План конспект 5 клас урок 18. Визвольна війна українського народу (1648-1657 рр.)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:41

урок 18. Визвольна війна українського народу

(1648-1657 рр.)

Мета уроку: показати перебіг основних подій Визвольної війни укра­їнського народу 1648—1657 рр.; розкрити роль Богдана Хмельницького, дати учням початкові уявлення про державотворчий процес; сприяти розвитку логічного та критичного мислення у дітей, формувати навички роботи з історичними джерелами, а також спілкування в малих групах; виховувати в учнів почуття патріотизму, національної свідомості та толе­рантності.

обладнання: карта «Визвольна війна 1648—1657рр.», лінія часу, папір для написання літопису (ватман А1), виставка літератури, робочі картки учнів, план-схема військових дій на підлозі, фігурки козаків, гетьмана Богдана Хмельницького, українських селян, татар, польського війська, московських бояр та царя, атласи.

основні дати: 1648 р., 1649 р., 1651 р., 1654 р., 1656 р., 1657 р.

Тип уроку: урок здобуття нових знань.

Форма уроку: урок-гра.

обладнання уроку: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України (підруч. 5 кл.), атлас, робочі матеріали учня, план-схема битви, нанесена на підлогу, чисті листки.

Випереджальні завдання: учні мають підготувати повідомлення «Життя та діяльність Богдана Хмельницького» і «Переяславська рада 1654 року».

ХІД УРОКУ

Етап уроку

Дії вчителя

Дії учнів

1

2

3

І. Органі­заційний момент

Привітання. Перевірка санітарного ста­ну класу, присутності учнів

 

II. Вступ

Учитель. Сьогоднішній наш урок про­ходитиме у дещо не звичній для вас фор­мі у формі гри, під час якої ми з вами попрацюємо в архівах, влаштуємо справжні битви і, зрештою, спробуємо написати власний літопис. Але гра наша буде не простою, а навчальною. Її тема: «Боротьба за волю. (Визвольна війна українського народу 1648—1657 рр.)»

Знайомляться з робо­чим картками. Один із учнів зачитує розділ «Після цього уроку ви зможете... » робочої картки вголос

 

1

2

3

 

Чому саме ця тема? Ми з вами вже ви­вчили, в якому становищі перебували українські землі у складі Речі Посполи­тої, про утиски українського народу, про козаків.

Логічним продовженням цього ряду є боротьба за волю козацтва та решти на­селення, що вилилась у Визвольну війну. Отож, наша гра навчальна. І по її завер­шенні ми маємо чогось навчитися. Що саме, ви можете прочитати в робочих матеріалах, які є в кожного з вас (див. додаток). Зверніть увагу, що на картках зроблені спеціальні помилки, які ми ма­ємо віднайти в процесі роботи. Крім того, зверніть увагу на дошку. У вас є чистий листок для написання нашого власного літопису про події тих часів

 

III. Актуа­лізація опорних знань

Починаємо нашу гру. Спочатку, щоб включитися в неї, нам потрібна пере­пустка. Нею стануть ваші знання. Ви поділені на п'ять груп. Керівники груп, підійдіть і витягніть номер питання, на яке має дати відповідь ваша група. Пере­лік питань наведено у робочих картках «Перепустка до гри» (див. додаток)

Керівник групи витягує номер питання. Група обговорює його і подає узгоджену відповідь

IV. Ви­вчення нового ма­теріалу

Учитель оголошує план уроку:

1.    Передумови Визвольної війни 1648— 1657 рр.

2.    Перебіг подій 1648 р. Богдан Хмель­ницький.

3.     Зборівський та Білоцерківський мир­ний договори.

4.    Переяславська рада 1654 р. та події після неї

Учні в зошитах запису­ють число і тему уроку

1. Робота зі стрічкою часу

— Нам необхідно визначити хронологіч­ні рамки нашої теми, тобто роки, в меж­ах яких відбуваються події, які ми вивча­ємо. Учитель позначає дати 1648 і 1657 на стрічці часу, зображеній на дошці

Визначають хроноло­гічні рамки Визвольної війни і відзначають їх на стрічці часу у своїх зошитах

 

1

2

3

 

Учитель. Всі спроби розв'язати наявні в І пол. XVII ст. проблеми зазнавали не­вдачі. Але в 1648 р. розпочалось нове по­встання. Незабаром воно переросло у Визвольну війну. Хто ж брав участь у цій війні? Чи весь український народ, чи лише якась його частина? І чому цю війну називають Визвольною? Як ви гадаєте, де ми можемо знайти від­повідь на ці запитання? Учитель повторює запитання

Пропонують свої варі­анти відповідей

2. Вико­нання завдання № 1

робочої картки

Узагальнює відповіді та зазначає, що в даному випадку джерелом інформації може стати наш підручник. Робить висновок про те, що Визвольна війна 1648—1657 рр. стала всенародною боротьбою за волю, основною причиною якої була важке становище і гноблення українців

Знайомляться із за­вданням № 1 із робочої картки і шукають від­повідь на нього в під­ручнику на С. 127

3. Вико­нання за­вдання № 2 робо­чої картки

Будь-яка справа не обходиться без ліде­ра. Ним у 1648 р., безперечно, став геть­ман Богдан Хмельницький.

Слухають повідомлен­ня про Богдана Хмель­ницького і виконують завдання № 2 робочої картки.

 

Оцінює виступ учня, який підготував повідомлення про Б. Хмельницького. Узагальнює відповіді груп

Питання обговорюєть­ся в групах, презенту­ється узгоджена відпо­відь від кожної групи

4. Робота з атласом

Якими ж були безпосередні дії? За допо­могою атласа простежте шлях козацько­го війська в 1648 р. і місця найважливі­ших битв.

Вчитель записує дати і назви битв у літо­пис і позначає їх на стрічці часу на дошці. Показує шлях козацького війська на на­стінній карті

Відкривають атласи на С. 16—17, називають події, записують їх у зошитах.

Знаходять в атласі істо­ричні місця Суботів, Січ, Жовті Води, Кор­сунь, Пилявці — і від­значають їх прапорцями

5. Вико­нання завдання № 3 робочої картки

Прочитайте зміст завдання і спробуйте знайти спільне між двома малюнками на С. 125 підручника та на С. 17 атласа. Вчитель ілюструє події 1648 р., пересува­ючи фігурки на план-схемі військових дій, позначеній на підлозі

Виконують завдання № 3 робочої картки

 

1

2

3

6. Розпо­відь

учителя

Розповідає про облогу Львова, про при­чини її зняття. (Хмельницький вчився у Львові; надзвичайна краса міста; по­ширення хвороб у таборі козаків; прихід зими). Позначення події на стрічці часу. Розповідь вчителя про похід до Замостя та урочистий в'їзд до Києва

Один з учнів записує дати та події в літопис на дошці. Учні заносять події, про які йдеться, у зошит на стрічку часу

7.Фізкульт- хвилинка

Описує події 25 грудня 1648 р., коли кия­ни урочисто вітали Б. Хмельницького

Уявляють себе кияна­ми, що очікують на приїзд Богдана Хмель­ницького: підстрибу­ють, тупцюють на міс­ці, після появи гетьмана плескають у долоні

8. Розпо­відь

учителя

Але польські магнати на цьому не заспо­коїлись. Вони прагнули повернути втра­чене.

Розповідь про Збаразьку битву, Зборів- ський мирний договір. Ілюстрація подій на план-схемі. Відзначення події на стрічці часу на дошці

Заносять події на стріч­ку часу в зошитах. Один з учнів записує дату та подію в літопис на дошці

9. Вико­нання завдань № 4-5

Пропонує учням виконати завдання № 4-5.

На підставі учнівських висновків розпо­відає про Берестецьку битву та Білоцер­ківський договір 1651 р. Ілюстрація подій на план-схемі. Позна­чення подій на стрічці часу на дошці.

У козацькій державі під назвою «Військо Запорозьке» склалося важке становище. З одного боку, ворожа Польща, з іншо­го, ненадійний союзник Кримське ханство. Тому необхідно знайти нових, більш надійних союзників. Ним, на дум­ку Б. Хмельницького, мав стати москов­ський цар Олексій Михайлович

Виконують завдання 4-5 робочої картки. Роблять висновки.

Один із учнів записує дати та події в літопис на дошці. Запис у зошиті «Вій­сько Запорозьке офі­ційна назва української держави середини XVII ст.»

10. Вико­нання за­вдання № 6 робочої картки

Повідомлення учня про Переяславську раду.

Оцінювання учня, що підготував повідомлення

Виконання завдання № 6 робочої картки. Слухають повідомлення про Переяславську раду і готують по одному основному й одному резервному запитанню з теми повідомлення

 

1

2

3

 

Запис події в літопис і на стрічці часу на дошці

Позначають дату «1654 рік» на стрічці часу в зошиті. Гра у «павутинку»: пер­ша група ставить запи­тання з теми повідом­лення другій групі, друга — третій і так далі по колу

11. Розпо­відь учителя

Надалі війна тривала з перемінним успі­хом. Зрештою, в 1656 р. Московська дер­жава і Річ Посполита уклали Віденське перемир'я, за яким українські землі були розділені між цими державами. Таким чином, два могутніх сусіди вирішили долю нашого народу, навіть не радячись з ним.

Запис події в літопис і на лінії часу на дошці.

У 1657 р. Богдан Хмельницький поми­рає, і Визвольна війна закінчується, хоча боротьба й надалі триває. Про це ми бу­демо говорити вже на наступному уроці

Заносять подію на стрічку часу в зошитах

V. Підбиття підсумків

Учитель. Наш літопис завершено. Ми його збережемо для наступних поколінь учнів. Отже, Богдан Хмельницький національний герой України. Він здій­снив спробу захистити український на­род від іноземних поневолювачів та відновив в XVII ст. українську держав­ність.

Пропонує учням дати відповіді на пи­тання:

1.    Ким став Богдан Хмельницький для України?

2.    Які завдання стояли перед учасниками Визвольної війни?

Побудуйте логічний ланцюжок. Київська Русь, Галицько-Волинська дер­жава, Литовсько-Руська держава, ... . Проводить узагальнюючу бесіду. Обґрунтовує та виставляє оцінки

Дають відповіді на пи­тання, будують логіч­ний ланцюжок.

Керівники учнівських груп аналізують роботу своїх груп

 

1

2

3

VL Домашнє

завдання

Домашнє завдання вміщено у робочих картках, учитель коментує його

Розглядають домашнє

завдання

і в разі потреби став­

лять питання

вчителеві щодо його

виконання

 

Додаток

Робочі матеріали учня на урок:

«Боротьба за волю (Визвольна війна 1648—1657 рр.)»

Після цього уроку ви зможете розповідати:

?  про події Визвольної війни 1648—1657 рр.;

?  про видатного історичного діяча гетьмана Богдана Хмельницького; Пояснювати:

?  чому Богдана Хмельницького шанують в Україні, називають його ім'ям міста та вулиці, його портрет вміщують на грошових купюрах;

?  як і чому українські землі потрапили в залежність від Московської держави;

Набудете навичок:

?  роботи з картою та історичними джерелами;

?  навчання і спілкування в малих групах;

Сформуєте власне ставлення до історичних подій в Україні сер. XVII ст.

Перепустка до гри

1. Хто такі козаки?

2. Поясніть терміни «ополячення» та «окатоличення».

3. Назвіть держави, до складу яких входили українські землі в XVII ст.

4. В якому столітті та якій його частині (початок, середина, кінець) від­бувалась Визвольна війна 1648—1657рр.?

5. Назвіть причини козацько-селянських повстань І пол. XVII ст.

Завдання

1. Дайте відповіді на питання: Хто брав участь у Визвольній війні? Чи весь народ, чи лише його частина? Чому цю війну називають визволь­ною? (Відповіді шукай у підручнику на С.127.)

2. Прослухайте повідомлення про Богдана Хмельницького. Дайте від­повіді на запитання: Що спонукало Богдана Хмельницького розпо­чати боротьбу проти поляків?

3. Розгляньте малюнки на С. 125 вашого підручника і С. 17в атласі. Що зображено на них? До якого часу ми можемо віднести зображені по­дії? Чому? Що спільного між цими двома малюнками?

4. Розв'яжіть історичну задачу.

Під час розкопок у Берестечку вчені знайшли безліч предметів козаць­кого побуту, козацькі шаблі, селянську зброю вили, шапки, поламані во­зи, залишки коней, багато мечів та стріл з польськими написами. Як назива­ють вчених, що проводять розкопки? Про що свідчили ці знахідки?

5. Розгляньте малюнок. Чим він відрізняється від попередніх малюнків? Які можна зробити висновки?

6. Кого б ви обрали союзником для України в середині XVII ст.(укажіть стрілкою на схемі). Чи збігся ваш вибір з вибором Богдана Хмель­ницького?

Домашнє завдання

Опрацювати за підручником С. 125—129, 131—135.

Для додаткового читання С. 129—131. Знайти в художній літературі вірш або уривок з нього про Богдана Хмельницького.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали