Яким має бути сучасний урок
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 20-03-2014, 23:14
Яким має бути сучасний урок
Сучасний урок – це ефективний урок, де активізована розумова дія-льність учнів, де вчитель постійно має вдосконалювати відомі методи ро-боти, шукати засоби, які б сприяли глибокому засвоєнню програмового матеріалу.
Уже багато років я працюю над проблемою підвищення ефективнос-ті уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу, і з досвіду роботи переконалася; ефективним є той урок, на якому на всіх і на все вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитися, коли діти безпосе-редньо на уроці розібралися і в основному засвоїли новий матеріал.
Цього можна досягти, якщо урок максимально цілеспрямований йо-го зміст, структура і методичні підходи підпорядковані навчальній меті; найбільше уваги за часом і обсягом роботи приділяється новій темі.
Я переконана, що значні резерви підвищення ефективності уроку приховані в раціональному використанні його часу. Тому, для ущільнення часу на уроці корисним будуть такі рекомендації:
- урок розпочинати обов’язково одразу після дзвоника;
- до його початку готувати записи на дошці і перевіряти справність об-ладнання;
- до класу ставити запитання чітко, “не провокувати” учнів на перепиту-вання;
- уникати багатослівних інструкцій, стежити, щоб мовленнєва актив-ність учителя не перебивала цілісного сприймання матеріалу учнями;
- динамічно переходити від одного виду роботи до іншого;
- систематично проводити короткочасні перевірки за картками, перфо-картами;
- застосовувати ущільнені вправи, які дають змогу учням до одного за-пису виконувати кілька завдань, що не тільки економить час, а й спри-яє різнобічному розгляду об’єкта;
- намагатись одночасно працювати з різними групами учнів (наприклад: 3 учні працюють біля дошки, 4 виконують індивідуальні завдання, з іншими вчитель працює фронтально).
Кожен урок дбаю про шляхи зацікавленості дітей матеріалом уроку. Ось наприклад, на уроках математики:
1. Раціонально розподіляю урок на етапи, чітко визначаю дидактичну мету кожного уроку, її дотримуюсь, завжди повідомляю її дітям.
2. Відтворюю раніше вивчений матеріал, відновлюю в пам’яті опорні знання учнів.
3. Кожен урок розпочинаю з усної лічби (5-7хв).
4. Приступаючи до вивчення нового матеріалу, систематично створюю пошукові ситуації, спонукаючи дітей самостійно знаходити шляхи до виконання завдання і, що дуже важливо, доводити їх правиль-ність.
5. Урізноманітнюю тренувальні вправи на уроці, застосовуючи яскраві наочні посібники і дидактичні матеріали, подаючи навчальні за-вдання в ігровій формі.
6. Раціонально використовую час на уроці.
7. На кожному уроці чільне місце відводжу самостійній роботі учнів.
8. Обов’язково мотивую навчальну діяльність кожного учня, підкрес-люючи необхідність знань у повсякденному житті.
9. Здійснюю індивідуальний підхід до кожного учня. Домагаюся, щоб на кожному уроці працював кожен учень.
10. Здійснюю диференційований підхід.
11. Створюю такі умови, які б забезпечували засвоєння програмового матеріалу в основному в ході його первинного вивчення, викликаю-чи інтерес до пізнавальної діяльності.
12. Своєчасно і дієво контролюю результати навчання.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів