План конспект Тема. Словосполучення та речення. Тематичне тестування.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 08:19

Тема. Словосполучення та речення. Тематичне тестування.

Мета: закріпити знання учнів про словосполучення, речення, синтаксичні зв’язки в них; з’ясувати рівень засвоєння вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.

Тип уроку:           комбінований урок (закріплення вивченого; перевірка й облік здобутих знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тестові завдання.

 

ХІД УРОКУ

 

І.             Повідомлення теми і мети уроку.

 

ІІ.            Відтворення теоретичних відомостей.

 

?             Бесіда.

1)     Що вивчає синтаксис?

2)     Що називається словосполученням? Наведіть приклади.

3)     Які сполучення слів не є словосполученнями? Наведіть приклади.

4)     Яке слово в словосполученні є головним? Залежним? Наведіть приклади.

5)     Яким типом зв’язку – сурядним чи підрядним – поєднуються слова в словосполученні?

6)     Які існують види підрядного зв’язку між словами в словосполученні? Наведіть приклади словосполучень зі зв’язком узгодження, керування, прилягання.

7)     Яке словосполучення називається простим? Складним?

8)     На якій підставі словосполучення поділяють на іменні, дієслівні, прислівникові? Наведіть приклади.

9)     Чим словосполучення відрізняється від речення?

10) Що називається реченням? Наведіть приклади.

11) Що становить граматичну основу речення?

12) Які є другорядні члени речення?

 

ІІІ.          Виконання вправ на закріплення вивченого.

 

?             Словниковий диктант.

               Вказати словоформи, сполучення слів із сурядним зв’язком, предикативне словосполучення. У словосполученнях визначити вид зв’язку – узгодження, керування, прилягання. За потреби звернутися до підручника (с. 9).

 

               Медвяний запах, запах осіннього листя, духмяно пахне, будемо милуватися, посеред лісу, розкішний і багатий, урочисто й радісно, гілля розкинулося, замилуватися незрівнянними краєвидом.

 

?             Попереджувальний диктант.

               Почленувати речення на словосполучення (самостійно). В одному з речень самостійно підкреслити члени речення.

 

               Йде панна Осінь золотава з маленьким келихом вогню (І. Драч). На цямру монастирської кринички схилила осінь грона горобин (Л.Костенко). Восени сонце раз блисне, а три дні кисне (Нар. творч.).

 

ІV.          Перевірка самостійної роботи учнів.

 

V.           Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування).

 

VІ.          Проведення тестування[1].

 

 

І варіант

               1. Словосполучення – це:

а) мінімальна одиниця мови, що виражає поняття про предмети, процеси, явища дійсності, їх ознаки чи відношення;

б)  сполучення двох або кількох самостійних слів, пов’язаних змістом та граматично; V

в) основна одиниця синтаксису, що є інтонаційно оформленим смисловим і граматичним цілим, яке виражає окрему завершену думку;

г) продукт мовленнєвого процесу, що характеризується тематичною завершеністю та цілісністю, відбиває ставлення автора до змісту висловлювання.

Скласти й записати словосполучення. Скласти й записати речення, до якого входить це словосполучення; підкреслити його.

 

2. Основна синтаксична одиниця, яка служить для мовленнєвого спілкування і є будівельним матеріалом для тексту, це:

а) слово;

б) словосполучення;

в) речення; V

г) складне синтаксичне ціле.

Скласти й записати речення (або записати приклад такої одиниці).

 

3) Дієслівними словосполученнями є такі:

               а) серце матері, щире слово, хтось із нас, дві душі;

               б) удвічі сильніше, набагато вимогливіше, вище сонця;

               в) дивитися на сонце, малювати фарбами, співаючи тихо;V

               г) дружнє коло, гарячий від вогню, троє учнів.

Скласти й записати дієслівне словосполучення (напр.: вслухатися в мелодію; чаруватися співом, милуючись красою) або прислівникове словосполучення (напр.: набагато голосніше; незрівнянно краще).

              

               4.Граматичну основу речення становлять:

               а) відношення змісту речення до дійсності;

               б) предикативність та інтонація повідомлення; V

               в) спосіб вираження смислових і граматичних зв’язків;

               г) наявність емоцій мовця.

               Скласти й записати речення, підкреслити в ньому головні члени.

              

5. Речення, що складається тільки з головних членів речення, це:

               а) неповне речення;

               б) односкладне речення;

в) непоширене речення; V

               г) поширене речення.

               Скласти й записати речення, що складається тільки з головних членів (напр.: Запанувала тиша. Вечір зачарував).

 

               6. Неповним реченням є таке:

а) Золото і з попелу світиться (Нар. творч.);

б) Кисла яблуня солодке яблуко не зродить (Нар. творч.);

               в) З перехвалених груш – квасний узвар (Нар. творч.); V

               г) Світ розуму вчить (Нар. творч.).

               Скласти й записати неповне речення (напр.: Дорога – від порога. У ремісника золота рука. Не всі кури одної натури (Нар. творч.)

 

ІІ варіант

 

1.     Словосполучення складається:

а) з синтаксично рівноправних слів;

б) з головного і залежного слова; V

в) з повнозначного і службового слова;

г) з окремих реплік.

Скласти й записати словосполучення, головне слово підкреслити,

поставити питання від головного слова до залежного.

 

2.     Керування – це такий тип синтаксичного зв’язку між словами у словосполученні, коли:

    а) форма залежного слова уподібнюється формі головного;

       б) залежне слово пов’язане з головним тільки за смислом;

       в) головне слово вимагає від залежного певної відмінкової форми;

       г) слова є синтаксично рівноправними.

Скласти й записати словосполучення, між словами якого існує зв'язок керування (напр.: подякувати братові, пам’ятник Іванові Франку).

 

3.     Поширеними словосполученнями є такі:

а) рідна земля, народна пісня, співати тихо, вкладати душу;

б) любов до рідної землі, віночок українських пісень, переглянути гарний кінофільм; V

в) продовжити навчання, висловити вдячність, влучне слово;

г) не повторювати двічі, справедливо гніватися; просити примирення.

Скласти й записати поширене словосполучення (напр.: успішно скласти іспит з мови).

 

4.     Непоширеним реченням є таке:

а) Видно Зосю по волоссю (Нар. творч.);

б) Дмитер хитер (Нар. творч.); V

в) У кожної Федорки свої одговори (Нар. творч.);

               г) Усі Одарки люблять подарки (Нар. творч.).

Скласти й записати непоширене речення (напр.: Сонце сідало. Насувалася ніч).

 

5.     Граматично не зв’язані з членами речення:

а) підмет і присудок;

б) додаток і означення;

в) означення та обставина;

г) звертання та вставні слова. V

Скласти й записати речення, ускладнене словами, граматично не зв’язаними з членами речення (напр..: Хапай, Петре, поки тепле. Тримайся, Грицю, за спідницю. Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар. творч.).

 

6.     Односкладним реченням є таке:

а) Задурно й чиряк не вчепиться (Нар. творч.);

б) Твердий горіх легко не розкусиш (Нар. творч.);V

в) Дурної голови розум не тримається (Нар. творч.);

г) Молодий розум буйний, та дурний (Нар. творч.).

Скласти й записати односкладне речення (напр..: Не шукай вітру в полі,

а журавля в небі. Треба однією думкою плисти (Нар. творч.)).

 

 

VII.        Відповіді вчителя на запитання учнів (після того як тестові завдання виконано).

 

VIII.  Підведення підсумків уроку.

 

ІХ.          Домашнє завдання.

           

        

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали