УРОК № 14 Тема. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарб­никами. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. назива­ють «добою героїчних походів» українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашеви- ча-Сагайдачного; виз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:00
УРОК № 13  Тема: Церковне життя в першій половині XVII ст. Мета: скласти уявлення про вплив Берестейської унії на церков­не життя в Україні; характеризувати зміни, які відбулися в становищі православної церкви в 20—30-х pp. XVII ст.; пояснювати, як діяльність митрополита Петра Могил
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:58
УРОК № 12 Тема.Соціально-економічний розвиток українських земельу першій половині XVII ст. Мета: з'ясувати, як відбувалося зростання магнатського во­лодіння на українських землях; визначати основні наслід­ки розвитку фільваркового господарства; розповідати про розвиток українських міст; аналізув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:54
УРОК № 11 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого нашої Батьківщини
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 22:15
УРОК № 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:54
УРОК № 9 Тема. Архітектура, образотворче та декоративно-ужитковемистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.;описувати видатні архітектурні пам'ятки цього періоду; характеризувати основні здобутки й до­сягнення в образотворчому та декоративно-ужит
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:52
УРОК № 8 Освіта, книговидання і літописання Мета:  скласти уявлення про розвиток української культури в XVI ст.; пояснювати, якими були умови розвитку куль­тури на українських землях у XVI ст.; характеризувати розвиток української мови у цей період; розповідати про розвиток шкільництва; в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:23
УРОК № 7 Тема. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання. Мета: дізнатися про виникнення Запорозької Січі; показуватина карті місця запорозьких січей-фортець та володінь Запорозької Січі; розповідати про утворення реєстрово­го козацтва та Війська Запорозького; визначати харак­терні риси пол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:18
УРОК № 6 Виникнення українського козацтва та перших січей Мета : з'ясувати, як і чому виникло українське козацтво; роз­повідати про появу перших січей і діяльність Дмитра Вишневецького; характеризувати життя й побут козаків; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:15
УРОК № 5 Тема. Берестейська унія 1596 p. Мета: пояснювати передумови укладення церковної унії; склас­ти уявлення про процес укладення унії; з'ясувати наслід­ки утворення греко-католицької церкви; продовжити формувати навички аналізу історичного минулого; вихо­вувати почуття поваги до історично
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:12
УРОК № 4 Тема. Церковне життя другої половини XVI ст. Мета: скласти уявлення про розгортання реформаційних і контрреформаційних рухів на українських землях; оці­нювати значення діяльності православних братств; ви­значати особливості становища православної церкви; продовжувати формувати навички
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:09
УРОК № З Тема. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських зе­мель. Мета: з'ясувати, якими були передумови укладення Люблін­ської унії; дізнатися, як на Люблінському сеймі відбулося об'єднання Польського королівства і Великого князівс­тва Литовського в єдину державу; показувати на кар
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:07
УРОК № 2 Тема. Соціальна структура українського суспільства та еконо­мічне життя. Мета: дізнатися, якими були основні верстви тогочасного ук­раїнського суспільства; порівнювати становище непри- вілейованих і привілейованих груп населення; характе­ризувати особливості тогочасного економічного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:03
УРОК № 1 Тема. Вступ до нової доби історії українських земель. Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу історії України; визначити джерела і періодизацію; з'ясувати, як працю­вати з підручником, атласом; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своє
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:00
Меню
Архів матеріалів