Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарно планування плани з української мови та літератури для 5,7,8,11 класів на 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 16:12

 

5  КЛАС

№ з/п

                                               Тема уроку

 Дата

Скори-гована дата

Примітки

 

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.

02.09

 

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо),   їх особливості. Навчальне аудіювання тексту

04.09

 

 

 

            

Повторення вивченого в початкових класах

 

3

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.

05.09

 

 

 

4

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.

09.09

 

 

 

5

Прикметник.  Голосні у відмінкових закінченнях  прикметник.

11.09

 

 

 

6

Числівник.

12.09

 

 

 

7

Займенник. Особові займенники.

16.09

 

 

 

8

Урок мовленнєвого розвитку № 2.  Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове,   монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично). Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування.(діалог етикетного характ.)

18.09

 

 

 

9

Дієслово.  Голосні у відмінкових закінченнях  дієслів.

Не з дієcловами.  Правопис -шся, -ться у кінці дієслів

19.09

 

 

 

10

Прислівник.  Правопис вивчених прислівників.

23,09

 

 

 

11

Апостроф. Знак м’якшення.

25.09

 

 

 

12

Прийменник.  Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник.  Використання  прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.

26.09

 

 

 

13

Урок мовленнєвого розвитку № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема комунікативна спрямованість,  основна думка тексту,  мікротема. Структура тексту  (вступ, основна частина, кінцівка);  абзац. Ключові слова в тексті. Навчальне читання мовчки тексту наукового стилю

30.09

 

 

 

14

Контрольна робота №1. (тестові завдання). Повторення вивченого в початкових класах. Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю.

02.10

 

 

 

 

Відомості  з синтаксису й пунктуації

 

 

15

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

03.10

 

 

 

16

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту . Основні вимоги до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

07.10

 

 

 

17

Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

09.10

 

 

 

18

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

10.10

 

 

 

19

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. (повторення). Окличні речення (повторення).

Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.

14.10

 

 

 

20

Урок мовленнєвого розвитку № 5.  Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою  їх використання.

16.10

 

 

 

21

Урок мовленнєвого розвитку № 6.  Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь.

17.10

 

 

 

22

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

21.10

 

 

 

23

Другорядні члени речення. Додаток.  Способи вираження додатків. 

23.10

 

 

 

24

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.

24.10

 

 

 

25

Другорядні члени речення. Обставина.  Способи вираження обставин.

04.11

 

 

 

26

Тренувальні вправи на визначення  другорядних членів речення.

06.11

 

 

 

27

Тематична контрольна робота № 2. Тестування. Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення

 

07.11

 

 

 

28

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).  Кома між однорідними членами.

11.11

 

 

 

29

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.  Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

13.11

 

 

 

30

Тренувальні вправи.

14.11

 

 

 

31

Урок мовленнєвого розвитку № 7.  Особливості побудови опису окремих предметів у художньому та науковому стилях. Підготовка до контрольного усного твору.

18.11

 

 

 

32

Звертання. Роль  звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).

20.11

 

 

 

33

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами  (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

21.11

 

 

 

34

Тренувальні вправи. 

25.11

 

 

 

35

Складні речення із безсполучниковим і сполучни­ковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим   і  сполучниковим зв’язком.

27.11

 

 

 

36

Тренувальні вправи

28.11

 

 

 

37

Тематична контрольна робота № 3. Тестування. Відомості  з синтаксису й пунктуації. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами.

 Просте ускладнене речення. Контрольне аудіювання.

02.12

 

 

 

 

Пряма мова. Діалог

 

 

38

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою

04.12

 

 

 

39

Тренувальні вправи. 

05.12

 

 

 

40

Уроки розвитку комунікативних умінь № 8 Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета в художньому стилі за простим планом

09.12

 

 

 

41

Уроки розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета в художньому стилі за простим планом

11.12

 

 

 

42

Уроки розвитку комунікативних умінь № 10. Робота над помилками, допущеними в  контрольному письмовому докладному  переказі. Помилки в змісті й побудові висловлювання.

12.12

 

 

 

43

Діалог.  Тире при діалозі.

16.12

 

 

 

44 – 45

Пряма мова. Діалог. Правильне інтонування діалогів. Тренувальні вправи. Повторення. Підготовка до контрольного диктанту. 

18.12

19.12

 

 

 

46

Контрольна робота. Диктант

23.12

 

 

 

47

Тематична контрольна робота № 4. Тестування.  Відомості  з синтаксису й пунктуації. Пряма мова. Діалог.

 

25.12

 

 

 

48

Повторення і узагальнення вивченого з теми.

26.12

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

49

Урок мовленнєвого розвитку № 11.  Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі.

 

 

 

 

50

Урок мовленнєвого розвитку №12.  Особливості побудови відгуку. Відгук про висловлювання  товариша.

 

 

 

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 

 

51

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

 

 

 

 

 

52

Приголосні тверді й м'які,  дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.

 

 

 

 

53

Тренувальні вправи.  Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.

 

 

 

 

54

Тренувальні вправи.  Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.

 

 

 

 

55

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ.

 

 

 

 

56

Урок мовленнєвого розвитку №13.  Усний докладний переказ художнього  тексту розповідного характеру  з елементами роздуму.

 

 

 

 

57

Склад.  Основні правила переносу.  Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.  Орфоепічна помилка (практично).

 

 

 

 

58 - 59

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Орфограма. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфо­графічний словник.

 

 

 

 

60

Урок мовленнєвого розвитку №14. Особливості побудови елементарного роздуму.  Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі.

 

 

 

 

61

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

 

 

 

62

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

63

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.

 

 

 

 

64

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

65

Тематична контрольна робота №5.  Тестування.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

 

 

 

 

66

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

 

 

 

 

67

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.

 

 

 

 

68

Спрощення в групах приголосних.

 

 

 

 

69

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

70 - 71

Уроки розвитку комунікативних умінь № 15, 16.  Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини за планом.

 

 

 

 

72

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]; [о],[е] з [і]; [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч]

 

 

 

 

73

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

74

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків  [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

 

 

 

75

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

76

Урок мовленнєвого розвитку №17. Замітка. Особливості її побудови. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру.

 

 

 

 

77

Основні випадки чергування у — в, і — й . Аналіз замітки.

 

 

 

 

78

Позначення м’якості приголосних на письмі бук­вами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо.

 

 

 

 

79

Тренувальні вправи.  

 

 

 

 

80

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

 

 

 

 

81

Тренувальні вправи.

 

 

 

 

82

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 

 

 

 

83

Тренувальні вправи.  

 

 

 

 

84

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова інш.походження): букви и, і; правопис  знака м’якшення  й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.

 

 

 

 

85

Тренувальні вправи. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

 

 

86

Тематична контрольна робота №6.  Тестування.   Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю.

 

 

 

 

 

Лексикологія

 

 

87

Лексичне значення слова. Однозначні й багато­значні слова (повторення). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

 

 

 

 

88

Використання  багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).

 

 

 

 

89

Тренувальні вправи

 

 

 

 

90

Урок мовленнєвого розвитку №18. Особливості побудови опису тварини. Усний твір-опис тварини у науковому стилі.

 

 

 

 

91

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.

 

 

 

 

92

Урок мовленнєвого розвитку №19.   Контрольний письмовий  твір-опис  тварини  в художньому стилі (підготовча робота).

 

 

 

 

93

Урок мовленнєвого розвитку №20.   Контрольний письмовий  твір-опис  тварини  в художньому стилі (виконання  роботи).

 

 

 

 

94

Групи слів за значенням. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Ознайомлення зі словниками  синонімів.

 

 

 

 

95

Тренувальні вправи.  Аналіз творів-описів.

 

 

 

 

96

Урок мовленнєвого розвитку №21.  Особливості побудови оповідання.  Усний твір-оповідання про випадок із життя.

 

 

 

 

97

Урок мовленнєвого розвитку №22.   Письмовий твір-оповідання про випадок із життя.

 

 

 

 

98

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.

 

 

 

 

99

Тренувальні вправи.  Повторення. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

 

 

100

Тематична контрольна робота №7.  Тестування. Лексикологія

 

 

 

 

 

Будова слова. Орфографія

 

 

101

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

 

 

 

 

102

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

103

Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова.

 

 

 

 

104 -105

Тренувальні вправи. 

 

 

 

 

106

Урок мовленнєвого розвитку №23.  Лист рідним, друзям.

 

 

 

 

107

Урок мовленнєвого розвитку №24.  Адреса.

 

 

 

 

108

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення).

Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-. Аналіз творів-оповідань.

 

 

 

 

109

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з- (зі-, с-).

 

 

 

 

110

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-, без.

 

 

 

 

111

Контрольний диктант

 

 

 

 

112

Тренувальні вправи. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи

 

 

 

 

113

Тематична контрольна робота №8.  Тестування.   Будова слова. Орфографія.

 

 

 

 

                   

Повторення й узагальнення в кінці року

 

114

Синтаксис і пунктуація.

 

 

 

 

115

Лексикологія. Робота над помилками, допущеними в диктанті та контрольній роботі.

 

 

 

 

116

Будова слова й орфографія.

 

 

 

 

117

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

 

 

 

 

118

Урок-узагальнення

 

 

 

 

119

Урок-узагальнення

 

 

 

 

                                              

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

 

 

              переказ

1

1

              твір

 

1

Правопис:

 

 

             диктант

1

1

             аудіювання

-

1

Читання мовчки

Зв’язне мовлення

1

10

-

14

 

 

 

7 клас

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо:

 

 

              переказ

1

1

              твір

 

1

Правопис:

 

 

             диктант

1

1

             аудіювання

-

1

Читання мовчки

Зв’язне мовлення

1

10

-

15

 

з/п

Тема уроку

Дата

Скориго-

вана дата

Примітка

Вступ

1

Вступ. Мова – скарбниця духовності народу

02.09

 

 

2

РМ №1 Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.

04.09

 

 

3

РМ №2 Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю.

05.09

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

09.09

 

 

5

Тренувальні вправи.

11.09

 

 

6

Частини мови. Вивчені групи орфограм

12.09

 

 

7

Тренувальні вправи.

16.09

 

 

Морфологія. Орфографія

Дієслово

8

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

18.09

 

 

9

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособова форма на но-, то-.

19.09

 

 

10

РМ №3 Докладний переказ розповідного тексту  художнього стилю з елементами опису зовнішності людини(усно).

23.09

 

 

11

Доконаний і недоконаний вид дієслова

25.09

 

 

12

Тренувальні вправи.

26.09

 

 

13

РМ №4 Повторення вивченого про типи мовлення. 5 Особливості побудови опису зовнішності людини. Докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

30.09

 

 

14

Тренувальні вправи.

02.10

 

 

15

Контрольна робота № 1. Повторення та узагальнення вивченого. Дієслово. Тести. Контрольне читання мовчки.

03.10

 

 

16

РМ №5  Аналіз навчального переказу і тестування.

07.10

 

 

17

Часи дієслів. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

09.10

 

 

18

Часи дієслів. Теперішній час. Майбутній час. Правопис –ться, -шся у кінці дієслів

10.10

 

 

19

Дієслова І та ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.

14.10

 

 

20

Букви е, и в особових закінченнях дієслів і та ІІ дієвідміни (повторення)

16.10

 

 

21

РМ №6. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі(підготовча робота)

17.10

 

 

22

РМ №7. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі(виконання  роботи)

21.10

 

 

23

Робота над помилками, допущеними у переказі. Тренувальні вправи.

23.10

 

 

24

Способи дієслів. Дійсний, умовний і наказовий способи. Творення дієслів умовного способу.

24.10

 

 

25

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу

04.11

 

 

26

Безособові дієслова

06.11

 

 

27

РМ №9 Складний план власного висловлювання. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі.

07.11

 

 

28

РМ №9 Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною  в художньому стилі.

11.11

 

 

29

Робота над помилками, допущеними у творі. Способи творення дієслів. Не з дієсловами.

13.11

 

 

30-31

Засвоєння дієслівних словосполучень з керованим залежним словом. Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

14.11

 

 

32

Повторення теми «Дієслово». Підготовка до контрольної роботи.

18.11

 

 

33

Контрольна робота  № 2. Дієслово. Тести

20.11

 

 

34

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми.

21.11

 

 

 

Дієприкметник

35

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

25.11

 

 

36

Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

27.11

 

 

37

РМ №10. Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст. Створення і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з характеристикою людей

28.11

 

 

38

Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних дієприкметників теперішнього та минулого часу. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

02.12

 

 

39

 Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників

04.12

 

 

39

Творення пасивних дієприкметників теперішнього та минулого часу. ч

05.12

 

 

40

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)

09.12

 

 

41

Тренувальні вправи. Уживання дієприкметників і дієприкметникових зворотів у ролі другорядних членів речення.

11.12

 

 

42

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження

12.12

 

 

43

Не з дієприкметниками

16.12

 

 

44

Безособові дієслівні форми на –но, -то

18.12

 

 

45

Контрольний диктант

19.12

 

 

46

Тренувальні вправи

23.12

 

 

47

Контрольна робота  №3. Дієприкметник. Тести

25.12

 

 

48

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми. Підсумковий урок. Семестрове оцінювання.

26.12

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

Дієприслівник

49

РМ №11 Особливості побудови опису процесу праці.

Письмовий  стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесів праці в художньому стилі

 

 

 

50

РМ №12 Робота над помилками, допущеними у письмовому переказі. Удосконалення писемного мовлення.

 

 

 

51-52

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівникові синоніми і антоніми. Правильне вживання дієприслівників у власному мовленні.

 

 

 

53

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

 

 

 

54

РМ №13 Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням наукового стилю

 

 

 

55-56

Дієприслівниковий зворот. Кома при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові; їх роль як другорядних членів речення. Дотримання інтонацій.

 

 

 

57

РМ №14  Контрольний письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням в художньому стилі(підготовча робота)

 

 

 

58

РМ №15 Контрольний письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням в художньому стилі(виконання роботи)

 

 

 

59

Не з дієприслівниками. Тренувальні вправи.

 

 

 

60

РМ №16 Робота над помилками, допущеними у письмовомутворі. Удосконалення писемного мовлення.

 

 

 

61

РМ №17 Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі.

 

 

 

62

РМ Усний  твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю

 

 

 

63

Повторення теми «Дієприслівник». Тренувальні вправи.

 

 

 

64

Контрольна робота  №4. Дієприслівник. Тести. Контрольне аудіювання.

 

 

 

 

Прислівник

65

РМ №19 Замітка в газету  дискусійного характеру в публіцистичному стилі

 

 

 

66

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

 

67

Розряди прислівників (практично)

 

 

 

68

Ступені порівняння прислівників.

 

 

 

69

Тренувальні вправи

 

 

 

70

РМ №20 Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі (підготовча робота)

 

 

 

71

РМ №21 Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі (виконання роботи)

 

 

 

72

Способи  творення прислівників

 

 

 

73

Правопис прислівників. Букви –н- та –нн- у прислівниках

 

 

 

74

Не і ні з прислівниками

 

 

 

75

И та і в кінці прислівників

 

 

 

76

Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників

 

 

 

77

Написання прислівникових словосполучень (типу раз у раз, з дня на день)

 

 

 

78-79

Написання прислівників разом і через дефіс. Тренувальні вправи

 

 

 

80

Контрольна робота № 5. Прислівник. Тести

 

 

 

81

Аналіз контрольної роботи. Використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті. Узагальнення теми.

 

 

 

 

Прийменник

82

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні. Похідні й непохідні прийменники. Прийменникові синоніми і антоніми.

 

 

 

83

Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс

 

 

 

84

Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови(в – у, з – зі – із)

 

 

 

85

Тренувальні вправи

 

 

 

 

Сполучник

86-87

Сполучник як службова частина мови. Вживання сполучників у простому й складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності. Сполучники синоніми й антоніми; фразеологізми із сполучниками.

 

 

 

88

Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо

 

 

 

89

Тренувальні вправи

 

 

 

 

90

РМ №22 Особливості побудови твору-оповідання.

 

 

 

91

РМ №23 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

 

 

 

 

Частка

92

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Частки синоніми і антоніми. Фразеологізми з частками.

 

 

 

93

РМ №24  Робота над помилками, допущеними у творі. Удосконалення писемного мовлення.

 

 

 

94

Правопис часток. Написання часток –бо, -но, -то, -таки

 

 

 

 95

Не і ні з різними частинами мови (узагальнення)

 

 

 

96

Частка у спонукальних і окличних реченнях.

 

 

 

97

Написання речень із частками. Тренувальні вправи

 

 

 

 

Вигук

98

Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

 

 

 

99

Контрольний диктант

 

 

 

100

Найуживаніші фразеологізми з вигуками. Вигук у ролі головних і другорядних членів речення.

 

 

 

101

Контрольна робота № 6. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка, вигук. Тести

 

 

 

 

Повторення і систематизація вивченого

102

РМ №25 Ділові папери. Розписка.

 

 

 

103

Самостійні частини мови. Орфограми. Службові частини мови. Орфограми

 

 

 

104

Використання частин мови у мовленні.

 

 

 

105

Використання частин мови у мовленні.

 

 

 

 

 

 

8 КЛАС

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

 

 

              переказ

1

1

              твір

1

1

Правопис:

 

 

             диктант

1

1

             аудіювання

-

1

Читання мовчки

Зв’язне мовлення

1

7

-

9

 

І семестр

Пор

 №

 

Зміст навчального матеріалу

Дата

Скориго-вана дата

Примітки

1

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

03.09

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація(2 год.).

2

Словосполучення і речення; члени речення(у тому числі й однорідні);звертання; вставні слова.

04.09

 

 

3

Зв’язне мовлення №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі мовлення. Особливості побудови і опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

10.09

 

 

4

Зв’язне мовлення №2.  Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі(письмово).

11.09

 

 

5

Просте і складне речення. Аналіз письмового переказу.

17.09

 

 

6

Пряма мова і діалог. Розділові знаки у реченнях із прямою мовою, при діалозі.

18.09

 

 

7

Зв’язне мовлення №3. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у худ. стилі за скл. планом.

24.09

 

 

8

Зв’язне мовлення №4.Контрольний письмовий твір-опис  місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень.

25.09

 

 

9

Зв’язне мовлення №5. Аналіз контрольного твору-опису місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень.

01.10

 

 

Синтаксис. Пунктуація(4год.).

10

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

02.10

 

 

11

Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення(повторення). Порядок слів у реченні. Інверсія. Логічний наголос.

08.10

 

 

12

Зв’язне мовлення №6.  Особливості побудови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису    пам’яток історії та культури в науковому стилі за складним планом.

09.10

 

 

13

Речення прості й складні. Односкладні й  двоскладні.

15.10

 

 

14

Контрольна робота №1. Словосполучення і речення. Тестування. Контрольне читання мовчки.

16.10

 

 

 

Просте речення. Двоскладне речення(10 год.).

15

Речення просте. Двоскладне. Головні та другорядні члени речення. Аналіз контрольних робіт.

22.10

 

 

16

Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Узгодження головних членів речення.

23.10

 

 

17

Способи вираження присудка. Простий присудок.

05.11

 

 

18

Складений присудок, його види, способи вираження. Тире між підметом і присудком.

06.11

 

 

19

Другорядні члени речення: означення, додаток, обставина.

12.11

 

 

20

Зв’язне мовлення №7.Контрольний вибірковий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису памяток історії та культури в публіцистичному стилі(виконання  роботи)

13.11

 

 

21

Зв’язне мовлення №8.Контрольний вибірковий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису памяток історії та культури в публіцистичному стилі(підготовча робота)

19.11

 

 

22

Прикладка як різновид означення. Аналіз контрольного переказу.

20.11

 

 

23

Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

26.11

 

 

24

Обставина. Види обставин за значенням.

27.11

 

 

25

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

03.12

 

 

 

Односкладні речення. Неповні речення(7 год.)

26

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові та узагальнено-особові речення. Неозначено-особові речення.

04.12

 

 

27

Безособові речення.

10.12

 

 

28

Односкладні речення з головним членом підметом(називні). Односкладні речення як частини складного речення.

11.12

 

 

29

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

17.12

 

 

30

Контрольний диктант

18.12

 

 

31

Контрольна робота №2. Просте речення. Двоскладні та односкладні речення. Неповні речення. Тестування

24.12

 

 

32

Повторення вивченого у І семестрі

 

25.12

 

 

ІІ семестр

Пор

 №

 

Зміст навчального матеріалу

Дата

Скориго-вана дата

Повторення

 

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим, змішаним зв’язком ( 6 год)

 

33

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим, змішаним зв’язком ).

 

 

 

34

Кома між однорідними членами.

 

 

 

35

Речення з кількома рядами однорідних членів.

 

 

 

36

Зв’язне мовлення №9. Усний твір-опис  пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі.

 

 

 

37

Однорідні й неоднорідні означення.

 

 

 

38

Тренувальні вправи

 

 

 

39

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

 

 

40

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

 

 

41

Зв’язне мовлення №10. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю(в тому числі на основі прослуханих радіо- і телепередач). Діалог, складений на основі радіо- чи телепередач.

 

 

 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами(словосполученнями, реченнями).  (7 годин)

 

42

Звертання непоширені й поширені. Інтонація речень зі звертанням. Розділові знаки при звертанні.

 

 

 

43

Вставні слова(словосполучення, речення). Розділові знаки при вставних словах(словосполученнях, реченнях). 

 

 

 

44

Тренувальні вправи

 

 

 

45

Зв’язне мовлення №11. Контрольний докладний переказ розповідного тексту  художнього стилю із творчим завданням.

 

 

 

46

Синоніміка вставних слів і речень у тексті.

 

 

 

47

Використання речень зі звертаннями і вставними словами у мовленні. Інтонація речень зі звертанням і вставними конструкціями.

 

 

 

48

Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

 

49

Контрольна робота №3. Речення зі звертаннями, вставними словами. Тестування. Контрольне аудіювання

 

 

 

 

Речення з відокремленими членами (10 год)

 

50

Поняття про відокремлення

 

 

 

51

Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

 

 

 

52

Зв’язне мовлення №12. Контрольний твір-роздум на морально-етичну чи суспільну теми в публіцистичному стилі.

 

 

 

53 -54

Відокремлені означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами.  Аналіз контрольного твору.

 

 

 

55

Відокремлені прикладки.

 

 

 

56

Зв’язне мовлення №13. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

 

 

 

57

Відокремлені обставини. Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами.

 

 

 

58

Відокремлені додатки.

 

 

 

59

Відокремлені уточнювальні члени речення.

 

 

 

60

Зв’язне мовлення №14. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)

 

 

 

61

Зв’язне мовлення №15. Ділові папери. Протокол.

 

 

 

62

Повторення вивченого протягом року. Підготовка до контрольного диктанту.

 

 

 

63

Контрольний диктант. Тренувальні вправи.

 

 

 

64

Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

 

65

Контрольна робота №4. Речення з відокремленими членами. Тестування. Аналіз контрольного диктанту.

 

 

 

66

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми. .

.

 

 

 

Повторення наприкінці року відомостей про просте    речення  (3 год)

67

Словосполучення. Речення, його види. Головні та другорядні члени речення.

 

 

 

68

Зв’язне мовлення №18. Повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.

 

 

 

69

Розділові знаки  у простому ускладненому реченні

 

 

 

70

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

11 клас

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

 

 

              переказ

1

1

              твір

1

-

Правопис:

 

 

             диктант

1

1

             аудіювання

-

1

Читання мовчки

Зв’язне мовлення

1

11

-

13

 

Пор

 №

 

Зміст навчального матеріалу

Дата

Скоригована дата

Повторення

1

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразе­ологічні, словотворчі засоби стилістики.

04.09

 

 

2

Норма літературної мови як основне поняття правильності мов­лення, її варіативність.

05.09

 

 

3

РЗМ № 1. Усний докладний переказ тексту публіцистичного сти­лю із творчим завданням (висл. власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків).

11.09

 

 

4

РЗМ № 2. Робота над удосконаленням усного мовлення (усними переказами). Підготовка до усного контрольного переказу.

12.09

 

 

 

Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

5

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

18.09

 

 

6

Власні і загальні назви. Правопис. Велика буква і лапки у власних назвах.

19.09

 

 

7

Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. Правопис. Написання складних прикметників.

25.09

 

 

8

Займенники й контекст. Культура мовлення. Синоніміка займен­никових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників. Правопис займенників.

26.09

 

 

9

РЗМ №3. Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (підготовча робота).

02.10

 

 

10

РЗМ  №4. Контрольний письмовий стислий переказ тексту пуб­ліцистичного стилю із творчим завданням (виконання роботи).

03.10

 

 

11

Аналіз контрольного переказу. Правопис. Написання -н- у прикме­тниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у при­кметниках, прислівниках.

09.10

 

 

12

Правопис. Не- і ні- з різними частинами мови.

10.10

 

 

13

Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкмет­ників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних ре­чень. Правопис. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

16.10

 

 

14

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Правопис. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

17.10

 

 

15

РЗМ № 5. Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і корот­кий плани. Контрольне читання мовчки.

23.10

 

 

16

Контрольна робота № 1 (перевірка мовної теми).

24.10

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. РЗМ №6. Усний твір на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення. Підготовка до ус­ного контрольного твору.

06.11

 

 

18

РЗМ № 7. Письмовий твір-стаття публіцистичного стилю на мора­льно-етичну тему.

07.11

 

 

Стилістика простих речень

19

Види простих речень і їх відтінки значень. Правопис. Пунктограми у простому реченні.

13.11

 

 

20

Культура мовлення. Синоніміка речень: а) двоскладних і одно­складних; б) неозначено-особових, узагальнено-особових і безосо­бових; в) означено-особових і безособових.

14.11

 

 

21

Культура мовлення. Синоніміка мовних засобів вираження: прису­дка; другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Підготовка до усного контрольного діалогу.

20.11

 

 

22

Культура мовлення. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

21.11

 

 

23

РЗМ № 7. Контрольний письмовий твір (стаття) публіцистичного стилю на морально-етичну тему (підготовча робота).

27.11

 

 

24

РЗМ №8. Контрольний письмовий твір (стаття) на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення (виконання роботи).

28.11

 

 

25

Правопис. Пунктограми у простому реченні.

04.12

 

 

26

РЗМ № 9. Робота над помилками, допущеними у письмовому творі.

05.12

 

 

27

Тренувальні вправи.

11.12

 

 

28

Контрольний диктант. Тренувальні вправи.

12.12

 

 

29

Тренувальні вправи.

18.12

 

 

30

Тренувальні вправи. Контрольна робота № 2 (перевірка мовної теми).

19.12

 

 

31

РЗМ №10. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція, ос­новні способи виступу.

25.12

 

 

32

РЗМ №11. Робота над помилками, допущеними у контрольних роботах. Уза­гальнення вивченого протягом І семестру.

26.12

 

 

II семестр

 Стилістика складних речень

 

33.

Смислові відношення між частинами складних речень. Правопис. Пунктограми в складному реченні.

 

 

34.

РЗМ №12. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивча­ються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

 

 

 

 

35.

Культура мовлення. Синоніміка складносурядних і складнопідря­дних речень.

 

 

 

36.

Культура мовлення. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з'єднують складні сполучникові речення.

 

 

 

37

Культура мовлення. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень

 

 

 

38.

Культура мовлення. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

 

 

 

39.

Культура мовлення. Синоніміка складнопідрядних і простих ре­чень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

 

 

 

40.

РЗМ  №13. Реферат на тему, пов'язану з предметами, що вивча­ються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

 

 

 

41.

РЗМ  №14. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слуха­чів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обі­цянка, відмова, заперечення тощо).

 

 

 

42.

РЗМ  №15. Практичне заняття (виступ з доповіддю, читання рефе­рату, проведення дискусії).

 

 

 

43

Тренувальні вправи.

 

 

 

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

44

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові осо­бливості.

Правопис. Пунктограми при прямій мові та діалозі

 

 

 

45

Культура мовлення. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

 

 

 

46

РЗМ № 16. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуа­ції, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіцій­на розмова); обговорення самостійно обраної теми. Підготовка до усного контрольного діалогу.

 

 

 

47

РЗМ №17. Ділові папери. Офіційний лист.

 

 

 

48

РЗМ № 18. Телефонна розмова як один з видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і мобільним телефоном (віт). Основні вимоги до культури спілкування телефоном і в Інтернеті.

 

 

 

49

РЗМ №19. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного ха­рактеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почу­того. Контрольне аудіювання.

 

 

 

50

Тренувальні вправи. Контрольна робота №3 (перевірка мовної теми).

 

 

 

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

51

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

 

 

 

52

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, худож­ній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожно­го зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

 

 

 

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

54

РЗМ  № 20. Контрольний письмовий (докладний) переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (підготовча робота).

 

 

 

55

РЗМ  №21. Контрольний письмовий (докладний) переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (виконання роботи).

 

 

 

56

Лексикологія і фразеологія.

 

 

 

57

РЗМ  №.22. Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі

 

 

 

58

Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами.

 

 

 

59

Частини мови.

 

 

 

60

Слово, словосполучення. Речення. Просте речення. Члени речення.

 

 

 

61

Складне речення. Система розділових знаків.

 

 

 

62

Текст, його будова.

 

 

 

63

РЗМ  №23. Бібліографія.

 

 

 

64

Тренувальні вправи. Контрольний диктант.

 

 

 

65

Тренувальні вправи. Контрольна робота  №4 (перевірка мовної теми).

 

 

 

66

Аналіз контрольної роботи. Тренувальні вправи.

 

 

 

67

Узагальнення вивченого.

 

 

 

68

РЗМ  №24. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг із протоко­лу. Доручення. Розписка.

 

 

 

69

Тренувальні вправи.

 

 

 

70

 Узагальнення вивченого протягом року.

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА

ЛІТЕРАТУРА

 

5 КЛАС

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

 

 

Контрольні роботи у формі:

2

2

 

 

Контрольного твору

-

1

 

 

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

 

 

              РЗМ

2 (у+п)

2 (у+п)

 

 

              ПЧ

2

2

 

 

             ВЧ

2

2

 

 

             ЛРК

2

2

 

 

Контрольний класний твір

Контрольний домашній твір

 

 

-

1

-

 

 

№ з/п

 

Тема уроку

 

Дата

Скориго-

вана дата

 

 

Примітки

ВСТУП

1

Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня літе­ратура як мистецтво слова. Види мистецтва.

 Теорія літератури. Образне слово

03.09

 

 

СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

2

Міфи й легенди українців. Первісні уявлення про всесвіт і людину. «Про зоряний Віз»,«Чому пес живе коло людини?», «Берегиня».

Теорія літератури. Міф, фольклор, легенда

04.09

 

 

3

«Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». «Дажбог». Добро і зло, їхня роль у житті.Роль і місце реального та фантастичного в житті

10.09

 

 

4-5

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків. Реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

 Теорія літератури. Переказ.

11.09, 17.09

 

 

6

Література рідного краю№1. Міфи й легенди рідного краю

18.09

 

 

7

Народні казки. Тематика й різновиди народних казок. Побудова казки, її яскра­вий національний колорит.  Казка «Про правду і кривду». Зміст.

Теорія літератури. Народна казка

24.09

 

 

8

Народна казка «Про правду і кривду». Присутність у житті, в душі людини добра і зла, красивого й потворного

25.09

 

 

9-10

«Мудра дівчина». Зміст твору. Побудова казки. Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці «Мудра дівчина»

01.10, 02.10

 

 

11

Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох». Характеристика героїв.

08.10

 

 

12

Розвиток мовлення. № 1 Усний переказ фрагмента твору.

09.10

 

 

13

«Летючий корабель». Аналіз фантастичного й реального, смішного і страшного, красивого й потворного в казках

15.10

 

 

14

Позакласне читання №1. Українські героїко-фантастичні казки

16.10

 

 

15

Контрольна робота № 1. Міфи й легенди. Народні перекази й казки

22.10

 

 

16

Літературні казки. Іван Франко. «Фарбований Лис». Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Теорія літератури. Літературна казка

23.10

 

 

17

Іван Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки. Головні й другорядні персонажі.

05.11

 

 

18

Виразне читання № 1. Читання епізодів казки «Фарбований лис». Теорія літератури. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. Мова автора й мова персонажів

06.11

 

 

19

«Фарбований Лис». Образ Лиса Микити, риси його характеру.

12.11

 

 

20

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка».

Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастич­них істот, створені уявою автора на основі українського фольклору

13.11

 

 

21

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовніш­ності казкових істот. Теорія літератури. Портрет

19.11

 

 

22

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казкова історія і сучасне життя у творі «Цар Плаксій та Лоскотон»

20.11

 

 

23

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Виразне читання казки. Теорія літератури. Віршована мова (рима, строфа, ритм)

26.11

 

 

24

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон».

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. (оптимістична і песимістична)

27.11

 

 

25

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» Повість-казка сучасної дитячої письменниці

03.12

 

 

26

«Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети

04.12

 

 

27

Розвиток мовлення№ 2. Письмове продовження пригоди Алі та її нових друзів або написати інсценізацію за твором, давши їй свою назву.

10.12

 

 

28

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору, особливості мови

11.12

 

 

29

Контрольна робота № 2. Світ фантазії і мудрості. Літературні казки. (комбінована)

17.12

 

 

30

Література рідного краю № 2. Ознайомлення з творами письменників-земляків

18.12

 

 

31

Позакласне читання № 2. Літературні казки сучасних авторів

24.12

 

 

32

Повторення та узагальнення вивченого в  І семестрі

25.12

 

 

 

II семестр

№ з/п

Тема уроку

 

Дата

Скориго-

вана дата

 

Повторення

 

ІЗ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ

33

Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тва­рин). Художні засоби в загадках Теорія літератури. Загадка

 

 

 

34-35

Прислів'я та приказки

Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру. Теорія літератури. Прислів'я, приказка

 

 

 

36

Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?». Фольклорна основа віршованих загадок.

Теорія літератури. Акровірш, порівняння

 

 

 

37

Леонід Глібов. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови

 

 

 

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

38-39

Літописні оповіді: «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Свято­слав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Воло­димир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівни­цтва в Києві. Похвала книгам». «Повість временних літ»  – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання.

 Теорія літератури. Літопис.

 

 

 

40

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий». Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв'язок з літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

 

 

 

41

Розвиток мовлення № 3. Письмовий твір-роздум про зв'язок минулого з сучасним «Заповіти наших предків»

 

 

 

42

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» . Драматичний твір на тему народної казки. Теорія літератури. Драматичний твір і його побудова, гіпербола.

 

 

 

43

Виразне читання в особах драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум’яка» . Виокремлення в ній найнапруженіших епізодів.

 

 

 

44

Позакласне читання. № 3.  Історичне минуле українського народу в сучасній літературі.

 

 

 

45

Контрольна робота № 3. З народної мудрості. Історичне минуле нашого народу

 

 

 

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

46

Україна часів Т. Шевченка.Тарас Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «В бур'янах»)

 

 

 

47

Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Шевченка «За сонцем хмаронь­ка пливе...».

Теорія літератури. Персоніфікація, ліричний твір

 

 

 

48

Т. Шевченко. «Садок вишневий коло хати...». Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

 

 

 

49

Виразне читання № 2. Декламування поетичних творів

 

 

 

50

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!». Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи

 

 

 

51

Павло Тичина. «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...». Вираження жит­тєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

Теорія літератури. Метафора, епітет

 

 

 

52

Євген Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають...». Дивовиж­ний світ рідної природи в поезіях митця

 

 

 

53

Євген Гуцало. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва

 

 

 

54

Євген Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Теорія літератури. Оповідання

 

 

 

55

Контрольна робота № 4. Рідна Україна. Світ природи (Т. Шевченко, П. Тичина, Є. Гуцало) (Твір)

 

 

 

56

Максим Рильський. Основні відомості про поета. «Дощ» («Благодатний, довго­жданий...»). Уміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови

 

 

 

57

Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною...», «Люби природу не як символ...». Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям

 

 

 

58

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини

 

 

 

59

Григір Тютюнник. «Дивак». Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи

 

 

 

60

Григір Тютюнник. «Дивак». Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

 

 

 

61

Розвиток мовлення №4. Усний твір-характеристика літературного героя на основі складеного плану.

 

 

 

62

Микола Вінграновський. «Перша колискова».

Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини й турботи про неї, батьківського заповіту

 

 

 

63

Микола Вінграновський. «Бабунин дощ», «Сама собоюрічка ця тече...». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

 

 

 

64

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Захоплююча й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

 

 

 

65

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

 

 

 

66

Контрольна робота № 4. Рідна Україна. Світ природи (М. Рильський, Гр. Тютюн­ник, М. Вінграновський)

 

 

 

67

Література рідного краю № 3. Рідна земля у творчості поетів-земляків.

 

 

 

68

Література рідного краю № 4. Рідна земля у творчості поетів-земляків

 

 

 

69

Позакласне читання №4. Бесіда про самостійно прочитані твори. Рекомендації на літо.

 

 

 

70

Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали най­більше роздумів, суперечок, зацікавлення

 

 

 

 

Усього – 70 годин

Текстуальне вивчення творів – 51 година

Повторення та узагальнення – 2 години

Література рідного краю – 4 години

Позакласне читання – 4 години

Розвиток мовлення – 4 години

Виразне читання – 2 години

Резерв – 7 годин

Вивчення напам’ять: 

1. Кілька загадок і приказок.

2. Т. Шевченка «За сонцем хмаронь­ка пливе...», «Садок вишневий коло хати...».

3. П.Тичина. На вибір 1 вірш.

4. М.Рильський. На вибір 1 вірш

7 клас

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

3

3

Контрольного твору

1

1

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

              РЗМ

2 (у+п)

2 (у+п)

              ПЧ

2

2

             ВЧ

2

2

             ЛРК

1

1

Контрольний класний твір

Контрольний домашній твір

 

1

-

1

-

 

Тема уроку

Дата 

Скориг.

дата

Примітки

Вступ

1

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва

03.09

 

 

Із пісенних скарбів

2

Соціально-побутові пісні. «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька». Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень

ТЛ: пафос твору

05.09

 

Напам’ять дві пісні (на вибір)

3

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Особливості жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос

ТЛ: коломийки

10.09

 

 

4

Література рідного краю № 1. Пісенне багатство рідного краю

12.09

 

 

5

УРЗМ №1. Творчий конкурс (інсценування пісні чи уривка, складання власного твору)

17.09

 

 

Про далекі минулі часи

6

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Огляд поетичної спадщини І. Франка. Виразне читання творів

19.09

 

 

7

«Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Робота над текстом повісті

ТЛ: історична повість

24.09

 

 

8

Виразне читання окремих фрагментів повісті «Захар Беркут», що потребують історичного чи мовознавчого коментаря.

26.09

 

 

9

Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету. Образи Захара Беркута, Максима, Мирослави

ТЛ: сюжет

01.10

 

 

10

Порівняльна характеристика Захара Беркута і Тунгара Вовка. Художні засоби, особливості мови повісті

03.10

 

 

11

Складання анкети головних героїв твору.

08.10

 

 

12

Контрольна робота №1. Із пісенних скарбів. І.Франко «Захар Беркут». (розгорнуті відповіді на запитання)

10.10

 

 

13

Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало»)

ТЛ: прийом контрасту, мотив у художньому творі

15.10

 

 

14

Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»)

ТЛ: балада, романтичний пейзаж, метаморфози

17.10

 

 

15

«Заповіт» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбуття свого народу, віра в нього

ТЛ: ідея

22.10

 

Напам’ять «Заповіт»

16

Андрій Чайковський. Коротко про митця. Робота з текстом повісті «За сестрою» (скорочено). Відтворення історичних подій з позиції гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Робота з текстом

ТЛ: композиція,  героїко-романтична повість

24.10

 

 

17

ВЧ Читання ключових епізодів твору.

05.11

 

 

18

Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

УРМ Складання характеристики образу Павлуся

ТЛ: романтичний герой

07.11

 

 

19

Контрольна робота №2. Т.Шевченко «Мені тринадцятий минало», «Тополя», «Заповіт». А.Чайковський «За сестрою». Тести.

12.11

 

 

20

Позакласне читання №1 . І. Франко «Під оборогом»

14.11

 

 

21

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» - автобіографічна повість про дитинство. Робота з текстом

ТЛ: автобіографічний твір

19.11

 

 

22-23

Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів

ТЛ: символ

21.11, 26.11

 

 

24

Характеристика образу чутливого до краси хлопчика Михайлика

28.11

 

 

25

Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби). Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів фольклору

03.12

 

 

26

РМ №2 Усний твір-характеристика персонажа або написання листа літературному героєві

05.12

 

 

27

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Робота з текстом повісті «Климко». Воєнне дитинство в повісті.

10.12

 

 

28

Григір Тютюнник «Климко». Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

12.12

 

 

29

Характеристика образу Климка. Складання вітального слова на честь літературного героя.

17.12

 

 

30

Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь)

ТЛ: художня деталь

19.12

 

 

31

Контрольна робота №3. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять», Г.Тютюнник «Климко». Твір

24.12

 

 

 

32

 

Позакласне читання  №2.

 

26.12

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

«Ти знаєш, що ти людина?»

33

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Робота з текстом оповідання «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання

 

 

 

34

Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання «Скарб»

ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення)

 

 

 

35

Богдан Лепкий. «Мишка» (Казка для дітей: для малих і великих). Коротко про письменника. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

 

 

36

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині», «Крила». Розгорнута притчова метафора про глибоке духовне наповнення людини – її «крилатість», що виявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті

 ТЛ: диптих

 

 

Напам’ять один вірш на вибір

37

ВЧ Читання творів Л.Костенко

 

 

 

38

Борис Харчук. Сюжет повісті-притчі «Планетник». Робота над текстом

ТЛ: повість-притча

 

 

 

39

Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній

 

 

 

40

Образ Планетника. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, у сучасному світі і в людині

УРМ Характеристика образу за планом

 

 

 

41

Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки». Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Робота над текстом. Сюжет і композиція

 

 

 

42

Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу. Образи Тосі та Юрка

 

 

 

43

Твір-версія подальшого розвитку подій.

 

 

 

44

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо)

ТЛ: новела

 

 

 

45

Контрольна робота № 4. О.Стороженко «Скарб», Л.Костенко «Чайка на крижині», «Крила», Б.Харчук «Планетник». (розгорнуті відповіді на запитання)

 

 

 

 

Ми – українці

 

 

 

46

Василь Симоненко - «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». (Напам’ять) Втілення в ліриці особливостей української ментальності, рис національного характеру

ТЛ: ліричний герой

 

 

 

47

Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. «Ти знаєш, що ти людина?» (Напам’ять). «Гей, нові Колумби й Магеллани»

 

 

Напам’ять «Ти знаєш, що ти людина?»

48

Проблема індивідуальності й натовпу («Перехожий»). Алегоричний зміст твору.

 

 

 

49

ВЧ Конкурс на кращого читця поезії

 

 

 

50

Позакласне читання №3. А.Дімаров «Друга планета», «Три грані часу», «Діти» (за вибором)

 

 

 

51-52

Андрій Малишко. Український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. «Стежина» («Чому, сказати, й сам не знаю») Напам’ять два вірші (на вибір)

 

 

Напам’ять два вірші (на вибір)

53

А.Малишко. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. «Вогник», «В завійну ніч з незвіданих доріг»

 

 

 

54

Контрольна робота № 5. Євген Гуцало «Сім’я дикої качки». Л.Пономаренко «Гер переможений». Поезії В.Симоненка та А.Малишка. (Твір)

 

 

 

55

ЛРК №2.

 

 

 

 

56-57

Анатолій Дімаров. «Блакитна дитина» (скорочено). Автобіографічна повість (друга частина тетралогії «На коні і під конем»). Робота над текстом

 

 

 

58

Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблема твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині.

 

 

 

 59

Внутрішня гідність і повага до людей – риса характеру юного героя, стимули його поведінки

 

 

 

60

УРМЗ №3. Переказ найцікавіших пригод героя-підлітка з аргументацією свого зацікавлення.

 

 

 

61

Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі. «Наша мова». Наскрізний патріотизм, філософічність.

 ТЛ: вільний вірш

 

 

Напам’ять одна  поезія (на вибір)

62

Василь Голобородько «Ми йдемо», «З дитинства: Дощ» - фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Напам’ять одна  поезія (на вибір)

 

 

 

 

63

Оригінальність, простота висловлювання глибоких почуттів, важливих думок. Робота над фрагментом поеми «Лелека»

 

 

 

64

ПРЗМ №4. Письмові відповіді на запитання

 

 

 

65