Концепція роботи з обдарованими дітьми
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 12-03-2014, 23:37
Концепція роботи з обдарованими дітьми
Такі якості, як розвинений інтелект, високий рівень творчих можливостей і пізнавальна активність дозволяють назвати таких учнів обдарованими.
До групи обдарованих дітей можуть бути віднесені школярі, які:
• мають вищі порівняно з більшістю школярів-однолітків інтелектуальні здібності, здатність до навчання, творчі можливості;
• мають домінуючу, активну пізнавальну потребу;
• відчувають радість від розумової праці.
Крім того можна відзначити, що для обдарованих дітей характерна висока швидкість розвитку інтелектуальної й творчої сфер, глибина й не традиційність мислення, проте з цілого ряду причин на певному етапі можуть бути виявлені далеко не всі ознаки обдарованості.
Умовно можна виділити три категорії обдарованих дітей:
1. Діти з надзвичайно високим рівнем розумового розвитку за інших рівних умов (такі діти частіше зустрічаються в дошкільному
й молодшому шкільному віці).
2. Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості -
обдарованості в певній сфері науки (такі учні частіше
виявляються в підлітковому віці).
3. Учні, які не досягають з яких-небудь причин успіхів у
навчанні, але володіють яскравою пізнавальною активністю,
оригінальністю психічного складу, неабиякими розумовими
резервами (можливості таких учнів нерідко розкривають у
старшому шкільному віці).
Створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, чия обдарованість на даний момент може бути невиявленою, а також просто потенційно обдарованих дітей, є одним з головних напрямків роботи школи.
У роботі з цією категорією учнів школа повинна керуватися принципами:
? індивідуалізації навчання (вищим рівнем реалізації цього принципу виступає розробка індивідуальної системи оптимальних умов розвитку обдарованого учня).
? свободи вибору учня, додаткових освітніх послуг, допомоги наставника;
? максимальної різноманітності наданих можливостей.
? зростання ролі позаурочної діяльності за умови зниження навчальних вимог;
? особливої уваги до проблеми між предметних зв'язків в
індивідуальній роботі з учнями;
? створення умов для спільної роботи учнів з мінімальною участю вчителя.
Цілі та завдання роботи з обдарованими дітьми
Цілями роботи вчителів школи з обдарованими дітьми є:
o виявлення обдарованих дітей;
o створення умов, що сприяють їх оптимальному розвитку.
Для реалізації першої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Знайомство вчителів з науковими даними про психологічні
особливості та методичні прийоми, ефективні при роботі з
обдарованими дітьми, через:
? проведення педагогічних рад із запрошенням фахівців;
? навчання на курсах підвищення кваліфікації;
? підбір і накопичення в бібліотечному фонді літератури, необхідної для самоосвіти, систематичний огляд нових надходжень.
? науково-методичну роботу за даним напрямком (з подальшим обговоренням й обміном досвідом).
2. Проведення цілеспрямованих спостережень за навчальною та позаурочною
діяльністю школярів для виявлення дітей, що мають схильність і
показують високу результативність у різних сферах
діяльності шляхом:
? обговорення критеріїв наявності обдарованості;
? знайомства з прийомами цілеспрямованого педагогічного спостереження;
? з’ясування думки батьків про схильності, сфери найбільшої успішності, коло інтересів та особливості особистісного розвитку їх дитини;
? періодичного отримання відомостей від вчителів-предметників і класних керівників про наявність обдарованих учнів у їх класах.
3. Підбір матеріалів і проведення спеціальних тестів, що дозволяють визначити наявність обдарованості, у поєднанні з такими видами діяльності, як:
? знайомство з наявним практичним досвідом роботи за даним напрямком;
? тривале спостереження за кореляцією між результативністю (за підсумками тестування) і успіхами в навчальній діяльності;
? проведення різних позаурочних конкурсів, олімпіад,що дозволяють дитині виявити свої здібності.
Після виявлення обдарованих дітей робота з ними повинна проводитися двома групами педагогів:
• вчителями-предметниками, що створюють атмосферу емоційної включеності, збуджують інтерес до предмета, закладають основи
системи знань, відпрацьовують з учнем техніку виконання
всіх видів діяльності в процесі розв’язання різних навчальних завдань;
• наставниками, які:
? виконують функції наукового керівника, що виводить учня на високий професійний рівень у роботі над темою, обраною самим учнем;
? координують індивідуальну роботу всіх осіб, зацікавлених у розвитку обдарованості учня;
? забезпечують необхідне обдарованому учню спілкування;
? підтримують зв'язок з батьками обдарованого учня.
Наставниками можуть стати вчителі, психологи, студенти, батьки або запрошені для цієї мети фахівці. Учні вільні у виборі наставника або у відмові від роботи з наставником.
Для реалізації другої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Обрати серед різних систем навчання ті методи, форми і прийоми,
які сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності та творчості, і застосувати їх з опорою на такі правила, як:
? якісний відбір і вміння обробляти отриману інформацію(аналізувати, порівнювати, співвідносити,класифікувати, робити висновки);
? відведення мінімальної кількості часу на повідомлення навчальної інформації вчителем та надання учням можливості самостійного обговорення запропонованого матеріалу;
? активне слухання без надмірного втручання вчителя в процес обговорення певної теми учнями (це сприяє кращій взаємодії учнів один з одним і надає можливість вільно висловлювати свої думки, що зменшує їх залежність від вчителя).
2. Надати змогу вдосконалювати здібності в спільній діяльності з
науковим керівником, оскільки він:
? забезпечує високий рівень консультування учнів з обраної теми наукового дослідження;
? заохочує учнів до самостійної діяльності, надаючи їм свободу вибору
теми та методів досягнення мети;
? створює умови для конкретного втілення творчих ідей з урахуванням
певної ситуації і особистісних якостей учня;
? спираючись на результативність учня в певній сфері , залучає до діяльності і в інших.
У процесі розробки індивідуальних програм навчання обдарованих учнів слід враховувати таке:
? метою індивідуальної програми навчання обдарованого учня є створення умов для оптимального розвитку обдарованості і водночас для ліквідації можливих прогалин у пізнанні або дисбалансу в особистісному розвитку;
? пропозиції щодо створення таких програм можуть вноситися батьками, вчителем-предметником, класним керівником, наставником, психологом, педрадою або будь-якими іншими особами, зацікавленими в розвитку обдарованості учня.
Уважне ставлення до індивідуальності учня передбачає:
o розуміння особливостей розвитку обдарованого учня;
o складання програми особистісного розвитку учня, що сприяє формуванню адекватного ставлення до навколишньої дійсності, поваги до себе, уміння взаємодіяти з іншими і розвитку шанобливого ставлення до людей (ця програма складається психологом);
o створення ситуації продуктивної й емоційно сприятливої взаємодії з однокласниками з метою гармонізації розвитку інтелектуальної, емоційної і соціальної сфер;
o прагнення уникнути в роботі з обдарованими дітьми двох крайнощів:возведення дитини на п'єдестал, підкреслення її особливих прав, з одного боку, а, з іншого - публічного приниження гідності або ігнорування інтелектуальних успіхів під час боротьби з «зоряністю»;
o розуміння того, що інтелектуально обдарований учень:
?
Основні принципи організації роботи з обдарованими дітьми
Аналіз потенційних можливостей освітнього простору школи й зростаючих потреб учнів дозволив визначити такі принципи, що відповідають цілям і завданням програми:
• поглиблене вивчення тих проблем, які обрали діти;
• насиченість навчального матеріалу завданнями відкритого типу;
• заохочення результатів;
• використання різноманітних форм надання і впровадження в життя результатів роботи;
• заохочення до розуміння власної особистості;
• установка на самоцінність пізнавальної діяльності при вивченні наукових дисциплін;
• евристичність (навчання прийомам інтелектуальної праці);
• співпраця (перехід від принципу «крокуй за мною» до принципу «крокуй сам»).
Форми та методи роботи з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьми проводиться в кожній ланці школи:
? У початковій школі:
• індивідуальні заняття.
Заняття проводять вчителі початкової школи.
? В основній школі:
• предметні гуртки та факультативи;
• індивідуальні заняття;
• навчання в обласних школах «Юний фізик»(Донецький національний університет), «Юний математик»(ліцей «Ерудит»);
• заняття з різновіковими групами дітей у формі занурення.
Заняття проводять вчителі-предметники основної і старшої школи, викладачі ВНЗ.
? У старшій школі:
• факультативи, спецкурси;
• наукові товариства МАН;
• індивідуальні заняття;
• навчання в обласних школах «Юний фізик»(Донецький національний університет), «Юний математик»(ліцей «Ерудит»), «Юний фахівець»(Донецький національний університет економіки та торговлі);
• заняття з різновіковими групами дітей у формі занурення.
Заняття проводять вчителі-предметники старшої школи, викладачі ВНЗ.
Гуртки та факультативи дозволяють учням випробувати себе в різних сферах діяльності, сприяють розкриттю потенційних можливостей кожного школяра.
Заняття з обдарованими дітьми проводяться в малих групах або індивідуально вчителями-предметниками і фахівцями вищої школи.
Однією з форм організації позакласної роботи з навчальних дисциплін, спрямованої, зокрема, на розкриття творчого потенціалу учнів, є предметні тижні. Під час предметних тижнів учні кожного класу беруть участь у різних творчих конкурсах, турнірах, олімпіадах, тематичних святах, випускають газети, складають кросворди та ребуси, презентації, монтують фільми. Заходи в рамках тижнів готуються і проводяться як вчителями, так і самими учнями.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали