УРОК № 31 Тема. Україна в 60—70-ті pp. XVII ст. Мета: розповісти про гетьманство П. Дорошенка і його спроби об'єднати під гетьманською булавою всі українські землі; охарактеризувати втручання у внутрішні справи України сусідніх держав; дати оцінку запеклій боротьбі за Пра­вобережжя між сторона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:05
УРОК №ЗО Тема. Розкол козацької України. Андрусівське перемир'я. Мета: з'ясувати причини громадянської війни, що спалахну­ла в Україні і призвели до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; дати оцінку Андрусівському перемир'ю; формувати уміння аналізувати, узагальнюва­ти та критич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:02
УРОК № 29 Тема. Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни. Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; поясни­ти причини і наслідки україно-московської війни 1658— 1659 pp.; з'ясувати причини громадянської війни, що спа­лахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:59
УРОК № 28 Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів Мета  за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави», здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:57
УРОК № 27 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Національно-ви­звольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на поперед
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:54
УРОК № 26 Тема.Воєнно-політичні події 1654—1657 pp. Мета:розповідати про перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.; пояснювати, як і чому відбулася зміна зовнішньополі­тичної орієнтації Б. Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінкуБ. Хмельницькому як люд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:50
ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 13:24
УРОК № 25 Тема. Українська гетьманська держава в системі міжнароднихвідносин. Мета:пояснювати, яким було місце Гетьманщини в міжнароднихвідносинах тогочасної Європи; визначати особливості зовнішньої політики Гетьманщини; характеризувати роз­виток відносин між Українською державою й Московією в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 12:58
УРОК № 24 Тема.Воєнно-політичні події 1652—1653 pp. Мета: визначати, завдяки чому українська армія здобула пере­моги в Батозькій битві таЖванецькій облозі; пояснювати, чому і як були здійснені молдавські походи Б. Хмельниць­кого; характеризувати внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Ге
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:47
УРОК № 23 Тема. Воєнно-політичні події1650—1651 pp. Мета: розповідати про розгортання воєнних дій у 1651 p.; порів­нювати умови Зборівського та Білоцерківського дого­ворів; розвивати історичне мислення учнів, сприяти кри­тичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідоміст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:46
УРОК № 22 Тема. Заснування Української козацької держави — Війська За­порозького. Мета: з'ясувати та характеризувати політичний та адміністра­тивно-територіальний устрій Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, я
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:44
УРОК № 21 Тема.Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 pp. Мета:розповідати про перебіг битв на Жовтих Водах, під Корсу­нем, Пилявцями та визвольного походу українського вій­ська до Галичини; пояснювати, у чому полягала висунута Хмельницьким програма побудови Української козацько
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:39
УРОК № 20 Тема.Національно-визвольна війна українського народу сере­дини XVII ст. Мета: з'ясувати, якими були передумови Національно-ви­звольної війни; розповідати про Б. Хмельницького та його сподвижників, перші битви Національно-визвольної війни; характеризувати події початку війни; розвиват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:36
УРОК № 19 Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого н
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:21
УРОК № 18 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:15
УРОК № 17 Тема. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток театрального мистецтва на ук­раїнських землях; визначати основні риси, притаманні українському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:13
УРОК № 16 Тема. Освіта, література, книговидання. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток шкільництва на українських земляху першій половині XVII ст.; розкривати особливості на­вчання в Києво-Могилянському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:11
УРОК № 15 Тема. Козацькі рухи 20—30-х pp. XVII ст. Мета: визначати причини козацько-польських збройних конф­ліктів і повстань; розповідати про перебіг козацьких виступів проти польської влади; пояснювати, у чому ви­являвся національно-визвольний характер козацьких рухів; характеризувати резул
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:04
Меню
Архів матеріалів