План конспект СКЛАД. НАГОЛОС. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-01-2013, 23:52
СКЛАД. НАГОЛОС. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ
Мета: поглибити знання п'ятикласників щодо складу й наголосу; удосконалювати вміння правильно переносити слова з рядка в рядок; навчити школярів користуватися орфоепічним словником та словником наголосів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до героїв Великої Вітчизняної війни.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Правопис: уживання великої літери, подвоєння приголосних, перенос слів, правопис ненаголошених і наголошених голосних.
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Культура мовлення: правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних; використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження; засвоєння складних випадків слововживання.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних у процесі виступів з доповідями, повідомленнями і творами на певну соціокультурну тему.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Усне повідомлення з теми «Орфографія. Принципи українського правопису».
2. Робота для взаємоконтролю. Попереджувальний диктант.
Тема війни посідає значне місце у творчому доробку Леоніда Куліша, який був кулеметником і зв'язківцем 2-го і 1-го Українського фронтів. Згадками про події тих років навіяні провідні мотиви поетичних збірок письменника «Щастя», «Степове поліття», «Високе літо»,. Його воєнні поезії — це щира, схвильована оповідь. Вона багата на сповідальні, щемливі ноти (За А. Висоцьким).
III. Установчо-мотиваційний етап
1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Склад. Наголос. Основні правила переносу». Ознайомлення учнів зі структурою уроку.
2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле (відновлення в пам'яті основних понять і термінів).
IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
V. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок
Робота над міні-текстом ? Прочитати вголос текст, записаний на дошці. Переписати його в зо¬шит, поділяючи слова за складами і розставляючи наголоси. Дати ви¬значення складу й наголосу.
Херсонець Іван Петрович Семінський пройшов дорогами війни аж до Берліна. За ратні подвиги його нагороджено орденами Слави II та НІ ступенів, Червоної Зірки, Вітчизняної Війни II ступеня. Деякі з цих нагород І. П. Семінський одержав саме за визволення Херсонщини (3 газети).
VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Створення пошуково-проблемної ситуації
? П'ятикласникам пропонується розглянути переноси слів і з'ясувати, чи всі слова так можна переносити? При цьому слід наголосити на значущі частини слова.
Шля - х, Доне - цьк, М. О. - Вілінсь - ка, Пе - тропавлівськ, щод-ня, ю - рист, гуд - зик.
Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими (див. додаток)
VII. Усвідомлення здобутих знань
у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми
Вибірково-розподільча робота
? Виписати з поданого тексту слова у 3 колонки таблиці. Правильність, якщо треба, перевірити за словником.
Слова з наголосом Слова з наголосом Слова з наголосом
на першому складі на другому складі на третьому складі
Шлях в авіацію Георгія Михайловича Паршини, двічі Героя Радянського Союзу, розпочався з того дня, коли він, ще працюючи в колгоспі, вперше побачив у небі літак. У Дніпропетровську вчився у школі ФЗН при металургійному заводі. Після закінчення навчання його, як кращого з кращих, направили в Херсонську авіашколу.
У роки Великої Вітчизняної війни Георгій Михайлович на фронті. Де тільки не бував він зі своїм штурмовиком...
Паршин загинув при виконанні службових обов'язків льотчика-випробувача і похований у Москві. Його бюст встановлено на батьківщині, в селі Сетуха Орловської області (3 газети).
Робота зі словником -довідником «Складні випадки наголошення»
1. Прочитати подані слова. За словником-довідником знайти правильний варіант наголошення.
Аерометр, альвеола, анізащо, баржевий, баский, бензопровід, удобрити, визвольний, гнійний, гранити, либонь, листопад, мабуть, мазкий, майновий, надкус, нагідка, плотовий, подружка, тигровий.
2. Вибрати із запропонованих слів ті, в яких можливе подвійне наголошення. З'ясувати значення незрозумілих слів, увести їх у прості речення з однорідними членами.
Господарка, гомілковий, пляшковий, зблизька, зачерствілий, повітряний, правік, скучненький, сланцевий, сливовий, теплопровідний, тикнути, ядерний, щербатенький, юрбище, шеляг.
Пошукове редагування
? Знайти недоліки й пояснити правильність написання за допомогою правила.
Навр-яд чи знайдетьс-я в Ни-жніх Сірого-зах лю-ди-на, як-а б ;. не знала Валентина Івановича Грищенка. За йо-го плечи-ма біль-ш як півсот-ні років труд-ового ста-жу, з них на ни-ві народ-но-ї осві¬ти — 42 роки. А в ю-ні роки був він солдатом, брав у-часть у В-ВВ. ; Рат-ні звитяги Валентина Івановича ві-дзначені орденами Червоної Зірки, Вітчиз-няної війни ІІ-го ступеня, «За муж-ність», медалями «За бойо-ві зас-луги», «За перемо-гу над Німеч-чино-ю» та багатьма ювілейними.
Творчі вправи
1. Поставити наголос у поданих словах, перевіряючи себе за орфоепічним словником.
Коромисло, кропива, просіка, ускочити, стрічковий, стремено, підстрибцем, підсліпий, замкнутий, деревце, дерзкий, виселенець.
2. Скласти три речення про видатних українців часів козаччини, ускладнені вставними словами, звертаннями чи однорідними членами, використовуючи слова попередньої вправи. Зробити синтаксичний розбір одного речення на вибір.
VIII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
1) Що нового ви дізналися про склад, наголос?
2) 3 якими правилами переносу познайомилися? Які запам'ятали?
IX. Підсумок уроку
X. Домашнє завдання
1. До кожного правила переносу слів дібрати 2-3 приклади, записати їх у зошит.
2. Поставити наголос у словах. Увести ці слова у складні речення, частини яких з'єднані сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Болотистий, високо, мабуть, веземо, разом, металургія, ненависть, перекис, перехідний, п'яниця, причіп, колія, косий, течія.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів