Атестація педагогічних працівників –джерело педагогічної майстерності
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2014, 14:43







Атестація
педагогічних працівників –джерело педагогічної майстерності























Атестація педагогічних
кадрів - це надзвичайно
важливий етап у діяльності
школи ,оскільки вона відіграє
основну роль у становленні,
згуртуванні та вихованні
творчого колективу та
педагогічній майстерності
вчителя.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України ,, Про освіту” (ст. 54), Закону України ,,Про загальну середню освіту” (ст.27), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (затверджене наказом МОН України від 06.10.2010
№ 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 № 1255/18550,листів МОН України від 06.01.2011. № 1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», від 26.01.2011 № 1/9-44 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»,наказу Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 31.01.2011 «Про внесення змін до наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 01.09.10 № 465 «Про проведення атестації педагогічних працівників Харківської області у 2010 - 2011 навчальному році»
Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження провідного педагогічного досвіду найкращих вчителів школи.

Теоретичні джерела і практичні орієнтири
при проведенні атестації педагогічних працівників

Завдання шкіл України на сучасному етапі визначені в Конституції України , Законах України "Про освіту", " Про загальну середню освіту" ," Про мову", Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Національній доктрині розвитку освіти в Україні тощо.
Школа має закладати фундамент для формування демократичного суспільства , в якому освіченість , вихованість , культура є найвищими цінностями. Важливо підготувати педагогічні кадри та навчально - матеріальну базу для охоплення всебічним навчанням дітей.
Зміни в змісті й структурі загальної середньої освіти вимагають підвищення науково-методичного рівня вчителя. Учитель повинен уміти досягти поставлених завдань, стимулювати особисті досягнення учнів не лише контролюючи , а поділяючи відповідальність за результати співпраці з ними, займатись не лише просвітництвом, а здійснювати життєтворчу та культуротворчу місії.
У центрі уваги має бути особистісно зорієнтоване навчання і виховання..
Для того, щоб виконати ці та інші завдання, вчителю необхідно постійно підвищувати свій науково-методичний рівень.
Цьому сприяє науково-методична робота в школі. Головною формою науково-методичної роботи учителя школи є самоосвіта. Підвищенню науково-методичного рівня професійної майстерності сприяє атестація педагогічних працівників. Адже один із принципів атестації передбачає стимулювання безперервної фахової та загальної освіти.
Законом України “Про освіту” (ст.54) передбачена атестація педагогічних працівників. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентності педагогічної праці. Оцінювання праці вчителя в нинішніх умовах слід організувати так, щоб сприяти його розвитку й саморозвитку. Тому атестація педагога як форма виявлення його кваліфікації має бути демократичною, повинна ґрунтуватися на самоаналізі діяльності, спонукати до професійного вдосконалення.
Атестація педагогічних працівників – це визнання їх відповідності, яку вони займають, рівня кваліфікації.
Мета атестації
-активізація творчої професійної діяльності,
-стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти,
-активізація якісної роботи,
-підвищення відповідальності за результати навчання і виховання,
-забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.
Умови атестації
• Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в галузі освіти
• Виконує посадові обов’язки
• Пройшов курси підвищення кваліфікації
Атестація вчителів – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання
діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.
Атестація, як процес взагалі, базується на принципах :
- демократизму
- загальності
- всебічності
- систематичності
- колегіальності
- доступності та гласності
- безперервної освіти та самовдосконалення
- морального та матеріального заохочення
Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, врахування думки батьків та учнів. Практичне проведення атестації в педагогічному колективі, постійне її вдосконалення ставить перед керівниками школи багато проблем, вирішення яких залежить від чіткої організації всього процесу атестації з урахуванням особливостей навчального закладу, складу педагогічного та учнівського колективу, навченості, вихованості та розвитку учнів.
Всім, хто причетний до атестації педагогічних працівників, слід пам'ятати, що атестація в школі – безперервний процес, завершення якого в ході поточного навчального року є також і початком атестації педагогічних працівників у новому навчальному році згідно з планом атестації на п'ять років. Такий підхід обумовлює своєчасне планування атестаційної роботи.
А тепер, більш конкретніше, як проходить атестація педагогічних працівників в нашій школі.
В школі існує стенд «Атестація педагогічних працівників», який відображає всі необхідні матеріали, щодо атестації педпрацівників, також складено графік чергової атестації педагогічних працівників та графік підвищення кваліфікації на 5 років.






Затверджено
Директор школи
____08.2010.
__________
Г Р А Ф І К
чергової атестації та чергового підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
№ П.І.Б. вчителя предмет попередня
категорія 2010-
2011н.р. 2011-
2012н.р. 2012-
2013н.р. 2013-
2014н.р. 2014-
2015н.р.
1 Іванова С.М. історія ІІ • •
2 Петрова І.В. біологія вища • •


• атестація
• курси Заступник директора з Н В Р



Вся робота щодо атестації педагогічних працівників проводиться згідно координаційного плану з контролю й керівництва проведення атестації, який є одним із розділів Річного плану школи. Координаційний план складається із таких розділів :
1.Огранізаційна робота
2.Створення умов для творчої роботи вчителя
3.Методична робота з вчителями, які атестуються
4.Гласність і пропаганда
5.Підвищення кваліфікації.

Затверджено
Директор школи_____________
„_____”__________ 2010р.
Координаційний план роботи з контролю й керівництву проведення атестації в 2010 – 2011 н.р.

Мета Зміст діяльності Термін Відповідаль-
ний
Контроль
(вихід) Приміт
ка

Організувати атестацію педагогічних
працівників згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.









Організаційна робота.
1.Опрацювати всі нормативні документи по проведенню в школі атестації вчителів у 2010/2011 навчальному році.
2. Видати наказ "Про організацію роботи з атестації"
3. Провести бесіду з членами адміністрації школи з питань атестації вчителів.
4. Створити атестаційну комісію, видати наказ.
5.Визначити основні питання діяльності атестаційної комісії. Скласти графік засідань АК.
6.Визначити список вчителів, які підлягають атестації у поточному навчальному році.
7.Визначити строки проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів, узгодити з РУО.
8. Ознайомити педколектив зі списками вчителів, які проходять атестацію у поточному році
9.Узгодити список вчителів, що атестуються на вищу категорію, присвоюють або підтверджують звання, з РУО
10.Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються.
11.Оформити документацію по атестації вчителів

12.Поновити стенд з питань атестації


серпень





до 01.09


серпень



до 20.09


вересень




вересень




вересень




жовтень




до20.10






жовтень



жовтень



до 10.10

заступник
директора з НВР



директор


директор



директор


заступник
директора з НВР


заступник
директора з НВР


заступник
директора з НВР


заступник
директора з НВР


заступник
директора з НВР




голова АК



заступник
директора з НВР

члени АК

папка





наказ


ін форм.



наказ


графік




стенд




графік




графік




список




і


нформ.


папка



стенд
Здійснення контролю
і надання допомоги.вчителям, що атестуються 13. Скласти графік відкритих уроків і позакласних заходів вчителів, що атестуються
14.Підготувати узагальнені атестаційні матеріали для розгляду їх на:
- засіданнях методичної ради
- засіданнях методичних об’єднань вчителів
15. Відвідувати уроки і позакласні заходи вчителів, що атестуються.
16. Провести анкетування учнів та їх батьків на вчителів, що атестуються.
17.Провести контрольні зрізи знань в класах, де працюють вчителі, що атестуються.
18.Здійснити перевірку стану ведення нормативної документації вчителів, що атестуються:
- зошити учнів;
- класні журнали;
-календарне та поурочне планування.
19.Провести глибоке вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються на вищу категорію.
20.Ознайомити педколектив з попередніми результатами атестації вчителів.
21.Написати атестаційні характеристики і затвердити їх на педраді
22.Узагальнити наслідки атестації:
- скласти звіт за встановленою формою;
- підготувати наказ. жовтень




січень-
лютий







протягом року


грудень



згідно графіку



січень








До 15.03





січень




лютий




квітень
заступник
директора з НВР


члени АК,
керівники МО






адміністрація
члени АК


члени АК



адміністрація




члени АК








адміністрація
члени АК




голова АК




члени АК




заступник
директора з НВР
графік




атестац.
матеріали







аналізи уроків та позаклас.
заходів
аналіз



аназіз




аналіз








матеріали досвіду




інформ.




ПР




звіт

наказ







Надання можливості для росту педагогічної
майстерності








Надання методичної
допомоги вчителям
Створення умов для творчої роботи вчителя.
1.Здійснити огляд навчальних кабінетів, де працюють вчителі, які атестуються.
2.Скласти розклад уроків з урахуванням часу для самоосвіти вчителя.
3.На допомогу вчителю, організувати підписку на методичну літературу.

Методична робота з вчителями, які
атестуються.
1.Ознайомити вчителів з порядком і правилами атестації.
2.З’ясувати стан наявності нових програм, дидактичного матеріалу.
3.Проаналізувати забезпеченість вчителя методичною літературою.
4.Ознайомити вчителів з проблемами, над якими працює школа в поточному році.
5.Надання допомоги вчителю (за необхідністю) в складанні поурочного плану та позакласного заходу.
6.Організувати консультацію з проблемної теми роботи вчителя, визначити перспективи його роботи.
7.Тримати під контролем курси підвищення кваліфікації вчителів.
9.Розгляд питань атестації на засіданнях МО.
10.Провести творчий звіт вчителів, які атестуються протягом 2010/2011 навчального року.


серпень



серпень



листопад







вересень


вересень




вересень



вересень




протягом року




вересень






вересень



вересень


квітень


адміністрація



заступник
директора з НВР

адміністрація







голова АК


заступник
директора з НВР


члени АК



голова АК




заступник
директора з НВР



керівники МО





заступник
директора з НВР

керівники МО

члени АК


НД, МО



розклад



періодичні видання






інформ.


НД




НД



ПР




папка





МО






графік



МО


папка


















Підвищення кваліфікації вчителів. Гласність і пропаганда.
1.Поновити стенд “Атестація вчителів”.
2.Оформити папку “Матеріали по атестації вчителів”.
3.Інформувати колектив про хід атестації вчителів 4..Добросовісну працю вчителів відзначати
систематично:
- у наказах по школі;
- грамотами;
-матеріальними заохоченнями .
Підвищення кваліфікації.
1.Скласти перспективний план-графік курсів підвищення кваліфікації вчителів.
2.Подати заявку до РУО на проходження курсів підвищення кваліфікації.
3.Брати участь у районних, міських та обласних семінарах,конкурсах та турнірах, в обласній виставці-ярмарку

до 10.10

до20.10


протягом року

протягом року








вересень




вересень



протягом
року


члени АК

заступник
директора з НВР
члени АК


голова АК









заступник
директора з НВР


заступник
директора з НВР

вчителі, які атестуються

стенд

папка


інформ.


наказ









план-
графік



заявка до РУО


матеріали для семі- нарів та виставки


Вчитель, який атестується, заповнює анкету.

А Н К Е Т А
вчителя, який атестується в в 2010/2011 н.р.

1. П.І.Б_____________________________________________.
2. Дата народження________________________
3. Який навчальний заклад закінчив, коли (повна назва ____________________
__________________________________________________________________

4. Спеціальність за дипломом____________________________________________

5. Рік останньої атестації, її висновок________________________________________

6. Атестація чергова чи позачергова _______________________________________

7. Де і коли проходив курси підвищення кваліфікації вчителів, № посвідчення__________________________________________________________

8. З якого часу працюєте в даній школі_____________________________________

9. Загальний педагогічний стаж _______________________
10. Який предмет викладаєте ______________________________________________
11. Передбачувана кваліфікаційна категорія та педагогічне звання______________________________________________________________

12. Методична тема, над якою працюєте__________________________________
_____________________________________________________________________

13. Які інноваційні технології впроваждуєте на своїх уроках __________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

14. Дата проведення відкритого уроку_________________________

15. Дата проведення позакласного заходу______________________

16. Дата проведення районного семінару__________________________

17. В яких районних, міських та обласних конкурсах або виставках брали участь,ї х результативність______________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. Участь в МАН____________________________________________
19. Друковані роботи__________________________________________
20. Досягнення:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________

« »_______2010 року Підпис ______________

Вчитель, який атестується, складає індивідуальний план підготовки і проходження атестації
АК складає графік проведення атестації і доводе до відома кожного вчителя, який атестується з їх підписими (графік додається до наказу ,,Про атестацію педагогічних працівників ”) та графік відкритих уроків, позакласних заходів та районних семінарів.
Затверджено
_ _____жовтня 2010р.
Директор школи
_________
ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В 2011році

№ П І Б Дата засідання АК
Підпис



Заступник директора з Н В Р _________

Затверджено

____жовтня 2010року

Директор школи ____
ГРАФІК

відкритих уроків , позакласних заходів та районних семінарів вчителів , які атестуються в 2010 / 2011 навчальному році



П І Б
предмет передба-чувана категорія
Дата
відкритий.
урок позакласний
захід районний семінар




Заступник директор з Н В Р__________


Після видання наказу по школі ,,Про створення атестаційної комісії”, складається графік засідань АК, головою якої є директор школи


Графік засідань атестаційної комісії
на 2010/2011 навчальний рік



Зміст
Термін
Контроль
Приміт.
1.





2










3




4


5




6
. Організаційне засідання АК. Вивчення нормативно-правових документів. Затвердження координаційного плану проведення атестації педпрацівників у 2010/ 2011 н.р.
2.1 Прийом та розгляд документів:
- заява про бажання пройти атестацію;
- представлення на позачергову атестацію.
2.2.Розподіл обов’язків та конкретизація завдань членам АК
2.3.Співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації
Подання попередніх характеристик на тих, хто атестується.
Підготовка матеріалів та оформлення атестаційних. листів.

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з атестаційними листами. Підготовка атестаційних матеріалів та подання до РУО .
Підсумкове засідання вересень





З 10.10
до 20.10.









січень





лютий

до 15 березня



квітень протокол





протокол










педрада





педрада

протокол




протокол

Для всебічного вивчення роботи вчителя, в школі проводиться анкетування учнів, батьків, колег по роботі та адміністрації, а потім складається загальний рейтинг вчителя.

АНКЕТА
учня ,, Все про вчителя ”
вчителя_____________________________________

Критерії оцінювання 1 бал 2 бали 3 бали 4 балів
1 Наскільки цікаво вчитель викладає предмет ?
2 Як, на ваш погляд, справедливо вчитель виставляє оцінки?
3 Основний матеріал ви вивчаєте вдома чи на уроці?
4 Глибина знань, які дає вчитель.
5 Як часто вчитель використовує сучасні засоби навчання?
6 Ерудиція педагога.
7 Авторитет педагога в учнівському середовищі.
Загальна кількість балів

Оцінювання ведеться за 4 – бальною системою :
1 бал – низький рівень
2 бали-- середній рівень
3 бали – достатній рівень
4 бали – високий рівень

Коефіцієнт розраховується за формулою:
загальна кількість балів
К1= -----------------
28

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ !

А Н К Е Т А

,, К о л е г а п р о к о л е г у ’’

вчителя ______________________________________


Критерії оцінювання 1 бал 2 бали 3 бали 4 балів
1 Рівень загальнопедагогічної
підготовки
2 Вміння організувати навчально-
виховний процес
3 Надання дієвої допомоги
молодим вчителям та коллегам по роботі
4 Рівень і ефективність роботи з батьками учнів
5 Авторитет серед вчителів
6 Прояв моральних якостей
(порядність,чесність і т.д.)
7 Рівень загальної культури
Загальна кількість балів

Оцінювання ведеться за 4 – бальною системою :
1 бал – низький рівень
2 бали-- середній рівень
3 бали – достатній рівень
4 бали – високий рівень

Коефіцієнт розраховується за формулою:
загальна кількість балів
К2= -----------------
28

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ !


А Н К Е Т А
оцінювання діяльності педагогічного працівника батьками учнів
вчителя ______________________________________
Критерії оцінювання 1 бал 2 бали 3 бали 4 балів
1 Позитивний вплив педагога на виховання вашої дитини
2 Зацікавленість вашої дитини в уроках, які проводить педагог
3 Ставлення педагога до вашої дитини
4 Авторитарність вчителя для Вас, як для батьків дитини
5 Авторитет серед вчителів
6 Рівень і глибина знань, які, на Ваш погляд, дає вчитель Вашій дитині
7 Рівень загальної культури
Загальна кількість балів
Оцінювання ведеться за 4 – бальною системою :
1 бал – низький рівень
2 бали-- середній рівень
3 бали – достатній рівень
4 бали – високий рівень
Коефіцієнт розраховується за формулою:
загальна кількість балів
К3= --------------------------
28

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ !


А Н К Е Т А
для оцінювання діяльності педагогічного працівника
адміністрацією


вчителя __________________________

№ Критерії оцінювання Ступінь
оцінювання критеріїв

1 – низький рівень
2 – середній рівень
3 – високий

1 бал 2 бали 3 бали
1. Наукове обгрунтування досвіду роботи, застосування педагогічних інновацій, педагогічних технологій
2. Розробка та видання методичних рекоиендацій та посібників за міжатестаційний період
3. Поширення і впровадження інноваційного
педагогічного досвіду
4. Надання практичної допомоги колегам по роботі

5. Надання допомоги молодим педагогам
(наставництво,практична допомога і т.д.)
6. Ефективність та результативність роботи в
методичному об’ єднанні
7. Участь у фахових семінарах, конференціях

8. Участь в районних, міських та обласних виставках

9. Проведення районного семінару

10. Рівень виконавської дисципліни
11. Рівень загальної культури
Загальна кількість балів :
Коефіцієнт розраховується за формулою:
загальна кількість балів
К4= -----------------
33

На підставі попереднього вивчення системи і досвіду роботи вчителя , можно визначити рейтинг кваліфікаційної категорії







РЕЙТИНГ
ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ВЧИТЕЛЯ, ЯКИЙ АТЕСТУЄТЬСЯ В 2010 – 2011 н.р. НА ПІДСТАВІ СПІВВІДНОШЕННЯ РІВНІВ ОЦІНКИ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ ПІБ вчителя, який
атестується Рівні професійної діяльності вчителя за оцінкою
Адміністра-цією Колегами Учнями Батьками учнів Загальний рейтинг
1 Іванова С.М. К1+К2+К3+К4
4
2 Петрова І.В.

Кзаг.= 0,9 – 1 – високий рівень, що відповідає кваліфікаційній
категорії „Спеціаліст вищої категорії”
Кзаг.= 0,6 – 0,8 – середній рівень, що відповідає кваліфікаційній
категорії „Спеціаліст І категорії”
Кзаг.= 0,3 – 0,5 – низький рівень, що відповідає кваліфікаційній
категорії „Спеціаліст ІІ категорії”
А завершує атестаційний період творчий вечір вчителів, які атестувались, на якому колеги діляться своїм досвідом роботи та розкривають основні моменти атестаційного періоду.





П Л А Н
творчого вечора вчителів, які атестувалися в 2010/2011 навчальному
році

1.Знайомство педколективу з наказом “Про результати атестації в 2010/2011н.р.”

Директор
2.Атестація вчителя – творчий процес.
Заступник..директора з НВР

3.Звіт вчителів, що атестувалися (Іванова С.М.. Петрова І.В. та інші.)

4 .Методична виставка-ярмарок

5..Привітання вчителям ,що атестувалися, вчителями МО .

6.Привітання вчителям, що атестувалися, учнями школи та вручення квітів


В И С Н О В О К :

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності школи. Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні колективу, який складається із творчої особистості педагога.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали