».

 

Родина, члени родини, їхні професії, улюблені за­няття, історія мого роду. Родинні свята (дні наро­дження членів родини). Домашні обов'язки.

«Ой роде наш красний».

 

Мої друзі і товариші. Дозвілля.

«Вірний приятель то найбільший скарб».

 

Моя школа, мій клас. Український народ. Європей­ська спільнота.

«Шкільна родина», «Вели­ка родина».

 

Покликання людини. Видатні українці.

«Я українець (українка)».

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...