План конспект АПОСТРОФ. М'ЯКИЙ ЗНАК
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 11:31
АПОСТРОФ. М'ЯКИЙ ЗНАК
Мета: повторити основні правила вживання м'якого знака й апострофа; формувати загальнопізнавальні вміння знаходи¬ти слова з поданими орфограмами в текстах, визначати їх роль, уживати апостроф і м'який знак; розвивати творчі вміння використання слів з апострофом і м'яким знаком у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комуніка¬тивного дидактичного матеріалу виховувати любов до рід¬ного краю, батьківської домівки.
Правопис: м'який знак та апостроф.
Внутріпшьопредметш зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів; уживання іменників у прямому і переносному значенні.
Граматика: спостереження за роллю іменників у побудові речень і висловлювань різних видів. Тип уроку: повторення набутих знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення п'ятикласників з темою,
метою і завданнями уроку
III. Виконання системи творчих завдань на основі
повторення вивченого
Спостереження за мовним матеріалом
? Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок.
Струмує повітря, тиша імліє, і ніде нікого. Сам-один. Спіймаєш коника-стрибунця і чуєш, як він, маленький, зав'ється в тебе крізь пальці своїм пругким, повним енергії тільцем, а ти, маючи безмежну владу над ним, над його життям і смертю, тримаєш це тріпотне створіння і розду¬муєш: пустити чи ні? Жити йому чи не жити? І якщо вдома не залиши¬лося прожерливе галченя, що його маєш годувати, тоді доля стрибунця усміхнеться, підкинеш його з долоні: живи! І зникне в житах твій зеле¬ний крилатий кінь щастя... (0. Гончар).
? Виписати слова з м'яким знаком. Пояснити його вживання.
? З'ясувати лексичне значення виділеного слова.
Словниковий диктант
? Записати слова під диктовку. Пояснити вживання апострофа.
Солов'їний, возз'єднання, жираф'ячий, духмяно, інтерв'ю, в'ється,
верхів'я, святковість, рум'яний, пам'ятний, зв'язківець, солом'яний, плоскогір'я, переджнив'я, з'явитися, двох'ярусний, пів'ялини, пів'юрби, розім'яв, без'ядерний, дев'ятсот, рюкзак, рюш, ряска, рядок, буряк, бур'ян.
Творчі завдання
1. Утворити слова за допомогою префіксів. Пояснити вживання апо¬строфа.
Гора, двір, зірка, їсти, язик, свято, їздити, єднати, жнива, Дніпро, Азов, ядро, хмара.
2. Утворити прикметники з суфіксом -ин-. Пояснити наявність чи від¬сутність м'якого знака в них.
Приятелька, тітонька, білка, русалка, вихователька, Даринка, зозуль¬ка, галка, соломка, Рудько, Рудко, веселка, люлька, тітка.
Колективна робота
? Прочитати прислів'я. Розкрити зміст кожного. Пояснити вживання
м'якого знака.
1) Для людської думки немає віддалі. 2) Не все теє зробиться, що на думку зродиться. 3) 3. По одежі стрічають, по розуму проводжа¬ють. 4) Орел муху не ловить, а слон за мишею не женеться. 5) Людська кров — не водиця, проливати не годиться. 6) Слово не горобець: випус¬тиш — назад не вернеться.
? Пригадати й записати ще п'ять прислів'їв, у яких уживаються слова
з м'яким знаком.
Написати слова, де треба, поставити м'який знак, пояснити правопис
Низ..кий, низ..ка, шіст..сот, шіс..тнад..цять, тон..ший, біл..шіс..т.., чу¬котский, плат..ня, на сторін..ці, у пляш.щі, у буд..ці, повістю, міськ¬ком, син..ка, бояз..кіс..т.., Малан..чин, Тодосчин, Парасчин, мален.. кий, голівон..ка, пісні, ясніст.., бат..ківский, вол..єр, філ..м, кару¬сельний, різ..блення, близ..ко, буд..-де, дес-то, палац.., палец.., куз.. ня, Талан..чук, Гет..ман..чук, до сон..ця, підеш.., граєш..ся, бан..щик, кубин..ці, крил..ця.
Навчальне аудіювання
? Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Що вам найбіль¬
ше запам'яталося про батьківське подвір'я?
Об'їхав я багато країв. Гарних, дивних, цікавих. Тепер у місті живу. Та враз я згадав хлоп'ячі забави на батьківському подвір'ї. Дочув трав'я¬ний дух. Дух, де в'ється моя Рось. Задзвеніли мені солов'ї, кропив'яночки, очеретянки, заворкотіли голуб'ята. Запахли в рідному селі ряст, рум'я¬нок, п'ятиперстень. І м'ята. Холодна, кучерява. Ледве заходжу, було, хлоп'ям до саду, відчуваю, як вільно дихати. Як пахучий холодок напо¬внює груди. А там ластів'я озветься, защебече, ніби щось промовляє. А із сусіднього саду вітається дід Лук'ян. Скинув бриля — махає. А по¬руч он клен вишневий, мов півник полив'яний. Мені все дужче пахне м'ята. Я хочу додому. У батьків сад... (Д. Чередниченко). Назвати рослини, про які згадується в тексті. З'ясувати лексичне значення виділених слів (у разі потреби звернутися до тлумачного словника).
? Виписати слова з апострофом. Пояснити їх правопис.
Конструювання нових форм слів та речень
? Поставити іменники в давальному чи місцевому відмінку однини. Записати їх. Пояснити наявність чи відсутність м'якого знака в них.
Учителька, веселка, тарілка, сльозинка, перлинка, тополька, пір'їн¬ка, сходинка, лялька, Маринка, вишенька, скринька, сопілка, кринич¬ка, яблунька, хустинка, голка.
? 3 трьома-чотирма утвореними словами скласти речення.
IV. Систематизація й узагальнення вивченого
Дати відповіді на запитання:
1. Яке значення має апостроф і м'який знак у мовленні?
2. В яких випадках пишеться м'який знак?
3. Коли м'який знак не пишеться? Навести приклади.
4. Назвати правила вживання апострофа.
V. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став¬лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяль¬ності.
VI. Домашнє завдання
Написати невелику розповідь про свою родину (захоплення, обов'яз¬ки, професії, правила тощо), використовуючи слова з м'яким знаком і апострофом/ Підкреслити їх, пояснити правопис.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали