План конспект МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 18-01-2013, 08:49
МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ
Мета: поглибити знання п'ятикласників про мовні засоби зв'язку речень у тексті, дати уявлення про те, яку роль вони виконують; розвивати творчі вміння працювати над текстом, знаходити мовні засоби зв'язку речень у тексті; формувати вміння складати тексти різних видів у діалогічній та монологічній, усній і писемній формах; за допомогою мовлен¬нєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, почуття доброго ставлення до рідного краю.
Внутрішньонредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів, прислів'їв, крилатих висловів.
Граматика: сполучники, прислівники, займенники; синоніми, спільно-кореневі слова, повтори як засоби зв'язку речень у тексті; виділення тематичних речень, а також мовних засобів зв'язку речень у тексті (мікротемі та макротемі).
Культура мовлення: засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників
Робота над зв'язним висловлюванням
? Прочитати текст. Скласти до нього простий план. Текст (з латинської мови — тканина, в'язь, поєднання) є функціонально завершеним мовним цілим, основне завдання якого визначається певною метою мовленнєвої діяльності Для тексту характерна в'язність, що відображає єдність фонетичних, лексичних, граматичних засобів з урахуванням їх стилістичного навантаження, зміст та внутрішня смисл (тему й основну думку). Зв'язний текст — це відрізок усного чи писемного мовлення, для кого властиві протяжність, логічна єдність і здатність членуватися о менші складові частини. Зв'язність тексту характеризується певною послідовністю речень, абзаців, надфразових єдностей, що відповідають задуму автора. Незв'язний текст — це текст, що є сукупністю логічно й тематично не пов'язаних між собою висловлювань.
Розрізняють усні й писемні тексти, художні й нехудожні, прозові й віршові, монологічні й діалогічні, розповіді, описи, роздуми, абзаци, мікротексти і макротексти, контексти, підтексти та інші.
? Дати відповіді на запитання: 1) Що таке текст?
2) Які властивості характерні тексту? 3) Який текст називається зв'язним, що йому властиве? 4) Чим характеризується зв'язність тексту? 5) Який текст називається незв'язним? 7) Які види, типи, форми, стилі текстів розрізняють?
IV. Сприймання й усвідомлення учнями нових знань Коментар учителя. Засобом зв'язку між реченнями в тексті виступають займенники, прислівники, сполучники, а також синоніми.
Для того, щоб зрозуміти текст, уміти його проаналізувати, необхідно знати основні етапи аналізу тексту, якими є: 1) визначення теми й основної думки тексту;
2) виділення абзаців (мікротем); 3) визначення стилю і типу мовлення; 4) аналіз структури тексту; 5) аналіз мовних засобів (лексичних, граматичних, стилістичних). Для аналізу тексту важливими є ще й такі поняття, як засоби зв'язку в тексті (лексичні повтори, синоніми, займенники, службові слова), актуальне членування на тему й рему («дане» і «нове») в кожному реченні та в тексті загалом, способи розміщення речень (послідовний, або ланцюговий, і паралельний).
V. Виконання практичних завдань творчого характеру
Дослідження- рсконструювання
? Прочитати вголос. Чи можна назвати висловлювання текстом? Довести твердження. Які недоліки ви помітили? Відредагувати текст, уникаючи недоліків.
М'ята широко використовується в народній медицині, займає почесне місце в народних піснях та обрядах. Незмінний епітет м'яти — кучерява. Як і калина, м'ята є символом дівочої краси і цноти.
У фольклорі м'ята нерідко згадується поряд із рутою, утворюючи мовби одну рослину — руту-м'яту.
М'ята відігравала важливу роль у весільній обрядовості. За традицією вінок для молодої та вінки для дружок плели з м'яти, барвінку і рути... (За О. Лоховою).
? Доповнити текст відомою вам інформацією про м'яту.
? Назвати мовні засоби, використані в тексті. Яку роль виконують сполучники?
? За допомогою тлумачного словника з'ясувати лексичне значення виділеного слова (Цнота — доброчесність, чеснота, моральність. Невинність, непорочність, цнотливість, незайманість).
Моделювання зв'язного висловлювання
? Прочитати речення. Переставити їх так, щоб вийшов зв'язний текст, дотримуючись послідовного зв'язку речень. Поділити текст на абзаци. Дібрати заголовок, який виражав би тему тексту. Записати.
І поки посадять інші дерева в саду, кущі калини вже розростаються, милуючи зір білим цвітом і рубіновими кетягами ягід восени. Садять її біля хат. Росте калина по тінистих лісах, у гаях і дібровах, на схилах, узліссях і лісових галявинах. Калина коло хати — здавна найперша і найзначніша ознака оселі українця. Біля щойно зведених осель на примітному місці в першу чергу висаджують калину. Існує гарний звичай, який, на жаль, подекуди починають уже забувати... (За А. Кондратюком).
? Знайти прислівники. З'ясувати їх роль у тексті.
? Зробити синтаксичний розбір виділеного речення.
Творче завдання за уявною ситуацією (робота в парах)
? Уявити, що вам доручено взяти участь у суботнику щодо примноження природних насаджень рідного міста, зокрема території школи. Скласти діалог з товаришем по парті про підготовку до цього заходу. Зазначити, які ви будете насаджувати рослини, що візьмете з собою, коли це відбудеться, тощо.
У репліках можна використати такі мовні засоби для зв'язку речень у діалогічному тексті: ми, наприкінці, вони, якісно, швидко, гарні, чудові, прекрасні, їхні, наші, її, заздалегідь, зусилля, старанність, напружено.
? Прослухати діалоги однокласників. Визначити кращі тексти. Пояснити, чому ви так уважаєте. Висловити побажання однокласникам.
VI. Систематизація й узагальнення знань
Подумати і дати відповіді:
1. Що таке зв'язність тексту, чим вона характеризується?
2. Назвати мовні засоби речень у тексті.
3. Для чого необхідно знати способи розміщення речень у тексті?
4. Які існують основні етапи аналізу тексту?
VII. Підсумок уроку
VIII. Домашнє завдання
Виписати із твору Марка Твена «Пригоди Тома Сойера» уривок. Дібрати заголовок. Визначити «дане» і «нове». Підкреслити мовні засоби зв'язку речень у тексті. З'ясувати, який між ними зв'язок — паралельний чи послідовний. Аргументувати свою відповідь.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали