План конспект 8 клас УРОК № 2 Тема. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:03

УРОК № 2

Тема. Соціальна структура українського суспільства та еконо­мічне життя.

Мета: дізнатися, якими були основні верстви тогочасного ук­раїнського суспільства; порівнювати становище непри- вілейованих і привілейованих груп населення; характе­ризувати особливості тогочасного економічного життя українських земель; розвивати в учнів уміння аналізуватита зіставляти історичні події та робити висновки; вихову­вати почуття патріотизму, інтерес і повагу до історичногоминулого своєї держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, схема соціального устрою, стінна карта, атлас,ілюстративний матеріал.

Основні поняття й терміни: соціальна структура суспільства, шляхта, князі, бояри, зем'яни, слуги, данники, тяглі, фільварок,магдебурзьке право, «Устави на волоки».

Основні дати: 1528 р. здійснення «попису земського»; 1529 р. Пер­ший Литовський статут; 1557 р. «Устави на волоки»; 1566 р. Другий Литовський статут.

ХІД УРОКУ

I.                 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II.             ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація знань учнів

1)        Що таке соціальна структура суспільства?

2)         Якими були основні верстви населення українських земель у другій половині XIVXV ст.?

3)         Які верстви населення українських земель другої половини XIVXV ст. були привілейованими, а які ні? Чим відрізня­лося їхнє становище?

1. Соціальна структура населення українських земель. Розповідь учителя (супроводжується роботою зі схемою) У першій половині XVI ст. соціальна структура українського су­спільства мала становий характер.

Робота з термінами та поняттями

Соціальні стани великі групи людей, що мають закріплені зако­ном права та обов'язки, відрізняються своїм політичним становищем і наявністю привілеїв.

Привілей пільга, право, надане володарем окремим особам, гру­пам людей, станам.

Розповідь учителя

Основними станами в тогочасній Україні були шляхта, духівницт­во, міщани й селяни. За своїми правами стани поділялися на при­вілейовані, напівпривілейовані танепривілейовані.

Коментар до схеми

Вершину панівного стану шляхти посідали нащадки удільних князів Рюриковичів і Гедиміновичів. Вони становили замкнену групу, до якої не можна було увійти завдяки заможності чи найвищим державним посадам. Князівські роди поділялися на «княжат головних», до яких належали Острозькі, Заславські, Сангушки, Чарторийські, Корецькі, Гольшанські-Дубровицькі, та «княжат-повітовників». Перші не підля­гали дії місцевої адміністрації, мали право входити до великокнязівської ради й виступати у військові походи зі своїми загонами під родовими гербами. їм належали спадкові землеволодіння, де вони мали право судити своїх підданих, установлювати податки й повинності, надавати підлеглим землю за умови несення служби. Другі таких прав і привілеїв не мали, а їхні збройні загони виступали у складі повітового ополчення, підпорядкованого місцевій адміністрації.

До панів належала заможна шляхта, яка не мала князівських ти­тулів, але вирізнялася давністю походження, спадковим землево­лодінням і певними привілеями.

Робота з термінами та поняттями

Шляхта привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на ук­раїнських та білоруських землях, які в XIVXVIII ст. належали Ве­ликому князівству Литовському чи Речі Посполитій.

Розповідь учителя

До середньої і дрібної шляхти належали зем'яни й бояри. Це була залежна від князів і панів верства, представники якої здобували шляхетство і право на володіння землею, відбуваючи військову (бо­ярську) службу зі своїми загонами кіннотників або особисто.

1528 р. було проведено «попис земський» (перепис шляхти). По­силання на цей «попис» стало від цього часу доказом шляхетства. Водночас терміни «зем'янин» і «боярин» замінили на єдиний «шляхтич». Ті, за ким шляхетство не було визнано, втратили права на привілеї і злилися із селянством.

Права і привілеї шляхти були закріплені прийняттям збірок за­конів Литовських статутів.Перший Литовський статут 1529 р. узаконив поділ шляхетства на шляхту, яка отримувала землі за служ­бу, і магнатів князів і панів, що володіли містами, містечками і ве­личезними землями за спадковим правом, підпорядковувалися лише великому князеві й мали власні військові загони. Другий Литовськийстатут 1566 р. збільшив обсяг прав службової шляхти, зрівнявши її з магнатами. Шляхта отримала можливість брати участь в управлінні державою завдяки участі в роботі повітових сеймиків (місцевих станово- представницьких органів) і Великому вальному (загальному) сеймі.

Привілейованим станом українського суспільства було духівницт­во, що становило майже десяту частину всього населення. Духівниц­тво не підлягало дії світського суду, у разі потреби його справи роз­глядалися у спеціальному суді єпископа. Воно поділялося на вищих церковних ієрархів (митрополит, єпископи, архієпископи таін.), які обіймали свої посади лише за дозволом великих князів литовських і польських королів, та нижче парафіяльне духівництво. Становище нижчого духівництва було залежним від шляхти і магнатів, на зем­лях яких розташовувалися їхні парафії.

Донапівпривілейованого стану належаломіщанство, що мало привілеї на міське самоврядування, окремий становий суд, заняття ремеслами й торгівлею. Проте міщани були також зобов'язані спла­чувати податки, виконувати повинності на користь приватних влас­ників міст або держави.

Найзаможнішою частиною населення міст був патриціат, що скла­дався з найбагатших купців, лихварів іремісників. До бюргерства, або середньої за рівнем заможності частини міщанства, належали цехові майстри і більшість купецтва. Основою соціальної піраміди міського населення був плебс, який складався з дрібних ремісників і торговців.

Переважну більшість населення українських земель (близько 80 %) складало селянство, що булонепривілейованим станом. За своїм правовим становищем воно поділялося на «похожих» (або «вільних») селян і «непохожих» (або «отчичів»). Правом безпереш­кодного переходу від одного землевласника до іншого користувалися лише останні. «Непохожі» селяни примусово й безоплатно працюва­ли в господарстві пана.

Цікаво знати

За наполяганням магнатів і шляхти влада встановлювала різноманітні обмеження на перехід селян. Зокрема, у Галичині перейти від одного пана до іншого селянин міг лише в дні Різдва за умови сплати викупу копи грошей, міри пшениці, чотирьох «руських» сирів тощо. Пізніше було встановлено, що селянин може залишити маєток пана, лише посадивши на землю замість себе іншого господаря.

За характером виконуваних повинностей селяни поділялися на три групи. Слуги були особисто вільними селянами, які за службу своєму володарю отримували землю і звільнялися від інших повин­ностей. Від селян-слуг походили деякі дрібні шляхтичі. Більшість селянства становили данники. Це були вільні селяни, які сплачува­ли державі данину (чинш) натурою або грошима. Тяглими селянами називали тих, які не мали власної землі й за користування землею відбували відробітком повинності на користь держави або землевлас­ників зі своїм «тяглом» (робочою худобою). Вони були як вільними, так і прикріпленими до своїх наділів.

2. Розвиток сільського господарства. Фільваркове господарство.

Розповідь учителя

Основою сільського господарства на українських землях було зем­леробство. Рівень його розвитку в різних місцевостях був неоднако­вим. На Галичині, Волині, Поділлі та в центральних районах Київщи­ни переважала трипільна система землеробства, а на Поліссі, півдні Київщини і Переяславщині зберігалися менш продуктивні двопільна й перелогова системи. Поступово набувають поширення більш доско­налі знаряддя праці. Поряд із сохою стали використовувати плуг із залізним лемешем, у який запрягали волів. Трипільна система й плу­гова оранка здебільшого застосовувалися в господарствах магнатів і шляхти.

Крім землеробства, у цей період розвивалися тваринництво, го­родництво, садівництво і бджільництво. Не втрачали свого значення в господарському житті також рибальство й мисливство.

На українських землях у складі Великого князівства Литовського сільське господарство мало переважно натуральний характер. Сіль­ськогосподарські продукти вироблялися в основному для власних по­треб. Торгівля ними, особливо з іншими країнами, майже не велася.

Сільське господарство українських земель у складі Польського ко­ролівства поступово переорієнтовувалося на потреби європейського ринку, де зростав попит на продукцію промислів і сільського госпо­дарства. У Західній Європі в XVI ст. внаслідок Великих географіч­них відкриттів відбувалася «революція цін» (про неї ви дізнаєтесь зі всесвітньої історії). Вона практично не зачепила Центральну й Східну Європу, де ціни на продукти харчування були на порядок нижчими. Це сприяло збільшенню шляхтою виробництва зерна на продаж на українських землях, яка стала створювати фільварки, збільшувати панщину й відбирати землю в селян. Одночасно з цим зростала кіль­кість «непохожих» селян.

Робота з термінами та поняттями

Фільварок хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок. Був багатопрофільним господарством, у яко­му вся земля належала панові і який базувався на праці селян, що відробляли тяглову службу або панщину.

Розповідь учителя

Поширенню фільваркової системи господарювання на українських землях у складі Великого князівства Литовського сприяло здійснення заходів за «Уставою на волоки»(1557 p.), підписаною польським коро­лем і великим князем литовським Сиґізмундом II Августом. Згідно з до­кументом, усі земельні володіння великого князя вимірювалися й діли­лися на однакові ділянки волоки. Найкращі орні землі відводилися під великокнязівські фільварки, решта розподілялася між селянами. За користування волокою тяглові селяни з усіма дорослими членами своєї родини повинні були відпрацьовувати два дні панщини у фільварку.

Звернути увагу!

Волочна реформа зруйнувала давню форму користування землею сільською громадою й замінила її на подвірну. Збільшилися повин­ності селян, обмежилися їхні права переходу. Селян фактично позба­вили права користуватися лісами, зменшили площу земель спільного користування (пасовиська, луки).

У другій половині XVI ст. волочна система землекористування була розповсюджена на землі шляхти і церкви. Фактично відбулось і прикріплення селян до землі й землевласника запроваджувалося кріпацтво.

Робота з термінами та поняттями

Кріпацтво це система правових норм, які встановлювали залеж­ність селянина від землевласника й право останнього володіти селя- нином-кріпаком як власністю.

Проблемне запитання

Поясніть, чи існує зв'язок між відкриттям X. КолумбомАме­рики і поширенням фільваркової системи на українських землях у XVI ст.?

3. Розвиток міст, ремесел і торгівлі.

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією схеми)

У XVI ст. на українських землях зростали й розвивалися міста. Найбільше міст було на західноукраїнських землях. На Східному Поділлі та Київщині їх було набагато менше через постійну загрозу татарських набігів. Найбільшим містом був Київ, де жило близько 6 тис. осіб. Великими й середніми містами (200—700будинків) вва­жалися Брацлав, Кременець, Вінниця, Житомир, Луцьк, Острог, Львів тощо.

Чимало міст перебувало в залежності від магнатів і церкви. Існу­вали також міста, підпорядковані польським королям і великому князеві литовському. Державна влада намагалася сприяти їхньому розвитку, оскільки міста сплачували великі податки й захищали від нападів татар. Наприкінці XV на початку XVI ст. на українські землі стало поширюватися магдебурзьке право.

Робота з термінами та поняттями

Магдебурзьке право німецьке міське право доби Середньовіччя, за яким міста звільнялися від управління й суду приватних власни­ків або державних урядників та створювали власні органи міського самоврядування.

Розповідь учителя

Міста, що здобували магдебурзьке право, управлялися магістра­том становим виборним органом самоврядування, що складався з ради (адміністративного органу й суду в цивільних справах) та лави (суду в кримінальних справах). Раду очолював бурмістер, а лаву війт.

Магдебурзьке право надавали містам польський король, великий князь литовський, а пізніше й великі магнати. Протягом XV першої половини XVI ст. таке право мала більшість великих міст України.

Міста були осередками ремесла й торгівлі. У середині XVI ст. налі­чувалося вже понад 130 різноманітних спеціальностей, із них близь­ко 80 були безпосередньо ремісничими. Водночас більшість жителів міст також не припиняли займатися сільським господарством.

На українських землях у складі Польського королівства переваж­на більшість міських ремісників об'єднувалися в цехи. При цьому для православних міщан доступ до цехів ускладнювався. Позацехо­вих ремісників, що не мали можливості вступити до цехів, називали «партачами» (від латин, «осторонь»). Цехи всіляко боролися з ними. В українських містах на території Великого князівства Литовського цехи були менш поширені.

У XVI ст. тривав подальший розвиток торгівлі. Основними форма­ми торгівлі були ярмарки, що відбувалися кілька разів на рік у вели­ких містах, торги, які проходили кілька разів на тиждень, і щоденна торгівля в міських крамницях. Купці в містах створювали об'єднання на зразок ремісничих цехів.

Активно розвивалася міжнародна торгівля. Через українські зем­лі проходили торговельні шляхи, якими східні й московські товари, а також продукти місцевого виробництва везли до країн Центральної та Західної Європи. З українських земель на захід везли віск, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль, деревину. Натомість заво­зилися одяг, ремісничі вироби, вина, залізо, папір, зброя, західноєв­ропейські тканини (атлас, оксамит, сукно, полотно) тощо. Центрами міжнародної торгівлі стали Київ, Львів, Луцьк, Кам'янець-Поділь- ський.

Робота з документом

Повідомлення литовського дипломата Михайла Литвина про розвиток торгівлі в Києві в середині XVI ст.

Київ дуже багатий на іноземні товари, бо нема шляху більш звичного, як давня, давно прокладена й добре відома дорога, що веде з чорноморського порту, міста Кафи, через ворота Таврики, на Таванську переправу на Дніпрі (Тавань острів у нижній течії Дніпра авт.), а звідти степом у Київ; цієюдорогою відправляють з Азії, Персії, Індії, Аравії, Сірії на північ у Московію, Псков, Новгород, Швецію й Данію всі східні товари, а саме: коштовне камін­ня, шовк і шовкові тканини, ладан, пахощі, шафран, перець й інші прянощі.Цією дорогою часто ідуть іноземні купці: вони створюють загони іноді в ти­сячу осіб, які називаються караванами, і супроводять обози, що складаються з численних навантажених возів і нав'ючених верблюдів...

При приході каравану значні прибутки здобувають київські жителі: воє­води, митники, купці, міняйли, човняри, візники, трактирники й шинкарі, і це не викликає нічиїх скарг...

У непоказних київських хатах зустрічається не тільки достаток, але на­віть величезна кількість плодів, овочів, меду, м'яса, риби, понад те внаслідоквищезазначених причин вони так переповнені дорогими шовковими ткани­нами, коштовним камінням, соболиними та іншими хутрами, а також пря­нощами, що мені самому доводилося бачити шовк, який обходився дешевше,ніж льон у Вільні, і перець, дешевший за сіль.

Запитання до документа

1)        Визначте за картою маршрут торговельних караванів із Криму до Києва, описаний у документі.

2)         Із яких країн і куди везли товари через Київ?

3)         Які товари купецькі каравани привозили до Києва?

4)         Як розвиток торгівлі, за спостереженнями автора документа, впливав на життя киян?

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями

1)        Що таке соціальний стан?

2)         Якими були основні стани українського суспільства на початку XVI ст.?

3)         Які стани на початок XVII ст. були привілейованими?

4)         Хто такі магнати?

5)         Коли було прийнято Перший та Другий Литовські статути?

6)         На які групи за рівнем заможності поділялося міщанство?

7)        Представники якого стану складали більшість населення ук­раїнських земель?

8)         На які групи поділялося селянство за виконанням повиннос­тей?

9)         Що таке фільварок?

10)    Коли було прийнято «Устави на волоки»?

11)    Як управлялися міста, що здобули магдебурзьке право?

12)    Які форми торгівлі існували в XVI ст. в Україні?

Завдання

Складіть таблицю «Становий поділ українського суспільства на початку XVI ст.».

Стан

Правове становище

 

 

 

IV.      ПІДСУМКИ УРОКУ

У XVI ст. населення українських земель поділялося на стани. Ко­жен стан мав свої права, привілеї та обов'язки.

У першій половині XVI ст. остаточно сформувався правовий статус шляхти.

Найчисленнішим і найбільш безправним станом українського су­спільства було селянство.

Втягування українських земель у європейський ринок сприяло зростанню попиту на продукцію сільського господарства й появі філь­варків.

Українські міста в XVI ст. зростали, багатіючи на розвитку ремесла й торгівлі. Розгортався процес набуття містами магдебурзького права.

V.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 1 підручника.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів