Морфологічна будова слова. Словотвірний аналіз
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 20-03-2014, 23:31
Морфологічна будова слова.
Словотвірний аналіз
Тип уроку: Урок систематизації й узагальнення знань

Мета: встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними знаннями, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, приведення його до певної системи.
повторення й узагальнення відомостей про способи словотворення,
зміцнення у свідомості учнів відомостей про те, що словниковий склад української мови постійно збагачується новими словами залежно від змін, що відбуваються в житті суспільства,
формування творчої, працелюбної особистості, високоосвіченого фахівця.
Методи роботи на уроці:
- словесні методи
розповіді, співбесіди (у формі діалогу); метод “Мікрофону”, опрацювання підручника.
- наочні методи
метод ілюстрацій (показ ілюстративних засобів);
- практичні методи
виконання практичних вправ: “Асоціативний рядок”, робота в парах та групах, “Конструювання”..
Обладнання:
Підручник (“Українська мова: Підручник, для 10-11 кл. / О.М. Біляєва та ін. – К.: Освіта, 2000”) стор. 25., роздатковий дидактичний матеріал, ілюстрації.

Структура уроку:
І. Повідомлення теми й мети уроку, зв’язок із попереднім уроком .(згадаємо як досягти успіху)“На шляху до успіху...” (читання пам’ятки)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
У ході співбесіди з’ясовуємо, що найбільшим джерелом поповнення словникового запасу нашої мови є словотвір, який тісно пов'язаний як з граматикою, так і з лексикою. Визначаємо зміст вислову Сократа “Заговори, щоб я тебе побачив”, його місце у формуванні особистості майбутнього фахівця.
Робота в парах. ( у кожного на парті листок із асоціативним завданням, згадайте всі якості, які повинні бути притаманні справжній людині і відповідно справжньому фахівцю, заповнивши вільні кружечки) Заповнюємо “Асоціативний рядок” (Якості справжнього фахівця), один учень працює на дошці (7 хв.)
ІІІ. Відтворення та коригування опорних знань. ( обираємо помічника-спостерігача, який фіксує відповіді учнів)
Завдання 1. Використовуючи слова “Асоціативного рядку”, визначаємо:
- Які риси притаманні створеному ідеалу?
- Якою частиною мови виражені наведені якості,
- Із яких складових побудовані слова.
(Учень, що працював біля дошки дописує пропущені якості і робить висновок)
Завдання 2. ( Які складові можуть бути об’єднані в слові, ще ми не згадали? А основні способи словотворенні пригадаємо, розглянувши таблицю підручника.)
Робота з підручником стор. 25 Впр. 53.
Запишіть у зошит основні способи словотворення.
Схема і таблиця, що подаються у вправі 53 підручника, допоможуть поновити в пам'яті учнів відомості про частини слова і значення кожної з них, а також пригадати основні способи українського словотворення.
Завдання 3 (справжня людина – добра людина, тому, говорячи про якості справжньої людини, справжнього фахівця ми говоримо про добро і милосердя. Люди говорять: “Шануй сам себе, то й люди шануватимуть тебе”. Нашу роботу продовжимо, опрацьовуючи прислів’я )
Робота в групах. Пам’ятка “Правила роботи в групах”
“Шануй сам себе, то й люди шануватимуть тебе”
1). Доповніть кінець прислів’я, дібравши матеріал із довідки.
2). Запишіть прислів’я в зошит, дома попрацюйте над збільшенням їх кількості, використовуючи будь які якості справжньої людини. (3 групи - порядно) (7 хв.)
(Хто швидше заповнить.)
1 група
Доброму ... (скрізь добре)
Робиш добро... (не кайся, робиш зло – зла й сподівайся)
До доброї криниці...(стежка утоптана)
2 група
Світ не без ...(добрих людей)
Все добре переймай, а ...(зла уникай)
Добрі справи світ прикрашають а,...( погані руйнують)
3 група
Не одяг красить людину, а ... ( добрі діла)
Добре далеко розходиться, а... ( лиха ще далі)
Від добра доба.... (добра не шукають)
Довідка. Скрізь добре; Не кайся, робиш зло – зла й сподівайся; стежка утоптана; добрих людей; зла уникай; не шукають; добра діла; лихо ще далі; погані руйнують
Завдання 4. Заповніть таблицю. (таблиці роздруковані на листках)
1). Виберіть із прислів’їв самостійні частини мови.
2). Усно зробіть словотвірний аналіз..Виділіть в тексті складові.
(Пригадаємо, як виконуються словотвірний аналіз.
Словотвірний аналіз варто виконувати, дотримуючись такої послідовності:
- з'ясувати значення слова, що береться для аналізу; — дібрати до аналізованого слова твірне (таке, від кого утворилось це слово);
- порівняти, чим відрізняється аналізоване слово від якого (суфіксом, префіксом або суфіксом і префіксом одночасно);
- визначити спосіб словотвору аналізованого слова.
Словотвірний аналіз допоможе учням глибше усвідомити, яким способом утворилося аналізоване слово.)
3).Запишіть слова у таблицю. ( Додаткове завдання. Хто виконав роботу з прислів’ями, до стовпчиків, де відсутні приклади, допишіть власні слова) (7 хвилин)
4) З’ясуйте, яких слів за будовою більше.
Префіксальний Суфіксальний Префіксально-суфіксальний Безафіксний Складання основ


ІV. Узагальнення та систематизація понять.
(Узагальнюючи нашу роботу, займемося творчою діяльністю)
Завдання 5. Робота в парах .“Конструювання” за ілюстративним матеріалом.
1) До ілюстрацій доберіть і запишіть до зошита в три стовпчики слова різних частин мови, які можна використати для опису зображеного.
2) Поєднайте стрілочками слова, щоб утворились словосполучення.
3) Із одного слова, що складається лише із кореня, або кореня і закінчення, утворіть ланцюжок однокореневих слів, виділивши складові. (5 хвилин)
3) Складіть усний опис технології оформлення нігтів.

V. Підсумок уроку.
( Ми закінчуємо наш уроку. Добре попрацювавши, не тільки пригадали морфологічну будову слова, словотвірний аналіз, а головне – незабули, що справжня людина – розумна людина. І поки чергові збиратимуть ваші листочки із таблицями, ”Асоціативний ланцюжок”, ілюстраціями, я хочу, щоб передаючи уявний мікрофон, кожний дав відповідь на запитання)
Метод “Мікрофону”
Дайте відповідь: “Що дають нам знання про словотворення?”
Оцінювання роботи учнів за даними спостерігача.
VІ . Домашнє завдання.
1) Знайти та записати прислів’я, пов’язані з народною мораллю.
2) Скласти письмово опис технології оформлення нігтів.
3) Самостійно опрацюйте стор. 31-33 & 7 “Стилістичні засоби словотвору”.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали