Робоча папка керівника ЗНЗ: планування, контроль (випуск 1) З М І С Т
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 13-03-2014, 23:22
Робоча папка керівника ЗНЗ:
планування, контроль
(випуск 1)
З М І С Т

1. Перелік обов’язкової ділової документації……………………………..

2. Основна фінансово-господарська документація………………………..

3. Номенклатура справ загальноосвітньої школи…………………………

4. Орієнтовний перелік наказів……………………………………………..

5. Вимоги до написання наказів. Види наказів……………………………

6. Орієнтовна модель установчого наказу…………………………………

7. Картка контролю за виконанням наказу………………………………..

8. Правила написання тексту наказу та вимоги до нього…………………

9. Система внутрішкільного контролю…………………………………….

10. Аналіз системи внутрішкільного контролю на 5 років……………….

11. Графік внутрішкільного контролю……………………………………..

12. План тематичної експертизи виконання учителем навчальних
програм……………………………………………………………………

13. Планування тематичної експертизи роботи учителя із зошитами……

14. План тематичної експертизи ведення класних журналів……………...

15. Протокол експертизи…………………………………………………….

16. Система планування освітнього закладу………………………………

17. Перспективне планування роботи ЗНЗ………………………………..

18. Річний план роботи ЗНЗ……………………………………………….

19. Орієнтовні структури розділів річного плану роботи……………….

20. Перспективний план атестації…………………………………………

21. Перспективний план курсової підготовки……………………………

22. Зміст інформації, яка повинна накопичуватися………………………

23. Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи………………………………………………..

24. Орієнтовна схема контролю за веденням документації закладу……

25. Література………………………………………………………………
Вступ

Реалізація функцій управління вимагає від керівників ЗНЗ високого рівня управлінської компетентності.
Цьому сприяють курси підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, самоосвітня робота директора чи заступника директора з питань управлінської діяльності, система семінарів, майстер-класів з різних аспектів управлінської діяльності.
Однак, як свідчить практика, сучасному керівникові буває важко усвідомити науково-педагогічні основи управління сучасною школою, виявити систему заходів цілеспрямованого впливу керівника через планування, організацію, контроль і регулювання на колектив навчального закладу.
Тому виникла необхідність зробити спробу дібрати із різних методичних джерел або розробити і обґрунтувати систему заходів, які допоможуть найраціональніше, оптимальніше підвищити ефективність управління навчальним закладом у т.ч. таких його складових, як організацію планування та налагодження контролю за організацією навчально-виховного процесу.
У методичну збірку включені питання роботи із діловими паперами, орієнтовний перелік наказів по школі, передбачений Міністерством освіти і науки України, відповідні схеми, таблиці, моделі, які з одного боку дадуть уявлення про увесь спектр діяльності керівника, з іншого – спростять процес оброблення та узагальнення отриманої інформації.
Значна увага приділена питанням виконання Інструкції з ведення ділової документації ( від 23 червня 2000 року №240), зокрема, веденню книг алфавітної, обліку наслідків внутрішкільного контролю, педагогічних рад, наказів по школі.
Звернуто увагу на вимоги до складання наказів, оформлення управлінських рішень, записів наслідків внутрішкільного контролю.
Упорядники посібника не претендують на всеохватність висвітлення усіх питань планування та внутрішкільного контролю, однак щиро сподіваються, що розглянуті питання стануть у пригоді керівникам-практикам ЗНЗ.


Перелік обов'язкової ділової документації І6І

1. Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних ЗНЗ).
2. Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професії.
3. Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу.
4. Свідоцтво про державну атестацію ЗНЗ (Загальноосвітні навчальні заклади).
5. Матеріали державної підсумкової атестації учнів.
6. Статут ЗНЗ.
7. Книга наказів з основної діяльності.
8. Книга наказів з кадрових питань.
9. Книга обліку руху учнів.
10. Алфавітна книга запису учнів.
11. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.
12. Книга протоколів засідання педради.
13. Книга обліку педагогічних працівників.
14. Книга обліку трудових книжок працівників.
15. Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.
І6. Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.
17. Книга обліку і видачі похвальних листів і похвальних грамот.
18. Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю.
19. Книга протоколів загальних зборів (конференцій) колективу ЗНЗ.
20. Книга протоколів ради ЗНЗ.
21.Книги протоколів ради піклувальної ради, батьківського та учнівського ком комітетів (якщо такі створені).
22. Класні журнали.
23. Журнали груп продовженого дня.
24. Журнали обліку пропущених і замінених уроків.
25. Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції тощо.
26. Журнал обліку звернень та заяв громадян.
27.Контрольно-візитаційна книга.
28. Особові справи та медичні картки учнів.
29. Особові справи педагогічних працівників.
30. Табелі успішності учнів
31. Річний план роботи.
32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу ЗНЗ.
33. Навчальні плани та навчальні програми.
34.Атестаційні матеріали педпрацівників.
35. Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.
З6. Учнівські квитки.
37. Статистична звітність (форма № ЗНЗ-1, ЗНЗ-3, 83-РВК та ін.).
З8. Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки (ведеться відповідно до вимог Кодексу законів України про працю, нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України).
З9. Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту».
40. Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ.
41. Акти прийому-передачі ЗНЗ.
42. Акти державного інспектування ЗНЗ.
43. Трудові книжки працівників.
44. Розклад уроків.
45. Графік роботи гуртків, секцій, об’єднань тощо.
46. Графік проведення позакласних заходів.
47. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЗНЗ.
Наочність із Правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.


Основна фінансово-господарська документація

1. Технічний паспорт школи.
2. Інвентарні списки основних засобів.
3. Акт на відведення й закріплення земельної ділянки.
4. Книга складського обліку матеріалів.
5. Відомості на видачу витратних матеріалів.
6. Книга обліку бібліотечного фонду.
7. Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, що знаходяться в експлуатації.
8. Штатний розпис ЗНЗ.
9. Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності.


Як правило, усі книги та журнали (окрім класних), книги обліку й видачі атестатів, свідоцтв, Похвальних листів і Похвальних грамот, що ведуться у ЗНЗ, обов’язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткою.

Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів покладається на керівника навчального закладу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

У книгу обліку руху учнів заносяться накази про зарахування учнів до школи, вибуття їх зі школи, переведення з класу до класу. Наказами по навчальному закладу оформляються рішення педради про поіменний перевід учнів до наступного класу, допуск до державних підсумкових атестацій, про закінчення навчального закладу, нагородження їх золотими, срібними медалями, Похвальними листами.


Алфавітна книга – основний державний документ, який дозволяє керівнику вести точний облік і бачити рух учнів. Дану книгу можна вести і в електронному варіанті, що дозволяє швидше віднайти необхідну інформацію про будь-якого учня, скласти необхідні списки учнів, котрі потребують певної педагогічної уваги. Відсутність регулярних записів у алфавітній книзі унеможливлює ведення чіткої статистики, а значить, вносить певний збій у всій діяльності керівника.
Записуються прізвища, ім’я, по батькові учнів навчального закладу в алфавітному порядку незалежно від класу, у якому вони навчаються. Щорічно до неї заносяться відомості про учнів нового прийому. Для кожної літери відводяться окремі сторінки. Вибуття учня (закінчення ним навчального закладу) оформляється наказом директора із зазначенням причини вибуття.
У алфавітній книзі записується номер і дата наказу, вказується причина
вибуття. Якщо учень, який раніше вибув, знову повернувся в даний навчальний заклад, то дані про нього записуються як про такого, котрий вперше прибув.
Сюди ж заносяться прізвища, імена та по батькові учнів індивідуальної та екстернатної форми навчання.
Після використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру - продовження записів здійснюється у новій книзі в порядку наступних номерів. Виправлення в книзі підтверджуються підписом директора закладу та скріплюються печаткою.


Журнали обліку вхідного і вихідного листування - у них заносяться ділові папери, які надходять до ЗНЗ чи відправляються з нього. У вихідному листуванні виправлення не допускаються. Допущені виправлення у поточній документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою
.
Можна вести за таким зразком:
Вхідна документація:
№ з/п Дата одержання Адреса відправника Зміст документа Кому адресований Відмітка про отримання Чи потребує відповіді і коли


Вихідна документація:
№ з/п Дата відправлення Адреса одержувача Зміст документа Прізвище відправника Примітка


Книга протоколів педагогічної ради – протоколи нумеруються упродовж календарного року.
У протоколі передбачені такі реквізити:
- назва виду документа (протокол);
- дата проведення засідання;
- заголовок до тексту протоколу (тема засідання);
- текст;
- підписи голови й секретаря.
Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині подаються прізвища та ініціали голови й секретаря засідання, кількість присутніх і відсутніх на засіданні, порядок денний засідання з переліком питань, які підлягають розгляду, та зазначенням доповіді кожного з них.
Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини: "Слухали”, "Виступили”, "Ухвалили”.
Підписи голови та секретаря засідання у протоколі є обов’язковими.
Рішення педагогічної ради записується після кожного прослуханого питання.

У книзі обліку педагогічних працівників, яка ведеться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, записуються всі педагогічні працівники закладу, відмічаються результати атестації вчителів (вказується дата й номер рішення атестаційної комісії).

Книги обліку й видачі атестатів, свідоцтв, Похвальних листів і Похвальних грамот повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписами начальника відділу освіти, інспектора та гербовою печаткою. У книзі зазначається кількість отриманих і виданих атестатів та свідоцтв із зазначенням їх номерів. Решта чистих і зіпсованих бланків здається у відділ освіти, про що в книзі робиться відповідний запис, який підтверджується підписом начальника відділу чи інспектора.
Атестати, свідоцтва, Похвальні листи й грамоти видаються на основі рішення педагогічної ради. У книзі записується дата і номер протоколу. Для тих, хто екстерном складає підсумкову державну атестацію, запис про видачу атестата про повну загальну середню освіту робиться у графі "Рік вступу до навчального закладу” – "екстерн”. У кінці списку повинні бути підписи всіх, хто в даному році закінчив навчальний заклад.

Книга протоколів ради ЗНЗ ведеться у тих закладах, де створені такі ради. У книзі фіксуються всі питання, які розглядаються на їх засідання, а також прийняті рішення.

Журнал обліку пропущених і замінених уроків ведеться заступником директора закладу з навчально-виховної роботи.

У контрольно-візитаційну книгу заносяться зауваження та пропозиції осіб, що перевіряли роботу ЗНЗ. У записах вказуються їх прізвища та ініціали, посада, дата. Дана книга – це бачення загальноосвітнього закладу науковцем, інспектором, методистом, меценатом, гостем... Важливість регулярного ведення цієї книги, послідовність записів, які здійснюються людьми "зі сторони”, дають об’єктивну оцінку навчально-виховному закладу в цілому, вказують на найбільш яскраві, суттєві позитивні сторони роботи, фіксують помилки та упущення. Аналізуючи власне послідовність записів, можна зробити висновок про розвиток чи застій навчально-виховного процесу, прогресивні чи регресивні тенденції в управлінській діяльності керівника та його заступників..
У контрольно-візитаційній книзі доцільно відображати і рівень проведених заходів на базі навчального закладу (педагогічних практик для слухачів курсів, практичних семінарів, відкритих уроків тощо).
Це дасть підстави для більш повного уявлення про навчальний заклад в цілому.

Номенклатура справ загальноосвітньої школи
Гриф Назва документа Місце зберігання Термін зберігання
1.1 Ліцензія на право проведення освітньої діяльності Кабінет директора Постійно
1.2 Матеріали атестації (довідка) Кабінет директора 10
1.3 Статут ЗНЗ Кабінет директора Постійно
1.4 Книга наказів з основної діяльності Кабінет директора 75
1.5 Книга наказів із кадрових питань Кабінет директора 75
1.6 Книга обліку трудових книжок Кабінет директора
1.7 Трудові книжки працівників Кабінет директора Постійно
1.8 Книга обліку й видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту Кабінет директора 50
1.9 Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту Кабінет директора 50
1.10 Книга обліку й видачі похвальних листів і похвальних грамот Кабінет директора 50
1.11 Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю Кабінет директора 5
1.12 Книга протоколів загальних зборів працівників Кабінет директора
1.13 Книга протоколів засідань педагогічної ради школи Кабінет директора 10
1.14 Книга протоколів засідань батьківського комітету Кабінет директора 3
1.15 Контрольно-візитаційна книга Кабінет директора 10
1.16 Протоколи шкільної ради Кабінет директора 10
1.17 План роботи на поточний рік Кабінет директора 5
1.18 Матеріали з питань перспективного планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення навчально-виховного процесу Кабінет директора 5
1.19 Навчальний план Кабінет директора 5
1.20 Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки та місцевих органів управління освітою Кабінет директора Постійно
1.21 Акти прийому-передачі матеріальних цінностей Кабінет директора 3
1.22 Акти державного інспектування Кабінет директора 3
1.23 Правила внутрішнього трудового розпорядку Кабінет директора 3
2.1 Матеріали державної дсумкової атестації Кабінет заступника з навчально-виховної роботи
1-5
2.2 Матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні школи Кабінет заступника з навчально-виховної роботи 3
2.3 Матеріали з питань працевлаштування учнів Кабінет заступника з навчально-виховної роботи
2.4 Документація з охорони праці, нормативно-правова документація Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
2.5 Розклад уроків Кабінет заступника з навчально-виховної роботи 1
2.6 Класні журнали І-11 класів Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
2.7 Книга обліку педагогічних працівників Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
2.8 Особові справи працівників школи Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
3.1 Журнал обліку пропущених і замінених уроків Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
3.2 Журнал обліку роботи гуртків Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
3.3 Навчальні програми Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
3.4 Атестаційні матеріали педагогічних працівників Кабінет заступника з навчально-виховної роботи 5
3.5 Статистична звітність, нормативно-правова документація Кабінет заступника з навчально-виховної роботи 5
3.6 Графіки роботи гуртків, секцій Кабінет заступника з навчально-виховної роботи Постійно
3.7 План виховної роботи на поточний рік Кабінет заступника директора з виховної роботи Постійно
3.8 Графіки проведення позакласних заходів Кабінет заступника директора з виховної роботи Постійно
3.9 Банк даних про учнів, які потребують особливої уваги
(учнів девіантної поведінки) Кабінет заступника директора з виховної роботи 3
3.10 Матеріали з питань роботи органів учнівського самоврядування Кабінет заступника директора з виховної роботи Постійно
4.1 Книга протоколів учнівських зборів Кабінет заступника директора з виховної роботи Постійно
4.2 Книга протоколів учнівського комітету Кабінет заступника директора з виховної роботи Постійно
4.3 Технічний паспорт школи Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи Постійно
4.4 Інвентарні списки основних засобів навчання Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи роботи Постійно
4.5 Графік роботи обслуговуючого персоналу Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи Постійно
4.6 Книга складського обліку матеріалів Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи Постійно
4.7 Книга обліку руху учнів Канцелярія 75
5.1 Алфавітна книга Канцелярія 50
5.2 Журнали обліку вхідного і вихідного листування Канцелярія 3
5.3 Журнал обліку звернень та заяв громадян Канцелярія 3
5.4 Табелі учнів Канцелярія Постійно
5.5 Особові справи учнів Канцелярія Постійно
5.6 Довідки учнів Канцелярія Постійно
6.1 Медичні картки учнів Медкабінет Постійно
6.2 Медичні книжки вчителів Медкабінет Постійно
6.3 Довідки на уроки, пропущені учнями за станом здоров’я Медкабінет Постійно
Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу
СЕРПЕНЬ
1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу.
2. Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у__н.р.
3. Про внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку.
4. Про організацію режиму харчування учнів (вихованців).
5. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників.
6. Про розподіл педагогічного навантаження на н. р.
7. Про розподіл годин з позакласної роботи на __ н. р.
8. Про призначення класних керівників на ___ н. р.
9. Про призначення відповідальних за завідування навчальними кабінетами та майстернями.
10. Про встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами та майстернями за результатами атестації кабінетів.
11. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу.
12. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури в _н.р.
13. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.
14. Про зарахування учнів (вихованців) до 1-х, 10(11)-х класів.
15. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини.
16. Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів (вихованців).
17. Про попередження правопорушень, злочинності і бездоглядності.
18. Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів (вихованців).
19. Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя.
20. Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за загальноосвітнім навчальним закладом території обслуговування.
21. Про призначення відповідального за ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному закладі.
22. Про призначення відповідального за ведення кадрових питань та обліку військовозобовязаних.
23. Про призначення відповідального за збереження електроенергії.
24. Про призначення молодих спеціалістів.
25. Про медичне обстеження працівників загальноосвітнього навчального закладу.
26. Про створення комісій та проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей.
27. Про створення комісій для списання непридатних до подальшого використання матеріальних цінностей.
28. Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, що стали непридатні для подальшого використання.
29. Про створення комісії з трудових спорів.
30. Про організацію роботи з охорони праці.
31. Про організацію роботи з протипожежної безпеки.
32. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.
33. Про створення комісії для розслідування нещасних випадків.

ВЕРЕСЕНЬ
1. Про створення комісіі для проведення атестаціі педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу у __н.р.
2. Про організацію методичної роботи в___ навчальному році.
3. Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
4. Про комплектування груп подовженого дня і режим роботи в них.
5. Про організацію пільгового харчування в __ н. р.
6. Про підсумки проведення повторної державної підсумкової атестації.
7. Про організацію та проведення екскурсій в__н.р.
8. Про початок навчального року з допризовної підготовки.
9. Про організацію навчальних занять з дітьми, які знаходяться на індивідуальному навчанні.
10. Про організацію роботи з обдарованною та талановитою молоддю та діяльність Наукових товариств учнів і Малої академії наук.
11. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спец групи.
12. Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін в ___н.р.
13. Про проведення уроків (лекцій, занять) із спеціальних дисциплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою: вироблення, збереження та ефективне використання енергоресурсів.
14. Про створення комісії з атестації педагогічних працівників у _ н.р.

ЖОВТЕНЬ
1. Про стан виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
2. Про виконання інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступенів.
3. Про результати перевірки відвідування учнями (вихованцями) навчальних занять

ЛИСТОПАД
1. Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін.
2. Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань з навчальних предметів.
ГРУДЕНЬ
1. Про підсумки роботи за І семестр __н. р.
2. Про організацію та проведення новорічних свят.
3. Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення новорічних свят.
4. Про організацію роботи загальноосвітнього навчального закладу під час канікул.
5. Про стан виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

СІЧЕНЬ
1. Про результати перевірки виконання навчальних планів і програм за І семестр.
2. Про результати вивчення стану викладання відповідних предметів.
3. Про результати перевірки стану шкільних підручників.
4. Про результати перевірки ведення класних журналів, журналів гурткової роботи.
5. Про підсумки проведення шкільного етапу МАН.
6. Про перерозподіл педагогічного навантаження у другому півріччі.
7. Про організацію навчання з цивільної оборони.
8. Про затвердження графіка відпусток працівників загальноосвітнього навчального закладу.
9. Про проведення та аналіз підсумкових контрольних робіт з основ наук.

ЛЮТИЙ
1. Про результати перевірки режиму роботи груп подовженого дня.
2. Про створення комісії по складанню річного плану роботи.
БЕРЕЗЕНЬ
1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників в _ н. р.
2. Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів з відповідних навчальних предметів.
КВІТЕНЬ
1. Про проведення Дня цивільної оборони.
2. Про результати вивчення викладання відповідних навчальних предметів та рівня навчальних досягнень школярів з предмета.

ТРАВЕНЬ
1. Про проведення навчальної практики.
2. Про створення комісій для проведення державної підсумкової атестації у класах.
3. Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.
4. Про створення апеляційної комісії.
5. Про проведення військово-польових зборів з ДПЮ.
6. Про проведення заліків з фізичної культури серед учнів.
7. Про підсумки проведення заліків з фізичної культури.
8. Про підсумки проведення військово-польових зборів.
9. Про виконання навчальних планів і програм.
10. Про порядок закінчення _____ н. р. та підготовки до проведення державної підсумкової атестації.
ЧЕРВЕНЬ
1. Про переведення та нагородження учнів (вихованців) 1-3(4)-х, 5-8-х і 10(11) класів.
2. Про випуск та нагородження учнів (вихованців) 9-х і 11(12)-х класів.
3. Про організацію та проведення випускного вечора.
4. Про підсумки роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в _ н.р.
5. Про проведення повторної атестації з відповідних навчальних предметів.
6. Про проведення заходів з оздоровлення учнів (вихованців).

Вимоги до написання наказів. Види наказів
Накази складаються на підставі ретельного та всебічного вивчення порушених у них питань.
Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними й реальними, відповідати чинному законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами й фінансуванням.
Оформляються накази у відповідних книгах. Допускається ведення книги реєстрації наказів, де фіксуються тільки реквізити наказів. Текст наказу у таких випадках видруковується, підшивається і щороку здається до шкільного архіву.

Усі накази нумеруються упродовж календарного року.

Наказ повинен мати встановлені реквізити і сталий порядок розміщення:
• повна назва навчального закладу;
• дата написання наказу (зліва);
• населений пункт, де знаходиться заклад освіти (по центру);
• нумерація наказу (справа);
• назва наказу (під датою зліва).
Реквізити наказу відокремлюються один від одного 2-3 міжрядковими інтервалами.
Назву виду документа ("НАКАЗ”) друкують великими літерами, Крапка вкінці заголовка не ставиться.
Розшифровка підпису в реквізиті "Підпис” друкується на рівні останнього рядка найменування посади без пропуску між ініціалами і прізвищем.
Дата підписання і затвердження наказу, а також ті, що в тексті, можуть оформлятися цифровим способом. Наприклад, 05.02.2007.
Якщо управлінське рішення (наказ) стосується кадрового складу, безпеки життєдіяльності або фінансових питань дата пишеться так: 5 лютого 2007 року.
До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала наказ.
Заголовок має бути максимально коротким і ємним, тобто передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання "Про що?”.
Печатка ставиться так щоб її відбиток охоплював частину назви посади особи, яка підписує документ, тобто слово "директор”.
Текст наказу складається з двох частин:
- констатуюча:
містить у собі такі елементи: вступ, доведення, висновок.
У вступі робиться коротке введення у суть питання, що розглядається. Тут слід зазначити причину, що призвела до видання наказу, викласти теорію питання, коротко описати, коли і де вивчалося, перевірялося питання.
У доведенні викладається суть питання, перераховуються головні факти, події, докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, таблицями, діаграмами, посиланнями на законодавчі акти та інші документи.
Вони подаються стисло, лаконічно, лише щодо тих питань, яким було присвячено розпорядчу частину.
У висновку коротко формулюється мета видання наказу. Це може бути: виправлення недоліків, виявлених у ході перевірки і перелічених у констатуючій частині; заохочення працівників, поширення ППД; виконання директивних вказівок вищих органів.
Для висновку використовують дієприслівникові звороти, якими починають фразу: "Враховуючи...”, "Зваживши...”, "Керуючись...”, "Беручи до уваги...”.

- розпорядча :
Текст розпорядчої частини повинен мати наказову форму висловлювання, починається словом "НАКАЗУЮ”, яке відокремлюється від попередньої та наступної частини тексту міжрядковими інтервалами; його друкують великими літерами без пропусків і відступів від межі лівого поля незалежно від повноти попереднього рядка.
В останньому пункті розпорядчої частини вказуються особи, на яких покладається контроль за виконанням наказу.
Головна вимога розпорядчої частини – її конкретність та адресність (кожен пункт повинен відповідати на три запитання: кому, що, коли зробити).
З наказом повинні ознайомитися всі названі в ньому особи, які підписуються про ознайомлення з ним.

Розпорядчу частину можна викладати у табличній формі, вказуючи в називному відмінку прізвище або посаду виконавці.
Наприклад:
№ з/п Виконавець Заходи Термін виконання
1. Заступник директора з навчально-виховної роботиУ книгу наказів з кадрових питань (ведеться там, де є не менше трьох працівників) заносяться накази про прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, педагогічне навантаження, призначення класних керівників тощо. У даній книзі пишеться наказ про розподіл посадових обов’язків між керівництвом закладу.
Дані накази мають такі особливості:
- за винятком окремих випадків вони мають тільки розпорядчу частину. (слово "НАКАЗУЮ” не пишеться);
- накази про прийняття на роботу чи звільнення пишуться окремо на кожну особу, в заголовку такого наказу вказується прізвище та ініціали працівника, на якого поширюється дія даного наказу.
Наприклад: "Про прийняття на роботу Петренка О.О....”
- розпорядчу частину рекомендується починати з прізвища, імені та по батькові (повністю) особи, на яку він поширюється. Потім вказується їх посада.
- Наприклад: "Петренка Олександра Олександровича, вчителя математики, звільнити з роботи... або ... прийняти на роботу вчителем математики”; (можна писати "призначити на посаду”);
- У кінці кожного наказу вказуються підстави його видання. В усіх випадках у наказах про прийняття, звільнення, переведення, надання відпустки підставою є заява. Про це вказується в наказі;
- У кожному наказі щодо кадрів, після підпису керівника ЗНЗ робиться запис "З наказом ознайомлений” і підписується особа, котрої цей наказ стосується;
- Наказ про прийняття на роботу повинен бути виданий і оголошений працівнику під розписку до початку роботи.


До книги наказів з основної діяльності входять накази:
- Установчі (організаційні):
Стосуються різних аспектів життя школи, наприклад, директор наказом визначає завдання колективу чи групі педагогів щодо підготовки і проведення педрад, олімпіад, екскурсій тощо.
Установчі накази видаються і на виконання законодавчих та нормативних актів про освіту, рішень колегій, наказів обласного управління освіти і науки та ін.
Кількість установчих наказів визначити неможливо, їх видають у школі залежно від ситуацій.


- Констатуючо-установчі накази:
Дані накази стосуються питань навчально-виховної роботи (при вивчення стану викладання навчальних дисциплін, якість навчальних досягнень тощо).

- Аналітико-узагальнюючі накази:
У даних наказах узагальнюються підсумки вивчення досвіду роботи, результати експериментальної та дослідницької роботи, використання вчителем досягнень науки і позитивної практики тощо.
У цих наказах директор школи видає розпорядження щодо проведення у школі експерименту, дослідження, упровадження в практику результатів дослідження, яке було проведено в школі.


Організацію виконання наказу можна проводити, використовуючи такий алгоритм:

1. Розробка заходів щодо виконання наказу, підбір виконавців.
2. Інструктаж виконавців.
3. Узгодження дій виконавців.
4. Матеріальне забезпечення виконання наказу.
5. Попереджувальний контроль за ходом виконання наказу.
6. Регулювання процесу виконання наказу.
7. Підсумковий контроль, підведення підсумків.
8. Зняття наказу з контролю.
9. Продовження роботи на виконання наказу.

Можна використовувати наступні картки контролю:


КАРТКА
контролю за виконанням наказу по школі

Назва наказу
Дата видання
Зміст питань, які конролюються
Виконавці
Вжиті заходи
Інформація про стан виконання
Дата зняття з контролю
Відповідальні за виконання
(підпис)

Правила написання тексту наказу та вимоги до нього

1. Наказ викладається від першої особи.
2. Вживаються прості речення, що сприяє кращому сприйняттю змісту наказу.
3. Вживається прямий порядок слів у реченні (підмет передує присудку) у тому випадку, коли логічний наголос падає на об’єкт дії. Вживається зворотній порядок слів (присудок передує підметові), коли логічний наголос падає на саму дію.
4. Для точності і ясності висловлювання у простих реченнях вживається певний порядок розташування їх членів (означення + означ. Слово, вставні слова на початку речення).
5. З метою скорочення тексту вживаються дієприслівникові звороти, за допомогою яких формуються причини, що викликали видання наказу.
6. Вживаються стійкі словосполучення , що виражають стандартні аспекти змісту (наприклад, з метою удосконалення і активізації, з метою надання практичної методичної допомоги та ін.).
7. Не використовуються слова, що не несуть смислового навантаження.
8. Слід заміняти займенники іменниками.
9. У розпорядчій частині використовуються мовні конструкції наказового способу (наприклад, провести, організувати, здійснити та ін.).
10. Не використовуються вирази суб’єктивного ставлення до оцінки фактів. Тон наказу – нейтральний.
11. Інформація у наказі достовірна, об’єктивна.
12. Текст наказу повний, точний, не допускає різних тлумачень одного і того ж явища.
13. Виклад послідовний, без повторень і протиріч.
14. Правове забезпечення - вичерпне.
15. Кожна нова думка фіксується з нового абзацу.
16. У залежності від обсягу та змісту тексту рішення наказу поділяються на пункти та підпункти.
17. Кожен пункт наказу не повинен протирічити іншим пунктам цього наказу.
18. Нумерація пунктів й підпунктів ведеться тільки арабськими цифрами.
19. Текст наказу – максимально стислий.
20. Необхідно дотримуватися офіційно-ділового стилю мовлення.

Орієнтовна модель установчого (організаційного) наказу

Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Приозерської районної ради

НАКАЗ

«___» __________ 200 _ року с.Зарічанськ № ___Про організацію роботи спеціальної
медичної групи з фізичного виховання


На виконання річного плану роботи школи відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», на підставі результатів медичного огляду учнів школи у 200__ р. та з метою забезпечення гармонійного розвитку школярів, реабілітації хворих дітей, удосконалення навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури
НАКАЗУЮ:

1. Організувати з «___»________________жовтня 200 ___року у школі роботу спеціальної медичної групи з фізичного виховання.
2. Затвердити список учнів спеціальної медичної групи (додається).
3. Призначити відповідальним за організацію роботи спеціальної медичної групи вчителя фізичного виховання школи ______________.
4. Вчителю фізичного виховання __________________________________:
Проводити заняття зі спеціальною медичною групою учнів за складеним графіком (2 рази на тиждень).
Вести журнал обліку роботи спеціальної медичної групи.
5. Внести зміни до тарифікації учителя ______________ відповідно до чинного законодавства.
6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ______________ здійснювати контроль за проведенням учителем занять зі спеціальною медичною групою.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи
З наказом ознайомлені:
Виконавець, телефонСистема внутрішкільного контролю

Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю ведуть директор та його заступники (п. 4.18 Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ 1-ІІІ ст.)

Книга для запису висновків і рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації. Вона ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах від 23 червня 2000 року. ЇЇ ведуть директор та його заступники. Дана книга зберігається в школі 5 років.

І. Перша сторінка книги може містити:
1. Назву книги.
2. Прізвище, ім’я, по батькові членів адміністрації школи.
3. Дату початку і дату закінчення ведення книги.

ІІ. Друга сторінка книги може містити:
Зміст
1. Тематичний, комплексний контроль за:
• виконанням навчальних програм:
• веденням шкільної документації (класних журналів, особових справ тощо);
• перевіркою учнівських зошитів;
• веденням учнівських щоденників.
2. Аналіз адміністрацією школи відвіданих уроків, індивідуальних занять, занять у ГПД, позакласних заходів, гуртків та факультативів.

ІІІ. Третя сторінка книги визначає перелік об’єктів контролю
(орієнтовна модель): І1І


з/п Назва
Кафедри
(методичного об’єднання) №
з/п Прізвище, ім’я,
по батькові
вчителя Сторін-
ки Кате-
горія Класи,
в
яких
читає Рік
прохо-
дження
атеста-
ції Моло-
дий
учи-
тель Дати відвідування
уроків, заходів

І
семестр ІІ
семестр
1 Укр.мова і
література 1.
2
3 Іваненко О.О.
Петренко А.О.
Андрієнко С.І. 1-10
10-20
20-30 В
С
І 6,8
5,7
9-11 +

+
+ 5.09;
8.09… 22.01;
30.01…
2 Математи-
ка
3 І т.д.Аналіз системи внутрішкільного контролю за 5 років


з/п Назва предмету 2006-
2007 н.р. 2007-
2008 н.р. 2008-
2009 н.р. 2009-
2010 н.р. 2010-
2011 н.р.
П Н С..
р. П Н С..
р. П Н С..
р. П Н С.
р. П Н С.
р.
1 Українська мова і література
2 Математика
3 Зарубіжна література
4 Іноземна мова
5 Історія, правознавство
6 Географія
7 Фізика, астрономія
8 Біологія
9 Християнська етика
10 Методична робота
11 Організація техніки
безпеки, охорона
безпеки життєдіяльно-
сті дитини
12 Виховна робота
13 Краєзнавча та пошуко-
ва робота
14 Фізична культура,
захист Вітчизни
15 Початкові класи
16 Музика, образотворче
мистецтво
17 Організація навчально-
виховного процесу в
1 класі
18 Інформатика
19 Економіка
20 Трудове навчання
21 Робота шкільної бібліо-
теки
22 Групи продовженого
дня

П – педагогічні ради,
Н – накази,
С.р. – система роботиГрафік внутрішкільного контролю
№ з/п
Місяць року
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1. Аналіз(погодження) календарних планів
2. Аналіз планів класних керівників
3. Аналіз планів роботи М/О (кафедр)
4.
Викладання навчальних предметів:
Укр. мова і література
Зарубіжна література
Математика
Фізика
Географія, економіка
Історія, правознавство
Хімія
Іноземна мова
Біологія
Трудове навчання, креслення
Інформатика
Фізична культура
Музика і співи
Образотворче мистецтво
ОБЖ
Християнська етика
5. Початкові класи
6. Робота предметних гуртків
7. Робота факультативів
8. Стан перевірки зошитів учнів
9. Стан ведення щоденників учнів
10 Індивідуальна робота з учнями
11 Стан ведення класних журналів
12 Використання унаочнення, ТЗН
13 Робота ГПД
14 Робота дитячих об’єднань
15 Обладнання кабінетів
16 Система виховання
17 Відвідування учнями школи
18 Вивчення правил дорожнього руху
19 Профорієнтація
20 Санітарно-просвітницька робота
21 Техніка безпеки
22 Організація гарячого харчування
23 Робота з батьками
24 Інше
Умовні позначення:
І. Хто вивчає питання:
Д – директор;
З – заступник директора з навчально-виховної роботи;
ЗІ – заступник директора з виховної роботи;
З2 – заступник директор з господарської роботи;
Л – шкільний лікар (М – медсестра).
ІІ. Форма узагальнення (обговорення):
П – педрада;
МО – методичне об’єднання, кафедра;
Р – наради при директорові;
Н – наказ по школі;
і – інструктивно-методична нарада


План тематичної експертизи
виконання учителем навчальних програм


Прізвище та ініціали експерта (перевіряючого)________________________________________

Дата (місяць року) 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Клас
Предмет
Кількість годин (на семестр)
- заплановано
- фактично проведено
Кількість уроків розвитку зв’язного мовлення
- заплановано
- фактично проведено
Передбачений мінімум практичних (лабораторних) робіт
- заплановано
- фактично проведено
Кількість контрольних робіт (тематичних атестацій)
- заплановано
- фактично проведено
Передбачений мінімум уроків літератури рідного краю
- заплановано
- фактично проведено
Кількість уроків позакласного читання
- заплановано
- фактично проведено
Передбачений мінімум екскурсій
- заплановано
- фактично проведено
Коригування тем у календарному плануванні (у зв’язку з карантином, іншими непередбаченими обставинами)
Використання міжпредметних зв’язків (інтеграція навчального матеріалу)
Відповідність плану до навчальної програмиПланування тематичної експертизи роботи учителя із зошитами

Клас __________________________


№з/п Об’єкти тематичного
контролю Місяці
09 10 11 12 01 02 03 04 05
1 Відповідність кількості видів зошитів вимогам
Інструкції
2 Дотримання вимог єдиного орфографічного
Режиму
3 Культура ведення, зовнішній вигляд зошитів

4 Охайність виконання малюнків, графіків
5 Зміст та обсяги класних і домашніх робіт.
Різноманітність їх форм
6 Диференційований та індивідуальний підхід до домашніх завдань, дозування дом.завдань
7 Регулярність та якість перевірки
8 Система письмових робіт учнів
9 Грамотність учнів
10 Дотримання нормативних вимог до оцінювання письмових робіт
11 Якість виправлення помилок учителем
12 Робота над помилками
13 Індивідуальна робота щодо усунення прогалин у знаннях учнів
14 Співвідношення між репродуктивним і творчим характером класних та домашніх завдань

План тематичної експертизи ведення класних журналів


з/п Об’єкти тематичного
контролю Місяці
09 10 11 12 01 02 03 04 05
1 Правильність заповнення титульної сторінки
2 Повнота заповнення с.3
3 Відповідність пропусків у «Зведеному обліку» і
на предметних сторінках
4 Заповнення предметних сторінок:
4.1 Відповідність назви предмета навчальному
Плану
4.2 Запис прізвища, ім.’я та по батькові учителя
4.3 Запис прізвища та ім.’я учня
4.4 Запис теми уроку відповідно до календарного
планування
4.5 Зміст та обсяг домашнього завдання
4.6 Правильність оформлення та оцінювання
практичних, лабораторних робіт,
уроків позакласного читання та розвитку
зв’язного мовлення
4.7 Облік перевірки ведення зошитів
4.8 Стан поточного оцінювання
4.9 Правильність ведення тематичного обліку
знань учнів та корекції
4.9 Проведення екскурсій, передбачених навчальни-
ми програмами
4.10 Цілеспрямованість використання годин,
відведених на повторення навчального матеріалу
4.11 Об’єктивність виставлення тематичних,
семестрових та річних оцінок
5 Охайність ведення сторінок учителями-
Предметниками
6 Участь учнів у гуртках, виконання ними
громадських доручень
7 Відомості про батьків
8 Рух учнів
Протокол експертизи класних журналів
(виконання навчальних програм, роботи із зошитами та ін.)

Дата експертизи ___________________ Експерт ________________________ ____________________________
Клас ____________________ Класний керівник ____________________


№ з/п Об’єкти тематичного контролю Результати контролюЗагальні висновки, пропозиції _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


Підпис
Система планування освітнього закладу І11І

Планування є однією з функцій менеджменту (планування і прогнозування; організації, координації і регулювання; мотивації, контролю; аналізу).
Функція планування полягає у визначенні мети і шляхів її досягнення.
Планування є постійним, а не одноразовим процесом, хоч і повторюваною дією.
Теорія і практика менеджменту розглядає планування як стратегічну функцію, що охоплює всі ділянки діяльності навчального закладу.

План повинен задовольнити такі вимоги:
- повноту складу дій (має вміщати в собі все необхідне і достатнє для досягнення мети);
- цілісності і скоординованості (всі взаємозв'язки мають бути визначені і погоджені як у змісті, так і в термінах виконання);
- збалансованості всіх ресурсів (кадрових, науково-методичних, фінансових);
- контрольованості (визначається оперативність поетапного виконання завдань);
- урахування конкретних умов і специфіки роботи закладу;
- включення в плани заходів, які реально можна виконати;
- відсутність декларативності і загальних фраз у визначенні завдань;
- відхід від надмірної деталізації, перевантаженої додатковими питаннями;
- чутливість до збоїв у виконанні;
- дотримання культури оформлення.Принципи планування:
- соціальна обумовленість планів роботи (відображення в них мети, завдань, змісту і методів здійснення запланованого відповідно до вимог законодавчих актів держави і нормативних документів Міністерства освіти і науки);
- науковість (вимагає включення в плани сучасної інформації, що базується на надбаннях педагогічної науки, психології, методик, технологій);
- демократизація (передбачає в процесі підготовки плану систематичну опору на творчий потенціал усього колективу);
- наступність і перспективність (урахування результатів попередньої діяльності педколективу. Прогнозування результатів повинно носити випереджувальний характер щодо реального стану справ у закладі);
- системність і комплексність (скординованість усіх видів планування роботи стосовно завдань, змісту, форм і методів, а також термінів їх реалізації);
- динамічність (внесення необхідних об'єктивних змін і доповнень упродовж навчального року ).

Система планування передбачає:
(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 року):
- перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу;
- план роботи закладу на поточний навчальний рік;
- тижневі плани роботи директора, його заступників;
- плани навчально-виховної роботи педагогів (календарні, поурочні, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, шкільних психологів, соціальних педагогів);
- плани роботи методичних об’єднань;
- плани роботи учнівських гуртків, об’єднань, спортивних секцій;
- план роботи шкільної бібліотеки;
- план роботи шкільної навчально-дослідної земельної ділянки (якщо є);
- плани роботи ради ЗНЗ;
- плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету (якщо такі створені);
- план-календар роботи школи на поточний місяць, навчальну чверть чи семестр;
- розклади уроків, факультативів, індивідуальних консультацій, позакласних заходів (затверджуються директором школи).


Перспективне планування роботи ЗНЗ
Складати найдоцільніше на 5 років (можна на 10, 5, 3 роки).
Рекомендуємо таку форму перспективного плану:


№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні за виконання ПриміткаПерспективний план може мати такі розділи:
- вступ – у якому підбиваються орієнтовні підсумки виконання перспективного плану за минулий період, відзначається позитивне, аналізуються недоліки, причини невиконання. Розглядається комплектація школи педагогічними кадрами, матеріально-технічними ресурсами. Визначаються основні завдання, формулюються проблеми, над якими буде працювати заклад.
- Основні напрями розвитку школи – даний розділ має вміщувати перспективну мережу класів відповідно до демографічних процесів і реформування освіти. Плануються структура профільності школи, кількість груп дошкільників, груп продовженого дня, введення курсів варіативної частини навчальних планів;
- Добір, розташування, підвищення кваліфікації педкадрів, їх соціальний захист – доцільно включити до цього розділу такі графіки і таблиці:
1. перспективи кадрового забезпечення на 3-5 років;
2. перспективні плани курсової підготовки та атестації педкадрів.
- удосконалення навчання, виховання, підготовки до продуктивної праці учнів (управлінський аспект) – тут доцільно спланувати тематику засідань педагогічних рад, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, конкурсів та інших основних заходів науково-методичної роботи. Доцільно передбачити заходи на впровадження нових педагогічних технологій, ППД. Варто скласти графік проведення моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів та зростання професійної компетентності вчителів, вивчення стану викладання предметів, позакласної та позашкільної виховної роботи. Також до даного розділу доцільно внести вивчення досвіду роботи кращих учителів, експериментально-дослідницьку роботу, підготовку матеріалів до ради школи тощо.
- Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці й відпочинку учителів та учнів – у даному розділі слід передбачити поповнення обладнання класних кімнат, кабінетів, майстерень, їдальні, придбання ТЗН, комп’ютерної техніки, створення фонду підручників, поповнення фонотек, виготовлення дидактичного матеріалу.


Річний план роботи ЗНЗ І4І

Розділи річного плану роботи доцільно привести у відповідність до Закону України "Про загальну середню освіту”. План охоплює період від 1 вересня поточного року до 31 серпня наступного року. Для його роботи створюється творча група, до складу якої входять члени адміністрації, представники профспілкового комітету, ради школи, методичної ради, найбільш досвідчені та авторитетні педагоги. Творчу групу очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи. Усі пропозиції щодо плану роботи, які надходять до творчої групи розглядаються, систематизуються і до 10 червня подаються директору школи для розгляду, наступного ознайомлення та обговорення педагогічним колективом. До 20-25 серпня проект плану повинен бути готовий для наступного розгляду й затвердження педагогічною радою школи вкінці серпня.
Основними розділами річного плану можуть бути такі:
1. Вступ – подається короткий аналіз роботи за минулий рік. При цьому слід дати відповіді на такі питання:
- науково-практичний рівень викладання основ наук;
- результати участі в предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах;
- навчальні досягнення учнів;
- робота з метою підвищення науково-методичного рівня, самоосвіти вчителів, організація методичної роботи;
- робота педради, учнівських організацій ради школи;
- які проблеми не розв’язані і чому;
- проблеми, над якими буде працювати колектив в наступному навчальному році.
При аналізі виконання плану повинна прослідковуватися контрольно-аналітична діяльність керівництва.
2. Діяльність педколективу зі створення умов для реалізації Закону України "Про загальну середню освіту”:
- охоплення навчанням учнів, які не мають повної середньої освіти;
- створення груп продовженого дня;
- харчування;
- індивідуальне навчання учнів;
3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів:
- першочергові завдання з поліпшення якості навчання та виховання;
- виконання навчальних програм, підвищення науково-теоретичного рівня викладання;
- упровадження інноваційних технологій;
- удосконалення методів навчально-виховної роботи;
- створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання, розвитку здібностей і творчого мислення учнів.
4. Становлення та розвиток виховної системи:
- створення найсприятливіших умов для організації позакласної та позашкільної роботи з розширення та поглиблення знань учнів;
- створення факультативів, гуртків, проведення предметних тижнів, предметних олімпіад та ін.;
- здійснення правового виховання школярів;
- проведення заходів для формування громадянської позиції;
- організація спортивно-масових змагань, проведення виставок творчих робіт;
- планування заходів з екологічного виховання;
- створення належних умов для організації трудового виховання.
5. Науково-теоретична, методична робота з кадрами:
- заходи з підвищення кваліфікації, курсової підготовки;
- планування розподілу педагогічного навантаження, призначення класних керівників, завідуючих кабінетами, керівників гуртків, відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу, екологічне виховання;
- участь у конкурсах «Учитель року»;
- надання допомоги молодим учителям;
- організація самоосвіти;
- атестація педпрацівників;
- вивчення і впровадження ППД, інноваційних технологій;
- комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу.
6. Охорона та зміцнення здоров’я учнів:
- Планування заходів з вивчення правил дорожнього руху, дотримання правил пожежної безпеки, протирадіаційних заходів, поведінки на воді, вивчення курсів "Валеологія”, "Охорона життя та здоров’я”;
- планування заходів для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі;
- організація медичного обслуговування учнів;
- планування профілактичної роботи.
7. Співпраця сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ:
- планується пропаганда серед батьків Законів "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, "Про мови в Україні”, Положення про ЗНЗ;
- участь у грантових проектах.
Планується робота загальних зборів школи, засідання ради школи, піклувальної ради.
8. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу:
- плануються питання, винесенні на засідання педагогічної ради;
- визначаються заходи контролю за основними напрямами діяльності школи:
1. Якість навчальних досягнень учнів;
2. Стан викладання предметів, виконання навчальних програм, ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників;
3. Стан методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогів;
4. Організація позакласної виховної роботи, дослідження рівня вихованості, вивчення системи роботи класних керівників, організація шкільного самоврядування;
5. Діяльність груп продовженого дня, стан трудового виховання, наступність у навчально-виховній роботі;
6. Виконання Статуту школи;
7. Реалізація рішень педагогічної ради;
8. Заходи щодо проведення тематичного оцінювання учнів, підготовка та проведення підсумкової державної атестації, участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
9. Заходи по здійсненню моніторингу навчальної діяльності учнів.
9. Фінансово-господарська діяльність:
- створення навчальних кабінетів;
- поповнення матеріально-технічної бази існуючих кабінетів;
- придбання ТЗН та ін.;
- виконання кошторису використання бюджетних і позабюджетних коштів
Можна використовувати і іншу структуру річного плану роботи.

І4І
За рекомендацією Т.Шамової 1.Короткий аналіз підсумків року і нові завдання.
2.Здійснення всеобучу.
3.Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.
4.Діяльність шкільного колективу щодо удосконалення трудової підготовки учнів.
5.Робота школи, сім’ї, громадськості по вихованню учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. Школа як центр виховної роботи в мікрорайоні.
6.Робота з педагогічними кадрами.
7.Система внутршнього контролю.
8.Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.
9.Організаційно-педагогічні заходи.
За рекомендацією І.Жерносєка 1.Вступ.
2.Діяльність педагогічного колективу із залучення молоді мікрорайону до навчання.
3.Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.
4.Організація трудового навчання, виховання і професійної орієнтації.
5.Робота з педагогічними кадрами.
6.Підвищення ролі громадськості в житті школи. Координація шкільного управління.
7.Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази школи.
За рекомендацією В.Семенова Вступ (аналіз підсумків і завдання на новий навчальний рік)
1.Організаційно-педагогічні заходи.
2.Навчально-методична робота.
3.Виховна робота з учнями.
4.Система внутрішнього контролю.
За структурою Закону України "Про загальну середню освіту” Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту
1.Характеристика навчального закладу.
2.Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік.
3.Організація навчально-виховного процесу (матеріал планується з урахуванням ст. 12-18 Закону України "Про загальну середню освіту”)
4.Учасники навчально-виховного процесу (ст. 19-29 Закону)
5.Норми і Положення державного стандарту загальної середньої освіти (ст. 31-34)
6.Організація контролю та керівництва освітнім закладом (ст. 35-40)
7.Науково-методичне забезпечення (ст. 41-42)
8.Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база (ст. 43-45)
9.Міжнародне співробітництво (ст. 46-47)
За рекомендаціями М.Тураша, М.Гадецького, О.Сидоренка 1.Аналіз підсумків навчального року. Пріоритетні цілі школи на новий навчальний рік.
2.Організація роботи школи.
3.Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.
4.Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів.
5.Позакласна та позашкільна виховна робота з учнями. Організація духовної повноцінної життєдіяльності дітей та підвищення їх особистого статусу.
6.Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. Науково-методична робота з кадрами.
7.Охорона здоров’я та життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки і охорони праці.
8.Заходи щодо подальшого покращення використання та зміцнення навчально-матеріальної бази школи.
9.Фінансово-господарська діяльність.
10.Спільна робота школи, сім’ї та громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення.
11.Організаційна та контролююча діяльність керівників школи.
12.План роботи школи на навчальний рік. Пояснювальна записка до нього.
Перспективний план атестації педпрацівників на 2006-2011 р.р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Предмет Стаж Попе-
редня
атеста-
ція Резуль-
тат
атеста-
ції Наступна атестація
2006 2007 2008 2009 2010 2011


Перспективний план курсової підготовки педпрацівників на 2006-2011 р.р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Предмет Стаж Попе-
редня
атеста-
ція Резу-
льтат
атес-
тації Поперед
ні
курси Наступна атестація
(роки)
200__
06 07 08 09 10 11

Тижневик – органайзер роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу
( тиждень, місяць, рік)

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Дата Свята Дні народження Пам’ятні дати Контроль Шкільні
заходи
Організаційна
работа
Навчальна робота
Контроль за НВП
Виховна робота
Методична та кадрова робота
Робота
допоміжних
службТижневий план роботи заступника директора середньої школи № 25 м. Рівного (10)

Зміст роботи Понеділок Вівторок Середа Четвер П ятниця Субота
Свої уроки
Відвідування, аналіз уроків, виховних заходів, проведення контрольних робіт, тестування, співбесід
Перевірка шкільної документації
Контроль за успішністю та відвідуванням учнів, підготовка до олімпіад, конкурсів
Вивчення та організація виконання постанов, рішень, наказів
Підготовка доповідей, інформацій, наказів, звітів, листів, виступів, фінансових документів
Методична робота


Індивідуальна робота з учителями, батьками, учнями, представниками громадських організацій
Поради, наради, збори, огляди кабінетів, тематичні місячники, декади
Фінансово-господарська робота, конроль за методичним обслуговуванням дітей, санітарний стан, харчування
Громадська робота: педагогічне товариство "Просвіта”, рада школи
Планування роботи школи на тиждень, контроль за виконанням плану роботи
Де бути, куди зателефонувати
Непередбачена робота
Директор школи Підпис
План роботи керівника _______________________________________________
(назва навчального закладу)
на ___________________ місяць 2007 року

1

6 11 16 21 26
2

7 12 17 22 27
3

8 13 18 23 28
4


9 14 19 24 29
5

10 15 20 25 30
Директор школи Підпис

Розділи за річним планом І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІV тиждень
Директор школи Підпис

Зміст інформації, яка повинна накопичуватися періодично у керівників школи І3І
І. Щоденна інформація:
• Присутність учителів на уроках;
• відвідування учнів у розрізі окремих класів і ГПД, спізнення на заняття;
• відвідування та поведінка «важких» учнів;
• дисципліна в школі (чи є НП);
• харчування школярів;
• виконання планових заходів, що мали бути в цей день виконані чи перевірені;
• готовність шкільних приміщень до навчальних занять;
• надходження до школи заяв, листів, розпоряджень тощо;
• використання та економія енергоносіїв.
ІІ. Щотижнева інформація:
• виконання планів роботи адміністрації за тиждень;
• позакласні та позашкільні заходи за тиждень;
• робота учнівських громадських організацій;
• відвідування учнями школи;
• індивідуальна та диференційована робота з учнями;
• санітарний стан шкільних приміщень;
• дані про наслідки методичної роботи, самоосвіту вчителів, які потребують особливої уваги шкільної адміністрації.

ІІІ. Щомісячна інформація:
• хід виконання навчальних програм;
• наслідки перевірки роботи із зошитами;
• наслідки перевірки ведення журналів;
• ведення тематичного обліку знань учнів;
• навчання, поведінка, громадська діяльність учнів, які викликають особливу стурбованість педагогів, та кандидатів у відмінники навчання;
• робота гуртків та факультативів;
• виконання нормативних документів;
• дані про роботу із сім’ями, котрі потребують посиленої педагогічної уваги;
• дані про роботу батьківського активу із сім’ями учнів;
• результати участі школярів у різних шкільних і позашкільних заходах;
• особливі події, внаслідок яких треба заохочувати учнів або застосовувати до них заходи покарання тощо.


ІV. Щосеместрова інформація:
• результати навчальних досягнень учнів з предметів і по класах (за семестр);
• виконання вчителями навчальних програм;
• виконання планів роботи класних керівників (за чверть, семестр);
• стан профорієнтаційної роботи;
• стан виконання річного плану роботи;
• стан навчання у навчально-виробничому комбінаті (в разі потребі);
• підсумки роботи з підвищення професійної майстерності педагогів;
• стан справ у сім’ях «важких» учнів;
• дані про педагогічний всеобуч батьків, про роботу шкільного батьківського комітету;
• стан справ з поповнення матеріально-технічної бази школи, наявність обладнання, потрібного для виконання програмних практичних і лабораторних робіт тощо.

Що повинно бути основним у роботі керівника у процесі збирання та обробки необхідної релевантної інформації?
1. Уміння керівника вибирати з постійного й різноманітного потоку інформації саме ту, на основі якої можна зробити найбільш об’ктивний і глибокий аналіз педагогічного процесу.
2. Керівники школи повинні постійно скорочувати до мінімуму потік інформацій, довідок, доповідних, які не тільки не сприяють удосконаленню керівництва навчально-виховним процесом, але й відволікають їх від практичного вирішення конкретних справ.Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчальної роботи І9І

І

С
Е
М
Е
С
Т
Р

В
Е
Р
Е
С
Е
Н
ь 1 Розклад. Тарифікація. Здати шкільну мережу. Контроль:
- забезпечення учнів підручниками (аналітична записка на нараду при директорі);
- поурочні календарні плани;
- заповнення класних журналів;
- алфавітна книга;
- робота з перепису дітей шкільного віку у мікрорайоні (наказ);
- оформлення документів на навчання вдома.
Перевірка й уточнення списків учнів. Накази:
- про комплектування ГПД;
- про комплектування класів;
- затвердження навчального плану
2 Перевірка поурочних планів. Контроль за веденням особових справ. Складання графіка курсової підготовки на поточний рік. Організація заходів з методичної роботи (наказ). Засідання методичної ради. Визначення основних об’єктів контролю на навчальний рік. Складання графіка тематичних оцінювань.
3 Перевірка тем поглибленої творчої роботи вчителів. Контроль за станом перевірки зошитів у 1, 5 класах і дотримання єдиного орфографічного режиму. Проведення наради щодо наступності з класними керівниками 5 класів. Табель
4 Підготовка атестаційного циклу. Складання графіка проведення предметних тижнів. Засідання ШМО
Ж
О
В
Т
Е
Н
Ь
1 Контроль за веденням учнівських щоденників. Контроль за веденням зошитів. Засідання атестаційної комісії.
2 Контроль за проведенням предметних олімпіад
3 Контроль за роботою ГПД. Перевірка роботи з учнями низького рівня підготовки. Табель
4 Довідки за підсумками перевірки виконання графіка контрольних робіт. Перевірка ведення журналів. Звіт про харчування.
Л
И
С
Т
О
П
А
Д
1 Проведення науково-практичної конференції. Співбесіда з учителями. Психологічний семінар. Контроль за технікою читання


Контроль за
технікою
читання
2 Створення робочої групи для підготовки й проведення педради. Засідання методичної ради.
3 Контроль за веденням щоденників. Табель
4 Засідання ШМО. Засідання атестаційної комісії
Г
Р
У
Д
Е
Н
Ь
1 Контроль за веденням зошитів. Контроль за технікою читання


Організація
і проведення
олімпіад
2 Контроль за веденням зошитів. Контроль за технікою читання
3 Довідка за підсумками виконання графіка тематичних оцінювань. Звіти про виконання програм у І семестрі. Перевірка ведення класних журналів (виконання наказу за підсумками І семестру). Наказ про техніку читання. Табель
4 Підсумки методичної роботи в І семестрі. Наказ про стан викладання предметів. Звіт про харчування. Контроль за роботою з учнями низького рівня підготовки.
ІІ
С
Е
М
Е
С
Т
Р
С
І
Ч
Е
Н
Ь
1 Проведення науково-практичної конференції. Засідання методичної ради. Психолого-педагогічний семінар

Організація
і проведення
олімпіад
2 Співбесіда з учителями. Засідання ШМО. Перевірка календарних планів
3 Створення робочої групи для підготовки педради. Організація систематичного повторення. Табель
4 Засідання атестаційної комісії
Л
Ю
Т
И
Й
1 Контроль за веденям зошитів
2 Контроль за веденям зошитів
3 Засідання методичної ради. Табель
4 Контроль за станом роботи в ГПД
Б
Е
Р
Е
З
Е
Н
Ь
1 Перевірка ведення щоденників
2 Засідання атестаційної комісії
3 Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у ІІІ чверті. Табель. Контроль за роботою з учнями низького рівня підготовки.
4 Проведення науково-практичної конференції. Співбесіда з учителями. Психологічний семінар. Звіт про харчування.
К
В
І
Т
Е
Н
Ь
1 Підсумкове засідання атестаційної комісії (наказ). Створення робочої групи для підготовки педради. Засідання методичної ради.Контроль
за
технікою
читання
2 Перевірка ведення зошитів. Підсумкова методична конференція. Прийом до 1-го класу. Доведення інструкції про завершення навчального року до учнів та батьків
3 Контроль за веденням зошитів. Табель
4 Контроль за веденням щоденників. Підготовка проекту навчально-методичних розділів річного плану на новий навчальний рік
Т
Р
А
В
Е
Н
Ь
1 Складання розкладу ДПА та консультацій. Контроль за організацією повторення. Конроль за підготовкою екзаменаційних матеріалів
2 Підбиття підсумків курсової підготовки в навчальному році. Проведення моніторингу рівня навчальної підготовки учнів. Засідання ШМО
3 Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у навчальному році. Наказ про техніку читання. Наказ про стан викладання предметів. Перевірка ведення класних журналів (наказ за підсумками ІІ півріччя). Табель. Перевірка роботи з учнями з низьким рівнем підготовки
4 Наказ про виконання навчальних програм. Проект наказу про переведення і випуск учнів. Підсумкова педрада про переведення та випуск учнів. Звіт про харчування
Протягом року:
Вивчення стану викладання предметів. Контроль за веденням документації закладу. Контроль за поурочними планами. Відвідування уроків. Організація заміни уроків.


Річна циклограма навчально-виховного процесу школи

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
1.Конференція школи
2.Рада школи
3.Педрада
4.Група діагностики
(психологічна служба)
5.Піклувальна рада школи
6.Методична рада
7.Нарада при директорові
8.Засідання МО учителів-предметників
9.Школа наставництва
10.Школа педагогічної майстерності
11.Атестаційна комісія
12.МО кл.керівників (вихователів) 5-7 кл.
13.МО кл.кер. 8-11 кл.
14.МО керівників гуртків та секцій
15.Педконсиліум
16.Батьківські збори
(загальношкільні)
17.Методичні декади
(декади)
18.Засідання ради старшокласників (учнівське самоврядування)
19.Внутрішкільні предметні олімпіади
20.Огляди знань
21.Предметні тижні
22.Фестивалі дитячої творчості
23.Ярмарок педагогічних ідей
24.Дні здоров я
25. ІншеОрієнтовна схема контролю за веденням документації закладу

№ Вид документа 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
1 Контрольно-візитаційна книга д д д
2 Книга наслідків внутрішкільного контролю д д д
3 Книги вхідних та вихідних документів д д
4 Книги реєстрації наказів д д д
5 Книга обліку руху учнів, алфавітна книга та інша документація з обліку учнів д
с д
с д
с
6 Медичні картки учнів с,м с,м с,м
7 Особові справи учнів д,с д,с.
8 Книга обліку і видачі атестатів, свідоцтв про неповну середню освіту, книги обліку золотих та срібних медалей д
с
9 Книга обліку видачі Похвальних грамот та Похвальних листів д
с
10 Трудові книжки працівників д,с д,с
11 Особові справи працівників д д
12 Книги видачі трудових книжок та обліку особового складу д
с д
с
13 Інвентарна книга бібліотечного фонду б б
14 Статистичні звіти д д д
15 Графіки контрольних, лабораторних та практичних занять з з з
16 Графіки контрольних робіт за текстами адміністрації з з з
17 Графіки роботи секцій та гуртків з з з
18 Графіки роботи органів учнівського самоврядування д
з д
з
19 Графіки проведення відкритих уроків та взаємо відвідування уроків з з
20 Розклад уроків д д
21 Графіки проведення виховних годин з з
22 Графіки відкритих годин та заходів з з
23 План роботи школи молодого вчителя з д
24 Протоколи ШМВ з з з
25 Матеріали ШМВ на допомогу вчителю з з
26 Матеріали з самоосвіти вчителя та його роботи над науково-методичною проблемою д з
27 Календарно-тематичні
плани д,з д,з
28 Поурочні плани д з д з д з д з д
29 Плани виховної роботи на півріччя д,з д,з
30 Плани роботи класних керівників з з
31 Класні журнали щ о м і с я ч н о
32 Журнали індивідуальних занять з з з з з
33 Журнали додаткових занять, відпрацювань з з з з
34 Журнали гуртків та факультативів з з з
35 Журнали обліку занять в підготовчих та спецмедгрупах д д д
36 Журнали ГПД щ о м і с я ч н о
37 Щоденники учнів щ о м і с я ч н о
38 Робочі зошити учнів щ о м і с я ч н о
39 Зошити учнів для контрольних робіт з з з з д
40 Щоденники спостережень з з
41 Протоколи загальних конференцій закладу д д д
42 Протоколи зборів трудового колективу д д
43 Протоколи засідань ради закладу д д
44 Протоколи педради д д д д д
45 Протоколи нарад при директорі д д
46 Протоколи засідань методичної ради д д
47 Протоколи засідань атестаційної комісії д д
48 Контроль за веденням атестаційної документації д д д д
49 Протоколи батьківських зборів д
50 Протоколи засідань батьківського комітету д д
51 Протоколи органів учнівського самоврядування з з д
52 Перевірка документації внутрішкільного обліку дітей, схильних до правопорушень д
з д
з д
з
53 Перевірка документації щодо позабюджетної діяльності закладу д д д
54 Акти обстеження побутових умов учнів щ о м і с я ч н о
55 Документація надання безкоштовного харчування щ о м і с я ч н о
56 Журнал реєстрації первинних інструктажів на робочому місці з охорони праціохорони д д
57 Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці д д
58 Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці під час навчально-виховного процесу щ о м і с я ч н о
59 Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах закладу д д
61 Контроль за веденням журналів реєстрації нещасних випадків з учнями та на виробництві щ о м і с я ч н о
62 Документація щодо розслідування нещасних випадків (акти, накази, повідомлення) щ о м і с я ч н о
63 Тарифікація д д
64 Табелі на зарплату щ о м і с я ч н о
Д – директор С – секретар
З – заступник директора М – медсестраЛітература
1. Аспекти управлінської діяльності в школі. ІУпоряд. Н.Мурашко.–К.: Редакції загальнопедагогічних газет. – 2003. – Ч.І
2. Глущик С.В., Дияк О.В, Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2002.
3. Григораш В.В., Касьянова О.М., Мармаза О.І. Управління навчальним закладом. – Х.: Ранок, 2003. – Ч.І
4. Григораш В.В., Касьянова О.М., Мармаза О.І. Управління навчальним закладом. – Х.: Ранок, 2003. – Ч.ІІ
5. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Основа, 2004.
6. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів від 23.06.2000 року №240. - Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. – 2000. - №17.
7. Келембет Л.І., Нижник О.О., Пониполяк Г.І. Актуальні проблеми управління закладами освіти. –Івано-Франківськ. - 2002.
8. Нижник О.О. Орієнтовні моделі наказів (на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів). – Галич. – 2003.
9. Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу. - Лист Міністерства освіти і науки України №1І9-98 від 12.03.2001р.
10. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління. – К.: Рута. – 2000.
11. Рачок Т.М. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х.: Основа. – 2006.
12. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Основа. – 2006.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали