Про проведення олімпіад
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 23:58

ЗМІСТ


 

 

 

 

ВСТУП

У світлі нових завдань, поставлених перед освітянами України, зросли вимоги до керівництва школою, в тому числі і до внутрішньошкільного контролю. Кожен працівник школи потребує чіткого уявлення про те, як розвивається школа, які тенденції цього розвитку, як удосконалюється чи не удосконалюється кожен процес у школі. Інакше кажучи, потрібні постійний аналіз, постійний зворотний зв'язок, поінформованість про сфери діяльності закладу. Таку інформацію – достовірну, повну – можна отримати лише за допомогою добре налагодженого внутрішньошкільного контролю, тобто процесу співвідношення фактично досягнутих результатів із запланованими.

Гласність — основна тенденція, до чого прагне у своїй діяльності навчальний колектив. Крім наказів системою контрольно-аналітичної діяльності педагогічного колективу передбачені тематичні засідання педагогічних рад, методичних об'єднань, методичної ради, творчої групи, наради в присутності директора та його заступників. Такий комплекс заходів дає змогу говорити не тільки про успіх, а й про проблеми, які виникають під час її опрацювання.

Важливим аспектом є відстеження результативності роботи системи. І моніторинг є найоптимальнішим інструментарієм. Він допомагає відпрацьовувати і прогнозувати результати роботи, коригувати форми та методи, як елементи системи, так і конкретного вчителя зокрема. Особливо це стосується досягнень у навчальному процесі, адже навчання поряд із вихованням і розвитком школярів є головною змістовою лінією освіти в Україні.

Грамотне ведення документації шкільних інтелектуальних змагань, їх результативності становить левову частку ефективно організованого моніторингу навчальних досягнень учнів, корегування роботи шкільного методичного об’єднання відповідного спрямування, прийняття виважених управлінських рішень.

Пропонуємо методичні рекомендації щодо ведення документації шкільних олімпіад з базових навчальних дисциплін, які стануть у нагоді заступнику директора з навчально-виховної роботи, головам оргкомітетів та журі олімпіад, вчителям - предметникам для організації відповідної роботи і якісного внутрішньошкільного контролю.

Перелік документів

§Наказ «Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін у ________н.р.»

§Завдання олімпіад

§Протоколи олімпіад

§Роботи учасників олімпіад

§Аналіз типових помилок

§Звіти про проведення олімпіад

§Заявки на участь у ІІ етапі олімпіад

§Наказ «Про підсумки І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін у _______н.р.»

§Наказ «Про участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін у _______н.р.»

§Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (ШМО) про затвердження олімпіадних завдань

§Рішення ШМО про організацію заходів на виконання підсумкового наказу

Рекомендації:

§Документи зберігаються у визначеному місці (учительська, кабінет директора, методичний кабінет тощо) протягом року

§Питання організації та результативності участі у І, ІІ, ІІІ етапах

олімпіад розглядаються щорічно на засіданнях шкільного

методичного об’єднання та на одному із розширених зібрань

педагогічного колективу: педраді, нарадах, методичній раді тощо.

§Приймаються відповідні рішення: конкретний захід; термін виконання; відповідальний за виконання; форма контролю за виконанням.

Вимоги до оформлення документів

НАКАЗ (видається у вересні)

Про проведення І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових навчальних дисциплін

у _________ н. р.

Відповідно до Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, затвердженого наказом відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 15 серпня 2005 р. №153, на виконання наказу відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від _________р. № ___ «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у _______ навчальному році»

 

НАКАЗУЮ:

1.Провести у жовтні ______ р. олімпіади з таких базових дисциплін: українська мова і література, історія, основи правознавства, іноземна мова, математика, фізика, хімія, біологія з екологією, географія, основи інформатики і обчислювальної техніки, основи економіки, трудове навчання ...

2.Затвердити графік проведення учнівських олімпіад :

дата - предмет…

Відповідальність за організацію та проведення олімпіад, підготовку завдань і підведення підсумків покласти на оргкомітети і журі відповідних олімпіад.

3. Затвердити склад оргкомітетів та журі олімпіад:

предмет - склад оргкомітету та журі…

4. Оргкомітетам та журі відповідних олімпіад визначити учасників ІІ етапу олімпіад з числа переможців І етапу (1-ше місце) у розрахунку один учень від класу (в т.ч. і від паралельних).

5. Звіти про проведення І етапу олімпіад і заявки на участь команд у ІІ етапі надіслати районному оргкомітету до____________року за встановленою формою.

6. Головам оргкомітетів забезпечити участь переможців І етапу олімпіад у ІІ етапі згідно поданих документів.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи_______________.

 

Директор школи _________________/ /

 

З наказом ознайомлені:

ЗАВДАННЯ

§Розробляються фахівцями з базового предмета та подаються на розгляд шкільного методичного об’єднання відповідного циклу

§Завдання 3-х рівнів складності, визначено кількість балів за кожне завдання та максимальна кількість балів

§Затверджуються рішенням ШМО не пізніше ніж за 3 дні до початку олімпіад: зліва на аркуші гриф «Затверджено на засіданні ШМО ______________циклу. Протокол від ___№___»

§Зберігаються у відповідальної особи (голови оргкомітету) до початку олімпіад

§За конфіденційність інформації персонально відповідає голова оргкомітету відповідної олімпіади

ПРОТОКОЛ (заповнюється обраним секретарем)

Протокол

І етапу Всеукраїнської олімпіади з __________________

Дата проведення_________

№ п/п

Прізвище, ім”я учня

 

Клас

 

Учитель

 

Максим.

к-сть балів

 

Кількість

набраних

балів

 

 

%

 

Місце

 

Голова журі ________________/ /

Члени журі ________________/ /

Методичні рекомендації:

§Учасники вносяться до протоколу у порядку від учнів молодших до старших класів

§До протоколу вноситься повна інформація про кожного учасника незалежно від кількості набраних балів

§Переможці визначаються за результатами розрахунку відсоткового відношення кількості набраних балів до максимально можливої кількості, вказаної у завданнях:

І місце – 80% і більше; ІІ місце – 70% і більше; ІІІ місце – 60%

і більше

РОБОТИ УЧАСНИКІВ (кількість робіт співпадає з кількістю учасників у протоколі)

§Штамп, дата (зліва на титульній сторінці)

§Шифр (справа на титульній сторінці і на кожному аркуші роботи: напр.., М-9-7137 – перша буква назви предмета, клас, будь-які 4 цифри за вибором учня)

§Підпис (за зразком):

Робота

учасника І етапу олімпіади з __________________

учня (учениці)____класу _________________ЗОШ

прізвище, ім’я, по батькові (в родовому відмінку)

Методичні рекомендації:

§Роботи перевіряються червоним чорнилом: кожне завдання окремо, бали виносяться на поля. Не допускати оцінювання робіт не за «олімпіадним» принципом – однією оцінкою

§Виводиться загальний бал, виноситься на титульну сторінку

§Підписи членів журі на останній сторінці роботи з розшифруванням прізвищ

§Роботи підшиваються (або складаються в окремі файли) по класах у порядку зменшення загального балу

§Аналіз типових помилок з кожного предмета (виконує учитель - предметник) – для внесення до підсумкового наказу та для організації відповідної роботи з учнями.

ЗВІТ(складається головою оргкомітету)

Реквізити навчального закладу; дата, вихідний №

Звіт

про проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з ______у_____році

1.Відомість про учасників олімпіади:

 

Класи

 

Кіль

кість учас

ників

 

В тому числі:

Кількість перемож

ців за ступенем диплома

В тому числі:

учнів

профільних

класів

учнів класів з поглибле

ним вивченням предметів

учнів

профіль

них

класів

учнів класів з поглибле

ним вивченням

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кращі результати показали учні________класів. На їх долю припадає______призових місць із_____

Голова оргкомітету______________/ /

Голова журі _______________/ /

ЗАЯВКА (подається головою журі)

Реквізити навчального закладу; дата, вихідний №

Заявка

на участь команди у II етапі Всеукраїнської олімпіади з_____у___році

За рішенням оргкомітету і журі І етапу Всеукраїнської олімпіади з _______________________на ІІ етап направляються такі учні – переможці І етапу олімпіади:

 

 

п/п

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

учня

 

Число місяць

рік народження

 

Клас навчання

(вказати: профільне чи поглибле

не вивчення)

 

Чи є слуха

чем

МФОД

з даного предме

та

 

Максим

к-сть балів

 

 

Кіль

кість набра

них балів

 

 

%

 

Місце,

зайняте

на I етапі

 

 

Учи

тель

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівником команди призначено _______________________________

Директор школи_____________/ /

Голова оргкомітету__________ / /

Голова журі_________________/ /

НАКАЗ (видається у кінці жовтня – на початку листопада)

Про підсумки І етапу

Всеукраїнських олімпіад

з базових дисциплін у______н. р.

Відповідно до Положення «Про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт», затвердженого наказом відділу освіти від 15.08.2005 р. №153, на виконання наказу відділу освіти Катеринопільської районної державної адміністрації від____року №____«Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад у____ н. р.» у жовтні____року було проведено шкільні учнівські олімпіади з 12 базових дисциплін: математики, фізики, хімії, англійської мови, історії, географії, основ правознавства, української мови та літератури, основ економіки, основ інформатики та обчислювальної техніки, трудового навчання, біології з екологією.

Участь у змаганнях взяли ____ школярів із ____ класів, з них призерами стали ____ (__%). Співвідношення призових місць у розрізі класів показує, що найвищий якісний показник має ___ клас (із загальної кількості призових місць (___) учні отримали ___ дипломів І-го ступеня).

Стабільні знання показали учні ___ класів, які мають ___ призерів із ___ навчальних предметів.

Низький показник участі та результативності в олімпіадах показали учні ___класів.

Не взяли участі у шкільному етапі олімпіадах учні ___класів.

Високі знання показали учні, які навчаються у профільних класах та у класах з поглибленим вивченням предметів – із ___ учасників ___стали призерами. Незадовільно виступили учні ___класів. Не взяли участь в олімпіадах учні профільних класів (класів з поглибленим вивченням окремих предметів) ___.

Із ___ слухачів Міжшкільного факультативу для обдарованих дітей взяли участь в олімпіадах ___ (___%), з них ___ (___%) стали призерами.. Невисокий (чи нульовий) результат в учасників олімпіади з ___ (___клас); слухачі факультативу з ___ (___класи) участі в олімпіадах не взяли.

В олімпіаді з математики взяли участь ___учнів. За висновками журі олімпіади кращими були учні ___класів (___ призерів).

Слабкі знання продемонстрували учні ___класів - ці учні набрали менше 30% від максимально можливої кількості балів.

Допущено типові помилки ___________________.

§За таким принципом проаналізувати усі предмети, на профільні і з поглибленим вивченням звернути окрему увагу

У ході І етапу олімпіад виявлено окремі порушення: __________.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити результати І етапу олімпіад з математики, хімії, англійської мови, історії, географії, основ правознавства, української мови та літератури, основ економіки, трудового навчання, основ інформатики та обчислювальної техніки, фізики, біології з екологією (додаток).

2. Обговорити результати І етапу учнівських олімпіад на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

3. Відзначити добру організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовки їх до участі в олімпіадах з базових дисциплін вчителів ___________________.

4. Вказати на недостатню роботу щодо виявлення та підтримки академічно обдарованих школярів, забезпечення результативності участі в олімпіадах вчителів____________________.

5. Вказати на незадовільну роботу щодо організації роботи з обдарованими дітьми та забезпечення результативності навчання вчителям_________________________________.

4. Головам оргкомітетів та журі олімпіад:

4.1. Забезпечити неухильне виконання наказів та розпоряджень відділу освіти, наказів по школі щодо організації та проведення олімпіад з базових дисциплін.

4.2. Не допускати фактів порушення Положення про районні олімпіади з базових дисциплін під час проведення шкільного етапу.

5. Учителям-предметникам забезпечити результативність роботи з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час, результативність участі в олімпіадах учнів, що навчаються у профільних класах та класах з поглибленим вивченням предметів.

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _________________.

 

Директор школи _______________ / /

З наказом ознайомлені:

Додаток до наказу від ___ №___

Результати

І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

Математика

І місце

1. Прізвище, ім’я, клас

2. …

ІІ місце

1. …

2. …

ІІІ місце

1. …

2. …

НАКАЗ (видається на початку листопада)

Про участь у ІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових

навчальних дисциплін у___________ н. р.

Відповідно до Положення «Про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт», затвердженого наказом відділу освіти від 15.08.2005 р. №153, на виконання наказу відділу освіти Катеринопільської районної державної адміністрації від__________року №_____«Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад у _______ н. р.»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити склад команд-учасників районних олімпіад з базових дисциплін у _________н.р. (додаток).

2.Головам оргкомітетів забезпечити участь переможців І етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін в районних олімпіадах у листопаді – грудні _____ року.

3.Вчителю ___________________взяти участь у роботі журі районної олімпіади з ____________, яка відбудеться __________________ року о _____у приміщенні ________________________________ЗОШ №___.

4.Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів-учасників районних олімпіад покласти на керівників команд.

5. Не допускати суміщення в одній особі обов’язків члена журі та керівника команди.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи __________________________.

 

Директор школи _________________/ /

З наказом ознайомлені:

 

Додаток до наказу від _______ №_____

Склад

команд – учасників районних олімпіад з базових навчальних дисциплін

Математика

1.Прізвище, ім’я, клас

2. …

Керівник команди: прізвище, ім’я, по батькові, посада

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Закон України «Про освіту»
  2. Концепція профільного навчання у старшій школі
  3. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

 

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів