План конспект 5 клас урок 16. Виникнення українського козацтва та Запорозької січі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:34

ТЕМА 3. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА

урок 16. виникнення українського козацтва та запорозької січі

ВАРІАНТІ цілі:

Навчальна:

?  з'ясувати причини появи козацтва та Запорозької Січі (1);

?  ознайомити учнів з козацтвом, звичаями козацького товариства (2);

?  сформувати загальне уявлення про Запорозьку Січ як козацьку рес­публіку (3);

розвиваюча:

?  знаходити на карті місце поселення козаків, розташування Запорозь­кої Січі (1);

?  складати хронологічні задачі (2);

?  називати місце, де виникла Запорозька Січ, основний понятійний апарат теми, за допомогою якого характеризується козацтво, розкри­вається його суть (3);

?  стисло характеризувати побут козаків, місце розселення (4);

?  складати план за історичним текстом (5);

?  розповідати за планом (6);

?  зіставляти зображення на ілюстраціях з описами в тексті (7);

?  давати відповідь на запитання (8);

виховна:

?  розвивати інтерес до історії власного народу (1);

?  вчити пам'ятати і поважати минуле, усвідомлювати, що без знання і розуміння минулого немає майбутнього (2);

?  виховувати гордість за героїчні сторінки української історії (3).

обладнання уроку: Мисан В. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Ґенеза, 2005. — С. 81—86; історична карта «Україна в XIVXV ст.»; історичний атлас (5 клас); ілюстративні матеріали: портрет Дмитра Вишневецького, зображення січового майда­ну, козацькі клейноди, козацька зброя, козацька чайка; реквізит для ор­ганізації гри «П'ятикласники на Січі».

Тип урок: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. форма уроку:словесно-ігровий.

Хід УРОКУ

Час

Реалізація мети

Основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

1

2

3

5 хв.

Навчальна: (2)

Підготовчий етап

 

Розвиваюча: (3)

І. організація робочого місця і роботи класу

 

Виховна: (1, 2)

ІІ. Актуалізація знань учнів

 

 

Запитання для проведення бесіди:

 

 

1. Що ви знаєте про українське козацтво?

 

 

2. Хто такі козаки?

 

 

3. Що ви знаєте (читали, чули) про козаків?

 

 

4. Чи є зараз козаки?

 

 

5. Чи перебувають козаки на службі у сучасному війську?

35 хв.

 

основний етап

3 хв.

 

ІІІ. оголошення теми, завдань уроку, очікуваних резуль-

 

 

татів

 

 

Учні зможуть:

 

 

з'ясувати причини появи козацтва та виникнення

 

 

Запорозької Січі;

 

 

ознайомитися з побутом, звичаями, традиціями за­

 

 

порозького товариства;

 

 

дізнатися, коли і де виникла Запорозька Січ;

 

 

встановити, чому Запорозьку Січ називають респуб­

 

 

лікою.

 

 

Учні навчаться:

 

 

знаходити на карті місце розселення козаків та роз­

 

 

ташування Запорозької Січі;

 

 

складати хронологічні задачі;

 

 

використовувати термінологію теми в розповіді;

 

 

складати план за текстом;

 

 

розповідати за планом.

 

 

ІУ. Мотивація

 

 

Запитання для мотивації:

 

 

1. З якою метою вивчається тема?

 

 

2. Чи зможуть учні знання теми використати в подаль-

 

 

шому?

 

 

3. Можливо, не варто вивчати те, що відбувалося сотні

 

 

років тому, а детальніше вивчати те, що відбувається

 

 

сьогодні?

5 хв.

Розвиваюча: (8)

План пояснення нової теми

 

Виховна: (1, 3)

1. Виникнення козацтва та Запорозької Січі.

 

 

2. Організація життя на Січі.

 

 

3. Побут, звичаї запорозьких козаків

 

1

2

3

 

Навчальна: (1)

V. схема пояснення нової теми

 

Розвиваюча:

Перше питання теми розкривається за допомогою роз­

 

(1, 3)

повіді учителя.

 

 

В ході розповіді з'ясовуються значення термінів та

 

 

назв: козак, Дике поле, Кримське ханство, татари,

 

 

уходники, Запорозька Січ, гетьман.

 

 

Учитель показує на карті, а діти відповідно знаходять

 

 

в атласі або на карті в підручнику (С. 88):

 

 

1) територію Дикого поля;

 

 

2) територію Кримського ханства;

 

 

3) місце розташування першої Січі.

 

Навчальна: (1)

Діти за допомогою учителя розкривають найважливіші

 

Виховна:

причини виникнення козацтва та Запорозької Січі.

 

(1, 2, 3)

 

 

 

Орієнтовні відповіді

 

 

1. Наявність вільних не заселених земель, які освоюва-

 

 

ли уходники.

 

 

2. Знущання польської знаті над українським народом,

 

 

що спричинило масові втечі і пошук віддалених тери-

 

 

торій, де можна було б почуватися в безпеці.

 

 

3. Потреба в захисті південних кордонів від татарських

 

 

набігів.

2 хв.

Розвиваюча:

Робота з візуальними джерелами (ілюстраціями):

 

(3, 7)

1. Опис зовнішнього вигляду козака.

 

 

2. Опис портрета Дмитра Вишневецького.

 

 

3. Порівняння зовнішнього вигляду козаків та реміс-

 

 

ників, селян, заможних людей (для порівняння можна

 

 

використати ілюстрації на С. 68—69 та С. 80).

10 хв.

Навчальна: (3)

Друге питання теми учня з'ясовують в процесі індиві-

 

Розвиваюча:

дуальної роботи.

 

(3, 5, 6)

 

 

 

Завдання

 

 

Прочитати третій розділ параграфа «Організація життя

 

 

на Січі» (С. 81—83) та скласти план.

 

 

Схема організації роботи на планом

 

 

1. Учні самостійно читають запропонований розділ

 

 

і розглядають ілюстрації.

 

 

2. Кожен учень ділить розділ на частини й складає

 

 

простий план.

 

 

3. Окремі зразки планів учні зачитують або одночасно

 

 

декілька записують на дошці

 

1

2

3

 

 

4.    Запропоновані варіанти обговорюються, акценту­ється увага на найбільш вдалих пунктах плану;

5.    Складається загальний план.

 

 

Орієнтовний варіант плану викладання питання

1.    Козацька рада.

2.    Організація життя в козаків.

3.    Січовий майдан.

4.    Відзнаки (символи) козаків.

 

 

Укладання коротких розповідей і переказ згідно з планом Щоб діти виконали це завдання, варто завчасно (до уроку або в ході виконання учнями завдання) підготу­вати учням «підказки», які б допомогли прискорити відтворення змісту розділу згідно з планом.

8 хв.

Навчальна: (2) Розвиваюча: (4, 8)

Виховна: (1)

Для переказування пунктів плану можливі варіанти підказок:

Порядок денний козацької ради:

1.   З ким воювати?

2.    З ким укладати мирні угоди?

3.    Кого наділяти землю?

4.    Які розглянути судові справи?

5.    Розглянути кандидатури на посади козацької стар­шини.

6.    Кого обрати гетьманом?

Кіш кошовий отаман старшина: суддя, писар, осавул курені.

Розповідь про січовий майдан варто організувати з використанням ілюстрації на С. 82. На дошці прикріпити зображення (ілюстрації) булави, бунчука, гербової печатки, корогви тощо.

Вивчення третього питання уроку здійснюється за ра­хунок моделювання ситуації та використання гри. Учитель завчасно до уроку готує трьох учнів, які вико­нуватимуть ролі: курінного отамана, осавула, козаць­кого лікаря. Появу цих учнів в класі можна озвучити фрагментом козацького маршу. Кожен із учнів готує коротку розповідь:

а)  про козацький побут, звичаї;

б)  про військове мистецтво козаків;

в)  про козацьку медицину (з використанням джерела на С. 85)

 

1

2

3

 

 

Коли учні представлятимуть свої теми, учитель пропо­нує іншим учням ставити запитання доповідачам і яко­мога більше дізнатися про особливості життя козаків. Після того, як діалог між «козаками» й учнями завершу­ється, учитель пропонує «козакам» влаштувати випробу­вання і «набрати» нове поповнення на Січ з учнів класу

7 хв.

Навчальна: (1, 2, 3)

Розвиваюча: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Виховна: (1, 2, 3)

VL Узагальнення та систематизація знань і умінь

Здійснюється за допомогою випробування. «Козаки» оголошують набір на Січ. Учні, які проходять випробу­вання (дають правильні відповіді на запитання, розв'язу­ють задачі, укладають розповіді за допомогою ілюстрацій тощо), отримують «перепустки» зображення гербової печатки. Учень, що отримав не менше 5 (кількість може регулюватися залежно від часу, що відведений на цей етап, кількості учнів в класі тощо) таких зображень, за­писується до козацького реєстру й отримує прізвисько, наприклад, Розумний, Щедрий, Відважний тощо. Зразки завдань для випробування.

1.   Хто такі уходники?

2.    Хто такий козак?

3.   Хто міг бути козаком?

4.    Скільки років тому виникла перша Січ?

5.   У якому столітті проживав Дмитро Вишневецький?

6.    Покажи, де зображені: бунчук, булава, гербова пе­чатка, корогва.

7.   Дай характеристику козацькій чайці.

8.    Покажіть на карті територію Дикого поля, Дніпрові пороги, місце розташування Запорозької Січі. (Учитель може використати систему запитань і за­вдань, які наведені в підручнику на С. 85—86.)

5 хв.

Розвиваюча: (3, 4, 8) Виховна: (1, 2, 3)

Заключний етап VII. Підбиття підсумків, оцюнювання

1.   Учитель пропонує учням дати стислу відповідь

у формі переліку (характерних рис, ознак) на ключове запитання:

Чим життя козаків відрізнялося від інших верств на­селення?

2.    Учитель оцінює роботу учнів на уроці. Виставляє оцінки (в разі потреби) і мотивує їх.

VnL оголошення та інструктаж щодо домашнього завдання

Прочитати параграф 13; дати відповідь на запитання в рубриці «Працюємо з історичним джерелом»; вико­нати усно завдання 5 (С. 86)

 

ВАРІАНТ 2

Мета: створити в уявленні учнів образ козака-захисника рідної землі; з'ясувати причини виникнення козацтва, Запорозької Січі; познайомити з військовою майстерністю козаків, їх життям, розвивати творче уявлен­ня в учнів, уміння працювати з різноманітними джерелами, складати зв'язну оповідь; виховувати почуття гордості за свій народ, його героїчне минуле.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: карта України, карта-схема «Виникнення українського козацтва», ілюстрації, таблички з поняттями, роздавальний матеріал, книжкова виставка.

ХІД УРОКУ

i.  Організаційний момент

У ч и т е л ь. Вже продзвенів дзвінок, і почався урок, урок історії, урок про те, що було.

ii.Актуалізація опорних знань

Згадайте, діти, під владою якої держави опинилась більшість укра­їнських земель у XV ст.

Гори високі, широкі поля Під чиєю владою рідна земля? Праворуч пан, ліворуч шляхтич, Під поляком Україна плаче.

Як жилось українцям під владою поляків?

У ч и т е л ь. Багато людей не бажали миритися зі страхітливим жит­тям. Найсміливіші, найвідважніші втікали в необжиті степи півдня Укра­їни. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. Отже, тема сьогоднішнього уроку: «Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ».

Діти, уявіть широкий, безкрайній степ, ковил, свіжий вільний вітер хилить високі трави до землі. Ми розпочинаємо подорож до південних степів України та дізнаємося, що відбувалося там наприкінці XV ст., як жили, воювали та боролись козаки.

Після розпаду Золотої Орди господарями Подніпров'я себе вважали татари. Їхня держава Кримське ханство розміщувалось на Кримсько­му півострові (розповідь супроводжується показом на карті). Звідси на українські землі татари здійснювали свої грабіжницькі походи. Тому цей край назвали Диким полем, хоча землі тут були родючими та придатними для землеробства. Але досить небезпечно було тут жити. Про Україну то­го часу ми дізнаємося з історичних джерел.

Робота з джерелами

1  ряд працює зі свідченнями мандрівника та археолога (див. дода­ток 1);

2  ряд знайомиться з історичними піснями (див. додаток 2);

3  ряд знайомиться з народною піснею про засновника першої За­порозької Січі (див. додаток3).

Питання до першої групи

?  Як описують мандрівники, археологи українські землі?

?  Чому життя на території Дикого поля було небезпечним?

?  Які люди могли жити за таких умов?

?  Кого називали козаками?

Питання до другої групи

?  Що свідчить про трагічне становище українського народу в умовах татарських набігів?

Завдання

Розмістити таблички у логічній послідовності. Розмістивши правиль­но таблички, ви побачите і зрозумієте, які фактори зумовили виникнен­ня козацтва.

?  Утворення Польсько-Литовської держави;

?  погіршення життя українського народу;

?  втеча українців у південні степи;

?  виникнення козацтва.

У ч и т е л ь. Отже, ми познайомились з початком історії українського козацтва. Наша подорож триває. Чим же займались козаки? На це питан­ня ви дасте відповідь після повідомлення.

Повідомлення учня

Козаки, колишні селяни, прийшовши на південь України та поба­чивши родючі землі, почали займатися землеробством. Вони орали зем­лю, вирощували різні зернові культури: пшеницю, ячмінь, просо. Земля була щедрою й давала гарні врожаї. Козаки зводили житло, займались рибальством, полюванням, бджільництвом, ремісництвом, торгівлею. Особливо приваблювали козаків багаті на рибу та дичину родючі землі за порогами Дніпра. Звідси й назва Запоріжжя. Але постійна боротьба проти татар перетворювала хлібороба на воїна. Виходячи у поле, козак вимушений був брати із собою зброю.

А наша подорож продовжується, ми за Дніпровськими порогами, про які уже згадувалось у повідомленні.

Робота з картою-схемою

У ч и т е л ь. Поріг кам'яниста перешкода на річці, де вода, вдаряю­чись об каміння, кипить, вирує. Місце за порогами Дніпра називали Запо­рожжям, а козаків запорожцями.

За Дніпровськими порогами, За степами, за широкими Наші прадіди жили. Мали Січ козацьку сильную, Цінували долю вільную, Україну свою рідную, Як зіницю берегли.

Свої поселення, щоби захиститися від ворогів, козаки огороджували посіченими, порубленими дерев'яними колодами. Звідси й назва Січ.

Запорозька Січ фортеця, центральне укріплене поселення козаків, оточене земляним валом, сторожовими баштами.

У ч и т е л ь. Козаків у Січі не можна було захопити зненацька. Вони розробили чудову систему повідомлення, так звані «фігури».

Робота з підручником В. Власова, О. Данилевської (С. 106).

?  Що собою являли «фігури»?

?  Кого приймали на Січ?

Орієнтовна відповідь учнів

Ритуал прийняття на Січ був дуже простим. У новачка питали, чи ві­рує він в Бога. Потім козак мав пройти військову підготовку. Враховуючи певні особливості його зовнішності, мови, поведінки, він отримував прізвисько. Звідси пішли такі дивні прізвища, які й досі носять козацькі нащадки: Перебийніс, Загубиколесо, Панібудьласка тощо. Наявні свід­чення, що справжнім козаком вважали того, хто пропливе по Дніпру че­рез всі його пороги. Необхідність тримати Запорозьке військо у постій­ній бойовій готовності, постійна небезпека були причинами того, що під загрозою смерті на Січ не можна було проводити жінок.

Уч и т е л ь. А як голосували на Січі? Як вибирали головних? Про це ви дізнаєтеся з фізкультхвилинки.

Козаки голосували,

Шапки догори кидали,

(руки піднімаємо вгору)

Кошового вибирали

Мудрого і сильного, (руки до плеч)

Козаченька вільного.

(Руки на пояс і повороти)

Шапки високо летять, (руки вгору) Хлопці голосно галдять. Ну, а ми галдіть не будем, Все, що знаєм, не забудем. (Руки опускаємо)

Уч и т е л ь. Далі наша путь лежить на о. Хортиця. (Карта-схема) Тут у 1556 р. була створена перша Січ. А заснував її Дмитро Вишневецький (Байда), проте татари через рік зруйнували Січ. Багато походів здійснив Байда. Під час одного з походів був поранений та захоплений турками. Ту­рецький султан обіцяв зберегти Байді життя й одружити його з дочкою, якщо він прийме мусульманську віру та служитиме туркам.

Питання до третьої групи

?  Що свідчать про цю історію джерела?

?  Як народна історична пісня розповідає про Байду?

?  Чи збереглося ім'я Дмитра Вишневецького в пам'яті людей?

?  Що вас привертає в образі народного героя? Повідомлення учня

Козаки були прекрасними воїнами. Вони захищали українські землі від набігів татар. Козацька зброя це шабля та рушниця. Запорозьке вій­сько називалось кіш, воно було пішим та кінним. На чолі коша стояв гетьман, або кошовий отаман. Військо ділилось на полки на чолі з пол­ковниками, сотні очолювали сотники, десятки або курені куренні ота­мани. Кожний полк мав окремий прапор зі своїм знаком. На одному був козак з рушницею, шаблею, на інших хрест, сонце, місяць або стріла.

Козаки влучно стріляли з пістолів та іншої зброї. Найбільшу майстер­ність виявляли під час оборони фортець, також добре воювали на морі на швидкісних кораблях, які називалися чайками. Козак міг кілька годин перебувати під водою, дихаючи крізь очеретяну трубочку.

ііі. Закріплення вивченого на уроці

У ч и т е л ь. У повідомленні були наведені нові слова. Давайте прига­даємо й закріпімо їх. Кіш, курінь, отаман.

?  Що означають ці поняття?

?  Які нові слова ви ще почули сьогодні? Що вони означають? Дике поле; козак; Запорозька Січ; кіш; курінь; отаман; чайка. Використовуючи їх, складіть коротке оповідання про козаків.

Уч и т е л ь. Історія козацтва цікава, захоплююча. Про славетних ко­заків написано багато книг. Деякі з них ви бачите на книжковій виставці. Козацтво існувало не тільки в Запорожжі на Дніпрі, а й на Дону, Кубані.

Традиції козацтва зберігаються й дотепер. Історія козацтва частина на­шої великої історії.

IV.    підсумки уроку

V.      домашнє завдання

Вивчити § 22, цікаві факти, поняття. Скласти кросворд за темою «Ко­зацтво».

додаток 1

1. Свідчення литовського мандрівника Михайла Литвина, що писав про родючі землі та багаті звіром і птицею ліси та степи, про ріки, які «під час поповнення свіжою водою з джерел щорічно з початком березня наповнюються такою силою риби, що кинутий у річку спис стоїть прямо, ніби встромившись землю, так густо збивається там риба».

2.  Записки дослідника та археолога Блеза де Віженера. «Українська земля дуже добра, надзвичайно родюча, добре заселена

та була б ще багатолюднішою, якщо б не набіги татар...»

додаток 2

1.  За річкою вогні горять. Там татари полон ділять. Село наше запалили

І багацтво розграбили. Стару неньку зарубали, А миленьку в полон взяли. А в долині бубни гудуть, Бо на заріз людей ведуть. Коло шиї аркан в'ється, А по ногах ланцюг б'ється.

2. Зажурилась Україна, Бо нічим прожити. Витоптала орда кіньми Маленькії діти. Котрі молодії

У полон забрато. Як заняли, то й погнали До пана, до хана.

додаток 3

Народна пісня «Дмитро Байда-Вишневецький»

А в містечку, славнім Берестечку Ей, п'є Байда мед та горілочку. Ей, п'є Байда та не день, не два,

Та не єдну нічку і не годиночку. Цар турецький к ньому присилає, Байду к собі підмовляє:

Ей, ти, Байдо, та славнесенький! Будь мені лицар та вірнесенький. Візьми в мене царівночку, Будеш паном на всю Україночку!

Твоя, царю, віра проклятая, Твоя царівночка поганая.

Ей! — крикнув цар на свої гайдуки,— Візьміть Байду добре в руки, Візьміть Байду і зв'яжіте,

На гак ребром зачепіте! То за це тебе, наш князю, Ввесь народ славить в піснях. Хто за рідний народ гине, Той живе й по сто віках!

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали