Методичі рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Українська мова в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-08-2017, 16:50

Методичі рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Українська мова

в загальноосвітніх навчальних закладах

з навчанням мовами національних меншин

У 2017- 2018 навчальному році вивчення української мови в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами здійснюватиметься на компетентнісному підході в контексті концепції Нової української школи згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2011 року за модернізованими програмами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804).

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН ().

У 10-11 класах – за програмами зі змінами 2016 року ( .

Звертаємо увагу, що структуру навчальних програм з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами корельовано:

1.Оновлено пояснювальну записки до програм – визначено цілі навчання, мету навчального предмета узгоджено із галузевою та освітньою.

2.Посилено компетентнісні орієнтованості навчання української мови.

3. Змінено структуру програми: оновлена навчальна програма складається з чотирьох ліній, які вміщені в одну таблицю. Перша графа – очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, оскільки взаємна довіра та обопільна відповідальність – наріжний камінь педагогіки партнерства, на якій ґрунтується Нова українська школа. В очікуваних результатах особлива увага приділяється знаннєвому, діяльнісному, ціннісному, емоційному, поведінковому компонентам. Змістовими лініями мовного компонента є мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна, що подаються паралельно. У мовленнєвій змістовій лінії запропоновано орієнтовні актуальні теми, пов’язані з інтересами сучасних учнів. Види робіт у мовленнєвій лінії мають практичне спрямування й демонструють знання учнів з мовних тем. Додано цікавий вид творчої роботи – есе.

4. Узгоджено послідовність вивчення тем у деяких класах відповідно до дидактичного принципу доступності й вікових особливостей учнів.

5. Спрощено формулювання окремих тем мовної змістової лінії та мовленнєвознавчих понять.

Окрім того, з метою створення україномовного середовища в колі носіїв молдовської, польської, російської, румунської, угорської мов рекомендовано до кожного розділу такий вид роботи, як переклад для усвідомлення необхідності вільного володіння державною мовою.

З метою використання мови в життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування для української мови як навчальної дисципліни основним завданням визначено формування в учнів мовної та мовленнєвої компетентностей: мовна – передбачає засвоєння школярами основ науки про мову, знання її системи, володіння способами й навичками якісної діяльності з вивченим мовним матеріалом, мовленнєва – полягає в забезпеченні цілеспрямованого забезпечення й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі.

Формування мовної та мовленнєвої компетентностей здійснюється протягом навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, однак найефективніше така робота проходить на уроках вивчення синтаксису української мови в 9 класі.

Новостворені підручники для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин містять теоретичні та практичні аспекти вивчення синтаксису складного речення. Навчальний матеріал охоплює найголовніші напрями роботи над засвоєнням учнями синтаксичної теорії та вироблення у них відповідних компетентностей.

Синтаксис – один із головних розділів у системі сучасної української літературної мови. З огляду на те, що усі одиниці мовної системи не функціонують у мові самостійно, а реалізуються в сукупності на синтаксичному рівні, тому уроки української мови треба будувати так, щоб учні мали можливість виступати з усними повідомленнями, різними за стилями і жанрами. Крім того, має бути співпраця між учнями та вчителями: необхідно допомагати учням оволодіти культурою спілкування, мовним етикетом (відповідно до ситуації спілкування).

Збагачення словникового запасу й граматичної розбудови усного і писемного мовлення учнів проводиться систематично на кожному уроці. У доборі й поясненні слів учитель повинен орієнтуватися в основному на тематику майбутніх переказів і творів, дидактичний матеріал підручника, на тексти художніх творів українських письменників, які учні вивчають у відповідному класі. Необхідно розвивати в учнів уміння помічати незнайомі слова, виокремлювати їх з конкретного тексту, привчати їх звертатися до вчителя за поясненням таких слів, навчати користуватися словниками, довідниками та Інтернетом.

Робота з розвитку мовлення тісно пов’язана з формуванням навичок виразного читання мовчки та вголос, що виявляється в умінні розрізняти наголошені й ненаголошені склади, інтонувати речення різних структур, підвищувати й понижувати голос, виділяти логічним наголосом слова чи групу слів у фразі, прискорювати й уповільнювати темп мовлення, встановлювати довжину пауз, передавати «настрій» автора тексту.

Для активної мовленнєвої діяльності учнів доцільно надавати перевагу таким темам творів, які були б безпосередньо пов’язані з реальним життям учнів, цікавили б їх, викликали бажання поділитися своїми думками, висловити побажання, пропозиції, навіть подискутувати.

Спільними (наскрізними) для всіх компетентностей є такі вміння: критично мислити; функціонально читати; шукати та аналізувати інформацію; бути креативним; співпрацювати в команді; вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; логічно обґрунтовувати позицію; висловлювати думку усно і письмово, презентувати її та публічно виступати; конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; ефективно комунікувати.

Оскільки освіта охоплює навчання, виховання і розвиток, у програмі з української мови задекларовані важливі аспекти виховних завдань школи, орієнтованих на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні: гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей; соціально-політичні: свобода, демократія, культурне розмаїття, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність за рідних.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів