План конспект "Найгірше пекло — мені Україну бачить в путах" Система особистісно зорієнтованих уроків за творчістю Людмили Старицької-Черняхівської 10 клас
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-02-2013, 08:48
"Найгірше пекло — мені Україну бачить в путах"
Система особистісно зорієнтованих уроків за творчістю Людмили Старицької-Черняхівської*
10 клас
Урок
Тема. Лірична палітра творчого доробку Людмили Старицької-Черняхівської (спроба аналізу поезій "Наді мною ліс шопоче", "В небі високім", "Молитва")
Мета: ознайомити вихованців зі зразками поетичної спадщини Людмили Старицької-Черняхівської; розвивати вміння визначати проблеми, які порушені у творі, образне мислення, удосконалювати навички аналізу художнього (ліричного) твору; виховувати любов до поетичного слова, зацікавленість вивчати твори вітчизняних письменників.
Цілі. Після уроку учні знатимуть: назви творів Людмили Старицької-Черняхівської; змістову лінію поезій "Наді мною ліс шопоче", "В небі високім", "Молитва"; схему аналізу ліричного твору; особливості ідіостилю письменниці; умітимуть: виразно читати поетичні тексти; назвати поетичні образи, їх схарактеризувати; висловити власну думку щодо зображеного в творі; досліджувати індивідуальний стиль мисткині.
Зауваги від автора. Цілевизначення слід роздру-кувати і роздати учням на початку уроку разом із домашнім завданням.
Тип і різновид уроку: урок засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь та навичок; урок поглибленої роботи над твором (за Є. А. Пасічником).
Методи, прийоми і форми роботи: розповідь учителя, випереджальні завдання, виразне читання поезій (учнями), аналіз поезій, бесіда.
Засоби навчання / обладнання: комп'ютерний клас (комп'ютерна підтримка, інші сучасні інформаційні технології); паперові носії інформації (портрет Людмили Старицької-Черняхівської); роздавальний матеріал (цілі уроку, схема аналізу ліричного твору); тексти віршів, запитання до них.
Випереджальні завдання (на вибір учнів): прочитати ліричні твори Людмили Старицької-Черняхівської; один із них вивчити напам'ять; підготуватися до виразного читання поезії / поезій письменниці.
Перебіг уроку
Епіграф: Усі радощі життя — в творчості. Творити — значить убивати смерть.
Ромен Роллан (1866 — 1944), французький письменник
I. Організаційний етап.
II. Мотиваційний етап.
2.1. Забезпечення емоційної готовності учнів до
* Закінчення. Початок див. у № 5 (2009)

Сергій Коваленко,
член Національної спілки журналістів України, учитель української мови та літератури
Черкаська обл.
сприйняття нового навчального матеріалу. (Продовжи¬ти речення: "Сьогодні я…").
2.2. Актуалізація суб'єктного досвіду. (2 — 3 учні за¬читують написану вдома творчу роботу у формі листа Людмилі Старицькій-Черняхівській).
III. Цілевизначення та планування навчальної
діяльності
3.1. Повідомлення теми уроку.
3.2. Цілевизначення та планування діяльності.
Учитель. На минулому уроці ми з вами ознайомили¬ся із життєвим і творчим шляхом української письмен¬ниці, літературного критика, перекладача, театрознавця, громадської діячки — Людмили Старицької-Чер-няхівської. Сьогодні на уроці ми звернемо увагу на її по¬етичний доробок. (Учні записують у зошити тему, ознай¬омлюються з запропонованими цілями, в разі необхідності доповнюють власними).
IV. Опрацювання навчального матеріалу
4.1. Учитель. Відомий український вчений, доктор
педагогічних наук, професор Євгеній Андрійович
Пасічник у монографічній праці "Українська література
в школі" (К.: Рад. школа, 1983. — 319 с.) слушно заува¬
жує: "У ліричних творах розкриваються найтонші по¬
чуття людини, найпотаємніші думи, викликані обстави¬
нами життя. Ліричні твори допомагають проникнути у її
внутрішній світ" [6, 219].
Отож, шановні учні, доторкнімося своїм духовним єством до найпотаємніших струн людського серця, раціо (розуму. — С. К.).
4.2. Робота над аналізом поетичних творів Людми¬
ли Старицької-Черняхівської.
4.2.1. Поезія "Наді мною ліс шопоче".
4.2.1.1. Виразне читання поезії підготовленим учнем.
Наді мною ліс шопоче
Наді мною ліс шопоче,
Біля ніг струмок біжить,
І, мов спогади минулі,
Листя жовтеє летить.
І шопоче ліс старезний,
І струмок дзвенить мені:
Годі, годі, дурню, марить
Про кохання та пісні!
Все на світі цім хвилинне
І довічного нема,
Швидко серце твоє вільне
Візьме кригою зима;
Згасить в серці пламінь віри,
Згасить думи, знищить все
І високі всі заміри
Ген по вітру рознесе [9, 619 — 620]!

4.2.1.2. Бесіда за текстом твору.
1. Визначте тему поезії.
2. Яка ідея твору?
3. Прочитайте першу та другу строфи ліричної по¬езії. Яку картину змальовує вона і до яких художніх за¬собів вдається поетеса?
4. Розкрийте думки і почуття, що їх викликає ця картина.
5. Який загальний тон звучання в третій і четвертій строфах твору?
6. За допомогою яких художніх засобів дося¬
гається ця тональність?
7. Покажіть, яка настроєва домінанта виражається в третій і четвертій строфах.
8. Які відомі вам твори інших поетів, що суголосні з цим віршем?
Зауваги від автора. Кандидат філологічних наук, професор кафедри української літератури та компара¬тивістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Василь Іванович Пахаренко в навчально-методичному посібнику "Основи теорії літера¬тури" (К.: Генеза, 2007. — 296 с.) дефініцію "композиція ліричних творів" потрактовує так: "Якщо основою епічно¬го та драматичного твору є перебіг певних подій (сюжет), то в ліричному творі на першому місці — розвиток по¬чуттів, настроїв (курсиви. — В. П.), а сюжет витіснений на другий план чи й відсутній (проте, нагадаємо, окремі дослідники виокремлюють ліричний сюжет).
Отже, можна визначити такі етапи розвитку почут¬тя (ліричного сюжету):
а) вихідний момент (спостереження, враження, дум¬
ки чи стан, що стали поштовхом до розвитку почуття);
б) розвиток почуття;
в) можлива кульмінація (точка найвищого напру¬
ження у розвитку почуття);
г) резюме, тобто авторський висновок" [7, 93].
Таким чином, вірш Людмили Старицької-Чер-няхівської "Наді мною ліс шопоче" має таку композицію: а) вихідний момент — ліричне "Я" у задумі споглядає за красою осіннього лісу (Наді мною ліс шопоче, // Біля ніг струмок біжить, // І, мов спогади минулі, // Листя жовтеє летить…); б) розвиток почуття — світ / природа, що ото¬чує ліричну героїню, висловлює певну засторогу (…І струмок дзвенить мені: // Годі, годі, дурню, марить // Про кохання та пісні!..); в) кульмінація — точка найвищо¬го напруження людських почуттів маніфестується в третій строфі поезії (…Все на світі цім хвилинне // І довічного нема, // Швидко серце твоє вільне (курсив наш. — С. К.) // Візьме кригою зима;..); г) авторський висновок містить песимістичні настрої до життя (…Зга-сить в серці пламінь віри, // Згасить думи, знищить все // І високі всі заміри // Ге н по вітру рознесе!).
4.2.2. Поезія "В небі високім". 4.2.2.1. Виразне читання поезії підготовленим уч¬нем.
В небі високім
В небі високім, в блакитні простори Зірка до зірки мигтить, Сяють промінням закохані зорі, Вічність їм лине за мить!
Ділить їх просторь величня, безкрая, Інша судилась їм путь: Їм не діждати жаданого рая, — Різно в блакиті пливуть!
В світі холоднім, порожнім, байдужім
Серце до серця зорить,
Серця палають під полум'ям дужим,

Вічністю лине їм мить!
Ділить їх прорва безодня, безмежна, Різні їх ваблять мети, Кличе далеко їх доля безмежна… В світі їм поруч не йти [9, 620 — 621]!
4.2.2.2. Аналіз ліричного твору (за схемою; колек¬тивно).
1. Короткі відомості про автора (насамперед ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку даного твору).
2. Історія написання твору (при потребі).
3. Жанр твору (громадянська, інтимна, релігійна, пейзажна, філософська лірика тощо).
4. Провідний мотив вірша, його зв'язок з іншими поезіями у збірці й у всій творчості митця.
5. Композиція твору.
6. Ключові образи твору.
7. Які мовні засоби сприяють емоційному насна¬женню твору (йдеться про лексику, тропи, фігури, фоніку), як саме?
8. Віршування (види рим, спосіб римування,
віршовий розмір, вид строфи), його роль у розкритті
провідного мотиву твору.
9. Підсумок (почуття і роздуми, викликані твором)
[7, 284 — 285].
4.2.3. Поезія "Молитва".
4.2.3.1. Виразне читання поезії підготовленим учнем.
Молитва
Втомлена, іду я спатки, Сон стулив вже оченятки; Добрий янголе, святий, Тихий сон мені навій. Коли я що зле зробила, Наді мною білі крила Ти, як завше, розпусти — Все пробач і захисти [9, 622]!
4.2.3.2. Бесіда за текстом твору.
1. Яке враження справила на вас поезія?
2. Чи можна стверджувати, що у вірші присутній ліричний герой? (Так, ліричний герой присутній у тексті твору. Це підтверджується вживанням особового зай¬менника я: "Втомлена, іду я спатки,.. // …Тихий сон мені навій…
// …Коли я що зле зробила, // Наді мною білі кри¬ла…").
3. До кого звертається Людмила Старицька-Чер-няхівська у творі?
4. Яка риса характеру ліричного героя вас вражає? Обґрунтуйте свою думку.
5. Який висновок ви можете для себе зробити?
V. Рефлексивно-оцінювальний етап
5.1. Бесіда
1. Як ви розумієте слова епіграфа до уроку?
2. Якою постала перед вами Людмила Старицька-Черняхівська як письменниця та індивідуум?
3. Що найбільше вас вразило / схвилювало у пре¬зентованих творах письменниці?
4. Яку з проаналізованих поезій ви хотіли б вивчи¬ти напам'ять? Чому?

5.2. Самооцінювання навчальної діяльності.
5.3. Учитель (підсумок). Самобутній доробок Люд¬мили Старицької-Черняхівської все впевненіше прихо¬дить до широкого загалу читачів. Сподіваюся, що ви, шановні діти, відкрили у її різноманітній спадщині чи¬мало цікавого й неочікуваного.
VI. Домашнє завдання.
Обов'язкове: напишіть твір-відгук на одну із поезійЛюдмили Старицької-Черняхівської; повторіть тему "Життєва та творча доля Людмили Старицької-Чер-няхівської у світлі розвитку вітчизняної літератури ІІ по¬ловини ХІХ — І половини ХХ сторіччя", підготуйтеся до тематичної контрольної роботи; на вибір: вивчіть на¬пам'ять одну із розглянутих на уроці поезій; самостійно доберіть і проаналізуйте одну з поезій Людмили Ста-рицької-Черняхівської (див. додаток до уроку); підго¬туйте аналітичне повідомлення на тему: "У творчій ла¬бораторії Людмили Старицької-Черняхівської (базові засади ідіостилю мисткині)"; підготуйте web-сторінку "Родина Старицьких в історії української літератури".
Додаток до уроку Людмила Старицька-Черняхівська Довічна зима
На квітки первісні Мая, На розкішну ярину Темних хмар зловісна зграя Сипле білу пелену. І квітки обваженілі Хилють зблідлеє чоло; Їх морозом вже прибило, Їх снігами замело! Серце сумне, серце хворе, Теж прибите на цвіту, Необоре, тяжке горе Нищить силу молоду. Де ж, життя, твоя принада, Молоді, весняні сни? Темно скрізь… на душу пада Сніг довічної зими [9, 620]…
* * *
Вже блакитне сяйво світу
Виступа на небеса,
На похиленії квіти
Впала теплая роса;
Гаснуть, бліднуть зорі ночі,
Перекинувсь в небі "віз"…
І на змученії очі
Впали краплі теплих сліз [9, 621]…
* * *
Хтось приніс мені нарцис І пучечок конвалії… Десь шумить зелений ліс… Десь розквітнули надії… Хлопче, вір — без вороття Промайнуть чудні ці роки, Верне знов тобі життя Почуття й думки глибокі. Бо ж і ми у кельї цій Бачим ще краєчок неба… Бачим промінь золотий… Ні! Журитись нам не треба. Глянь — межа того життя Ой, ой, ой, уже близенько. Та жалю не знаю й я, — Бо танцює Дорошенко!
17. 05. 1930, Харківська в'язниця [9, 621 — 622].
Урок третій
Тема. Контрольна робота. Письмові різнорівневі завдання
Мета: перевірити знання вивченої учнями теми; розвивати в десятикласників вміння давати зв'язну

відповідь, стисло викладати матеріал; виховувати на¬полегливість у праці, бажання / стимул підвищувати свій рівень знань.
Цілі. Після уроку учні: знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого; умітимуть: робити умовиводи; виконувати тестові завдання різних рівнів; пояснити значення вивченого матеріалу для індивідуального / особистого розвитку.
Зауваги від автора. Цілевизначення слід роздру-кувати і роздати учням на початку уроку разом із до¬машнім завданням.
Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок з літератури (за Є. А. Пасічником).
Форма роботи: самостійна письмова робота.
Засоби навчання / обладнання: комп'ютерний клас (комп'ютерна підтримка, інші сучасні інфор¬маційні технології); паперові носії інформації (портрет Людмили Старицької-Черняхівської); роздавальний матеріал (цілі уроку, роздруковані орієнтовні завдання для тематичної контрольної роботи)).
Перебіг уроку
1. Організаційний етап
II. Мотиваційний етап
Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку. (Учні обмінюються побажаннями щодо успішного вико¬нання тематичної контрольної роботи).
III. Цілевизначення та планування навчальної
діяльності
3.1. Повідомлення теми уроку.
3.2. Цілевизначення та планування діяльності (ко¬лективно).
IV. Опрацювання навчального матеріалу
Самостійна письмова робота.
Орієнтовні завдання для контрольної роботи І рівень
Укажіть правильний варіант відповіді (за правильну відповідь учневі нараховується — 0,5 б.).
1.Назвати роки життя і місце народження Людмили Старицької-Черняхівської:
а) 1867—1931 рр., м. Чернівці;
б) 1881—1943 рр., м. Полтава;
в) 1868—1941рр., м. Київ;
г) 1877—1942 рр., м. Луцьк.
2. Людмила Старицька-Черняхівська навчалася в:
а) Київській приватній гімназії Віри Миколаївни Ва-
щенко-Захарченко;
б) Київському педагогічному інституті;
в) Київській консерваторії;
г) Київській художній школі.
3. Разом із Лесею Українкою, її старшим братом
Михайлом Косачем (літературний псевдонім — Михай¬
ло Обачний), Володимиром Самійленком, Євгеном Ти-
мченком, Олександрою Судовщиковою (літературний
псевдонім — Грицько Григоренко), Маргаритою Кома¬
ровою, Максимом Славинським, Іваном Стешенком,
Олександром Черняхівським (своїм майбутнім чо¬
ловіком) Людмила Старицька складе гурток передової
молоді, названий:
а) "Боротьбою";
б) "Українських січових стрільців";
в) "Словом";
г) "Плеядою".
4. Перший значний (принаймні за обсягом) твір,
надрукований 1889 року в журналі "Киевская Старина"
письменницею, мав назву:
а) "Сапфо";
б) "Перед бурею";"Жива могила";
г) "Рада".
5. Мисткиня була активним членом новостворено-
го (на той час):
а) Українського товариства оборони письменників
в м. Чернігові;
б) Літературно-артистичного товариства в
м. Києві;
в) Науково-мистецького об'єднання в м. Львові;
г) Літературно-музичної спілки в м. Черкаси.
6. "Життя з половиною серця", — так пише вона
[Людмила Старицька-Черняхівська] про свій тодішній
душевний стан, коли 1904 року:
а) помер батько — Михайло Петрович Старицький;
б) органами НКВС була заарештована єдина донь¬
ка Черняхівська-Ганжа Вероніка Олександрівна в м.
Києві;
в) померла її найкраща подруга — Леся Українка;
г) трагічно загинув дядько Людмили Старицької-
Черняхівської — уславлений музика Микола Лисенко.
7. На заборону святкування в царській Росії
100-річчя Тараса Шевченка письменниця відповіла
помітним у тодішньому світі поезії віршем:
а) "Життя поета";
б) "Сяйво";
в) "Останній подих";
г) "Без свічок, без кадил і без співів сумних…".
8. За гетьмана Павла Скоропадського Людмила
Старицька-Черняхівська працює в:
а) Міністерстві культури;
б) Українському театральному клубі;
в) Міністерстві освіти;
г) Українському товаристві оборони драматургів і
композиторів.
Прочитайте поезію Людмили Старицької-Чер-няхівської та виконайте завдання 9 — 10. Наді мною ліс шопоче
Наді мною ліс шопоче, Біля ніг струмок біжить, І, мов спогади минулі, Листя жовтеє летить.
І шопоче ліс старезний,
І струмок дзвенить мені:
Годі, годі, дурню, марить
Про кохання та пісні! Все на світі цім хвилинне І довічного нема, Швидко серце твоє вільне Візьме кригою зима;
Згасить в серці пламінь віри,
Згасить думи, знищить все
І високі всі заміри
Ген по вітру рознесе [9, 619 — 620]!
9. Твір належить до
а) філософської лірики;
б) громадянської лірики;
в) інтимної лірики;
г) пейзажної лірики.
10. У творі використано
а) кільцеве римування;
б) перехресне римування;
в) паралельне римування;
г) білий вірш.
Варіанти правильних відповідей. 1) в; 2) а; 3) г; 4) в; 5) б; 6) а; 7) г; 8) в; 9) а; 10) б.
ІІ рівень
Дайте коротку (але змістовну) відповідь на одне із запитань (правильна відповідь — 2 б.).

1. Прокоментуйте слова Людмили Старицької-
Черняхівської, які вона зазначила в статті з національ¬
ного питання "Чи знову нас одурять?" (1907): "Скільки
вже років бачимо ми, що політика пригнічування
національностей нібито на те, щоб забезпечити силу
державну, ламала самі підвалини російського держав¬
ного життя, сіяла й виховувала жорстоку ненависть, що
ця політика репресій розводила сепаратизм там, де й
не було б його ніколи, коли б тільки національностям
забезпечена була належна їм воля" [11, 15].
2. Поясніть / обґрунтуйте, в яких вчинках виявилася патріотична мужність Людмили Старицької-Черняхівської.
3. З'ясуйте місце і роль творчої спадщини Людмили Старицької-Черняхівської в розвої / розвитку вітчизняної літератури (обсяг відповіді — 8 — 10 речень).
ІІІ рівень
Напишіть твір-роздум за темою "Миті життя Люд¬мили Старицької-Черняхівської", взявши за епіграф слова українського поета Василя Андрійовича Симо-ненка (1935 — 1963): "Народ мій є! Народ мій завжди буде! // Ніхто не перекреслить мій народ!" (макси¬мальна кількість балів — 5 б.).
Загальна кількість балів — 12 б.
V. Рефлексивно-оцінювальний етап
Саморефлексія (усно): чи досягли ви поставлених цілей; що сприяло / заважало цьому; чи задоволені ви ефективністю своєї роботи.
VI. Домашнє завдання
Обов'язкове: упорядкуйте записи в зошитах; до¬беріть свій епіграф до уроку з поезії Людмили Ста-рицької-Черняхівської; на вибір: письмово про¬аналізуйте одну з поезій письменниці (див. схему аналізу ліричного твору).
Література
1. Автобіографія Людмили Старицької-Черняхівської (З архіву М. Плевака) // Слово і час. — 1997. — № 2. — С. 32 — 35.
2. Білокінь С. Із родини велетнів (Про письменницю Люд¬милу Старицьку-Черняхівську) // Українська мова і література в школі. — 1989. — № 1. — С. 20 — 24.
3. Коломієць В. Українська національна ідея в творчості Людмили Старицької-Черняхівської // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 4. — С. 87 — 94.

4. Людмила Старицька-Черняхівська // Славутич Я. Розстріляна муза. — К., 1992. — С. 68 — 74.
5. Немченко Г. До проблеми дослідження творчості Л. Старицької-Черняхівської // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск ХХІ. — Херсон: Видав¬ництво ХДУ, 2003. — С. 190 — 194.

6. Пасічник Є. А. Українська література в школі. — К.: Рад. школа, 1983. — 319 с.
7. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури. — К.: Генеза, 2007. — 296 с.

8. Рідкісне фото Людмили Старицької-Черняхівської // Слово і час. — 1993. — № 6. — С. 89.
9. Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Про¬за. Поезія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядкув. та приміт. Ю. М. Хорунжого. — К.: Наук. думка, 2000. — 848 с.
10. Стрельський Г. Старицька-Черняхівська Л. М. (1868
— 1941) // Історія в школі. — 1999. — № 5. — С. 33 — 34.
11. Хорунжий Ю. М. Людмила Старицька-Черняхівська // Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Проза. По¬езія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядкув. та приміт. Ю. М. Хо¬рунжого. — К.: Наук. думка, 2000. — С. 5 — 34.
12. Хорунжий Ю. Передмова до двох листів (Про життя та творчість Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської) // Дніпро. — 1989. — № 2. — С. 84 — 92.
13. Цуркан І. Духовна близькість дуги (Творча співпраця Михай¬ла Старицького й Людмили Старицької-Черняхівської) // Українська література в загальноосвітній школі. — 2001. — № 1. — С. 48-52.
14. Чернова І. "І наша смерть життям отчизни буде…"
(Л.М. Старицька-Черняхівська. Життя і творчість) //
Українська мова та література. — 1999. — № 30. — С. 1 — 3.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів