Методичні рекомендації щодо оформлення класних журналів 5-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів та дотримання єдиного орфогр
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 17-08-2014, 23:14
Методичні рекомендації
щодо оформлення класних журналів 5-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів
та дотримання єдиного орфографічного режиму

Ділова документація у загальноосвітніх навчальних закладах та її оформлення здійснюється відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №240 від 23.06.2000 р., наказу Міністерства освіти і науки України №451 від 13.06.2001 р. «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів усіх типів і форм власності», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки (лист №1/9-580) від 21.08.2010 р.)
Класний журнал - це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо. Оформлення його сторінок здійснюється відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану ЗНЗ з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.
Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.
Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріпляється печаткою.
Запис проводиться чорнилом (пастою) одного (синього або чорного) кольору.
У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності
(н-відсутність, хв.-відсутність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків учнем. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.
Відсутність на уроці позначається літерою «н».

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмету відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я, по батькові вчителя, який його викладає.
Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року.
У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записується окремо.
При долученні додаткових годин до навчальних предметів інваріантної складової навчального плану з варіативної записи в класному журналі ведуться на сторінках відповідного предмета.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з написом СКОРИГОВАНА поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
Семестрове оцінювання має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання. При цьому слід урахувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом РІЧНА без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Оцінка з ДПА виставляється в колонку з написом ДПА без зазначення дати.
Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, в колонку з написом ДПА робиться запис н/а (не атестований).
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений)
Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалась апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з написом АПЕЛЯЦІЙНА без дати.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ПО ДОТРИМАННЮ ОРФОГРАФІЧНОГО РЕЖИМУ

- Записи в зошиті виконуються кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовується простий олівець).
- Між класною і домашньою роботою пропускають два рядки або чотири клітинки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
- Дату класної чи домашньої роботи у 5-9 класах записують так: у першому рядку записують дату словами, а в другому – вид роботи. Наприклад:
Перше жовтня
Класна робота
- У 10-11 класах у робочих зошитах інше оформлення: на полях зазначають дату цифрами. Наприклад: 01.10.2010 р.
- Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку на ставить.
- Зразок підпису зошита:
Зошит
для робіт з математики
учня 6-А класу
Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Прізвище та ім’я в Род.від.
Для курсів за вибором, додаткових та індивідуальних занять (за рахунок варіативної складової) виділяються окремі сторінки записів.
Облік факультативних занять здійснюється в окремих (спеціальних) журналах.
Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит»,
«І семестр», «річна» і т.д.
Особливу увагу слід звернути на те, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться (за винятком іноземної мови).
Не робиться також запис про назву і автора підручника на правій стороні розгорнутої сторінки журналу.
Поле з лівої сторони журналу нижче списку учнів та оцінок залишається чистим, так як усі записи необхідно робити вгорі.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 року № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
Поточна оцінка виставляється до класного журналу з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснюється оцінювання.
Тематична оцінка виставляється на підставі поточних з урахуванням усіх видів навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається, а, отже, для цього не відводиться окремого уроку.
Тематичний бал коригуванню не підлягає.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконував вимог навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований).
Семестрова оцінка виставляється до класного журналу з надписом І семестр, ІІ семестр.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І-й чи ІІ-й семестр виставляється н/а (не атестований).
Кількість та призначення зошитів з предметів навчального плану визначена відповідними Інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580), листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. №1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах, щорічними Методичними рекомендаціями МОН, ОІППО щодо вивчення відповідних дисциплін.
Кількість та призначення зошитів, порядок перевірки робочих зошитів та виставлення оцінок за їх ведення такий:

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

кількість і призначення учнівських зошитів
5-9 класи - по два робочі зошити
10-11 класи – по одному робочому зошиту
5-11 класи – по одному зошиту для контрольних робіт


ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Зошити для навчальних класних і домашніх письмових робіт перевіряють:
- у 5-6 класах – двічі на тиждень
- у 7-9 класах - два-три рази на місяць
- у 10-11 класах – двічі на місяць

Оцінку за ведення зошитів з української мови виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі з надписом «Зошит» у графу без дати.


З УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

5-11 класи – по одному робочому зошиту;
5-11 класи – по 1 зошиту для контрольних робіт

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української та світової літератури перевіряють один раз на місяць у кожному класі.
Оцінку за їх ведення виставляють до класного журналу один раз на місяць у графу без дати з надписом «Зошит».

З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кількість і призначення учнівських зошитів
У 5-8 класах – по 2 робочих зошити
У 9-11 класах – по 1 робочому зошиту
У 5-11 класах – по 1 зошиту для контрольних робіт


ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ЗОШИТІВ

У 5-9 класах - 1 раз на тиждень
У 10-11 класах – перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи усіх учнів.
Оцінка за ведення зошита виставляється до класного журналу один раз на місяць у графу без дати з надписом «Зошит». Вона не враховується при виставленні тематичних та семестрових оцінок.
Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за ведення словника виставляється до класного журналу у графу без дати з надписом «Словник» 1 раз на семестр. Вона не враховується при виставленні семестрової оцінки.


Бал за ведення зошитів може (за бажанням учителя) виставлятись до класного журналу з ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТРНОГО ТА МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ (оцінка за ведення зошита на власний розсуд учителя може враховуватися як поточна при виставленні тематичної оцінки).

З МАТЕМАТИКИ

Кількість і призначення учнівських зошитів
У 5-6 класах – 2 робочі зошити і 1 для контрольних робіт
У 7-9 класах – 2 робочі зошити з алгебри, 2 робочі зошити з геометрії, 1 – для контрольних робіт з алгебри, 1 – для контрольних робіт з геометрії
У 10-11 класах – 1 робочий зошит з алгебри і початків аналізу,
1 робочий зошит з геометрії
1 – для контрольних робіт з алгебри і початку аналізу
1 – для контрольних робіт з геометрії

ПОРЯДОК ПЕРІВІРКИ ЗОШТИІВ
У 5-6 класах – з математики – 1 раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір)
У 7-9 класах – з алгебри та геометрії – 1 раз на 2 тижні у кожного учня. Кількість перевірених робіт – не менше двох на вибір учителя.
У 10-11 класах – 1 раз на місяць у кожного учня. Кількість перевірених робіт – не менше двох на вибір учителя.
Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не рідше, ніж один раз на місяць.

З ФІЗИКИ

У кожному класі:
а) один – для класних і домашніх робіт;
б) один – для лабораторних і практичних робіт (або зошит з
друкованою основою)
в) один – для контрольних робіт (або зошит з друкованою основою)
або на окремих аркушах

З ХІМІЇ
У кожному класі:
а) один – для класних і домашніх робіт;
б) один для практичних робіт;
в) один – для контрольних робіт

З природознавства, біології та географії у кожному класі – по 1 робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних та інших видів робіт. Контрольні роботи виконуються на окремих аркушах, які підшиваються і зберігаються в адміністрації навчального закладу 1 рік.

Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.
Методичні рекомендації
щодо оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах
з української мови та літератури
(відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 № 1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році)

Українська мова

№ Дата Зміст уроку Завдання додому
(автор і назва підручника)
1 01
09 Загальна характеристика звукового складу української мови. Опрацювати § 3, виконати впр. 12, відповісти на запитання (С. 9).
2 05

09 Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Контрольне читання мовчки. Повторити…
7 23


09 РМ № 1. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений). Опрацювати § 4, вивчити правила.
Виконати впр. 72 (письмово),
впр. 70 (усно) або написати твір-опис на тему «Осінь у моєму місті», указати вид дієслів.
10 15
10 Контрольна тестова робота
№ 2. Стилістичні засоби фонетики. Повторити…
15 04
11 РМ № 2. Контрольний твір на морально-етичну тему. Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати…
16 04
11 РМ № 3. Контрольний твір на морально-етичну тему. Повторити…
25 15
11 Чергування голосних і приголосних звуків. Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати…
26 29
11 РМ № 4. Контрольний докладний переказ тексту наукового стилю. Виконати впр. 97
*Скласти синквейн-тавтограму

27 29
11 РМ № 5. Контрольний докладний переказ тексту наукового стилю. Виконати впр. 107
*Виписати з художньої літератури…
30 15
12 РМ № 6. Аналіз контрольного переказу. Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати… або
31 20

12 Контрольний диктант. Опрацювати § 13, скласти опорну таблицю з теми; виконати впр. 205 або написати фантастичну розповідь «Сон про майбутнє».
39 11


01 Чергування голосних звуків.
Опрацювати § 25, виконати
впр. 285
* скласти тестові завдання до вивченої теми.
46 15

02 Правопис слів іншомовного походження.
Контрольне аудіювання тексту художнього стилю. *Підготувати огляд літератури науково-публіцистичного характеру…

01

09 Усний твір 05

09 Читання мовчки 23

09 Зошит 15

10 Тематична 04

11 04

11 15

11 Діалог 29

11 29

11 Зошит 15
12
20

12 Зошит Тематична І семестр Скоригована
9 9 н н 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9
5 6 6 7 6 7 6 7 5 7 6 7 6 7 7
8 8 7 н 7 6 7 н н 8 7 7 7 8


11

01 Усний переказ 15

02 Аудіювання Тематична 04

02 09

02 15

02 Читання вголос Зошит 15

12 20

12 Тематична ІІ семестр Скоригована Річна ДПА Апеляційна
8 9 8 8 8 9 10
5 6 6 7 6 7 8
7 н н 7 8 7

Українська література

№ Дата Зміст уроку Завдання додому
(назва підручника, автор)
1 0109 Вступ. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.
ТЛ: поняття національного і вселюдського Опрацювати С. 8-12, відповісти на запитання
(С. 13), виписати цитати до характеристики образу.
2 05
09 «Хіба ревуть воли, як ясла повні» – перший в Україні соціально-психологічний роман. Історія написання роману, особливості композиції.
ТЛ: соціально-психологічний роман. *Накреслити діаграму Вена…
3 09
09 Лірика збірки І.Франка «З вершин і низин». Концепція поступу людства й незламний оптимізм у вірші «Гімн». Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії «Сікстинська мадонна».
ТЛ: сонет Опрацювати С. 18-29, вивчити напам’ять поезію
*Підготувати повідомлення про …
4 13
09 Позакласне читання. Література рідного краю. Срібна лілея Йосипа Дудки. *Написати портрет-враження
14 10

10 Контрольна робота № 1 . Творчість
І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного (тест). *Створити мультимедійну презентацію…
15 15


10 Позакласне читання. Поетичний дивосвіт І. Франка. Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати тощо
20 14
11 РМ № 1. Написання асоціативного етюду. Повторити…
21 10
12 РМ № 2. Диспут за повістю …. *Скласти літературну карту
32 15


12 Василь Стефаник. Життєпис письменника. Загальна характеристика творчості митця.
ТЛ: експресіонізм. *Підготувати презентацію
33 19

12 Контрольна робота № 3 ( твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника). Повторити…
34 19

12 Контрольна робота № 3 (твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника). Прочитати…
*Підготувати повідомлення…

На письмові контрольні твори відводимо 2 уроки.
Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури. Ураховуючи розвиток інформаційних технологій і рівень володіння ними сучасними учнями, написання домашнього контрольного твору, який потім має перевірити учитель, перетворюється на формальність і не дозволяє об’єктивно визначити знання учнів з певної теми.
Якщо такий вид контролю навчальних досягнень учнів, як домашній контрольний твір, залишений учителем, можна обрати таку форму творчої роботи як фанфік, щоб учні самостійно виконували творче домашнє завдання.


\Виходячи з цього, порожня клітинка між колонкою з оцінками за контрольну роботу та колонкою «Тематична» не залишається.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Один раз на семестр у кожному класі окремо здійснюється контроль за орфографічною та пунктуаційною грамотністю учнів (контрольний диктант) (див.: таблиця «Фронтальні види контрольних робіт»).
Контрольний диктант слід провести перед останньою контрольною роботою кожного семестру й оцінку за нього врахувати як поточну при виставленні тематичної.
На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» у день проведення контрольного диктанту під датою виставляються оцінки та «н» тим, хто був відсутній. Якщо учня не було на уроці, то він не писатиме контрольний диктант в інший час.
На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольний диктант».
Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (підстава: лист від 21.08.2010 року № 1/9-580) змінено кількість індивідуальних видів контрольних робіт (діалог, усний переказ, усний твір). Усі ці види контролю здійснюються 1 раз на рік.
Оскільки тести з аудіювання та читання мовчки проводяться на одному уроці з контрольною роботою за мовну тему, а на говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) взагалі не відводиться окремого уроку, то для зручності ведення контролю за всіма видами мовленнєвої діяльності записи в журналі оформлюються в такий спосіб: на початку семестру на лівій сторінці журналу в колонках без дат записуються ті види контролю, які проводяться протягом семестру і не датуються. Надаємо запис цих видів діяльності по класах у І та ІІ семестрах:

5-9-й 10-й, 11-й
І семестр ІІ семестр І семестр ІІ семестр
Усний твір
Діалог
Читання мовчки Аудіювання
Усний переказ
Читання вголос Усний твір
Діалог
Читання мовчки Аудіювання
Усний переказ

Оцінка за зошит виставляється до класного журналу один раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних та оцінок за вказані вище види мовленнєвої діяльності. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється «н/а» (не атестований).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації
(9, 11 класи) здійснюється в колонці з надписом «ДПА» без зазначення дати.
Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом «ДПА» робиться запис «н/а» (не атестований).
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис «зв.» (звільнений).
Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом «Апеляційна» без дати.
У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом «НПБ».
Облік занять з навчальної практики ведеться на окремих, спеціально відведених сторінках класного журналу.
Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.
Оформлення сторінок обліку проведених занять та навчальних досягнень учнів у класному журналі з української мови
1. У графі «Зміст уроку» в рядку без дати пишеться назва теми. Наприклад: Тема. Іменник
2. Після цього записуються номери, дати та теми уроків.
3. По закінченні будь-якої теми робиться такий запис: число, «Контрольна робота». Якщо в цей урок проводиться ще якийсь контрольний вид мовленнєвої діяльності, то далі записуємо: «Аудіювання художнього тексту» або «Читання наукового тексту мовчки».
4. Оскільки на перевірку мовних знань та вмінь на відводиться 15-20 хвилин уроку, то решту часу використовують на виконання контрольних завдань (тесту) з аудіювання або читання мовчки.
5. Обов’язково робиться запис домашнього завдання. Звертаємо увагу на те, що необхідно чітко зазначити, що саме треба виконати. Наприклад: Вивч. § 2. Впр. 21 (письм.).
6. Акцентуємо увагу, що з 2010/2011 навчального року на сторінці журналу «Зміст уроку» під час проведення уроків з розвитку мовлення використовується абревіатура РМ (лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 р. № 1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2010/2011 навчальному році).
7. Запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться на сторінці «Зміст уроку» лише наприкінці навчального року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.
Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять
у класному журналі з української мови

Учитель____________________________________


з/п Дата Зміст уроку
1. 03/09 Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
Тема. Повторення вивченого в початкових класах
2. …/… …
… … …
12. …/… Контрольна робота
Тема. Відомості з синтаксису і пунктуації
13. …/… …
… …/… …
22. …/… Контрольна робота

Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів
у класному журналі з української мови
І семестр
________________________ Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)

з/п Місяць
і число

Прізвище
та ім’я учня (учениці) Усний твір Діалог Читання мовчки …
/
… …
/
… Зошит…/10…/
… Тематична …
/


/
… Зошит Тематична І семестр Скоригована
1. 8 5
2. н н 7
3. 6 8
ІІ семестр
(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)
________________________ Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)

з/п Місяць
і число

Прізвище
та ім’я учня (учениці) Аудіювання Усний переказ Читання вголос
(для 5-9 класів)… / … … / … Зошит
/
… Тематична ІІ семестр Скоригована Річна НПБ
1. 6
2. 9
3. н

ІІ семестр
(9 та 11класи загальноосвітніх навчальних закладів)
________________________ Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)

з/п Місяць
і число

Прізвище
та ім’я
учня (учениці) Аудіювання Усний переказ Читання вголос
(9 клас)… / … … / … Зошит Тематична ІІ семестр Скоригована Річна ДПА Апеляційна
1. н
2. 9
3. 8

Українська література
Укладач: Березанець І.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Домашній твір», «Напам’ять», «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна».
Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми.
Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота в одній із форм (див.: таблиця «Обов’язкова кількість видів контролю»), якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми.
На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота (вид роботи)», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня.
Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Якщо учень був відсутній під час написання цієї контрольної роботи, він її не писатиме в інший час, і тематична оцінка йому виставлятиметься лише на підставі поточних.
Виходячи з цього, порожня клітинка між колонкою з оцінками за контрольну роботу та колонкою «Тематична» не залишається.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.


.


Оформлення сторінок обліку проведених занять та навчальних досягнень учнів у класному журналі з української літератури
1. У графі «Зміст уроку» в рядку без дати пишеться назва теми. Наприклад: Тема. Усна народна творчість
2. Після цього записуються номери, дати та теми уроків.
3. По закінченні будь-якої теми робиться такий запис: число, «Контрольна робота (вид діяльності)».
4. Обов’язково робиться запис домашнього завдання. Звертаємо увагу на те, що необхідно чітко зазначити, що саме треба виконати. Наприклад: прочитати повість М.Коцюбинського «Дорогою ціною», виписати цитати до образів Остапа й Соломії.
5. Оцінки за домашній (контрольний) твір виставляємо всім учням без винятку в окремій колонці без дати з надписом «Домашній твір» після того уроку, коли учні отримали це домашнє завдання.
6. Оцінки за знання творів напам’ять виставляються в окрему колонку без дати з надписом «Напам’ять».
7. Акцентуємо увагу, що з 2010/2011 навчального року на сторінці журналу «Зміст уроку» під час проведення уроків з розвитку мовлення та позакласного читання використовуються такі абревіатури на позначення цих занять: РМ, ПЧ (лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 р. № 1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2010/2011 навчальному році).
8. Запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться на сторінці «Зміст уроку» лише наприкінці навчального року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі з української літератури
Учитель____________________________________з/п Дата Зміст уроку
І семестр
Тема. Літературний процес ХХ се. (1900-1930)
1. …/… Розвиток української літератури на новому історичному етапі
… …/… …
… …/… …
… …/.. Контрольна робота (тест або твір, або інший вид діяльності)
Тема. ….
Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів
у класному журналі з української літератури
I семестр
Українська література ____ Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)


з/п Місяць
і число


Прізвище
та се’я учня (учениці) …
/
… …
/
… Зошит …
/
… Тематична …
/
… Напам’ять …
/
… …
/
… Тематична І семестр Скоригована
1. 7 н
2. н 9
3. 9 7


ІІ семестр
(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)
Українська література ______ Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)

з/п Місяць
і число

Прізвище
та се’я
учня (учениці) …
/
… .


..
/
/
/
… Зошит …
/
… Тематична ІІ семестр Скоригована Річна НПБ
1. 88
2. н н
3. 99

ІІ семестр
(9 і 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Українська література ___ Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)

з/п Місяць
і число

Прізвище
та се’я
учня (учениці) …
/
.. …
/
… Домашній твір …
/


/
… Зошит Тематична ІІ семестр Скоригована Річна ДПА Апеляційна
1.
2.
3.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали