Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-08-2014, 23:56

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах

 

 

27.12.2000 № 1/9—529

 

 

Міністерству освіти і науки Автоном­ної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних. Київської і Се­вастопольської міських державних адмі­ністрацій, керівникам навчальних за­кладів системи загальної середньої освіти

 

 

Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають пере­глянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.

1. Види письмових робіт.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:

розв'язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;

оформлення результатів виконання лабораторних, практич­них робіт (відповідно до навчальних програм);

складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;

записи результатів спостережень за природними явищами що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології географії, фізики;

самостійні та контрольні роботи.

2.Кількість тематичних контрольних робіт

2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу за­собами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість тематичних контрольних робіт з математики:

Предмети

Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік

5 кл.

 

6 кл.

 

7 кл.

 

8 кл.

 

9 кл.

 

10 кл.

 

11 кл.

 

Математика

 

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра

 

 

 

 

 

9

 

8

 

8

 

7

 

6

 

Геометрія

 

 

 

 

 

5

 

7

 

5

 

6

 

8

 

 

2.2. Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, гео­графії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов'язковою.

2.3. Для запобігання перевантаження учнів час прове­дення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора на­вчального закладу за погодженням із вчителями.

Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі не­обхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.

3. Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:

з математики:

5—6-класи — два зошити;

7—9-класи — два зошити з алгебри і один геометрії;

10—11-класи — один зошит з алгебри та початків аналізу і один — для інших видів письмових робіт;

з природознавства, біології та географії — по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних робіт та інших видів робіт;

з фізики та хімії — по два зошити; один для класних і домашніх робіт, другий — для лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у кабінеті протягом року);

для контрольного тематичного оцінювання з усіх дис­циплін передбачаються окремі зошити чи аркуші, які збері­гаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі.

4. Порядок перевірки письмових робіт

4.1. Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:

у 5—6-х класах — з математики — один раз на тиждень;

у 7—9-х класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;

у 10—11-х класах з математики — двічі на місяць.

4.2. Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.

4.3. Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.

 

 

 

 

 

Заступник міністра В.О.Огнев'юк

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали