В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алґоритмічними приписами, що раціона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:14
У навчальному посібнику подається курс “Історії української літератури (давньої)“ для студентів освітньоIкваліфікаційного рівня “бакалавр“ спеціальності “Українська мова і література“, адаптований до умов навчання за кредитноIмодульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, виклада
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:12
У навчальному посібнику «Практичний курс української мови» у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови —
лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:09
ВСТУП
Рушійною силою розвитку України є формування потужного освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки фахівців у всіх галузях. Розв’язання цього завдання вимагає нової стратегії освіти, створення сучасних вищих навчальних закладів європейського рівня
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:06
У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівника, учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, докторантам та студентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального праці
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:00
Для студентів фізикоматематичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. Буде корисним усім, хто вивчає фахову українську мову або користується нею.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:57
Навчальний посібник Присвячений розгляду базових тем із зазначеного курсу мовознавства і містить їхній короткий огляд, який супроводжується вправами для практичного засвоєння розглянутого матеріалу. Подані теми рефератів, тести для самоконтролю та список рекомендованої літератури сприятимуть інтенси
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:52
У посібнику подається навчальнометодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитномодульною системою.
Пропонується філологам (студе
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:46
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: «Ме
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:35
ПЕРЕДМОВА
Останнім часом зріс інтерес до української мови як державної. На сьогодні мало володіти лише тими знаннями, що дала школа. Молодий спеціаліст із вузівською освітою сьогодні повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службових обов`язків. Адже
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 23:14
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Навчальний посібник
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного
ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:58
«Вища освіта в США»
1. Загальна характеристика вищої освіти . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Вибір вищого навчального закладу абітурієнтом . . . . . . .
3. Процедура вступу до вищого навчального закладу . . . . . .
4. Особливості навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:48
СИСТЕМА ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ,Основна мета освітньої політики Фінляндії полягає в наданні громадянам рівних можливостей у здобуванні освіти, незалежно від віку, місця проживання, майнового стану, статі або рідної мови. Тому дошкільна, молодша шкільна, середня та вища освіта є,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:43
Проблеми науково-технічного перекладу
СУТЬ І ВИДИ перекладу
Розвиток науки і техніки в наш час неможливий без обміну спеціальною інформацією, що з'являється в різних країнах у наукових перідичних виданнях, спеціальних бюлетенях, патентній літературі тощо.
Переклад - 1) процес відтворе
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:32
Термінологія в професійному спілкуванні
Термін та його ознаки
Літературна мова, крім загальновживаної частини, має численні підмови, які задовільняють потреби спілкування людей в найрізноманітніших сферах. Однією з таких підмов є наукова мова (інші назви - мова науки й техніки, фахова мова
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:31
Лексика і фразеологія в професійному спілкуванні
Словниковий склад мови. Класифікація української лексики
Основною одиницею мови є слово. Усі слова, що вживаються в певній мові, становлять її лексику, або словниковий склад. Розділ мовознавства, у якому вивчається словниковий склад мови, на
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:27
Складання та оформлення ділової документації
Документи, їх призначення і класифікація
Документ (від латин, documentns - спосіб доказу) - основний вид ділового мовлення, що містить у зафіксованому вигляді певну інформацію, підтверджує її достовірність та об'єктивність, оформлений у встано
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:21
Норми української літературної мови в професійному спілкуванні
Мовні норми і культура мови
Національна мова - це мова певного народу в усіх її виявах: літературна мова, діалекти, територіальні і соціальні жаргони, просторіччя.
Літературна мова - це впорядкована форма національної мови
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:19
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали