Методика складання розкладу занять
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 5-08-2014, 15:45
Методика складання розкладу занять
Важливим елементом організації роботи навчального закладу є науковий підхід до складання розкладу занять, розглянутий у роботі В.Пайкеса «Методика складання розкладу занять у загальноосвітній установі». Раціонально складений розклад занять сприяє ефективності НВП, зниженню і ліквідації перевантажень учнів, підвищенню працездатності учнів і вчителів. Розклад занять в освітній установі є одним із найважливіших і діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним документом, що визначає роботу учнівського і вчительського колективів, адміністрації і всієї школи в цілому. У роботі з даного питання необхідно керуватися санітарними правилами і нормами. При складанні розкладу необхідно враховувати, що працездатність учнів змінюється протягом дня і тижня (таблиці І, 2); характерно, що вона залежить і від віку учнів.
Таблиця 1Найбільш продуктивні і непродуктивні уроки протягом дня
Класи
1-2
3-5
6-7
8
9
10
11
Продуктивні уроки
1(?),2 (?),4(?)
1(?), 2 (?), 3(?)
1(?), 2 (?), 3 (?), 5(?)
1(?), 2(?), 3(?), 5(?)
1(?), 2 (?), 3(?), 5(?)
1(?),2(?),3(?),5(?),6(?)
1(?),2(?),3(?),4(?),5(?),6(?)
Непродуктивні уроки
3(? )
4 (?)
4(?),6(?)
4(?),6(?)
4(?),6(?)
4(?)
Стрілки після цифр означають падіння (?) чи зростання ( ?) працездатності учня на відповідному уроці. Приміром, вираз «1 ( ?) » означає, що працездатність учня на першому уроці зростає від його початку до кінця.
Таблиця 2 Продуктивні і непродуктивні дні протягом тижня
Класи Сприятливі дні
1-4 Вівторок, середа, четвер,
5 Понеділок, вівторок
6 Вівторок, четвер, п'ятниця, субота
7-8 Вівторок, середа, четвер, субота
9-11 Середа, четвер, п'ятниця
Несприятливі дні
Понеділок, п'ятниця, субота.
Середа-субота
Понеділок, середа
Понеділок, п'ятниця
Понеділок, вівторок, субота.
Дані взяті з книги «Гігієнічна оцінка навчання учнів у сучасній школі» (під ред. Г. Н. Сердюковської і С. М. Громбаха.— М. : Медицина, 1975).Серйозний вплив на рівень стомлюваності учнів протягом навчального дня виконує чергування уроків різного змісту і різних типів. Два уроки з одного предмета чи навіть уроки з двох близьких предметів швидше викликають стомлення, ніж уроки, розділені уроком з іншого предмета, не близькому їм.Уроки з деяких предметів можна здвоювати:• російську мову і літературу (з 5-го класу);• літературу (10-11 класи);• алгебру і геометрію (з 6-го класу);• історію і суспільствознавчі предмети (з 9-го класу);• хімію і біологію (з 8-го класу);• фізику (за необхідності проведення практикуму в четвертій чверті в 9-му класі, в четвертій чверті другого півріччя в 10-11-х класах);• фізику й астрономію (11-й клас);• малювання і креслення (8-й клас);• фізкультуру (за необхідності проведення занять на лижах у третій чверті в 5-11-х класах);• трудове навчання (з 5-го класу).Те саме стосується і чергування уроків з одного предмета протягом тижня. Воно має бути рівномірним за днями тижня, особливо у випадку предметів з малою кількістю навчальних годин.У педагогічній практиці шкільні навчальні предмети за ступенем складності прийнято поділяти на чотири групи. Група Предмети 1 Українська та російська мови, математика, загальна біологія, фізика (9-11 кл.), іноземна мова 2 Природознавство, біологія (6-9 кл.), фізична географія, фізика (7—8 кл.), хімія, астрономія 3 Література, історія, суспільствознавство, економічна географія, креслення 4 Трудове навчання, образотворче мистецтво, музика, фізична культура, ОБЖ та основи здоров'я Важким п редметом для сприйн яття учн ів усіх віков их катег орій є математика. Уроки з цього предмета бажано розподіляти на години більш високої працездатності.Для коленого віку характерні свої особливості сприйняття навчального предмета. Наприклад, «важкими» предметами для різних паралелей класів є:
Клас Предмети 2-3 Читання, природознавство 5 Історія, література, російська та українська мови 6-7 Географія, історія, біологія, література, фізика, російська та українська мови 8-9 Хімія, географія, іноземна мова, література Методика складання розкладу Стор. 2 Клас Предмети 2-3 Читання, природознавство 5 Історія, література, російська та українська мови 6-7 Географія, історія, біологія, література, фізика, російська та українська мови 8-9 Хімія, географія, іноземна мова, література 10 Хімія, географія, література, фізика 11 Література, хімія.
На стомлюваність учнів дуже впливає ступінь психофізіологічного напруження. Це такі фактори:• обсяг інформації, призначеної для сприйняття і наступної переробки, що повідомляється учням;• складність навчального матеріалу;• ступінь новизни навчального матеріалу;• тип уроку і його структура;• методична майстерність викладача;• емоційний стан учня;• ступінь інтересу до предмета;• взаємини класу і вчителя, учня і вчителя;• санітарний стан навчальних приміщень.Гігієнічні вимоги до складання розкладу занять у школі передбачають обов'язкове урахування динаміки зміни фізіологічних функцій і працездатності учн ів п ротягом робочог о дня і тижня, а також «трудн ощі» н авчальних предметів і переваги статичного чи динамічного компонента під час занять.
Алгоритм складання розкладу занять: На першому етапі при складанні розкладу необхідно підготувати документацію:1. Навчальний план освітньої установи.2.Навчальні програми з предметів навчального плану освітньої установи.3.Дані про кількість класів в освітній установі і розподіл їх за змінами (наказ).4.Дані про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за визначеними вчителями (наказ).5.Розподіл навчального навантаження вчителів за класами і групами продовженого дня, за змінами у тижневих годинах (наказ).6. Розподіл класного керівництва (наказ).7. Список голів методичних об'єднань (завідувачів кафедрами)(наказ).8. Дані про вчителів, що займаються на заочних і вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів (особиста заява).9. Дані про вчителів, що займаються на курсах підвищення кваліфікації (наказ і особиста заява).10. Дані про вчителів, що є сумісниками. 11. Дані про вчителів-сумісників (особиста заява).12. Дані про обов'язкові вільні дні (адміністрація, голова профспілкового комітету, голови методичних об'єднань тощо).13.Особисті побажання вчителів до розкладу уроків (особиста заява) .14.Розклад занять в інших зовнішніх організаціях, де проходять заняття учнів освітньої установи (дні і час занять).15.Дані про розподіл класів на підгрупи при вивченні окремих навчальних курсів (наказ).16.Список класів і предметів, з яких необхідно передбачити в розкладі здвоювання уроків.17.Програма навчального телебачення (особиста заява вчителя про використання телепередач у навчальному процесі).18.Розклад дзвінків в освітньому закладі.19.Заготовлені форми таблиць (див. додаток).
Другий етап — заповнення таблиць.
Третій етап — складання розкладу: 1. Розставляємо уроки вчителів-сумісників.2.Уроки вчителів, що з різних причин жорстко зафіксовані за днями тижня чи навіть за годинами дня.3.Уроки:• фізичної культури;• трудового навчання;• ОМ;• музики, бо вони не повинні збігатися з проведенням в один день в одному класі. 4.Уроки іноземної мови за принципом щільного упакування,тобто по можливості без «вікон» і насамперед у ті дні, коли розклад даного класу включає п ерерахован і ви ще уроки, що п ов'язано з більш рац іональни м використанням навчальних кабінетів в освітній установі.5.Складаємо робочий розклад адміністрації.6.Далі п ри ступ аємо до розміщення інших п редметів: рів номірно за днями тижня з огляду на всі гігієнічні вимоги, побажання вчителів.
Четвертий етап — перевірка правильності: 1. Розміщення уроків по класах (по вертикалі в кожному стовпчику кількість уроків у класі за один день).2.Відповідність розкладу навчальному плану.3.Кількість уроків з даного предмета за тиждень у кожному класі.4.Навантаження кожного вчителя.П'ятий етап — гігієнічна оцінка розкладу уроків з використанням рангової шкали складності.
Норми за ступенем складності шкільних предметів
Предмети Кількість балів
Геометрія 6 Алгебра 5,5 Іноземна мова 5,4 Хімія 5,3 Фізика 5.2 Природознавство, географія, біологія 3,6 Українська мова 3,5 Українська література 1,7 Історія 1,7 Фізкультура, трудове навчання, музика, образотворче 1 мистецтво, креслення
Підраховується сума балів за днями тижня в окремих класах. Ці цифрові дані можна подати у графічній формі.Розклад оцінюється позитивно в тому випадку, якщо утвориться крива з «підйомом», у вівторок та/або середу. Шкільний розклад оцінюється як нераціональний при найбільшій сумі балів у перший і останній дні робочого тижня, а також при рівномірності навантаження в тижневому циклі.Для учн ів молодшого і середнього віку н айбільша інтен сивн ість навчального навантаження має припадати на вівторок і середу, причому четвер повинен бути полегшеним днем. Крім того, необхідно враховувати дані сучасних наукових досліджень, які встановили, що біоритмічний оптимум розумової працездатності прослідковується на інтервалі 10-12 годин.У ці години відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу при найменших психофізіологічних витратах організму. Тому в розкладі уроків основні предмети повинні проводитися на 2-3-му уроках для молодших школярів і на 2-3-4-х уроках для учнів середнього і старшого віку.
Останній етап роботи — складання розкладу уроків для учнів у звичній для них формі.
Експертиза розкладу занять — це процедура його вивчення та оцінки на основі оптимального співвідношення матеріально-технічних можливостей н авчального закладу та можли вості наданн я учням права вибору індивідуального освітнього маршруту. Експертиза організовується для аналізу всіх аспектів функціонування діяльності школи. Експертиза проводиться з метою:• встановлення відповідності розкладу занять санітарно-гігієнічним нормам;• здійснення можливості вибору учнями індивідуального освітнього маршруту;• досягнення освітнього результату при збереженні соматичного здоров'я учнів. Експертиза розкладу може бути двох видів: внутрішня (самоекспертиза)або зовнішня (спеціально створеною групою експертів районного чи міського рівнів).Функції експертизи:• дати всебічний аналіз розкладу занять;• спрогнозувати можливі негативні для здоров'я учнів наслідки реалізації розкладу;• спрогнозувати можливі негативні наслідки для вчителів у сфері їх здоров'я, удосконалення їх педагогічної майстерності;• визначити можливості учнів в отриманні додаткової освіти. Протягом експертизи встановлюються: відповідність розкладу нормативним документам; розподіл навчального навантажен ня учн ів за днями тижня; відповідність максимально допустимого навантаження учнів існуючим вимогам; відповідність навчальному плану школи видам освітніх програм, які реалізуються у школі;відповідність розподілу предметних галузей протягом навчального дня та навчального тижня можливостям учнів та вчителів.
Параметри експертизи розкладу навчальних занять.
Параметр експертизи
Оцінка 0 1 2 Максимально допустиме навантаження учнів. Розподіл максимально допустимого навантаження щодо віку учнів. Шестиденний навчальний тиждень для учнів 5-11-х класів усіх видів НЗ з поглибленим змістом предмета. Тривалість уроку не перевищує 45 хвилин. Початок занять не раніше 8-ї години. Навчання класів з поглибленим змістом навчальних програм у першу зміну Навчання класів початкової школи, 5-х класів, випускних класів у першу зміну Наявність розкладу факультативних занять. Проведення факультативних занять у дні з найменшою кількістю обов'язкових уроків. Наявність 45-хвилинної перерви між останнім уроком та факультативними заняттями.
Відсутність здвоєних уроків у початковій школі. Відсутність здвоєних уроків для учнів 5-9-х класів, окрім уроків праці, фізкультури, уроків проведення контрольних та лабораторних робіт.
Наявність динамічної паузи або уроків фізкультури після здвоєних уроків з основних та профільних предметів. Чергування протягом дня та тижня для молодших школярів основних предметів з уроків ОМ, музики, праці, фізкультури. Чергування протягом дня та тижня для учнів старшого віку предметів фізико-математичного та гуманітарного циклів. Побудова розкладу з урахуванням ходу денної та тижневої кривої розумової працездатності учнів.
Відповідність розподілу предметів протягом навчального дня ранговій шкалі складності предметів. Наявність аргументації у випадках незначного відхилення від даної позиці.ї Відповідність часового інтервалу між уроками нормативним вимогам (10 хв.— маленька перерва, велика перерва після 2-х, або 3-х уроків) 0 - не відповідає вимогам,1 - частково відповідає,2 –цілком відповідає вимогам. К = кількість балів / 54.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали