План конспект (Демонстрування зразків вітальних листівок.) Тема. Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 5-02-2013, 13:58
(Демонстрування зразків вітальних листівок.)
Тема. Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова
Мета: вдосконалити й узагальнити знання про словосполучення; вміння ви конувати їх синтаксичний розбір, використовувати у власному мов ленні; розвивати зв'язне монологічне і діалогічне мовлення, аналітичне і творче мислення; виховувати повагу до народної моралі та мовного етикету.
Тип: урок удосконалення й узагальнення знань, умінь, навичок.
Обладнання: тлумачний словник, роздатковий матеріал, таблиці "Словоспо лучення", "Присяга юного українця".
Хід уроку
I. Перевірка домашнього завдання
Учитель зачитує окремі побажання за згодою учнів. Учні знаходять вис-лови-словосполучення, що їх можна вважати художніми знахідками.
II. Актуалізація чуттєво-емоційного досвіду
Учитель. Дуже добре, діти, що ви зуміли знайти в душі зворушливі слова до тих, хто їх заслуговує. Щирі побажання - незаперечний скарб українсько го народного етикету (дати пояснення значення). Та чи можна обмежуватися лише ними, коли йдеться про ставлення до святого: народу, краю, мови, волі, кохання, дружби, честі та до тих дорогих людей, що про них уже йшлося? Тут потрібні вчинки. Та коли нагода для них випадає не відразу? Велику роль у взаєминах українців здавна відігравала присяга (клятва, обітниця священ ним предметом, життям власним чи дорогих людей з обов'язковим її вико нанням за будь-яких обставин). Про це йтиметься на уроці, а словосполучен ня, що над ними будемо працювати, символізуватимуть єдність обов'язку й бажання справжнього українця бути вірним обіцяному.
III. Конкретизація теми, мети
IV. Актуалізація опорних знань
Бесіда:
- Пригадайте, що називається словосполученням.
- Що ви знаєте про його будову, різновиди? Наведіть приклади.
V. Удосконалення знань, умінь і навичок
1. Робота з підручником. Опрацювання таблиці "Словосполучення" (с. 178)
- На які види за способом вираження головного слова поділяються сло восполучення?
- Якими різновидами словосполучень ви доповнили б таблицю?
2. Пояснювальний диктант (аборобота над текстомроздаткового матеріалу).
Текст
Споконвіку українці дорожили обіцянкою, а тим більше присягою. Вона надзвичайно промовисто ілюструвала неписаний кодекс честі, була живим втіленням мовно-поведінкового етикету наших предків. Недарма століттями глибоко укорінювалися моральні основи: "Будь господарем своєму слову", "Не додержавши слова, сам себе зневажиш".
На доказ своєї правди найбільш часто присягали землею, зброєю, життям, атрибутами і символами віри: хрестом, Біблією, іконою. За прадавніми віру ваннями, той, хто неправдиво присягнув-, буде вражений якимсь нещастям.
(За С. Богдан)
Завдання. Поясніть розуміння тексту, головну думку, найважливіші ор фограми і пунктограми.
Випишіть по два іменних, дієслівних, прислівникових словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір (послідовність див. у підручнику с 177).
Контроль виконання.
3. Редагування.
Завдання. Запишіть із продиктованих лише допустимі в мовленні словос получення.
Присяга на вірність, присяга вірності, присяга для вірності, слово для честі, слово честі, даю слово, даю присягу, скласти клятву, прийняти обітницю, принести слово, принести клятву, зламати присягу, забрати слово (підкреслені вислови помилкові).
VI. Узагальнення знань, умінь і навичок
Учитель. Найвідповідальнішим завжди було ставлення до присяги на
вірність рідній землі. Варто згадати хоча б часи Козацької вольниці в Україні,
коли славні запорожці складали клятву офіційно, перед усім товариством
напередодні походу чи виїзду в чужі краї. *
Виразне читання учнем вірша П. Ребра "Присяга" (роздатковий матеріал).
Козак чи їхав до столиці, Чи лаштувався у похід, Він жменю рідної вемлиці Ховав під устілки чобіт.
Ту землю він тяжкої днини
До рани клав, немов бальзам.
От якось мовить Катеринич
(граф Потьомкін)
Послам із Січі - козакам:
"Про вашу знаю я відвагу,
В бою хоробрі ви й міцні. Одначе дайте-но присягу, Що ви не зрадите мені."
Отак заткнувши графу пельку, Всміхались хитро козаки, Бо душу гріла їм земелька Із берегів Дніпра-ріки.
1. Робота в групах.
Завдання.
Група 1. Скласти план поетичного тексту у формі словосполучень, підго туватися до його усного переказу.
Група 2. Записати 4 групи словосполучень на основі різних ознак для гри "Третій зайвий" за цим самим текстом. Словосполучення не повинні повто рюватися.
Зразок. 1. Жменя землиці, рідна землиця, клятву даємо.
2. Землю захищати, тяжка днина, не зрадите мені.
3. Мовить послам із Січі, козацькі дипломати, їхав до столиці.
4. Козаки всміхалися, береги Дніпра, гріє душу.
Група 3. Записати речення (на дошці і в зошитах - колективна робота), пояснити пунктограму; виписати всі словосполучення, дати характеристику за способом вираження головного слова.
Речення. Скарай мене, Боже, за зраду присязі й ганьбу перед чесним козаць ким родом (П. Куліш.).
Контроль виконання завдань групами 1, 2.
2. Актуалізація опорних знань з метою врахування комунікативної
змістової лінії.
- Чи можна вважати поданий текст віршованим оповіданням? Чому? Які
компоненти сюжету в тексті відчутні?
Усний переказ.
3. Скласти власну "Присягу юного українця" на вірність своїм обов'яз
кам за таким орієнтовним планом:
1. Відданість рідному краю.
2. Любов до батьків.
3. Турбота про рідне слово.
4. Виконання учнівських обов'язків.
5. Дотримання даної клятви і т. д.
Після зачитування учнями власної присяги вчитель пропонує зразок на зворотному боці таблиці. При потребі учні вдаються до самокорекції.
- До чого зобов'язує така обітниця?
- До якого стилю мовлення належить складений текст?
- Як підтвердити це за допомогою словосполучень?
4. На основі тексту зразка присяги придумати завдання до теми "Словосполучення".
Учні ставлять завдання і запитання один одному, поділившись на дві команди або "ланцюжком".
У яких ще випадках люди вдаються до присяги?
(На виконання своїх священних обов'язків присягу складають політики, люди різних професій, військові; в особливо відповідальні моменти життя клятву може давати будь-яка людина. На основі цього розрізняють присягу офіційну і неофіційну.)
VII. Домашнє завдання
Підготуватися до діалогічного мовлення, де б учасники висловлювали неофіційні обітциці* де б звучали речення, різні за метою висловлювання. По вторити відомості про них за § 22.
Двоє підготовлених заздалегідь учнів подають зразок такого діалогу в розмовному або художньому стилі.
Учитель. Заключне слово.
Слово честі, присягаюсь Богом, клянусь матір'ю-землею - для українця це своєрідне мірило чеснот. Такі слова не для слабкодухих і безвідповідаль них. Ними ніколи не легковажили шляхетні і високі духом люди. Однакові виміри для всіх і в усі часи: дав слово другові, склав присягу рідному народу -будь господарем своїх слів. Це споконвічні закони співжиття.
Пам'ятаймо про них.
Тема. Речення. Види речень за метою висловлювання
Мета: вдосконалити і закріпити вивчене про різні види речень за будовою і метою висловлювання; розвивати навички самостійної роботи над навчальним матеріалом, усне мовлення, творчу активність; виховува ти прагнення до морального самовдосконалення, повагу до видатних представників українського народу.
Тип: удосконалення знань.
Обладнання: таблиця "Речення (синтаксична одиниця)", тлумачний словник, добірка книг з етнопедагогіки та з життєписами видатних людей краю.
Хід уроку
I. Перевірка домашнього завдання
Прослуховування кількох діалогів, змістова і мовленнєва корекція.
II. Вступна бесіда з метою актуалізації чуттєвого досвіду
- Що ви скажете про ставлення сучасної молоді до обіцянок?
- Чому стільки легковажних і недотриманих "чесних слів" доводиться чути навколо?
- Чи завжди ви дотримуєтесь обіцяного?
- Як називають тих, хто зраджує дане слово?
А тих, хто йому вірний?
Учитель. Сьогодні поговоримо про важливу потребу виховання українсь¬кої молоді на предківських традиціях; визначимо, що давало духовні крила нашим землякам для польоту у широкий світ і не дозволяло зганьбити честі свого роду. А висловлювати думки нам допоможуть речення, різні за рядом лінгвістичних ознак.
III. Конкретизація теми, мети
IV. Актуалізація, удосконалення знань
1. Бесіда:
- Чим речення відрізняється від словосполучення?
- Що є смисловим центром кожного речення?
- Яка роль інтонації у реченні?
Учитель. Уявіть собі, що ми у великій залі, де повнісінько різних ре чень. Вони як люди: з різними вдачами, настроями, складовими компонента ми своєї синтаксичної сутності. Час від часу речення виходять із зали, щоб уже ніколи не повернутися; замість них з'являються нові й чекають своєї черги піти у світ висловлених думок. Допоможемо ж їм у цьому так, щоб вони були задоволені. Виховаймо їх слухняними служителями синтаксису.
- Пригадайте, на основі чого речення поділяються на різновиди (опора
на таблицю у підручнику, Г. Р., с. 180).
2. Робота в групах за таблицею і теоретичним матеріалом підручника
та текстом роздаткового матеріалу.
Завдання. Опрацюйте один із видів речень за лінгвістичними особливостями (для кожної з п'яти груп визначено один з п'яти видів речень згідно з табли цею), доберіть якнайповніший ілюстративний матеріал з тексту картки.
Текст
Українці... Не здолані горем діти Господні... Серед них були й такі ве ликі світочі, що жаром серця зігрівали своє земляцтво на віки. Де вони сьо годні? Ждемо доброї долі, не докладаючи зусиль. Чого діждемося? Невже згас ли найпалкіші почуття, найсміливіші думки, потомилися руки?!
Не вірмо! Ми є! І нам бути! Дух непокори, вічне прагнення волі, розум, виняткова працьовитість, витривалість, щедрість, привітність, ввічливість. У сукупності цих рис поставали ми здавна перед світом, сповнені власної само поваги та поваги до ближніх. Усе це благородство душі плекалось упродовж історії у святилищах українських родин. Саме там формувався наш націо нальний характер та життєве кредо. Велика мудрість етнопедагогіки не стерта часом, вона живе і нині. Чому ж тоді так часто озиваються у нас старі причи ни нашої недолі: ледачість, нерішучість, егоїзм ? Задумаймось! Час не жде!
(Пояснення значень виділених слів - на картці.)
(За Г. Лозко)
Хід роботи
1. Виразне читання тексту, корекція інтонування, словникова робота, по яснення ідейного змісту.
2. Захист знань представників груп у послідовності 1, 4, 5, 2, 3 (номер групи відповідає номеру виду речень у табл.).
3. Учні записують усі запропоновані приклади речень, виділяють грама тичні основи, звертають увагу на розділові знаки в кінці речень.
V. Поглиблення знань
1. Продовження роботи в групах. Після характеристики речень за метою висловлювання (гр. 2).
Бесіда:
- Чому цей вид речень має саме таку назву?
- Яку роль при цьому відіграє інтонація?
- Чи кожне питання потребує відповіді? Формування розуміння терміну "риторичне питання".
- Над якими проблемами змушують задуматися риторичні питання тексту?
2. Робота групи 3 після захисту знань.
Бесіда
- Чому цей вид речень не входить до числа різновидів за метою вислов лювання?
- Поясніть особливості інтонації 7-го речення тексту.
- Чим стурбований автор? Які підстави для таких думок дає нам сього дення?
VI. Закріплення знань та вмінь
Завдання 1. Виконайте синтаксичний розбір речення з повною характе ристикою всіх його ознак.
Учитель розповідає про найважливіші традиції виховання в українській родині, дотримання яких нині могло б стати порятунком від духовного занепа ду нації. В основі цих традицій - повага до батьків, до людини загалом, до праці, хліба, рідної оселі, а ще - висока вимогливість до молодших членів сім'ї.
Учні. Ослухатися батька, матері - злочин, бо слово їх святе; допомогти старшим у праці - обов'язок; вшанувати добру людину, привітати в оселі подорожнього і підтримати в скруті - звичайна річ; обманути, вкрасти, зради ти віру - непростимий гріх; захищати рідну землю від неволі - справа гідності й честі чоловіка; берегти сім'ю - жіноче покликання.
Завдання 2. На основі названих засад виховання складіть і запишіть різні за змістом і метою висловлювання речення. Правильно проінтонуйте, поясніть розділові знаки. Визначте, якому з них можна надати окличної інтонації.
Учитель. Так виховувались українці з давніх-давен. Традиції нашої етно-педагогіки запозичали інші народи. Із гніздовищ українських родин, сповнені благословенним теплом, злітали у світ видатні особистості, які дивували люд ство і силою розуму, і красою почуттів. Згадаймо хоча б дитячі літа видатних майстрів українського слова. У сім'ї Т. Шевченка дітей виховували на заса дах людяності, християнської моралі, поваги до героїчної минувшини; для І. Франка рідний дім - спогад про нелегку працю і сумовиту мамину пісню; Леся Українка отримала свій псевдонім від матері, що надавала перевагу національному вихованню, формуванню потреби самоосвіти, праці над собою. Добрі засіви завжди визрівали на могутні плоди за умови, що діти шанували мудру науку старших. Задумайтесь, що потрібно для того, щоб і ви поповнили число хоч і не знаменитих у своїй винятковості, але не менш духовно багатих і вихованих людей.
3. Розвиток діалогічного мовлення.
Звучать діалоги, заздалегідь підготовлені окремими учнями на тему "Урок життя, винесений з дитинства". Діалоги складені з використанням різних за метою висловлювання і емоційним забарвленням речень на основі відомостей про родинне виховання видатних українців.
За іншим варіантом - розробка сцен із "Казки мойого життя" Б. Лепкого.
Завдання. Визначте, яка роль речень згаданого виду в прослуханих діало гах. У яких стилях мовлення вони доречні?
4. Ситуативно-творчі завдання, що передбачають обов'язкове викорис тання питальних, спонукальних і окличних речень (не більше 5-6 конструкцій).
Робота в групах
1. Зробіть зауваження сусідові по парті стосовно його поведінки, манери спілкування, зовнішнього вигляду тощо.
2. Похваліть сусіда по парті за його добрий вчинок чи порадійте його успіхам.
3. Дайте урок людяності нахабі (ледареві, пліткареві, скупому, вередливому та ін.).
4. Підтримайте невдаху після "проваленого" іспиту, втрати цінної речі, розчарування в житті і т. д.
VII. Домашнє завдання
Виконати вправу 508 (або написати твір на тему "Урок життя, одержа ний в сім'ї", використовуючи речення всіх видів, опрацьованих за таблицею).
VIII. Підсумок
Заключне слово вчителя.
Бережіть, шануйте, боготворіть людей, чиєю мудрістю славиться ваш рід. У них - духовне спасіння і ваше, і всієї нації. Дорожіть традиціями роду і народу, поширюйте їх і примножуйте, пам'ятаючи про мовні засоби, які зроблять ваше мовлення цікавішим, доречнішим, емоційнішим.
Людину возвеличує життя,
Так просто це звучить і так велично.
Прожить би всі хвилини до пуття,
Щоб у кінці поставить знак окличний...
(А. Кичинський)
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали