План конспект ГОТУЄМОСЯ ДО ТЕМАТИЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОГРАФІЇ (завдання в тестовій формі для контролю навчальних досягнень старшокласників)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-02-2013, 16:15
ГОТУЄМОСЯ ДО ТЕМАТИЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОГРАФІЇ
(завдання в тестовій формі для контролю
навчальних досягнень старшокласників)
Валентина НОВОСЬОЛОВА,
науковий співробітник,
лабораторія начання української мови
Інституту педагогіки НАПН України
Анотація. У статті подано завдання в тестовій формі для проведення тематичних контрольних робіт і підготовки до зовнішнього оцінювання з теми «Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей із орфографії».
Ключові слова: завдання в тестовій формі, орфографія, зовнішнє оцінювання.
Підготовка до незалежного зовнішнього оцінювання, як і підготовка до традиційного екзамену, передбачає необхідність в узагальненні й систематизації правописних умінь і навичок. Досвід проведення зовнішнього оцінювання спонукає до пожвавлення роботи з відпрацювання у старшокласників навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, широкого практикування тестування як навчального прийому і контрольної форми перевірки знань, вмінь і навичок школярів.
Мета статті — представити розроблені автором варіанти комплексних тестів, використання яких на різних етапах контролю й перевірки знань сприятиме актуалізації та систематизації знань учнів з орфографії української мови, формуванню рис мовної культури, реалізації їхнього інтелектуального потенціалу, готуватиме випускників загальноосвітніх навчальних закладів до проходження зовнішнього оцінювання їхніх навчальних досягнень.
Пропонуємо завдання в тестовій формі для проведення контролю навчальних досягнень учнів 11 класу з теми «Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з орфографії». Завдання складено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.
До кожної теми розроблено по 2 варіанти контрольних матеріалів, які охоплюють основні аспекти мовної теми. Кожен із варіантів містить 9 завдань у тестовій формі таких типів: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.
Окремо подано перелік правильних відповідей на завдання, а також критерії оцінювання.
У статті подаються завдання в тестовій формі, різні за складністю та функціональним призначенням. Система завдань побудована так, що вона повністю охоплює закріплення і перевірку засвоєння теоретичного матеріалу.
Виконуючи завдання, старшокласник може виявити прогалини в знаннях і вміннях (це цілком посильно учневі в разі виявлення помилки, причини якої можна знайти у підручниках). Запропоновані завдання з орфографії дозволяють проконтролювати готовність випускників середньої школи до виконання екзаменаційної роботи.
Критерії оцінювання завдань у тестовій формі:
— завдання з вибором однієї правильної відповіді — 0-1 бал;
— завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей — 0-1 бал;
— завдання на встановлення відповідності — 0-1-2-3-4 бали.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши 9 завдань варіанта, дорівнює 12-ти
У кінці посібника подано перелік правильних відповідей на тестові завдання, що дає змогу перевірити якість засвоєння мовного матеріалу.
Щоб виконати екзаменаційну роботу, учень повинен знати: що вивчає орфографія, основні орфографічні правила кожного розділу орфографії.
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:
учень повинен уміти
— класифікувати, систематизувати й узагальнювати вивчені поняття, визначати їх функції в тексті;
— використовувати орфографічні знання і вимоги на письмі;
— визначати необхідні й достатні ознаки орфограм;
— уживати адекватні до тексту слова й граматичні форми відповідно до вивчених правил;
— здійснювати самоконтроль за результатами
навчальних досягнень.
У статті подано тестові завдання для систематизації й узагальнення основних відомостей орфографії, що відповідають основним програмовим вимогам зовнішнього оцінювання з української мови:
1. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [є], [и], [о] в коренях слів.
2. Уживання знака м'якшення на письмі.
3. Правила вживання апострофа.
4. Велика літера й лапки у власних назвах.
5. Написання слів іншомовного походження.
6. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Правопис складноскорочених слів.

7. Правопис складних слів разом, окремо, через дефіс.
8. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

9. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників.
10. Написання не з різними частинами мови.
11. Написання різних частин мови разом, окремо, через дефіс.
12. Особливості написання числівників.
Тестові завдання до теми «Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [є], [и], [о] в коренях слів» І варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відпові¬дей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Спосіб перевірки написання сумнівного голосного у слові попелястий міститься в рядку
А змінити форму слова
Б дібрати спільнокореневе слово, в якому сумнівний звук випадає
В звернути увагу, що сумнівний звук входить до сполучення -єре-, -еле-
Г дібрати спільнокореневе слово, в якому сумнівний звук є наголошеним
2. Усі слова містять на місці пропуску літеру и в
рядку
А к..шеня, др..жати, ч..кати
Б скр.літи, м..даль, віт..р
В звичайний, університети, зупинятися
Г кр..слатий, зах..сник, шел..ст
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Гірські породи, з складена ця територія,
належать до відкладів юрського періоду і мають вік більше 180 млн. років. (2) Вони представлені глинистими сланцями, пісковиками, вапняками та конгломератами, обкатаними уламками різних гірських порід і мінералів, зциментованих між собою глинистими розчинами. (3) Найвищі гори складені ясносірими, сірими і темними щільними вапняками. (4) У вапняках та пісковиках зустрічаються скам'янілі рештки тварин, що збереглися з юрського періоду. (5) Наявність вапнякових порід зі значною тріщинуватістю, розчленованість рельєфу, значна кількість атмосферних опадів спреяли розвитку й розповсюдженню різноманітних форм карсту: понорів, колодязів, шахт, гротів, печер тощо (3 журналу).
3. Помилково вжито літеру є замість и в реченні
А першому
Б третьому В четвертому Г п'ятому
4. Помилково вжито літеру и замість є в реченні
А першому
Б другому
В четвертому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці
пропуску пишеться буква и
А м.ттячий, випадково, пот..хеньку Б вихованці, мер..живо, високогірний В послизнутись, ч.луритись, черговий Г спинитись, тривалий, в.льможний Д спиляти, зупинятися, позб..рати
6. Усі слова написано правильно в рядку
А гриміти, кучерявий, тримтіти
Б вербовий, характерезувати, апельсин
В численний, деревій, традиційний
Г гібридизація, прокедаються, Мирослава
Д хвилина, легендарний, пелина
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між словом та пропущеною в ньому буквою
Слово Пропущена буква
1 кр.лива А о
2 ож..ред Б є
3 оз..ратися В і
4 ф..нікулер Г и
Д у
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) Маленькі білі зірочки, п'янкий аромат яких може навіть приспати людину назавжди, зустрічаються нині хіба що на альпійських луках. (Б) В долину тихоплинної річки Хустець потрапили, втікаючи від льодовика багато тисяч років тому... (В) Як стверджують вчені, в льодовиковий період сталися г.могічні катаклізми. (Г) 3 гір сповз величезний шмат землі разом із рослинами, які й стали знаминитістю цієї долини. (Д) На території Хустщини маємо Хустський масив Карпатського заповідника «Долина нарцисів». (Е) Саме тут ростуть унікальні дикі гірські нарциси. (Є) Вони не збереглися ніде більше у Європі.
8. Орфографічну помилку допущено в реченнях
9. На місці пропуску пишеться буква є в корені слів у реченнях
II варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Спосіб перевірки написання слова вересень міститься в рядку
А змінити форму слова
Б дібрати спільнокореневе слово, в якому сумнівний звук випадає
В звернути увагу, що сумнівний звук входить до сполучення -єре-, -еле-
Г дібрати спільнокореневе слово, в якому сумнівний звук є наголошеним
2. Усі слова містять на місці пропуску літеру є в
рядку
А ситцевий, в..сна, бр.льчати
Б пол..тіти, починати, с.литися
В перепелиний, справедливість, віт..р
Г т..ртушка, скат..рть, ж..ве
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Дорога до лісу низова, де-не-де перелита повінню, хоч і не глибоко: Данилові можна перибрести, а Кузьці треба оббігати кружка, по сухому. (2) Проте Кузьці подобається оббігати, бо по дорозі можна буде погавкати на лелек. (3) Собаки вони не бояться, знають уже його жартівливу вдачу: підбігти бле-зенько й погавкати. (4) Адже вони щовесни прилітають сюди, а Кузька щовесни йде в ліс, то й звикли до нього. (5) Тож коли пес підкочується до них на своїх кривих лапках, заливаючись дзвіночком, роблять два-три широких кроки, тоді обома ногами відштовхуються од землі й злітають (За Гр. Тютюнником).
3. Помилково вжито літеру є замість и в реченні
А першому
Б третьому В четвертому Г п'ятому
4. Помилково вжито літеру и замість є в реченні
А першому
Б другому
В четвертому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Укажіть рядок, у якому в усіх словах на місці
пропуску пишеться буква и
А пал.лка, пром.листий, поч.лати Б непримиренний, тр..мати, в..шняк В ж..ття, х..бувати, ож..ледь Г заслати, нап.лати, дж..рело Д прор..вати, в..снути, св..круха
6. Усі слова написано правильно в рядку
А кришити, осені, чепурний
Б хитренький, матиматика, пирій В кип'яток, тревога, березневий Г депутат, сливовий, експеремент Д коричневатий, блезенько, мелькати Завдання 7 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між словом та пропущеною в ньому буквою
Слово Пропущена буква
1 проминати А о
2 с.литися Б є
3 к..жух В і
4 б..ксир Г и
Д у
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) На свято Івана Купала, в день літнього сонцестояння, в..лику силу мають вогонь і вода, а ще більшу — дерева і трави. (Б) За народним повір'ям саме цієї ночі розцвітає раз на рік папороть, що на скарби вказує. (В) А інші трави — матиринка, звіробій, ромашка, подорожник, листя суниці — мають о цій порі найбільшу лікувальну силу. (Г) Кожна господиня мусила мати по пучку всіх цих трав, щоб лікувати застуду, головний біль, безсоння своїх домочадців. (Д) Центральне місце у святі займало ритуальне деревце — Купайло, яке рубали хлопці, а прикрашали дівчата. (Е) Молодь водила навколо ди-ревця хороводи. (Є) А на закінчення свята Купайло ламали, розб..рали на гілочки і несли додому на город, щоб огірки гарно в'язалися, бо дерево, як і трави, на Купала чарівну силу має (За Г. Злотнюк).
8. Орфографічну помилку допущено в реченнях
9. На місці пропуску пишеться буква є в корені слів у реченнях
Тестові завдання до теми «Уживання знака м'якшення на письмі» І варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Усі слова вживаються зі знаком м'якшення в
рядку
А правильний, брен.кати, роздоріж..жя Б зозул.лин, пот..марився, різ..ко В Ковал.лук, парасол..ці, близ..кість Г голівон..ці, т..охкати, в тан.лі
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А потьмянілий, в'язальник, меньші
Б чеський, Харків, Парасці
В кількість, кіньчик, морквяний
Г п'ятдесят, женьшень, Лук'яньчук
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Прислухалас. Улянка. (2) Тільки струмок у тиші дзюрчить. (3) Коли ось так заплющити очі, ще й долонями їх затулити, то здаєшся, що вийшла з гущавини дівчинка-березянка, донька старої берези, така собі босоніжка, у вінку з жовтого листя.
(4) Личко в неї біле з кори березової, а на шиї намисто з тридцяти тр..ох прозорих скляних дзвіночків.
(5) І тихо затанцювала березянка на галявині, закрутилася, все швидше й швидше, і всі тридцять три дзвіночки разом обізвались (О. Донченко).
3. Знак м'якшення не вживається на місці пропуску в реченні
А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому
4. Орфографічну помилку допущено в реченні
А першому
Б третьому
В четвертому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Усі слова вживаються без знака м'якшення в
рядку
А шіст..сот, спал.ля, степ..
Б ІН..ШИЙ, трісці, нян..ці
В щонаймен..ший, пасся, сторінці
Г гусці, ввис, кін..ця
Д бояз..ко, вихован..ці, колодяз..ні
6. Усі слова написано правильно в рядку
А сторіч, у боротьбі, меньший
Б голці, каміньчик, чотирма
В кінський, злість, підносся
Г матіноньці, звідкілясь, цвіріньчати
Д століть, уманський, сільські
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між правилом невживання знака м'якшення та відповідним словом
Правило Слово
1 після губних, А Харків шиплячих звуків Б смієшся
2 перед буквами, що В пісня позначають м'які або Г сміття пом'якшені приголосні Д пігулці
3 після р
4 у буквосполученні -лк-
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) Був кінець весни, саме той, як і хліб, і трава зростуть уже досить угору і блищать під сонячним промінням свіжим зеленим кол..ором свого молодого соковитого тіла. (Б) Зінько зупинився, задивившись. (В) А вітер, веселий і дужий, шугав між блакитним небом і зеленим морем, наповнював груди так широко, віл..но. (Г) Зінькові здалося, що небо всміхалось до нього, так само, як до тих метеликів, що тріпотали кольористими крилцями над зеленими хвилями. (Д) І небо сміється, і поле сміється, і сміється щасьтя. (Е) Чому кажуть, що нема на світі щастя? (Є) На світі багато-багато щастя, треба тільки його здобути (За П. Мирним).
8. Орфографічну помилку допущено в реченнях
9. На місці пропуску пишеться знак м'якшення в реченнях
II варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Усі слова вживаються зі знаком м'якшення в рядку
А тьмяний, добровольці, розрісся
Б людскість, камін.лик, бат..ків В різ..бяр, майбутнього, користю Г їдал.ля, стіл.лик, совіст..
2. Безпомилково написано слова в рядку
А пісня, уманьщина, вволю
Б рибалці, наддніпровський, різбяр В беззастережний, бюрократ, пів'яблука Г передмістя, краковь'як, радомишльський Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Дід Іл..ко також був сухен.хий, також тонен..кий, як дубова жерд.ла, на яку одягли полотняну сорочку навипуск та підперезали поясом. (2) Був у діда рудуватий віхтик бороди. (3) Також були кощаві кулаки, був тютюн, який він розвішував суши-тис попід хатою, була коза, було кіл..ка курей та півнів — і, здаєт..ся, білше нічого не було. (4) Ні, був у них город. (5) Бабина та дідова хата стояла над шляхом, біля самісін..кого лісу,— зовсім нікудишня хата, по вікна загрузла в землю, підперта стовпами, щоб не розлізлис чи не повтікали на всі боки її стіни (За Є. Гуцалом).
3. Знак м'якшення не вживається на місці пропуску в реченні
А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому
4. Орфографічну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Усі слова вживаються без знака м'якшення в
рядку
А болгарський, стан.лія, банал.лість
Б бан.ці, брех.ля, долен.ці
В Парасці, камін.лик, користю
Г кур..йоз, смієш..ся, рибон..ці
Д ковз..кий, суспільний, рибал.лин
6. Усі слова написано правильно в рядку
А у хатинці, вирізблюється, сьомий
Б плаский, хуторяньці, астраханський
В емальований, няньчити, Гуцульщина
Г Уманщина, різьба, скринці
Д цвірінькати, боязко, велетеньські
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між правилом уживання знака м'якшення та відповідним словом
Правило Слово
1 перед -ся у дієсловах А порадься
2 після д, т, з, с, ц, л, н у Б гляньте середині слова перед В няньці твердим приголосним Г учительський
3 після л - завжди Д дзьоб
4 після м'яких приголосних перед о
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) Декоративні камені з сивої давнини були цінним і незамінним ресурсом людства: будівельним матеріалом для спорудження храмів, палаців, знарядь праці та прикрас. (Б) Скрізь, де застосовуєшся природне декоративне камін..ня, ми відчуваємо подих вічності, символічність і виразність кам'яних споруд. (В) У нашій державі знаходиться близ..ко п'яти відсотків світових запасів природного декоративного каменю. (Г) Україна надзвичайно багата на родовища гранітів, особливою ознакою яких є їх природне забарвлення. (Д) Вони задовольняють своєю кольоровою гамою найвибагливіші смаки споживачів. (Е) Українські граніти оздобили багато найпрестижніших готелів, палаців, підземних переходів, метро не лише в Україні, але й в іньших країнах світу. (Є) Найбільші родовища гранітів зосереджуються в Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Черкаській і Запорізькій областях (З журналу).
8. Орфографічну помилку допущено в реченнях
9. На місці пропуску пишемо знак м'якшення в реченнях
Тестові завдання до теми «Правила вживання апострофа» І варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відпові¬дей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Апостроф пишеться у всіх словах у рядку
А вп..ятьох, медв..яний, пуп..янок
Б в..яз, повір..я, деб..ют
В виїжджаємо, трав..янистий, кеш..ю
Г пів..юрти, кр..юк, міжгір..я
2. Укажіть рядок, в якому апостроф ставиться за
іншим правилом, ніж у решти слів
А прем'єра
Б в'юн
В комп'ютер
Г зв'язок
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Милуйся, милуйся свічками-берізками, і прозорим воском кленів-шептунів, і шапками лісових груш, і осіннім різнотрав..ям. (2) Дивися, вони тепер червоні, як полум..я. (3) Здається, що на всіх просторих галявинах розвішано св..яткові барвисті килими для зустрічі дорогих гостей. (4) Прислухалась Ул'янка. (5) Тільки в..юнкий струмок у тиші дзюрчить (О.Донченко).
3. Апостроф не вживається на місці пропуску в реченні
А першому Б другому В третьому Г п'ятому
4. Орфографічну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому В четвертому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Апостроф не пишеться у всіх словах рядка
А різдв..яний, дит..ясла, цв..ях
Б р..ябий, мор..як, розм..якшити В моркв..яний, кап..юшон, тьм..яний Г грав..юра, Р..єпін, пів..яблука Д пор..ядок, дзв..якнути, пір.лна
6. Усі слова написано правильно в рядку
А вп'яте, бар'єр, зїздити
Б з'юрмитися, Р'ябко, риб'я
В брязкіт, м'яз, прем'єр
Г рябий, ф'юзеляж, полум'я
Д м'ясо, кон'юнктура, розяснити
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між правилом вживання апострофа та відповідним словом
Правило Слово
1 після [б], [п], [в], [м], [ф] А транс'європейський
2 після р у кінці складу Б ОТенрі
3 після префіксів та В в'язанка першої частини складних Г міжребер'я слів, що закінчуються на Д Руж'є твердий приголосний
4 після г, к, х, ж, ш, д, н у словах іншомовного походження та деяких українських власних назвах
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) Не забувається ласкаве рідне мамине обличчя, що схиляється над твоїм ліжечком, чується тиха колискова пісня, виринають із пам..яті вечірні сутінки і чарівний світ казки. (Б) І ти, радісний і щасливий, платиш любов..ю і вдячністю за те щастя батькам, наповнюєшся живлющим нектаром духовності. (В) Бери на щастя у довгу житт'єву дорогу мудрість народну, заповідану нам дідами й прадідами. (Г) Бережи те багатство... (Д) Обр'яди та звичаї відбивають історичні традицїі народу, на яких пізніше формувалися його культура, література, мистецтво. (Е) У сучасному світі, насиченому технікою, інформацією, політикою, сум..яттям подій, так важливо не втратити своєї духовності. (Є) Серед духовних цінностей найдорожчі — мова і пісня (За С. Грицою).
8. Орфографічні помилки допущено в реченнях
9. На місці пропусків не пишемо апостроф у реченнях
II варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Апостроф пишеться у всіх словах у рядку
А черв..як, пір..я, рутв..яний
Б надвечір..я, возз..єднання, пред..явник В в..єтнамка, Монтескье, ком..юніке
Г ПІВ..ЯМИ, 6ЄЗ..ЯКІСНИЙ, СВ..ЯТО
2. Апостроф ставиться за іншим правилом, ніж у
решти слів, у рядку
А роз'ятрити
Б напів'яскравий
В Лук'ян
Г під'їзд
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) З високих полонин день спускався на подвір..я лагідно й тихо... (2) Михайло Пригара пробудився, глибоко зітхнув і вловив запах яблуневих пупянків та черешневої брості. (3) Михайло наче проходив давніми літами: то бачив дерева у весняному цвіту, то ставив підпори, щоб врожай не ломив гілля, то п..янів від пахощів громад, що лежали зібрані під деревами тоді, коли плоди вже почервоніли і пожовкли. (4) Чоловік почав приглядатися, де і яку гіллячку треба відтяти. (5) Підступив до груші-золотянки — родила щороку p..ясні гірлянди золотих плодів (За І. Чендеєм).
3. Апостроф не вживається на місці пропуску в реченні
А першому
Б другому В четвертому Г п'ятому
4. Орфографічну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В четвертому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Апостроф не пишеться у всіх словах рядка
А мавп.лий, св..ященик, солов.л
Б мад..яр, двох..ярусний, духм..яний В повітр..я, п..юре, черв..як, Г ін.єкція, брукв..яний, Х..юстон Д торф..яник, гар..яче, напів..ява
6. Усі слова написано правильно в рядку
А завірюха, пів'їжака, сер'йозний
Б любов'ю, дит'ясла, півясена
В під'яремний, св'ятки, пан'європейський
Г тьмяний, без'язикий, Вячеслав
Д підв'язати, рюкзак, знічев'я
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між правилом вживання апострофа та відповідним словом
Правило Слово
1 після г, к, х, ж, ш, д, н у А сузір'я словах іншомовного поход- Б Д'Артаньян ження і деяких українсь- В пом'якшений ких власних назвах Г пів'юрти
2 після р у кінці складу Д ін'єкція
3 після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний
4 після [б], [п], [в], [м], [ф]
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) В.мниться стежка поміж очеретами. (Б) Ось невеличке озеречко розіпялось зор..яною блакиттю. (В) Ближче до берега воно вкрите р..яскою та лататтям. (Г) 3..юрмились на малесенькій галявині ромашки, а навколо п..янить духм'яний запах полину, чебрецю, м..яти. (Д) Між зеленавим печаловитим верб..ям, що купає свої віти, качина сім..я тішиться теплою хвилечкою. (Е) Уже не чути солов.'.іних щем-них мелодій, пташине веселе щебетання не стихає ні на мить. (Є) Лише коли небо у вечірню пору вкриється су зір..ями, отоді стихне довкілля, та й то не зовсім (За В. Симоненком).
8. Орфографічні помилки допущено в реченнях
9. На місці пропусків не пишемо апостроф у речен¬нях
Тестові завдання до теми «Велика літера й лапки у власних назвах» І варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Усі слова пишуться з великої літери в рядку
А (III,шевченківський (М,м)узей, (К,к)оліївщина
Б (П,п)резидент (У,у)країни, (Є,є)гипет
В (В,в)еликий (П,п)іст, (К,к)иївщина Г (Є,європейський (С,с)оюз, (П,п)ланета
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А станція метро «Лісова»
Б Організація Об'єднаних Націй
В громадянська війна
Г Близький схід
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Оточували Київ за часів Ярослава неприступні вали, а для в'їзду були три брами. (2) Головна звалася золоті Ворота, крізь них заїздили іноземні (П,п)осли, багаті гості і ніколи не заходили вороги! (3) Окрасою Києва стала церква (М,м)итрополита на честь святої Софії, для будівництва якої запросив кращих майстрів із Візантїі. (4) До наших днів дивує своєю красою Софія (К,к)иівська. (5) Не шкодував Ярослав кош-тів на інші церкви і монастирі, на нові міста, розбив ворогів Русі й заклав на її рубежах міста-фортеці, об'єднавши всі (Р,р)уські землі навколо Києва (З газети).
3. Орфографічну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому В четвертому Г п'ятому
4. Виділене слово пишеться з великої літери в реченні
А першому
Б другому В четвертому Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Усі слова написано правильно в рядку
А Полісся, Русанівський канал
Б потяг «Світязь», Меценат В товариство «Громада», Кассіопея Г Угорщина, південний берег Криму Д Карпати, народи західної Європи
6. Загальними назвами є всі слова в рядку
А (С,с)хідний вітер, (Б,б)уковина
Б (Н,н)аукова бібліотека, (Ж,ж)итомирщина В (П,п)івдень, (П,п)оштова площа, Г (Р,р)усалка, (О,о)деська автострада Д (П,п)івденний схід, (Г,г)ірський хребет Завдання 7 має на меті встановлення відповідності До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між словом і правилом
написання
Правило Слово
1 велика буква А (Д,д)омовик на початку слова Б (Н,н)АТО
2 мала буква В (Б,б)іблія
на початку слова Г газета (Л,л)ітературна
3 велика буква (У,у)країна
в лапках Д Повість (М,м)инулих
4 мала буква літ
в лапках
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) Рідне слово — це невід'ємна частина рідного краю. (Б) Для українця це закучерявлені темними парками схили Дніпра в Києві, над якими велично здіймається у небо дзвіниця (П,п)ечерськоі; це старовинна архітектура Львова, золотоверхий Чернігів над срібною Десною, стрункі й строгі хмарочоси індустріального Харкова, буйно зелена Волинь з сумними плесами озер. (В) А над усією Україною, в Каневі, на (Ч,ч)ернеягй (Г,г)орг, — могила Кобзаря. (Г) Звуки рідної мови пов'язані не тільки зі звичним образом рідного краю, ай з тим, що закарбувався в пам'яті наших давно віджилих предків. (Д) Нашою мовою (М,м)аруся (Ч,ч)ура.й складала пісні, які додавали козакам снаги, нею звучали накази славнозвісного полководця й гетьмана П. Сагайдачного. (Е) Це мова могутнього військового і політичного об'єднання (3,з)апорозъка (С,с)іч. (Є) Пісні предків, давні літописи розказали нам про ті криваві часи, сповнені трагізму поразок й пафосу, геройства і звитяг (А. Матвієнко).
8. Орфографічні помилки допущено в реченнях
9. Обидва слова у виділених словосполученнях пишуться з великої літери в реченнях
II варіант Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Усі слова пишуться з великої літери в рядку
А (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (Л,л)івобережжя
Б (П,п)оділля, (Н,н)обелівська (П,п)ремія В (П,п)етрів (Б,б)атіг, (К,к)отигорошко Г (П,полтавська (Б,б)итва, (Ю,ю)пітер
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А вулиця Івана Мазепи
Б Прем'єр-міністр України
В Версальський мир
Г Шевченківська Премія
Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.
(1) Те, що Чернігів збудується на другому місці після Києва, підтверджує його велике значення в історїі Київської (Д,д)е"ржави. (2) Спасо-Преображенський собор — ровесник (К,к)иівськог Софїі. (3) Похований тут князь Ігор — герой «Слова о полку Ігоревім». (4) Поблизу спаського собору збудований (Б,б)о рисоглібський собор. (5) Силу і міць Чернігова часів (К,к)нязя Мстислава Володимировича символізує древній герб (за В. Мисаном).
3. Виділене слово пишеться з великої літери в реченні
А першому
Б другому В четвертому Г п'ятому
4. Орфографічну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В четвертому
Г п'ятому
Завдання 5-6 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
5. Усі слова написані правильно в рядку
А печиво «Надія», Чумацький шлях
Б автомобіль «Тойота», харківська область В санаторій «Таврія», Мис Фіолент Г фірма «Світанок», Лісостепова смуга Д видавництво «Вища школа», країни Сходу
6. Загальними назвами є всі слова в рядку
А (К,к)римський ліс, народи (П,п)івночі
Б (Д,д)ніпова вода, (Д,д)ень учителя В (Ш,ш)евченківські слова, (Х,х)ристиянство Г (Т,т)уманність (А,а)ндромеди, (Г,г)ідропарк Д (Г,г)ромадянська війна, (Р,р)енесанс Завдання 7 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
7. Установіть відповідність між словом і правилом
написання
Правило Слово
1 велика буква А (0,о)ОН
на початку слова Б (У,у)країнська земля
2 мала буква В (В,винницька
на початку слова кондитерська фабрика
3 велика буква Г автобус (Т,т)урист
в лапках Д пісня Цвіте (Т,т)ерен
4 мала буква
в лапках
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 8-9, які передбачають вибір речення, що
Готуємося до тематичних кої
містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх у таблиці знаком х.
(А) Київ був тоді найбільшим містом на сході Європи. (Б) Називали його другим Царгородом. (В) До міста можна було увійти з трьох сторін через укріплені ворота. (Г) Найславетніші були золоті Ворота з південного заходу. (Д) Серед валів, побіч Десятинної Церкви, Ярослав поставив нову княжу палату й різні церкви. (Е) Найбільшу славу мала велика церква святої Софїі з десятьма банями, прикрашена різьбою, гарними іконами і фресками. (Є) По чужих землях розійшлася слава про наш золотоверхий Київ (За М. Крищуком).
8. Орфографічні помилки допущено в реченнях
9. По дві власні назви містяться в реченнях
II варіант: 1. Б; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Б; 6. А; 7. 1) Г, 2) А, 3)Б, 4)Д;8.В;Е 9.А, Д
Уживання знака м'якшення на письмі
I варіант: 1. В; 2. Б; 3. Б; 4. Б; 5. Д; 6. Г; 7.1) Б, 2) В, 3) А,
4) Д; 8. Г, Д ; 9. А, В, Г.
II варіант: 1. Г; 2. В; 3. А; 4. В; 5. В; 6. В; 7. 1) А, 2) Б,
3) Г, 4) Д; 8. Б, Е; 9. А, В, Г, Д
Правила вживання апострофа
I варіант: 1. В; 2. Г; 3. В; 4. В; 5. В; 6. В; 7.1) В, 2) Г, 3) А,
4) Д; 8. В, Д; 9. А, Б, Е.
II варіант: 2.1. Б; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. Д; 7.1) Д, 2) А,
3) Г, 4) В; 8. Б, Г; 9. Б, В.
Велика літера й лапки у власних назвах
I варіант: 1. А; 2. Г; 3. В; 4. В; 5. Д; 6. В; 7.1) В, 2) Б, 3) Г,
4)Д;8.Г,Д;9.А,Г,Д
II варіант: 1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. Д; 7. 1) В, 2) А,
3)Г, 4)Д;8.Е;9.В, Д, Е.
Перелік правильних відповідей на завдання
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [є], [и], [о] в коренях слів
І варіант: 1. А; 2. В; 3. В; 4. Г; 5. Д; 6. В ; 7. 1) А, 2) Б, 3) Г, 4) Д; 8. Г; 9. В, Є.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів