План конспект 8 клас УРОК № 35 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:18

УРОК № 35

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.»

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення уч­нями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1)        Вивчення якої теми ми завершили?

2)         Які головні доленосні події відбулися в період, що ми вивча­ли?

3)         Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Завдання

1)        Складіть перелік подій, що відбулися на українських землях упродовж 60—80-х pp. XVII ст., які ви вважаєте найважливі­шими. Обґрунтуйте свій вибір.

2)         Поясніть значення понять і термінів «Лівобережна Гетьман­щина», «Слобожанщина», «Руїна», «Чортомлицька Січ», «протекторат».

3)         Яку роль відіграли сусідні держави Московська держава, Туреччина, Польща у подіях Руїни?

4)         Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними дер­жавами, що стосувалися українських земель: а) Андрусівське перемир'я (1667 р.); б) Бучацький мирний договір (1672 р.);

в) Журавнинський мирний договір (1676 р.); г) Бахчисарай­ський договір (1681 р.); д) «Вічний мир» (1686 p.).

Завдання за історичною картою

1)        Простежте, як змінювалася територія Гетьманщини в подіях 60—80-х pp. XVII ст.

2)         Порівняйте територію Гетьманщини за Б. Хмельницького та після завершення Руїни.

3)         Назвіть території Гетьманщини, які перебували під контролем Польщі, Московської держави та Туреччини.

4)         Покажіть на карті: а) події україно-московської війни 1658—1659 рр.; б) похід польських військ і козацьких пол­ків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя; в) походи гетьмана П. Дорошенка; г) Чигиринські походи турецько-татарських військ; д) місця найголовніших битв, підписання найважливі­ших договорів, центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України, столиці Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

5)         Чому, на вашу думку, у подіях 60—80-х pp. XVII ст. не вдалося зберегти єдність України?

6)         Установіть хронологічну послідовність правління гетьманів і назвіть роки їх правління.

7)        Порівняйте внутрішню і зовнішню політику лівобережних і правобережних гетьманів, визначте спільні і відмінні риси, а також значення і наслідки їхньої політики.

8)         Якою, на вашу думку, була роль гетьмана І. Виговського в по­діях, що розгорталися на українських землях після смерті Б. Хмельницького? Чому перемога під Конотопом не додала авторитету гетьману?

9)         Якою, на вашу думку, була роль гетьмана П. Дорошенка в по­діях Руїни? Чи справедливо його називають «Сонцем Руїни»?

10)   Якою, на вашу думку, була роль кошового отамана І. Сірка в подіях Руїни? Чи можна стверджувати, що всі його перемоги принесли більше лиха Україні, аніж користі?

11)    Назвіть факти, які підтверджують, що жодний із союзників українських гетьманів не відстоював інтереси України, а лише переймався власними інтересами.

12)    Складіть і заповніть таблицю «Московсько-українські догово­ри 1659—1687 рр.».

Дидактична гра «Про кого йдеться?»


Правила гри. Учитель зачитує речення, яке містить факт, пов'язаний із діяльністю історичної особи. Учні повинні впізнати, про кого йдеться. Гру можна проводити як в усній, так і в письмовій формі, як з окремими учнями, так і з усім класом. Якщо вчитель обирає усну форму роботи, доцільно попросити учнів навести факти, пов'язані з діяльністю цієї історичної особи.

1)        Гетьман, який уклав угоду про протекторат Османської імперії над Україною, але згодом визнав свою помилку і зрікся булави.

2)         Гетьман, який першим відвідав Москву.

3)         Гетьман, який намагався відновити Гадяцьку угоду з Поль­щею. Підтримав похід польського короля на Лівобережжя.

4)         Гетьман, який уклав Конотопські статті з Москвою.

5)         Гетьман, який завдав поразки московським військам під Коно­топом.

6)         Гетьман, який згодом був страчений турками.

III.             ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види й типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV.       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опра­цювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати до­даткову літературу.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів