контрольна робота
Додав: inna
Коментарів: 0
Додано: 8-10-2013, 18:15
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПАНАС МИРНИЙ

І варіант

І рівень

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.
А). Великий обсяг; Б). багатоплановість сюжету;
В). невелика кількість персонажів;
Г). настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом
проникнення в найглибші кутки душі.
2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні
А). І. Білик; В). І. Нечуй-Левицький;
Б). І. Франко; Г). М. Павлик.
^ 3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?
А). «Пропаща сила»; Б). «Чіпка»;
В). «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; Г). «Кріпацька неволя».
^ 4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
А).Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
Б). конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;
В). конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
Г). конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка).
^ 5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною».
А). Дочку Максима Галю; В). дружину Грицька Христю;
Б). дружину Максима Явдоху; Г). матір Чіпки Мотрю.
^ 6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
А). Вплив товариства; Г ). злиденне життя;
Б ). нещасливе кохання; Д ). хвороба.
В ). утрата землі;
^ 7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?
А). Чіпку Варениченка; Б). Максима Ґудзя;
В). Грицька Чупруненка; Г). Василя Пороха;
Д). Івана Вареника.
^ 8. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
А). У Львові; Б). у Харкові;
В). у Парижі; Г). у Женеві;
Д ). у Києві.
9. Укажіть справжнє ім'я Панаса Мирного.
А). Павло Губенко; Б). Іван Білик;
В). Григорій Квітка; Г ). Панас Рудченко;
Д). Іван Тобілевич.
^ 10. Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
А). У Чіпки незаконно одбирають землю;
Б). Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В). Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;
Г). Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;
Д ). Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.
^ 11. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
Б). намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
В). прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
Г). уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
^ 12. Вкажіть подію і твір, що передували задуму роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). Реформа 1861 р. і повість «Лихо давнє й сьогочасне»;
Б). мандрівка навесні 1872 р. та враження від неї, описані Панасом Мир¬ним у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого»;
В). життя с. Піски як типовий зразок безвиході, до якої потрапили селяни після реформи, що знайшло своє відображення у повісті «Голодна воля»;
Г ). особисті враження та переживання автора, відображені в повісті Панаса Мирного «Чіпка».
ІІ рівень
1.Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»?
2.У кого Чіпка служив у наймах?
3.За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»?
4.З ким Чіпка пас громадську отару?
5.Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»?
6.Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»?
ІІІ рівень
1. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Пана¬са Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
1.«...бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня,
2.«Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе»
3.«Не багатого роду!» - казала проста свита, накинута наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...»
4. «Отой волоцюга, блудяга...покинув на Дону жінку з дітьми...»
5. «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха»

А). Галя жила... удвох з старою матір'ю»
Б). Оришка
В). Мотря Жуківна
Г). Чіпка Варениченко
Д). Остап Хрущ
^ 2. Вкажіть жанр
Вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на розкриті суперечностей і закономірностей суспільного життя, соціальній зумовленості дій і вчинків персонажів, зображенні їх у побутовому середовищі – це …

^ 3. Дайте відповідь
Зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року («Хіба ревуть воли, як ясла повні») – це…
ІІ варіант
1 рівень
1. Перший друкований твір Панаса Мирного:
А). «Лихо давнє і сьогочасне» Б). «Лихий попутав»
В). «Лихі люди». Г). «П’яниця».
^ 2. За жанром «Хіба ревуть воли, як ясла повні» - це...
А).Соціально-побутовий роман. Б). Історично-соціальний роман.
В). Соціально-психологічний роман. Г). Соціально-психологічна повість.
^ 3. Максим у творі – це...
А). Товариш Чіпки. Б). Батько Чіпки.
В). Тесть Чіпки. Г). Кум Чіпки.
4. Уперше Чіпка та Галя зустрілися...
А). У полі. Б). На панському дворі.
В). У волості. Г). На ярмарку.
^ 5. Дружину Максима звали...
А). Оришка. Б). Марія. В). Христя. Г). Явдоха.
6. Порох і Чижик – це...
А). Дрібні волосні чиновники. Б). Побратими Максима у війську.
В). Товариші Чіпки-злодія. Г) . Сусіди Грицька Чупруненка.
^ 7. Чіпка остаточно став на шлях злочину...
А). Після вигнання його з земства. Б). Після одруження з Галею.
В). Після сварки з матір’ю. Г). Після того, як у нього відібрали землю.
^ 8. Вкажіть причину часових зміщень, поєднання теперішнього і ми¬нулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). Авторський задум, спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
Б). Намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
В). Прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономір¬ний зв'язок явищ і подій;
Г). Уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
^ 9. Особливість реалізму творів Панаса Мирного полягає:
А). У показі реальної дійсності на різних зрізах — соціального, національ¬ного, історичного, побутового життя народу, що надає творам життєвої достовірності, панорамності, психологічної вмотивованості ситуацій;
Б). У зображенні людей українського закріпаченого села, які усвідомлю¬ють своє рабське становище, хоч і позбавлені будь-яких можливостей волевиявлення;
В) У гостровикривальному ставленні до панів Польських та їх знущань над селянами с. Пісок;
Г) .У своєчасному реагуванні на злободенні соціальні проблеми, сприян¬ні моральному перевихованню особистості, запровадженні в книжну лі¬тературу сюжетів і характерів з життя простого люду.
^ 10. Друга частина твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні»...
А). Розповідає про боротьбу проти кріпацької неволі.
Б). Розповідає про закріпачення села Піски й долю Максима.
В). Розповідає про поневіряння Чіпки по наймах.
Г). Розповідає про злодійське життя Чіпки Варениченка.
^ 11. Мотря Жуківна – це...
А). Наречена Грицька. Б). Дружина Максима.
В). Мати Чіпки Варениченка. Г) . Дружина Чіпки.
12. Хто у творі «пропаща сила»?
А). Колишні кріпаки. Б). Злочинці.
В). Максим і Чіпка. Г). Творчій потенціал народу.
ІІ рівень
1.«Розбишацька дочка» – хто це?
2.Кого називали Махамедом?
3.Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»?
4.Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чістіша… А що він п’є? То його лихо п’є »?
5.Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле?
6.Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»?
ІІІ рівень
1. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору.
А «Двужон»; 1. Б «Дитячі літа»; 2. В «Польова царівна»; 3.
Г «Тайна-невтайна»; 4. Д «Жив-жив!». 5.
2. Вкажіть жанр
Твір, у якому суспільно значущі події і соціальні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань – це …
^ 3.Дайте відповідь
Алегорична назва «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: воли – символічний образ уярмленого селянства – не ревли б, якби було що їсти. Умови життя селянства, їх поведінка, розкриття того, що калічило душі, нівечило мораль …Це …
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали