План конспект 5 клас УРОК 25. ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ В УКРАЇНІ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:50

УРОК 25. ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Мета: дати уявлення про стан українського національного руху в дру­гій половині ХІХ ст., діяльність громад, заходи російського уряду, спрямо­вані на придушення діяльності українських громадських організацій; формувати навички роботи з текстом підручника, вміння розрізняти, ана­лізувати, систематизувати історичну інформацію, складати характеристи­ки історичних постатей; виховувати шанобливе ставлення до подвиж­ницької діяльності діячів українського національно-визвольного руху. Тип уроку: комбінований.

Обладнання: історичний атлас, підручник для 5 кл. «Вступ до історії України» В. Власова, О. Данилевської; робочий лист учня.

ХІД УРОКУ

I.  організаційна частина уроку

II.Актуалізація опорних знань учнів

Назвіть постать

Учитель. За наведеним висловлюванням видатного українського письменника Івана Франка встановіть, про кого йдеться.

«Він був сином мужика і став володарем в царстві духу. Він був кріпа­ком і став велетнем у царстві людської культури».

«Так» чи «ні»

До наведених питань оберіть правильну відповідь «так» чи «ні».

1.  Шевченко народився у 1805 р.? (Ні)

2.  Шевченко походив з родини селянина-кріпака? (Так)

3.  Першою поетичною збіркою Тараса Шевченка була «Русалка Дніст­рова»? (Ні)

4.  Тараса Шевченка було заарештовано та засуджено за участь у діяль­ності Кирило-Мефодіївського братства? (Так)

5.  Тарас Шевченко помер у 1861 р.? (Так)

6.  Поет був похований у Києві? (Ні)

Складаємо речення

Клас ділиться на три групи, кожна з яких складає речення зі словами:

1-а група. Моринці, Черкащина, сім'я селянина-кріпака, наро­дження.

2-а група. Спільні зусилля, художник Іван Сошенко, Карл Брюл­лов, Василь Жуковський, 1838 рік, кріпацтво, викуп, Шевченко.

3-я група. Шевченко, подорож, Україна, малювання пам'яток ста­ровини, запис народних пісень, збирання легенд та козацьких пісень.

У ч и т е л ь. Жорстоке покарання Тараса Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївського братства зупинило подальший розвиток україн­ського визвольного руху.

ііі. мотивація пізнавальної діяльності учнів

Уч и т е л ь. Та у другій половині ХІХ ст. український національно-ви­звольний рух знову активізувався і набув широкого розмаху. Письменни­ки, історики та національно свідомі українці вивчали історію, географію, етнографію України, друкували в журналах статті про сучасне та минуле свого народу, видавали книжки та навчали дітей українською мовою, пробуджували національну свідомість нашого народу. Царська влада Ро­сійської імперії була занепокоєна ситуацією, що склалася в Україні, і всі­ляко боролася проти всього українського: мови, культури, освіти, звича­їв.

W. Вивчення нового матеріалу

Громадівський рух

Уч и т е л ь. Зростання національно-визвольного руху другої полови­ни ХІХ ст. було тісно пов'язано з діяльністю громад.

Громади це українські громадські організації, що існували протя­гом 60-80-х рр. ХІХст. в Наддніпрянській Україні і займалися культур­но-просвітницькою діяльністю. Пожвавлення національного руху серед українців викликало невдоволення з боку царського уряду, який вдався до жорстокого переслідування учасників громадівських організацій і за­борони українського слова. Щоб з'ясувати, за яких умов відбувалася ді­яльність представників громадівського руху, вам належить виконати за­вдання № 1 в робочому листку.

По закінченні виконання учитель обговорює з учнями обстановку, в якій громадам доводилося здійснювати свою діяльність.

Іван Франко та Леся Українка видні діячі українського

національного руху

Учитель. Визначну роль у національному русі другої половини ХІХ ст. відіграли видатні українські митці та громадські діячі Іван Франко та Леся Українка. «Каменяр» та «Зоря України» так охрестили їх сучасники.

Пригадайте, що ви вже знаєте про цих діячів з курсу української літе­ратури. Поезія, драматургія, література це не все, чим вони уславилися. Як Іван Франко, так і Леся Українка активно займалися громадської ді­яльністю, борючись за українське слово, за свободу свого народу.

Робота в парах

Учитель. Перший учень (А) читає текст у підручнику про Івана Франка на С. 147—149, другий учень (Б) про Лесю Українку на С. 154— 156, де розповідається про їхні життя і діяльність. Використовуючи отри­ману інформацію, виконайте завдання № 2 в робочому листі відповідно «А» для першого і «Б» для другого учня

V.      Підбиття підсумку уроку

Учні продовжують роботу в парах і виконують завдання 3 робочого листа. По закінченні виконання завдання вчитель вибірково перевіряє ро­бочі листи учнів, якщо необхідно, коментує відповіді, виставляє оцінки.

VI.    Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника. Скласти таблицю до параграфа 20, виписавши прізвища українських діячів, указавши галузь, в якій вони працювали.

Додаток

Робочий лист до уроку 25

«Зростання національно-культурного руху в Україні»

Завдання № 1

Використовуючи наведені нижче історичні факти та події, розбийте їх на групи, записавши їх номери у відповідну колонку.

Факти, що свідчили про зростання українського національного руху

Факти, що свідчили про посилення бо­ротьби царизму проти українського руху

 

 

 

1. Цар розпорядився про сувору заборону друкувати книжки україн­ською мовою.

2. Створення українських громад організацій, які агітували за надан­ня права на самовизначення українців, виховували любов до України, видавали українські підручники, збирали українські пісні, прислів'я, легенди.

3. Вихід у світ журналу «Основа», який містив статті про історію України.

4. Уряд заборонив друкувати дитячі книжки українською мовою.

5. Публікація українськими вченими в журналі «Київська старовина» цікавих досліджень про історію, географію, культуру українського народу.

6. Заборона друкувати твори російських письменників у перекладі укра­їнською мовою.

7. Заснування у 1890році у Львові першої політичної партії.

Завдання № 2

А. Складіть біографію Івана Франка, занесіть до ланцюжка номери фак­тів його біографії, розташувавши їх у хронологічному порядку.

     У 1913 році українці Львова відзначили сорокаріччя творчої діяль­ності Франка, на честь котрого згодом було випущено ювілейний збірник «Привіт Іванові Франкові», серед авторів якого була й Леся Українка.

     Восени 1875 року молодий Франко став студентом Львівського уні­верситету, де почав вивчати філософію.

     Іван Якович Франконародився в сім'ї коваля у селі Нагуєвичі Дрого­бицького повіту, що у Східній Галичині.

     У 1885—1886 рр. Франко відвідав Київ, де познайомився з видатними діячами української культури: композитором Миколою Лисенком, письменниками Іваном Нечуєм-Левицьким та Михайлом Смотриць- ким.

     Український народ свято береже пам'ять про Івана Франка. Його ім'я носять Львівський університет, оперний театр у Львові та драматич­ний театр у Києві, вулиці багатьох міст, обласний центр Івано- Франківськ. У будинку, де жив письменник, створено музей.

     Навчався Іван спочатку у сільській школі, згодом — у монастирській школі, після якої перейшов до Дрогобицької гімназії.

     Активна громадська діяльність Франка була перервана у червні 1877 року арештом та ув'язненням до тюрми.

     Серце Каменяра, як називали Івана Франка, зупинилося 28 травня 1916 року.

     З 1881 року у Львові за найактивнішої участі письменника виходить журнал «Світ», у якому було надруковано його роман про важкі умови життя галицьких робітників «Борислав сміється».

Б. Складіть біографію Лесі Українки, занесіть до ланцюжка номери фактів його біографії, розташувавши їх у хронологічному порядку.

?ЬО-О-О-О-О-О-О-П

1. Першого вірша «Надія» юна поетка написала в 9-річному віці.

2. У 1884 р. вперше видала свої поезії під псевдонімом Леся Українка.

3. Створила понад 20 драматичних дворі, серед яких «Лісова пісня», на­писана в 1911 р.

4. 13 лютого 1871 року у відомої письменниці Олени Пілки народилася донька , якій було дано ім'я Лариса.

5. Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.

6. Через тяжку хворобу Леся навчалася удома, в селі Колодяжному (Во­линська обл.) , але це не завадило їй досконало оволодіти російською, білоруською, польською, французькою, німецькою, італійською, грець­кою мовами, займалася перекладами класиків світової літератури.

7. Леся здійснила свою давню мрію і приїхала у 1894 р. в Софію до свого улюбленого дядька, який через переслідування російським урядом за свою громадську діяльність вимушений був жити за кордоном.

8. Померла Леся Українка на Кавказі на 42 році життя

9. За декілька місяців до смерті тяжкохвора Леся Українка приїхала до Єгипту.

Завдання № 3

З наведених дат, слів, назв творів випишіть до таблиці номери тих, що пов'язані з життям Івана Франка та Лесі Українки.

Іван Франко (1856-1916)

Леся Українка (1871-1913)

 

 

 

1. Нагуєвичі.

2. «На крилах пісень».

3. 8400 творів.

4. Дрогобицька гімназія.

5. Олена Пчілка.

6. Колодяжне.

7.  «Каменяр».

8. Лариса Косач.

9. «Лис Микита».

10.    Львів.

11.    «Лісова пісня».

12.    «Фарбований лис».

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів