План конспект 8 клас УРОК № 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.».
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:54

УРОК № 10

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення уч­нями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; про­довжити формувати і вдосконалювати в учнів уміння і на­вички; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку:повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалисявпродовж вивчення теми, дидактичні матеріали[1].

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Необхідність періодичної систематизації знань, умінь і навичок, які учні набувають під час вивчення матеріалу, не підлягає сумніву. У шкільній практиці осмисленню вивченого матеріалу слугують уро­ки узагальнюючого повторення за проблемами, темами, розділами курсу та підсумкове повторення в цілому.

Цей урок не повинен перетворюватися на звичне механічне відтво­рення вивченого матеріалу. Зробити це усім учням класу за 45 хвилин просто неможливо. Потрібно також пам'ятати, що одноманітні фор­ми роботи спричинюють швидку втому учнів, унаслідок чого значно погіршуються якісні показники їхньої праці.

Урок узагальнення є підсумком його участі в різних формах роботи на уроці, спрямованих на виявлення опанування інтелектуальними і практичними вміннями та навичками, передбаченими шкільною програмою. Здійснюючи повторення і перевірку вивченого матеріа­лу, учитель, за наявності часу, може також викласти нові факти, які учні опанують досить легко, оскільки вони увійдуть до вже сформо­ваної системи знань. Такі паузи дозволяють учням відпочивати перед новими формами роботи.

Наведений матеріал для проведення уроку має рекомендаційний характер. Учитель використовує його відповідно до своїх педагогіч­них уподобань і конкретної ситуації.

Для проведення уроку також можна використати спеціальні збірни­ки завдань для тематичного оцінювання, залікові** та робочі зошити.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1)        Вивчення якої теми ми завершили?

2)         Які головні події відбулися в період, що ми вивчали?

3)         Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри. Один з учасників гри (ведучий) виходить за двері. Усі інші «загадують» ім'я будь-якого історичного діяча. Ведучий повер­тається до класу й повинен відгадати, ім'я якого діяча загадали учні. Йому дозволяється ставити питання, на які можна давати відповіді «так» чи «ні». Доцільно обмежити кількість запитань (наприклад, п'ять), за якими потрібно відгадати ім'я історичного діяча. Виграє той, хто відгадає ім'я за меншу кількість запитань.

Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри. Учитель пропонує речення, у яких не вистачає яко­гось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Учні, спираючись на вивче­ний матеріал, відновлюють утрачене. Кожна правильна відповідь дає можливість отримати один бал. Гру можна проводити з усім класом або окремими учнями. З усім класом її доцільно проводити в пись­мовій формі.

Приклад запитань

1)                                              Нова доба історії України це період, що тривав від ... до•• СТ

2)         Перша згадка про українських козаків подана у « Хроніці Поль­щі» Мартина Бєльського під ... р.

3)         Першою відомою Січчю вважають фортецю, що була зведена на ... князем ... .

4)         Легке маневрене судно, яке використовували козаки у своїх морських походах, називалося ... .

5)         Центром реєстрового козацтва було місто ... .

6)         Перше козацьке повстання кінця XVI ст. відбулося під керів­ництвом ... .

7)        Король ... у ... р. надав реєстровому козацтву клейноди ... .

8)         Запорозька Січ поділялася на ... куренів.

9)         Символом влади козацького полковника був (ла)... .

10)   Берестейська церковна унія була укладена ... р., у результаті якої утворилася ... .

11)    Пересопницьке Євангеліє було створене в ... р.

12) У результаті Люблінської унії більшість українських земель опинилося під владою ... . На цих землях були утворені .... воє­водства.

Завдання

1)        Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважає­те найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2)         Поясніть значення понять і термінів «низове козацтво», «реєст­рове козацтво», «ЗапорозькаСіч», «клейноди», «козацькарес­публіка», «братства», «національно-визвольнийрух».

3)         Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVI ст.?

4)         Якою була структура українського суспільства в XVI ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

5)         Схарактеризуйте причини і наслідки виникнення українсько­го козацтва.

6)         Якими були передумови і причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Люблін­ської унії на українських землях.

7)        Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVIст.?Поясніть причини та наслідки Берестейської церковної унії.

Завдання за історичною картою

1)        Простежте, як змінювалася територія розселення українців у XVI ст. Порівняйте її із сучасними кордонами України.

2)         Як змінювалася впродовж XVI ст. державна приналежність українських земель? Визначте, під владою яких держав пере­бували українські землі.

3)         Назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої та їхні центри.

4)         Покажіть місця розташування Запорозьких Січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.

5)        Які території були охоплені козацькими повстаннями 90-х pp. XVI ст.?

6)         Покажіть, де були створені найвизначніші культурні пам'ятки цієї доби.

III.         ПІДСУМКИ УРОКУ

Сьогодні на уроці ми разом пригадали й узагальнили матеріал теми. Опрацьований і повторений матеріал повинен стати основою для підготовки до тематичного оцінювання знань.

IV.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опра­цювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати до­даткову літературу 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали