План конспект 8 клас УРОК № 1 Тема. Вступ до нової доби історії українських земель.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:00

УРОК № 1

Тема. Вступ до нової доби історії українських земель.

Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу історії України; визначити джерела і періодизацію; з'ясувати, як працю­вати з підручником, атласом; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своєїБатьківщини.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.Основні поняття й терміни:історія, історичний факт, історична подія, іс­торія України, нова доба історії українських земель, істо­ричні джерела, історичний час, хронологія, періодизація, політичне становище, козацька доба.  

ХІД УРОК 


I.                 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель знайомить учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності під час вивчення нового курсу.

II.             ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Знайомство з підручником.

Колективна робота за підручником

Шляхом коментованого читання учні опрацьовують відповідний фрагмент параграфа.

Розповідь учителя

Учитель звертає увагу учнів, що надійним помічником під час ви­вчення нового предмета для них стане підручник. За змістом підруч­ника вчитель знайомить учнів із його структурою, поділом на теми і параграфи.

Матеріал підручника об'єднано в шість тем, кожна з яких містить від чотирьох до шести параграфів, що, у свою чергу, поділяються на декілька пунктів. Як ви вже знаєте з минулого року, історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, яку необхідно ро­зуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов'язково перевіряти, чи правильно ви запам'ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття й тер­міни.

Важливу роль для розуміння матеріалу мають наведені в під­ручнику документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з від­повідним параграфом, необхідно прочитати включений до нього документ і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюс­трації, обов'язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Уміщені в підручнику схеми розкриють зв'язки між складовими певного історичного явища, пояснять його особливості тощо. Робота з історичною картою дозволить з'ясувати, де саме від­бувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спри­чинили.

Після кожного параграфа підручника розміщені запитання і за­вдання.

Закінчивши навчальну тему, ви матимете можливість підсумувати вивчений матеріал за наведеними після неї узагальнюючими завдан­нями. Тестові завдання до теми дозволять вам самостійно перевірити рівень своїх знань.

2. Нова доба в історії України.

Актуалізація знань учнів

Що таке історія?

Розповідь учителя

У 8 класі ви, серед інших навчальних предметів, продовжите вив­чення систематичного курсу історії, як всесвітньої, так і історії Ук­раїни.

Як ми з'ясували, слово «історія» давньогрецького походження й пе­рекладається як «дослідження», «оповідь про події». Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають «батьком історії», називав «історіями» свої оповідання про греко-перські війни.

Термін «історія» має кілька значень. Історія як наука вивчає ми­нуле людських спільнот, що заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення.

Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історич­них подій.

Робота з термінами та поняттями

Історичні факти дійсні, не вигадані, випадки, які відбувалися насправді.

Історичні події сукупність пов'язаних між собою важливих фак­тів суспільного життя, які становлять єдине ціле.

Розповідь учителя

Історія України є невід'ємною складовою всесвітньої історії. Це на­ука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність та пов'язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії.

Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям вона оновлює й поглиблює наші знання про історичні події. На основі до­сліджень учених-істориків створено навчальний предмет «історія Ук­раїни», вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої Батьківщини.

Актуалізація знань учнів

1)        Який період історії України ви вивчали минулого року? На­звіть його хронологічні межі.

2)         Які події середньовічної історії України вам запам'яталися найбільше?

Розповідь учителя

У 8 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Розглядаю­чи особливості розвитку суспільства на території нашої держави, ви познайомитесь із подальшою історією українського народу.

Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди етапи її політичного, суспільного й культурного розвит­ку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви, відповідно до існуючої на сьогодні пе­ріодизації, вивчали давню й середньовічну історію України. (Учитель звертає увагу учнів на таблицю.)

Назва періоду

Хронологічні межі

Характеристика

Стародавня історія

Близько 1 млн років тому IV ст. н. е.

Найтриваліший період, що охоплює по­дії від появи людей на території Украї­ни і до Великого переселення народів

Середньовічна історія

V ст.н. е. кінець XV ст.

Розповідає про події, що відбувалися в період від Великого переселення слов'ян і до кінця XV ст.

Нова історія

XVI—XIX ст.

Характеризує розвиток українських земель у XVIXIX ст.

Новітня історія

XX        початок

XXI       ст.

Знайомить із подіями від початку XX ст. і до сьогодення

 

Робота з термінами та поняттями

Історична періодизація поділ історії на певні періоди, що є іс­торичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або про­цесами.

Розповідь учителя

Цього року ви розпочинаєте вивчати нову історію України й поз­найомитесь із подіями, що відбувалися на наших землях у XVI XVIII ст. Історія України є складовою всесвітньої історії, у якій нова історія поділяється на ранній Новий час, або ранньомодерну добу (кінець XV перша половина XVII ст.), і Новий час, або модерну добу (друга половина XVIIXIX ст.). Історія України, яку ви вивчатимете у 8 класі, познайомить вас із добою раннього Нового часу й першою частиною історії Нового часу на території нашої держави. Події, що відбувалися в цей час в Україні, відображають як загальні тенден­ції, притаманні всесвітній історії цього часу, так і мають особливості, пов'язані зі специфікою розвитку суспільства на цих землях.

Звернути увагу!

Період, який ви вивчатимете, називають козацькою добою в іс­торії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здо­бутків цього періоду було виникнення Української козацької держа­ви Гетьманщини, що утворилася внаслідок Національно-визволь­ної війни українського народу середини XVII ст. Ви матимете також можливість познайомитись із багатьма непересічними історичними особистостями цього часу козацькими ватажками, діячами церк­ви, ученими, митцями тощо. Усі вони були творцями історії Украї­ни цієї доби. Дізнавшись про їхню діяльність, ви переконаєтесь, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Адже в ті далекі часи закладалися підвалини нашої сучасної державності.

Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу до­слідниками історичних джерел.

Робота з термінами та поняттями

Історичні джерела усе, що було створено людиною в процесі своєї діяльності й збереглося до наших днів, що дозволяє вивчати ми­нуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

Розповідь учителя

Досліджуючи різноманітні історичні джерела, учені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото- і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише один бік минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам'яток ми­нулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання й порів­няння інформації з різних історичних джерел.

Робота з таблицею

Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують історію України, є речові, писемні, усні, мовні та етнографічні.

Звернути увагу!

Джерела вивчення середньовічної історії України

Речові джерела

Усні джерела

Етнографічні джерела

Писемні джерела

Мовні джерела

Залишки буді­вель, поховання, знаряддя праці, побуту, зброя, прикраси тощо

Легенди, би­лини, пере­кази, казки, пісні тощо

Пам'ятки, які містять відомості про особливості буття, культури і звичаї народу

Літописи, документи, договори тощо

Відомості з історії розвитку мови

Головне місце серед джерел вивчення нової доби посідають писемні.

 

Запитання

1)        Що таке історична періодизація?

2)         На які періоди поділяється історія України?

3)         Що таке історичні джерела?

4)         Які існують типи історичних джерел?

5)        Яким типам історичних джерелам надають перевагу під час вивчення історії українських земель нової доби?

3. Політичне становище українських земель у першій половиніXVI ст.

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією карти)

Наприкінці XV у першій половині XVI ст. українські землі перебували у складі різних держав. Переважна більшість, а саме Підляшшя, Волинь, Східне Поділля (Брацлавщина) і Київщина, вхо­дили до складу Великого князівства Литовського. Галичина, Белзщи- на, Холмщина і Західне Поділля належали Польському королівству. Від середини XIV ст. Буковина належала Молдавському князівству. У 1514 р. Молдавське князівство разом з українськими землями по­трапило в залежність до Османської імперії. Турецька влада створила на Буковині військово-адміністративну одиницю Хотинську райю. Закарпаттям із XIII ст. володіло Угорське королівство. Унаслідок по­разки від турок-османів під Могачем у 1526 р. Угорщина втратила свою незалежність, а Закарпаття поділили Австрійські Габсбурґи (західна частина) і залежне від турок-османів Трансільванське (Се- миградське) князівство (східна частина).

У Криму та частині Північного Причорномор'я від середини XV ст. існувала держава татарського народу Кримське ханство, яке з 1478 р. було васалом Османської імперії. Чернігово-Сіверщина внаслідок московсько-литовських війн кінця XV початку XVI ст. увійшла до складу Великого князівства Московського.

III.         ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями

1)        У чому полягає зв'язок між історією України як наукою і нав­чальним предметом?

2)         Для чого історії України, як і всесвітню, поділяють на періоди?

3)         На які дві частини поділяється Нова історія?

4)         Чому період кінця XVXVIII ст. в українській історії назива­ють козацькою добою?

5)        Який тип джерел є головним у дослідженні нової доби історії України?

6)         Які події вивчає нова доба історії України?

7)        Яким було політичне становище українських земель на почат­ку доби Нової історії?

8)         У складі якої держави перебувала більша частина українських земель у першій половині XVI ст.?

IV.     ПІДСУМКИ УРОКУ

Вивчати історію необхідно, оскільки без знання свого минулого ми не зможемо зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

В Україні в минулому відбувалися процеси, схожі з тими, що мали місце в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

Довідатися про різні події минулого можна, лише поєднуючи ін­формацію, отриману з різних історичних джерел.

У 8 класі ми вивчатимемо першу частину Нової історії України, що охоплює події XVI першої половини XVIII ст. Цей період ук­раїнської історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим са­мим визначальну роль козацтва у його подіях.

Українські землі впродовж першої половини XVI ст. входили до складу різних держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.

V.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів