План конспект 5 клас УРОК 17. КОЗАКИ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТАТАРСЬКИХ ЗАВОЙОВНИКІВ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:39

УРОК 17. КОЗАКИ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТАТАРСЬКИХ ЗАВОЙОВНИКІВ

Цілі:

навчальна:

?  закріпити вивчений на попередньому уроці матеріал (основні понят­тя, хронологія, історико-географічні назви, історичні діячі) (1);

?  показати наслідки турецько-татарських набігів на українські зем­лі (2);

?  з'ясувати, чому початок XVII ст. називають «добою героїчних похо­дів» (3);

?  ознайомити учнів з діяльністю українського гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного (4);

розвиваюча:

?  знаходити на карті територію Кримського ханства, Кафу, Хотин, Ки­їв (1);

?  складати хронологічні задачі (2);

?  називати основний понятійний апарат теми, тлумачити його (3);

?  підбирати факти для доведення тверджень (4);

?  давати відповідь на запитання (5); працювати в групах (6);

виховна:

?  виховувати інтерес до історії власного народу (1);

?  виховувати гордість за героїчні сторінки української історії (2);

?  оберігати пам'ятки історії та культури (3).

обладнання уроку:

?  Мисан В. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Ґенеза, 2005. — С. 81—86;

?  історична карта «Україна в XIVXV ст.»;

?  історичний атлас;

?  ілюстративні матеріали: портрет П. Конашевича-Сагайдачного, зо­браження фортеці поблизу Хотина, малюнок «Козаки в морському поході»;

?  картки для проведення роботи в групах.

Тип урок: комбінований.

форма уроку: словесно-практичний.

ХІД УРОКУ

Час

Реалізація мети

основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

 

1

2

3

5 хв.

 

Підготовчий етап І. організація робочого місця і роботи класу

Запитання для проведення бесіди:

       З якими труднощами зіткнулися учні при ви­конанні домашнього завдання?

     Чи виконали учні домашнє завдання?

      Що учні не виконали та чому?

      Що було виконувати легко і цікаво?

основний етап

35 хв.

Навчальна: (1)

ІІ. Актуалізація опорних знань

12 хв.

Розвиваюча:

Фронтальне опитування

 

(3, 4, 5, 6)

(Термінологічна розминка)

 

Виховна: (1)

Дайте тлумачення: Дике поле, козак, Запорозька Січ, уходники, гетьман, Д. Вишневецький, Мала Хортиця, козацька рада, кошовий отаман, кіш, суддя, писар, осавул, курінь, православні, канце­лярія, клейноди, булава, бунчук, гербова печатка, корогва, посвята в козаки, козацька зброя, ко­зацькі чайки.

(Фронтальне опитування здійснюється за допо­могою «ланцюжка»: учитель називає термін і пропонує розтлумачити учневі. Наступний тер­мін пояснює учень, що сидить поруч. Якщо він не може впоратися із завданням, учитель пропо­нує відповісти сусідові, що сидить позаду, і т. ін.)

 

1

2

3

 

 

Перевірка виконання домашнього завдання на С. 85

 

 

1. Наскільки правдивими є описані лікарські за­

 

 

соби козаків?

 

 

2. Чи можна ними лікувати всі хвороби?

 

 

3. Чи можна наведені приклади козацької меди­

 

 

цини назвати народним лікуванням? Чому?

 

 

Робота в парах

 

 

Учні обговорюють проблему і готують відповідь

 

 

на поставлене запитання. Одне й те саме завдан­

 

 

ня можуть виконувати декілька пар.

 

 

Завдання № 1. З'ясуйте причини виникнення ко-

 

 

зацтва.

 

 

Завдання № 2. Як було організовано життя на Січі?

 

 

Завдання № 3. Чи можна стверджувати, що коза-

 

 

ки на Січі мали рівні права? Наведіть приклади.

 

 

Завдання 4.Чому за втрату зброї позбавляли

 

 

козацького звання і виганяли із Січі?

 

 

Завдання № 5. Чим життя козаків відрізнялося від

 

 

життя інших верств населення?

 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

Мотивація оцінювання.

23 хв.:

Навчальна:

ІІ. Вивчення нового матеріалу, формування умінь

 

(2, 3, 4)

та навичок

2 хв.

Розвиваюча:

А. Оголошення теми, завдань

 

(1, 2, 3, 4, 5)

 

 

Виховна: (1, 2, 3)

Запитання для мотивації

 

 

Яку роль в організації життя козаків відігравав

 

 

гетьман?

 

 

Чи могли козаки організувати своє життя так,

 

 

щоб не обирати гетьмана?

 

 

Яких відомих козацьких гетьманів знають учні?

 

 

Учні зможуть:

 

 

дізнатися, як козаки захищали українські землі;

 

 

зрозуміти, чому П. Сагайдачний залишився

 

 

в пам'яті українського народу;

 

 

дізнатися, як за допомогою військового мисте­

 

 

цтва можна досягти успіху;

 

 

тлумачити вислів «воювати не кількістю,

 

 

а умінням»;

 

 

працювати в групах

 

1

2

3

 

 

Учні навчаться:

 

 

складати розповідь за темою;

 

 

тлумачити поняття;

 

 

аналізувати історичні події;

 

 

складати історичні задачі;

 

 

користуватися історичною картою;

 

 

працювати в групах, виконувати завдання ко-

 

 

лективно.

 

 

План пояснення нової теми

 

 

1. Кримське ханство.

 

 

2. Походи козаків проти турків і татар.

 

 

3. Військове мистецтво П. Сагайдачного.

4 хв.

 

Б. Схема роботи над новою темою

 

 

Пояснення першого питання.

 

 

Перше питання учитель пояснює учням, вико-

 

 

ристовуючи історичну карту. Варто звернути ува-

 

 

гу на те, як в Криму з'явилися татари. На великій

 

 

карті можна показати стрілками розселення мон­

 

 

голів після розпаду Орди. У процесі розповіді

 

 

розкрити суть понять: Кримське ханство, татари,

 

 

бусурмани, турецько-татарські набіги, галери.

5 хв.

 

Робота з підручником (С. 86—87, абзаци 1, 2, 3).

 

 

Учитель пропонує учням прочитати текст і відпо-

 

 

вісти на запитання:

 

 

Чому П. Сагайдачний вирішив організувати

 

 

морські походи?

 

 

Як готувалися походи?

 

 

Якими були наслідки морських походів?

 

 

Скільки років тому відбувся похід козаків на

 

 

Кафу? У якому столітті це було?

3 хв.

 

Розповідь учителя про Хотинську війну

 

 

В розповіді бажано використати портрет П. Са-

 

 

гайдачного, біографічну довідку про П. Сагай-

 

 

дачного, ілюстрацію «Хотинська фортеця».

 

 

Аналізуючи Хотинську фортецю, краще викорис­

 

 

тати бесіду. Запитання для бесіди:

 

 

Які будівлі називають фортецями?

 

 

Чи можна було швидко оволодіти такою фор­

 

 

тецею, як Хотин?

 

 

Що ускладнювало її штурм?

 

 

Про що свідчить той факт, що Хотинська фор­

 

 

теця вціліла і збереглася до наших днів?

 

1

2

3

5 хв.

 

Робота в групах

 

 

Учитель об'єднує школярів у групи (в кожній

 

 

групі — 4 учні).

 

 

Одне й те саме завдання можуть виконувати 2

 

 

і більше груп.

 

 

Завдання для груп 1, 5. Доведіть, що П. Сагайдач­

 

 

ний воював не кількістю, а вмінням.

 

 

Завдання для груп 2, 6. Доведіть, що козацьке вій­

 

 

сько було дисциплінованим і витривалим.

 

 

Завдання для груп 3, 7. Доведіть, що козаки пова-

 

 

жали і любили свого гетьмана.

 

 

Завдання для груп 4, 8. Доведіть, що вислів «Жи­

 

 

веш для народу залишишся в пам'яті народу»,

 

 

можна вживати щодо П. Сагайдачного.

 

 

Організовуючи роботу в групах, учитель пропо-

 

 

нує учням використати не лише розповідь, яку

 

 

вони почули, але й матеріали параграфа (С. 87—

2 хв.

 

90). Це дозволить розподілити рівномірно ролі

 

в групах.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого

 

 

Узагальнення та систематизацію можна провести

 

 

за допомогою «Запитань» (1, 2, 3, 4) та «Завдань»

 

 

(1, 3) підручника (С. 91).

5 хв.

Розвиваюча:

Заключний етап

3 хв.

(5)

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

 

Виховна:

Учитель підбиває підсумок уроку. Пропонує учням

 

(1, 2)

відповісти на ключове запитання параграфа:

 

 

Чому козаки виступили на захист українського

 

 

народу?

 

 

За допомогою бесіди з'ясовує: Що сподобалося

 

 

на уроці? Яку роботу учні виконували із задово-

 

 

ленням? Які труднощі виникали в процесі роботи

 

 

(під час фронтального опитування, при роботі

 

 

в парах, в групах тощо)?

2 хв.

 

ІУ. Оголошення та інструктаж щодо домашнього

 

 

завдання

 

 

Виконати завдання 2, 4 (С. 91). Учитель звертає

 

 

увагу учнів на те, що для виконання завдання 2

 

 

потрібно навести факти (підібрати докази), які

 

 

свідчили б про П. Сагайдачного як мудрого геть­

 

 

мана. Ці факти є в параграфі

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів