План конспект 5 клас урок 13. У складі Литви та Польщі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:25

урок 13. У складі Литви та Польщі

Мета: дати уявлення про період перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі; ознайомити з по­няттями і термінами «християни», «унія», «Річ Посполита», «католи­цизм», «православ'я», «уніати», «греко-католики»; розвивати хроноло­гічні навички, вміння працювати з картою.

Тип уроку: розвиток умінь і навичок.

обладання: карта «Українські землі під владою Литви та Польщі», ро­бочий лист до уроку.

ХіД УРОКУ

i.  організаційна частина уроку

ii.Актуалізація знань учнів

Робота по групах

1-а група. Виконує завдання № 1 робочого листа (див. додаток).

2-а група. Виконує завдання № 2 робочого листа (див. додаток).

3-я група. Виконує завдання № 3 робочого листа (див. додаток).

Виконавши завдання, групи звітують про результати роботи, які в ра­зі необхідності коригуються і коментуються вчителем. Бажано, щоб ви­ступ 3-ої групи супроводжувався показом на настінній карті країн-сусідів Галицько-Волинського князівства.

iii.    мотивація пізнавальної' діяльності учнів

Уч и т е л ь. Як зазначили у своїй відповіді представники 1-ої групи, Галицько-Волинське князівство, проіснувавши 150 років, занепало. Хто ж надалі панував на українських землях, як склалася доля нашого народу у ті смутні часи, ми з'ясуємо на цьому уроці.

W. основна частина уроку

Входження українських земель до складу

Великого князівства Литовського

У ч и т е л ь. Землі Галицько-Волинського князівства в середині ХІІІ ст. були поділені між його найближчими сусідами.

Вам належить виконати завдання № 4 у робочому листку (див. додаток).

Виконавши завдання, учні зазначають, що українськими землями за­володіли: Польща, Австрія, Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство, Велике князівство Литовське.

Учитель. Переважна більшість українських земель увійшли до складу Великого князівства Литовського.

Порядок, що його встановили литвини на українських землях, визна­чався гаслом «Старого ми не змінюємо, а нового не впроваджуємо».

Метод «Мікрофон»

Учитель. Чому населення українських земель майже не чинило опору литовським князям?

По закінченні обговорення учитель пропонує знайти у підручнику відповідний текст і порівняти його з думками, що їх висловили учні, на­голошує на тих моментах, що не прозвучали у виступах.

Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель

Робота із словником

У ч и т е л ь. Водночас між Польщею та Великим князівством Литов­ським у ХУІ ст. почався процес зближення, який завершився у 1569 р. проголошенням унії (союзу) й утворенням держави Речі Посполитої. Від­тоді переважна більшість українських земель перейшла під владу Польщі. Наступ польської влади на права українців призвів до посилення проти­стояння між ними.

До того ж, між поляками та українцями загострювалися відносини на релігійному ґрунті. І хоча обидва народи були християнами, тобто вірили в Ісуса Христа, та населення Польщі сповідувало католицизм (віроспо­відання, поширене в західній частині Європи), а переважна більшість українців православ'я (віровчення, поширене у східній частині Євро­пи). Боротьба між католицькою та православною церквами ще більше посилило протистояння між двома народами. З метою поширення свого впливу католицьке духовенство за підтримки деяких православних свя­щеників уклали у Бресті унію, утворили об'єднану греко-католицьку (уніатську) церкву, яка зберігала православні обряди, але підпорядкову­валася Папі Римському. Діяльність православної церкви на території Речі Посполитої внаслідок укладення Брестської унії припинялася.

Учні самостійно опрацьовують відповідний текст підручника, зна­йомлячись із змінами, що сталися на українських землях після підпоряд­кування їх Польщі, та виконують завдання № 5 (див. додаток).

Виконавши завдання, учні обговорюють його і доходять висновку, що з переходом українських земель під владу Польщі становище українців почалося погіршуватися, що наслідком цього стало посилення опору на­шого народу.

V. підбиття підсумків уроку та оцінювання

Учитель вибірково перевіряє робочі листи учнів.

VL домашнє завдання

Прочитати відповідний матеріал у підручнику. Скласти 3 речення, використовуючи слова:

1.  Українські землі, поділ, сусідні держави.

2.  Люблінська унія, Польща, Велике князівство Литовське.

3.  Брест, 1596 р., греко-католицька церква.

додаток

Робочий лист до уроку «У складі литви та Польщі»

Клас ... Прізвище учня ... Завдання № 1

У пропонованому тексті підкресліть правильну відповідь з числа на­ведених у дужках.

Після розпаду Київської Русі її славу перебрала (Золота Орда, Росто­во-Суздальське князівство, Галицько-Волинська земля). Ця держава, що по­стала (1199р., 1185р., 1205р.),проіснувала (50, 100, 150, 200) років. У її межах були об'єднані(два, декілька, більшість) руських князівств, розта­шованих на території України. Завдання № 2

З наведених подій позначити ті, що пов'язані з галицько-волинським князем Романом Мстиславичем, буквою «Р», а ті, що з його сином Дани­лом Романовичем, — буквою «Д»:

?  1199 р. об'єднав Галич і Волинь у єдину державу.

?  1205 р. загинув під час походу до Польщі.

?  1223 р. брав участь у битві з монголами на річці Калці.

?  1256 р. заснував місто Львів. Завдання № 3

Користуючись картою,вміщеною в атласі або підручнику, підкрес­літь ті держави та руські князівства, з якими межувало Галицько-Волин­ське князівство у середині ХІІІ ст.:

Велике князівство Литовське, Польща, Угорщина, Візантія, Золота Орда, Рязанська земля, Новгородська земля, Ростово-Суздальська земля.

Завдання № 4

Користуючись картою атласу або підручника «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського ХІУ- друга половина XV ст.», позначте прямою лінією назви міст, що опинилися у складі Великого князівства Литовського, та прямою лінією ті, що потрапили під владу Польщі.

Житомир, Київ, Перемишль, Кам'янець, Біла Церква, Луцьк, Галич, Володимир, Канів.

Завдання № 5

Позначте знаком «+» положення, що характеризують становище українців під владою Польщі.

?  Становище українських селян та ремісників суттєво поліпшилося.

?  Помітно зросла кількість українських шкіл.

?  Відбувався процес закріпачення українського селянства.

?  Закривалися православні храми.

?  Українці брали активну участь у державному управлінні.

?  Насаджувався католицизм.

?  Зріс опір українців польському пануванню.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали