План конспект 5 клас УРОК 22. ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:48

УРОК 22. ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА»

Цілі:

навчальна:

?  повторити та закріпити вивчене, набуті уміння й навички (1);

?  узагальнити та систематизувати навчальний матеріал за темою (2);

?  підготуватися до тематичної атестації (3);

розвиваюча:

?  удосконалювати уміння, набуті в процесі вивчення теми (1);

?  використовувати набуті знання та уміння для виконання завдань уроку (2);

виховна:

?  відповідально ставитися до виконання завдань (1);

?  бути уважним, не відволікатися від основної роботи (2);

?  формувати в учнів розуміння того, що результативність роботи зале­жить від зусиль, вкладених в неї, набутих знань та умінь (3);

?  вчити поважати надбання української історії (4);

?  оберігати пам'ятки історії та культури (5). Обладнання:

?  Мисан В. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Ґенеза, 2005. — С. 81—86;

?  історична карта «Україна в XIVXV ст.»;

?  історичний атлас (5 клас);

?  ілюстративні матеріали;

?  пакети наочних матеріалів для роботи в групах.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок. Форма уроку:наочно-ігровий.

Хід УРОКУ

Час

Реалізація мети

Основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

1

2

3

5 хв.

Розвиваю­ча (1) Виховна (1)

Підготовчий етап

I.     Організаційний момент

На цьому етапі учитель здійснює загальну організацію кла­су, оголошує тему, завдання уроку. Звертає увагу на ключові завдання: повторити вивчений матеріал, узагальнити й сис­тематизувати одержані знання, підготуватися до тематичної атестації.

II.     Мотивація

     З якою метою потрібно повторювати вже вивчене?

      Чому бібліотекар швидко знаходить книги, замовлені читачами?

     З якою метою узагальнюють і систематизують знання?

      Чи здатний людський мозок запам'ятати абсолютно всю інформацію, яку він отримує?

       Яку інформацію, як правило, потрібно запам'ятовувати? Чому?

Учитель звертає увагу на особливості уроку. Особливість полягає в тому, що упродовж 45 хвилин учні створювати­муть музейну кімнату «Козацька Україна». У цій кімнаті має бути 5 виставок (експозицій): «Зародження козацтва та виникнення Січі»; «Сторінки козацької історії»; «Сини твої, Україно»; мапа «Козацькі часи», «Терези історії». Над створенням кожної експозиції працюватиме окрема група. У кожній групі необхідно чітко розподілити ролі: обрати екскурсовода (голову) зі своєї проблеми; визначити завдан­ня для кожного учасника групи. Група повинна представи­ти результати діяльності і провести екскурсію для всього класу за матеріалами своєї експозиції.

Учні зможуть:

       повторити навчальний матеріал і підготуватися до тема­тичної атестації;

     узагальнити та систематизувати навчальний матеріал;

       удосконалити набуті уміння і навички. Учні навчаться:

       використовувати знання та уміння в нестандартних ситу­аціях;

      розподіляти доручення в процесі виконання групових завдань;

     презентувати виконані завдання

 

1

2

3

30 хв.

Навчальна

Основний етап

10-

(1, 2, 3)

ІІІ. Виконання завдання

15 хв.

Розвиваю­

Отримання завдань, інструктаж, виконання завдань групами

під-

ча (1, 2)

Які технічні проблеми потрібно вирішити для організації

го-

Виховна

цього етапу уроку?

товка

(1, 2, 3,

Учитель повинен поділити клас на 5 груп. Це можна зроби-

екс-

4, 5)

ти безпосередньо в класі на уроці або попередньо і списки

по-

 

груп вивісити ще на перерві для ознайомлення. Доцільно

зицій

 

в кабінеті підготувати місця, де учні виставлятимуть свої

 

 

експозиції (це можуть бути окремі планшети, кріплення на

 

 

стінах, відведене місце на дошці тощо). Експозиції можна

 

 

розмістити і на партах. Для цього краще парти розставити

 

 

по периметру класу у формі прямокутника, залишивши

 

 

біля них стільці, щоб учні могли виконувати завдання

 

 

в групах. Окрім того, для прискорення роботи учитель по-

 

 

винен підготувати кожній групі пакет наочних матеріалів.

 

 

Завдання для групи № 1. Експозиція «Зародження козацтва

 

 

та виникнення Січі».

 

 

Використайте ілюстрації та укладіть розповідь за запропо-

 

 

нованою темою.

 

 

Ілюстративні матеріали

 

 

Пакет № 1. «Руйнування католиками православного хра­

 

 

му»; «Татари ведуть українських полонених»; «Палають

 

 

українські села внаслідок турецько-татарських набігів»;

 

 

«Польська знать знущається над українськими селянами».

 

 

Пакет № 2. Зображення козака; козацька свита; шаровари;

 

 

дніпровські пороги; січ козацький табір; січовий майдан;

 

 

Д. Вишневецький.

 

 

Пакет № 3. Булава; бунчук; гербова печатка; корогва; руш­

 

 

ниця; мушкет; пістоль; сокира; спис; бойовий молот; кин­

 

 

джал; шабля; гармата;човен-чайка.

 

 

Завдання для групи № 2. Експозиція «Сторінки козацької

 

 

історії».

 

 

Укладіть літопис подій згідно із запропонованими датами.

 

 

Підберіть до цих подій ілюстрації.

 

 

Дати: 1556 р., 1616 р., 1621 р., 1759-1657 рр., 1648-1657 рр.,

 

 

1654 р., 1709 р, 1750-1764 рр., 1775 р., 1722-1794 рр.

 

1

2

3

 

 

Ілюстрації: «Запорозька Січ»; «Козаки в морському похо­ді»; «Хотинська фортеця»; «Б. Хмельницький»; «Битва ко­заків під Жовтими Водами»; «Битва козаків під Корсунем»; «Битва козаків під Пилявцями»; «Рада в Переяславі»; «Пол­тавська битва»; «Смерть Б. Хмельницького»; «Іван Мазепа і Карл ХІІ»; «К. Розумовський»; «П. Калнишевський»; «Г. Сковорода».

Завдання для групи № 3. Експозиція «Сини твої, Україно». Підготуйте короткі розповіді про відомих історичних діячів козацьких часів: П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Мазепу, П. Полуботка, Г. Сковороду, С. Величка.

Завдання для групи № 4. Експозиція-мапа «Козацькі часи». На великій мапі відшукайте об'єкти: Хотин, Кримське хан­ство, Річ Посполиту; Московське царство; Дике поле, За­порозьку Січ, Пилявці, Суботів, Чигирин, Полтаву, Пере­яслав. Назви цих об'єктів надпишіть на прапорцях. Прикріпіть прапорці на мапі. Чим пам'ятні для нас ці об'єкти? Яка інформація пов'язана із цими назвами?

Завдання для групи № 5. Експозиція «Терези історії». Поділіть на дві групи запропонований перелік подій:

1)   події, що сприяли утвердженню самостійності України;

2)    події, що руйнували самостійність України.

Назву кожної із подій випишіть на окремому аркуші. Згідно з темами покладіть аркуші на шальки терезів. Що перева­жило? Чому? При відборі яких подій у групі виявилися різ­ні думки? Запропонуйте спірні питання вирішити класу під час презентації своєї роботи.

Перелік подій: виникнення козацтва; створення Запорозької Січі; турецько-татарські набіги; героїчні походи козаків; Хотинська війна; Національно-визвольна війна під прово­дом Б. Хмельницького; створення держави Війська Запо­розького; укладання українсько-московського договору 1654 р.; смерть Б. Хмельницького; боротьба за гетьманську булаву; період Руїни; діяльність І. Мазепи; діяльність П. Полуботка; ув'язнення П. Полуботка; відновлення Геть­манщини (1750); ліквідація Гетьманщини (1764 р.); зруйну­вання Запорозької Січі (1775); відкриття навчальних закла­дів; розвиток міст і сіл; спорудження архітектурних пам'яток; створення літописів; діяльність російського царя Петра І; політика польської знаті щодо українського народу

 

1

2

3

20-

Розвиваю-

Презентація учнівських робіт

15 хв.

ча: (1, 2)

На цьому етапі потрібно чітко здійснити розподіл часу на пре­

на

Виховна:

зентацію експозицій. Представлення груп повинні бути лако­

звіт

(1, 2, 3)

нічними, послідовними, цікавими. Форма презентації повин­

груп

 

на нагадувати музейну екскурсію. «Екскурсоводам» варто запитувати, чи все було зрозумілим, чи не викликала розпо­відь якихось запитань тощо. Бажано, щоб учитель на цьому етапі не був спостерігачем, а заохочував дітей, стимулював їхню активність, ставив запитання як «екскурсант» тощо.

 

Розвиваю-

Заключний етап

 

ча: (1, 2)

IV. Підбиття підсумків

 

Виховна:

З'ясувати, що найбільше сподобалося учням під час «екс-

 

(1, 3, 5)

курсії», чиї експозиції і чому викликали інтерес, чого учні навчилися, що зрозуміли тощо.

V.   Оцінювання навчальних досягнень учнів Мотивація оцінок.

VI.    Оголошення домашнього завдання. Інструктаж щодо його виконання

Ознайомитися з рубрикою «Готуємося до тематичної атес­тації» на С. 118 або в зошиті для тематичного оцінювання переглянути варіанти завдань

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів