План конспект 9 клас урок №1 Вступ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:52

Вступ

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Іс­торія України» у 9 класі, його хронологічними межами та періоди­зацією; зі змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зо­шитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначити форми організа­ції навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оці­нювання; охарактеризувати становище українських земель у скла­ді різних держав у XIX ст.

Основні поняття: ринкові відносини, індустріальне суспільство. Обладнання: карта «Українські землі у складі Російської імпе­рії в XIX ст.».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

уміти хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями істо­ричного руху;

показувати на історичній карті території розселення українців наприкінці XVIII на початку XIX ст., територіальні зміни, що відбулися, і співвідносити їх із сучасними кордонами України; пояснювати тенденції розвитку українського суспільства у XIX ст., поняття «ринковівідносини», «індустріальне суспільство»; називати причини кризи аграрно-ремісницької цивілізації та розвитку ринкових відносин.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Учитель. Ми з вами будемо вчити історію України у 9 класі за такими темами:

Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської ім­перій наприкінці XVIII у першій третині XIX ст.

Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український

національний рух у першій половині XIX ст.

Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці

XVIII   у першій половині XIX ст.

Тема 4. Наш край наприкінці XVIIIу першій половині

XIX   ст.

Тема 5. Модернізація українського суспільства в серединіу другій половині XIX ст.

Тема 6. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половиш XIX ст.

Тема 7. Духовне життя України в другій половиш XIX ст. Тема 8. Наш край у другій половині XIX ст.

Звертаємось до рубрик підручника. Виділяємо головні їх особ­ливості на прикладі одного параграфа.

Учні виписують основні рубрики підручника в зошит. Знайомимо учнів з додатковою навчальною літературою, істо­ричними атласами, робочими зошитами, пропонуємо приклади форми роботи з ними, наводимо критерії оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення уроків.

Під час вивчення курсу слід ознайомити учнів із засадами тема­тичного оцінювання.

Типовими формами тематичного оцінювання за способом вста­новлення рівня навчальних досягнень учнів є: усне (опитування, співбесіди тощо);

письмове (тестування, диктант, контрольна, експерименталь­на, практична, лабораторна роботи, опис технологічного проце­су, складання творчого проекту тощо); комп'ютерне тестування.

Можливе також поєднання цих форм.

Для оцінювання, що проводиться у письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи тощо), передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються у навчальному за­кладі до кінця навчального року.

На початку вивчення теми (частини теми, сукупності тем) вчи­тель має ознайомити учнів з тривалістю її (їх) вивчення; загальним змістом, кількістю і строками проведення обов'язкових видів робіт (лабораторних, контрольних тощо); з типовими питаннями, що ви­носяться на тематичне оцінювання, прикладами завдань; термі­ном і формою проведення тематичного оцінювання, запропонувати список навчальних посібників. Форми і тривалість (не більше 2-х академічних годин) тематичного оцінювання, обсяг і зміст нав­чального матеріалу визначаються вчителем.

Ознайомлюємо учнів з деякими Інтернет-ресурсами.

На сторінці представлено електронну карту України, яка до­зволяє детально розглянути будь-яку область держави. Мова сайту: англійська.

Представлено електронні версії книг відомих істориків: М. Грушевського, Н. Полонської-Василенко, О. Субтельного таін. Мо­ва сайту: українська. «Нариси історії України».

На сайті представлено електронні версії книг: «Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVII століття» (автор Н. Яковенко). «Нариси Історії України. Формування україн­ської нації ХІХ-ХХ століть» (автор Я. Грицак) та «Довідник з історії України» (4.1, 2, 3). Мова сайту: українська, http://wikipedia.org.ua/ Інтернет-енциклопедія

Робота з картою

Використовуючи карту, опрацьовуємо питання «Становище ук­раїнських земель у складі різних держав у XIX ст».

1.     У складі яких держав перебували українські землі у XIX ст.? Які це землі? Покажіть їх на карті.

2.      Порівняйте площі територій у складі імперій.

Учитель. Наприкінці XVIII ст. внаслідок трьох поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795) українські землі потрапили до скла­ду Австрії, Російської імперії та Туреччини. 1772 року до складу Австрії увійшла вся територія Руського воєводства (без Холмської землі), Белзького та західних повітів Волинського і Подільського воєводств, а 1774 р.Буковина (без Хотинського краю). Австрій­ський уряд утворив на захоплених територіях коронний крайКоролівство Галичини і Лодомерії (Лодомерія) з центром у Львові, у складі якого штучно об'єднав українські етнічні землі з частиною польських земель.

Умовною межею між українською (східною) і польською (захід­ною) частинами Галичини стала річка Сян. 1786-1849 pp. окремий округ у складі Галичини становила Буковина, а 1795-1809 pp.Холмщина.

Територія королівства поділялась на округи і дистрикти, кіль­кість яких змінювалась. Так, до 1782 р. існувало 6 округів і 59 дис- триктів, а 1867 р. — 17 округів і 176 дистриктів. Територія Закар­патської України, як і угорські етнічні землі, поділялась на жупи (комітати), які, у свою чергу, складалися з доміній. Всі адміністра­тивні органи влади на Закарпатті підпорядковувались Пожонсько- му (Братиславському) намісницькому управлінню.

Відповідно до царського указу від 1796 р. «Про новий поділ дер­жави на губернії» в Україні замість намісництв утворювалися гу­бернії. На поч. XIX ст. існувало 9 губерній: Київська, Полтавська, Чернігівська, Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврій­ська, Подільська і Волинська. 1815р. до Російської імперії було приєднано Холмщину і Підляшшя, які 1831 р. увійшли до складу Сідлецької, Люблінської і Гродненської губернії.

У 1800р. українці складали майже 90% мешканців україн­ських земель, а на Лівобережжі їх кількість у відсотковому вира­женні сягала аж 95 %. Україна залишалась аграрним краєм, попри бурхливий розвиток у Європі. У цей же час в країнах Західної Єв­ропи відбувається промислова революція, яка не могла не позначи­тися на ході економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи, в т. ч. й України.

Завдання

1. Коли відбувається промисловий переворот у країнах Європи?

1.     Які зміни привносить він у суспільне життя країни (на при­кладі європейських країн)?

2.     Яка участь України в розвитку європейської економіки?

Робота над поняттями

Учитель. Індустріальне суспільство суспільство, в якому завершено процес створення великої, технічно розвиненої про­мисловості (як основи і провідного сектора економіки) та відповід­них соціальних і політичних структур; етап розвитку суспільства, коли основна маса населення зайнята на заводах і фабриках (в ін­дустрії).

У Західній Європі перехід від аграрного до індустріального сус­пільства відбувся внаслідок індустріальної революції, що почалася в XVIII ст. у Великобританії. Основною технологією, яка спричи­нила такі зміни, була парова машина, що дозволила організувати масове виробництво.

Ринкова економіка форма організації економіки, за якої про­дукт, що виробляється, стає товаром, для продажу на ринку.

Довільна структура, яка передбачає контакт покупців із про­давцями, називається ринком. Ринкова економіка дає можливість людям купувати те, чого вони хочуть, а також реалізовувати виго­товлені ними товари. При цьому ціни визначаються рівнем попиту на товари та їх кількістю. Характерні ознаки: приватна власність; обмежена роль держави; свобода вибору; ціновий механізм;

маркетингова система управління виробництва ;гнучкість системи.

Завдання

1.     Чи можна стверджувати, що в Україні в кінці XVIII ст. існува­ло індустріальне суспільство?

2.     Що заважало розвитку ринкових відносин в Україні?

Учитель. Колоніальний стан України, політика царського уряду, спрямована на знищення рештків культурного життя ук­раїнців, руйнація культуротворчої еліти нації. Колишня козацька старшина, отримавши дворянські привілеї та великі маєтності, зрікалася українства, русифікувалась і з погордою дивилася на ук­раїнську культуру. На Правобережжі та на західноукраїнських землях такий стан речей існував ще з XVIII ст., тільки тут панівні верстви були ополячені й окатоличені.

Період зародження нової української культури характеризуєть­ся виникненням посиленого інтересу до історичної минувшини рід­ного народу, його побуту і мистецьких здобутків. Через необхід­ність задоволення суто практичного інтересу лівобережної старшини до історії своїх родів виникає широкий рух з вивчення історії козацької України. Починають збирати історичні матеріа­лилітописи, хроніки, грамоти та інші державні документи.

III. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів