Рекомендації для вчителів для проведення письмового переказу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-07-2013, 16:00

Збірник переказів пропонується для проведення державної підсумкової атестації з української мови випускників усіх ти­пів загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна підсумкова атестація є формою контролю за від­повідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх на­вчальних закладів І, II, III ступенів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів І, II рівнів акредитації, що нада­ють повну загальну середню освіту, чинним навчальним про­грамам.

У Державному стандарті базової та повної загальної серед­ньої освіти і програмах з української мови зазначено, що основною метою навчання української мови, з огляду на су­часні вимоги до мовленнєвої підготовки учнів, є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправ­дано користуватися засобами української мови - її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудію-вання, читання, говоріння, письмо). Переказ ґрунтується на таких взаємопов'язаних мовленнєво-розумових процесах, як сприймання усного чи писемного мовлення, відтворення по­чутого або прочитаного та продукування (створення власних усних чи письмових висловлень), що відповідають чотирьом зазначеним вище видам мовленнєвої діяльності. Переказ дає змогу виробити та перевірити комплекс життєво необхідних комунікативних умінь: сприймати почуту інформацію, від­творювати її докладно (стисло чи вибірково); добирати необ­хідні мовні засоби; будувати тексти відповідно до конкретних комунікативних завдань; створювати самостійні висловлення певного стилю, типу і жанру мовлення.

Подані в збірнику перекази передбачають розширення кру­гозору, збагачення духовного світу учнів, розвиток їхньої творчої уяви.

Перекази адаптовано й відредаговано згідно з навчально-методичними вимогами до такого виду роботи, як докладний переказ. Одним з основних критеріїв добору текстів була на­явність у них стильової єдності, типологічної структури, що становить взаємодію різних функціонально-смислових типів мовлення.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали