Робота з обдарованими дітьми
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 12-03-2014, 23:35
Робота зобдарованими дітьми
Обдарованість - поєднання трьох компонентів:
мотивації, орієнтованої на виконання завдання;
видатних розумових здібностей і креативності.
Дж. Рензуллі
Успіх учителя - це успіх всіх його учнів! Майбутнє - це наші учні. Саме вони складуть інтелектуальну еліту України, їм ми передамо з рук в руки велику державу, вони будуть множити справами своїми славу Вітчизни.
Слова відомого педагога 19 сторіччя Песталоцці Й.Г. «Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене, вони будуть відкривати це нове самі. Моя головна задача - допомогти їм розкритися, розвинути власні ідеї,» - стали нашим педагогічним кредом.
Для того, щоб робота з обдарованими дітьми не була епізодичною, а складалася в певну систему, колектив вчителів визначив основні завдання і напрямки роботи з урахуванням індивідуальних і особистісних якостей учнів. Нами розроблена освітня програма «Запалюємо зірки», побудована таким чином, щоб ефективно і своєчасно виявляти та розвивати інтелектуально-творчий потенціал особистості кожної дитини.

Напрямки роботи

Програма, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді,ставить за мету створення умов для розвитку інтелектуальних здібностей дітей і підлітків в умовах школи. Вона об'єднує блоки основної й додаткової освіти через психолого-педагогічний блок.
Програма розроблена за трьома напрямками:
• робота з учнями;
• робота з батьками;
• робота з педагогічним колективом.

1. Виявлення обдарованих дітей.
Для реалізації першої мети необхідно вирішити такі завдання:
• знайомство педагогів з науковими даними про психологічні особливості й методичні прийоми роботи з обдарованими дітьми;
• навчання через методичне навчання, педради, самоосвіту;
• накопичення бібліотечного фонду з даного питання;
• знайомство педагогів з прийомами цілеспрямованого педагогічного спостереження та діагностики;
• проведення різних позаурочних конкурсів, інтелектуальних ігор, олімпіад, що дозволяють учням виявити свої здібності.

2.Створення умов для оптимального розвитку потенційно обдарованих дітей, здатних на впевнений стрибок в своєму розвитку в майбутньому.
Для реалізації другої мети необхідно вирішити такі завдання:
• відбір серед різних систем навчання тих методів і прийомів, які сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності та творчості;
• надання можливості вдосконалюватися в спільній діяльності з однолітками, науковим керівником, через самостійну роботу, дослідницьку й проектну діяльність, систему виховної роботи та додаткової освіти.

Основні напрямки реалізації

• виявлення обдарованих учнів;
• створення банку даних програми «Запалюємо зірки»;
• розробка індивідуальних форм роботи;
• впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій;
• використання активних форм і методів організації освітнього процесу;
• створення освітніх спецкурсів, спрямованих на підтримку обдарованих учнів школив процесі розробки індивідуальної траєкторії розвитку учнів;
• розвиток системи позаурочної навчальної й позакласної діяльності учнів, яка дозволить школярам демонструвати свої досягнення на шкільних, районних, обласних, республіканських олімпіадах, творчих конкурсах, МАН;
• включення старшокласників у науково-дослідницьку діяльність з подальшим виходом на шкільні, районні, республіканські учнівські конференції та публікацією тез або доповідей;
• розробка й впровадження проектів, спрямованих на розвиток та реалізацію творчих ініціатив вчителів і учнів школи.

Структура роботи з обдарованими дітьми

Концепція роботи з обдарованими дітьми

Такі якості, як розвинений інтелект, високий рівень творчих можливостей і пізнавальна активність дозволяють назвати таких учнів обдарованими.
До групи обдарованих дітей можуть бути віднесені школярі, які:
• мають вищі порівняно з більшістю школярів-однолітків інтелектуальні здібності, здатність до навчання, творчі можливості;
• мають домінуючу, активну пізнавальну потребу;
• відчувають радість від розумової праці.
Крім того можна відзначити, що для обдарованих дітей характерна висока швидкість розвитку інтелектуальної й творчої сфер, глибина й не традиційність мислення, проте з цілого ряду причин на певному етапі можуть бути виявлені далеко не всі ознаки обдарованості.
Умовно можна виділити три категорії обдарованих дітей:
1. Діти з надзвичайно високим рівнем розумового розвитку за інших рівних умов (такі діти частіше зустрічаються в дошкільному
й молодшому шкільному віці).
2. Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості -
обдарованості в певній сфері науки (такі учні частіше
виявляються в підлітковому віці).
3. Учні, які не досягають з яких-небудь причин успіхів у
навчанні, але володіють яскравою пізнавальною активністю,
оригінальністю психічного складу, неабиякими розумовими
резервами (можливості таких учнів нерідко розкривають у
старшому шкільному віці).
Створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, чия обдарованість на даний момент може бути невиявленою, а також просто потенційно обдарованих дітей, є одним з головних напрямків роботи школи.
У роботі з цією категорією учнів школа повинна керуватися принципами:
? індивідуалізації навчання (вищим рівнем реалізації цього принципу виступає розробка індивідуальної системи оптимальних умов розвитку обдарованого учня).
? свободи вибору учня, додаткових освітніх послуг, допомоги наставника;
? максимальної різноманітності наданих можливостей.
? зростання ролі позаурочної діяльності за умови зниження навчальних вимог;
? особливої уваги до проблеми між предметних зв'язків в
індивідуальній роботі з учнями;
? створення умов для спільної роботи учнів з мінімальною участю вчителя.
Цілі та завдання роботи з обдарованими дітьми
Цілями роботи вчителів школи з обдарованими дітьми є:
o виявлення обдарованих дітей;
o створення умов, що сприяють їх оптимальному розвитку.
Для реалізації першої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Знайомство вчителів з науковими даними про психологічні
особливості та методичні прийоми, ефективні при роботі з
обдарованими дітьми, через:
? проведення педагогічних рад із запрошенням фахівців;
? навчання на курсах підвищення кваліфікації;
? підбір і накопичення в бібліотечному фонді літератури, необхідної для самоосвіти, систематичний огляд нових надходжень.
? науково-методичну роботу за даним напрямком (з подальшим обговоренням й обміном досвідом).
2. Проведення цілеспрямованих спостережень за навчальною та позаурочною
діяльністю школярів для виявлення дітей, що мають схильність і
показують високу результативність у різних сферах
діяльності шляхом:
? обговорення критеріїв наявності обдарованості;
? знайомства з прийомами цілеспрямованого педагогічного спостереження;
? з’ясування думки батьків про схильності, сфери найбільшої успішності, коло інтересів та особливості особистісного розвитку їх дитини;
? періодичного отримання відомостей від вчителів-предметників і класних керівників про наявність обдарованих учнів у їх класах.
3. Підбір матеріалів і проведення спеціальних тестів, що дозволяють визначити наявність обдарованості, у поєднанні з такими видами діяльності, як:
? знайомство з наявним практичним досвідом роботи за даним напрямком;
? тривале спостереження за кореляцією між результативністю (за підсумками тестування) і успіхами в навчальній діяльності;
? проведення різних позаурочних конкурсів, олімпіад,що дозволяють дитині виявити свої здібності.
Після виявлення обдарованих дітей робота з ними повинна проводитися двома групами педагогів:
• вчителями-предметниками, що створюють атмосферу емоційної включеності, збуджують інтерес до предмета, закладають основи
системи знань, відпрацьовують з учнем техніку виконання
всіх видів діяльності в процесі розв’язання різних навчальних завдань;
• наставниками, які:
? виконують функції наукового керівника, що виводить учня на високий професійний рівень у роботі над темою, обраною самим учнем;
? координують індивідуальну роботу всіх осіб, зацікавлених у розвитку обдарованості учня;
? забезпечують необхідне обдарованому учню спілкування;
? підтримують зв'язок з батьками обдарованого учня.
Наставниками можуть стати вчителі, психологи, студенти, батьки або запрошені для цієї мети фахівці. Учні вільні у виборі наставника або у відмові від роботи з наставником.
Для реалізації другої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Обрати серед різних систем навчання ті методи, форми і прийоми,
які сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності та творчості, і застосувати їх з опорою на такі правила, як:
? якісний відбір і вміння обробляти отриману інформацію(аналізувати, порівнювати, співвідносити,класифікувати, робити висновки);
? відведення мінімальної кількості часу на повідомлення навчальної інформації вчителем та надання учням можливості самостійного обговорення запропонованого матеріалу;
? активне слухання без надмірного втручання вчителя в процес обговорення певної теми учнями (це сприяє кращій взаємодії учнів один з одним і надає можливість вільно висловлювати свої думки, що зменшує їх залежність від вчителя).
2. Надати змогу вдосконалювати здібності в спільній діяльності з
науковим керівником, оскільки він:
? забезпечує високий рівень консультування учнів з обраної теми наукового дослідження;
? заохочує учнів до самостійної діяльності, надаючи їм свободу вибору
теми та методів досягнення мети;
? створює умови для конкретного втілення творчих ідей з урахуванням
певної ситуації і особистісних якостей учня;
? спираючись на результативність учня в певній сфері , залучає до діяльності і в інших.
У процесі розробки індивідуальних програм навчання обдарованих учнів слід враховувати таке:
? метою індивідуальної програми навчання обдарованого учня є створення умов для оптимального розвитку обдарованості і водночас для ліквідації можливих прогалин у пізнанні або дисбалансу в особистісному розвитку;
? пропозиції щодо створення таких програм можуть вноситися батьками, вчителем-предметником, класним керівником, наставником, психологом, педрадою або будь-якими іншими особами, зацікавленими в розвитку обдарованості учня.
Уважне ставлення до індивідуальності учня передбачає:
o розуміння особливостей розвитку обдарованого учня;
o складання програми особистісного розвитку учня, що сприяє формуванню адекватного ставлення до навколишньої дійсності, поваги до себе, уміння взаємодіяти з іншими і розвитку шанобливого ставлення до людей (ця програма складається психологом);
o створення ситуації продуктивної й емоційно сприятливої взаємодії з однокласниками з метою гармонізації розвитку інтелектуальної, емоційної і соціальної сфер;
o прагнення уникнути в роботі з обдарованими дітьми двох крайнощів:возведення дитини на п'єдестал, підкреслення її особливих прав, з одного боку, а, з іншого - публічного приниження гідності або ігнорування інтелектуальних успіхів під час боротьби з «зоряністю»;
o розуміння того, що інтелектуально обдарований учень:
? може погано адаптуватися до соціального оточення, не мати розвиненого самоконтролю, незалежності та відповідальності;
? може потребувати індивідуалізації навчання;
? може мати деяке відставання у фізичному розвитку;
? може не встигати з деяких предметів шкільної програми;
? має високу мотивацію до досягнень, прагнення бути кращим, свідоме зусилля в навчанні, позитивне ставлення до школи.
Основні принципи організації роботи з обдарованими дітьми
Аналіз потенційних можливостей освітнього простору школи й зростаючих потреб учнів дозволив визначити такі принципи, що відповідають цілям і завданням програми:
• поглиблене вивчення тих проблем, які обрали діти;
• насиченість навчального матеріалу завданнями відкритого типу;
• заохочення результатів;
• використання різноманітних форм надання і впровадження в життя результатів роботи;
• заохочення до розуміння власної особистості;
• установка на самоцінність пізнавальної діяльності при вивченні наукових дисциплін;
• евристичність (навчання прийомам інтелектуальної праці);
• співпраця (перехід від принципу «крокуй за мною» до принципу «крокуй сам»).
Форми та методи роботи з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьми проводиться в кожній ланці школи:
? У початковій школі:
• індивідуальні заняття.
Заняття проводять вчителі початкової школи.
? В основній школі:
• предметні гуртки та факультативи;
• індивідуальні заняття;
• навчання в обласних школах «Юний фізик»(Донецький національний університет), «Юний математик»(ліцей «Ерудит»);
• заняття з різновіковими групами дітей у формі занурення.
Заняття проводять вчителі-предметники основної і старшої школи, викладачі ВНЗ.
? У старшій школі:
• факультативи, спецкурси;
• наукові товариства МАН;
• індивідуальні заняття;
• навчання в обласних школах «Юний фізик»(Донецький національний університет), «Юний математик»(ліцей «Ерудит»), «Юний фахівець»(Донецький національний університет економіки та торговлі);
• заняття з різновіковими групами дітей у формі занурення.
Заняття проводять вчителі-предметники старшої школи, викладачі ВНЗ.
Гуртки та факультативи дозволяють учням випробувати себе в різних сферах діяльності, сприяють розкриттю потенційних можливостей кожного школяра.
Заняття з обдарованими дітьми проводяться в малих групах або індивідуально вчителями-предметниками і фахівцями вищої школи.
Науково-дослідницька робота учнів організовується через систему наукових товариств на базі науково-методичних кафедр школи, а також кафедр ВНЗ і лабораторій науково-дослідних інститутів. Науково-дослідницька діяльність школярів спрямована на формування в них умінь:
• застосовувати знання з практики;
• проводити спостереження й вимірювання;
• формулювати проблему та бачити шляхи її розв’язання, проводити науковий експеримент;
• моделювати реальні об'єкти й процеси.
Однією з форм організації позакласної роботи з навчальних дисциплін, спрямованої, зокрема, на розкриття творчого потенціалу учнів, є предметні тижні. Під час предметних тижнів учні кожного класу беруть участь у різних творчих конкурсах, турнірах, олімпіадах, тематичних святах, випускають газети, складають кросворди та ребуси, презентації, монтують фільми. Заходи в рамках тижнів готуються і проводяться як вчителями, так і самими учнями.
Етапи та план реалізації програми.

2009-2010 навчальний рік – діагностико - прогностичний етап.
2010-2011 навчальний рік – організаційний етап.
2011-2013 навчальний рік – практичний етап.
2013-2014 навчальний рік – узагальнюючий етап.


План реалізації програми на 2009-2014 навчальний рік
№ Захід Термін Відповідальні
1 Проведення масових психодіагностичних тестувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей Постійно психолог
2 Ознайомлення вчителів-предметніків з орієнтовною циклограмою участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях 4 тиждень
серпня 2009-2014 ЗНВР,
керівники МК
3 Створення й ведення єдиного банку даних «Надія Донеччини» Вересень 2009 психолог, ЗНВР
4 Складання й оновлення портфоліо банку даних школярів «Надія Донеччини», складання та корегування планів індивідуальної роботи. Вересень,травень
2009-2014 ЗНВР,
вчителі-предметники,
психолог
5 Створення наукового товариства Вересень2009 ЗНВР
6 Організація психологічного супроводу школярів під час олімпіад, конкурсів, турнірів, конференцій тощо Постійно психолог
7 Адресна допомога шкільного психолога батькам та вчителям щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості школярів Постійно психолог
8 Щорічна участь у різних етапах Всеукраїнських олімпіад,Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конференції наукового товариства учнів 2009-2014
(згідно річного плану роботи ) ЗНВР
вчителі-наставники
9 Співпраця з викладачами та студентами ВНЗ 2009-2014 ЗНВР,
ЗВР
10 Створення банку методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми 2010-2014 керівники МК,
бібліотекар
11 Організація участі у різноманітних олімпіадах,конкурсах, турнірах, змаганнях для обдарованих дітей 2010-2014 ЗНВР,
вчителі-предметники
12 Щорічне оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів щодо реалізації програми роботи з обдарованими дітьми 2010-2014 Директор школи,
зав. кабінетами
13 Популяризація досягнень обдарованих дітей серед школярів, батьків 2010-2014 ЗНВР, ЗВР,
класні керівники
14 Оновлення медіатеки школи з даної проблеми Жовтень,січень
2011-2013 ЗНВР, бібліотекар
15 Проведення майстер-класів,
педрад, практичних занять тощо Згідно з річним планом роботи школи ЗНВР
16 Створення авторських методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми 2011-2013 педколектив
17 Участь у семінарах, науково-практичних конференціях різного рівня для педагогів, що працюють з обдарованими дітьми Постійно
2010-2014 педколектив
18 Щорічне видання шкільного альманаху творчих робіт учителів та школярів 2009-2013 ЗНВР,
вчителі-предметники
19 Створення електронної бібліотеки для наукового та творчого розвитку дітей 2012-2013 ЗНВР,
бібліотекар
20 Моніторинг участі школярів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях 2010-2014
(протягом року) ЗНВР
21 Щорічний аналіз роботи з обдарованими дітьми Травень
2010-2015 ЗНВР,
психолог

Очікувані результати

• сформувати систему роботи з обдарованими учнями;
• створити умови для творчої самореалізації випускника початкової школи;
• підвищити рівень якості освіти;
• збільшити кількість учнів, що беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах, МАН, фестивалях;
• забезпечити спадкоємність в роботі початкової та середньої школи;
• постійно розміщувати матеріали на сайті школи;
• забезпечити участь учнів у заходах району, міста, регіону;
• підвищувати кваліфікацію педагогів, що працюють з обдарованими дітьми.

Матеріально-технічна база

Важливе значення в навчально-виховному процесі відіграє матеріально-технічне оснащення школи. Колектив школи приділяє серйозну увагу цьому питанню, створюючи постійні взаємозв'язки з батьками та спонсорами.
Усі приміщення та територія навчального закладу відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників школи. У школі працює два комп’ютерні класи, кабінет інтерактивних технологій, учні можуть самостійно працювати в бібліотеці, оснащеній комп’ютерами, приєднаними до мережі Інтернет.
Протягом року в школі функціонують гуртки з англійської, української мови, історії, інформатики, музичний гурток; гуртки спортивного спрямування; гурток декоративно-прикладного мистецтва; гурток технічного моделювання.

Методичне забезпечення

Школа плідно співпрацює з Інститутом обдарованої дитини (місто Київ) за такими напрямками:
1. Дослідження феномену обдарованості та розробка програм і технологій розвитку обдарованої особистості.
2. Розроблення методичного забезпечення для діагностики та розвитку обдарованості.
3. Впровадження наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем освіти та виховання обдарованих дітей і молоді.
4. Формування суспільно-громадської думки щодо усвідомлення державного значення роботи з обдарованою молоддю.
5. Інтеграція у міжнародний освітній та інформаційний простір з питань роботи з обдарованою молоддю.
З метою підвищення своєї професійної майстерності та обміну досвідом роботи вчителі школи в межах співпраці з Інститутом обдарованої дитини (місто Київ) брали участь в обласних та Всеукраїнських заходах:
Заступники директора з НВР Кучеренко М.В. та Кузнецова І.В. є переможцями регіонального конкурсу проектів і програм щодо організації роботи з ОД, грудень 2010р.
Кузнецова І.В. брала участь у роботі Освітньої академії Intel ISEF «Наука в школі», лютий 2011, Київ.
Кузнецова І.В. брала участь у роботі Другого всеукраїнського форуму вчителів-новаторів «Партнерство в навчанні» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, 01 березня 2011 р., Київ.
Заступники директора з НВР Кучеренко М.В. та Кузнецова І.В. брали участь у роботі та виступали з доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді», 11-12 травня 2011, Житомир .
Заступники директора з НВР, що займаються проблемою виявлення та розвитку обдарованих дітей, брали участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади дослідження динаміки структури інтелектуальних властивостей особистості обдарованих підлітків», 4 квітня 2012р., Київ.
У 2012 році вчитель інформатики Кузнецова І.В. проводила міський та обласний майстер-класи з проблеми «Дидактичні засади створення електронних засобів навчання», на яких розкривала особливості роботи з обдарованими дітьми зі створення електронних підручників та енциклопедій.
Враховуючи необхідність професійного самовдосконалення педагоги школи беруть активну участь в різноманітних інноваційних проектах:
? усі вчителі школи пройшли навчання за програмою «100 відсотків», про що школа однією з перших в області отримала відповідний сертифікат;
? п'ятнадцять вчителів школи зареєстровані та активно працюють в освітньому проекті «Вчителі в он-лайні»;
? вчителі, які викладають навчальні предмети в 7-х класах розробляють освітні проекти та розміщують їх в мережі «Відкритий світ»;
? школа увійшла до переліку п’ятдесяти «шкіл-новаторів» та плідно працює в цьому проекті.

Психологічний супровід

Протягом навчального року в школі проводиться як індивідуальна,
що охоплює творчий потенціал, особистісну сферу учнів, так
і групова психодіагностика (анкетування «Мої здібності»).
Проводяться індивідуальні та групові бесіди, диспути з обдарованими учнями за темами: «Профілактика перевантажень», «Як стати
успішною людиною?». Надаються консультації та
рекомендації учням щодо подолання стресу, страху, зняття напруги
під час виступу перед публікою, участі в олімпіадах та різноманітних
конкурсах тощо.
У напрямку корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи проводяться заняття за темами: «Розвиток пізнавальних, творчих здібностей та комунікативної сфери», «Прийоми інтелектуальної гімнастики (ігри, вправи, завдання)», «Вчимося спілкуватися». Просвітницька та профілактична робота включає в себе лекції на тему: «Профілактика аудиторного шоку».
Проводиться групова психодіагностика батьків учнів, а саме анкетування «Інтереси та здібності дитини». Надаються індивідуальні та групові консультації за темами: «Обдарована дитина в школі та дома», «Пізнавальні ігри в сімейному колі», «Прийоми і методи розвитку здібностей».
Постійною є співпраця психологічної служби школи з класними керівниками під час складання банку обдарованих учнів школи. Надаються індивідуальні консультації та рекомендацій за темами: «Розвиток обдарованої дитини під час навчального процесу», «Творчий вчитель – творчий учень», «Розвиваємо здібності до науково-дослідної роботи», «Профілактика перевантаження обдарованих учнів».

Програми саморозвитку

Головний зміст життя людини - творчий саморозвиток, творення себе. Розглядаючи проблему саморозвитку особистості обдарованого учня, слід враховувати його біологічний, психологічний та соціальний аспекти.
Саморозвиток - це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності.
Важливою умовою, первинною сходинкою саморозвитку особистості є внутрішня потреба у його здійсненні та самопізнання себе.
Проблема саморозвитку особистості обдарованої дитини у практичній діяльності школи займає важливе місце. Науковим керівником обдарованої дитини спільно зі шкільним психологом та батьками складаються індивідуальні маршрути для кожного учня, що охоплюють усі сфери життєдіяльності людини.

Робота з батьками

Позитивних результатів у роботі можна досягти лише тоді, коли буде створено умови для реалізації творчого потенціалу кожної дитини. Важливо допомогти дитині пізнати себе, свої здібності, нахили, допомогти їй накреслити індивідуальну програму свого розвитку на більш чи менш віддалену перспективу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. На жаль, не всі батьки можуть вчасно помітити обдарованість своєї дитини і створити відповідні умови для її розвитку. Багато психологічних проблем обдарованих дітей обумовлені ставленням батьків до самого факту обдарованості їхньої дитини. Тому потрібно прагнути до того, щоб батьки зрозуміли: особистість цілісна і цінна саме у цілісності, усвідомлення дитиною своєї унікальності та унікальності будь-якої іншої людини.
Для забезпечення сприятливих соціальних, психологічних, педагогічних умов для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів в школі проводиться робота з батьками за такими напрямками.
1. Покращення психологічного клімату в родині за рахунок усвідомлення батьками своєї ролі щодо підтримки виявлення та розвитку творчих здібностей дітей.
2. Інформування батьків щодо проблематики життєдіяльності дітей з нестандартним рівнем розвитку здібностей.
3. Орієнтування батьків на отримання дитиною творчого досвіду вибору і прийняття рішень у повсякденних життєвих ситуаціях, що пов’язані з її здоров’ям, навчанням, дозвіллям, взаємовідносинами.
4. Допомога батькам обдарованих і здібних дітей у виробленні виховної стратегії всебічного сприяння їхньої позитивної самореалізації.
Реалізація цих напрямків роботи з батьками проводиться через такі заходи:
? Анкетування батьків «Особливі діти – особливі проблеми».
? Рекомендації батькам обдарованих дітей «Як допомогти та не зашкодити вашій дитині».
? Проведення тематичних батьківських зборів «Батьківська підтримка розвитку дитячих здібностей»
? Мотиваційно-прогностичний тренінг виявлення актуальної креативності особистості «На перехресті обдарованості».
? Навчальний курс-тренінг для батьків обдарованих дітей.
? Створення постійно діючого консультативного пункту для батьків обдарованих дітей.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали