План конспект 9 клас УРОК 4 Тема. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині XIX ст.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:18

УРОК 4

Тема. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині XIX ст.

Мета: з'ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжна­родних відносин в пер. третині XIX ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити ви­сновки, виділяти головне і другорядне, систематизувати історич­ний матеріал, висловлювати свою точку зору щодо певних істо­ричних подій; виховувати в учнів національні та патріотичні почуття.

Основні поняття: наполеоніди, козацьке ополчення, земське ополчення, Задунайська Січ, Азовське козаче військо.

Обладнання: карта, роздавальний матеріал з документами, схе­мами, таблицями.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

визначати хронологічну послідовність подій даного періоду; показувати на карті місця та напрями військових дій та тери­торіальні зміни;

на основі різних джерел інформації: визначати цілі (мотиви) участі українців у війнах за їхніми діями; з'ясовувати причи­ни, сутність і наслідки утворення Азовського козачого війська, піднесення національної ідеї, національного та суспільно-полі­тичного рухів; здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку історичним документам.

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань учнів

Діалогічне спілкування

1.  Чи зберігала Україна на початку XIX ст. свою державність?

2.  До складу яких держав входили українські землі в цей період?

3.  Чи могла Україна здійснювати самостійну зовнішню політику? Чому?

4.  В яких війнах і на чиєму боці брали участь українці в другій половині XVIIIст.?

5.  Якими були для України наслідки російсько-турецьких воєн другої половини XVIII ст.?

III.    Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Наддніпрянська Україна входила до складу Росії, яка наприкінці XVIII на початку XIX ст. здійснювала активну зовнішню політику, прагнучи забезпечити лідерство в Європі. Внаслідок цього виникали суперечки з Туреччиною та Францією і розв'язання російсько-турецьких та російсько-французької воєн.

IV.    Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота зі схемами

Питання плану «Російсько-французька війна 1812 року та Ук­раїна» вивчається шляхом опрацювання учнями схем. Для цього клас поділяється на чотири групи.

1- а    група. Плани Наполеона щодо України.

2- а    група. Ставлення українців до Наполеона.

3- я    група. Участь українців у війні з Наполеоном.

4- а    група. Наслідки війни для України.

У такій же послідовності через 5-6хв. учням надається слово для відповіді.

 

Завдання

1.  Як ви думаєте, чому саме до козаків Задунайської Січі звер­тається Наполеон по допомогу?

2.  З якою метою, на вашу думку, Наполеон планував поділити те­риторію України на «наполеоніди»?

3.  Чи можна стверджувати, що стосовно України Наполеон дотри­мувався традиційної політики своєї держави?

 

Завдання

1.  Чому так різнилося ставлення українського дворянства до про­позицій Наполеона?

2.  Уявіть себе учасником тих подій. До якого б табору приєднали­ся б ви?

 

Завдання

1.  Як ви вважаєте, чому в цій війні український народ виступив на боці Росії і не відгукнувся на пропозицію Наполеона?

2.  Якими мотивами керувалися українці, йдучи в ополчення?

Завдання

Як ви вважаєте, чому російський цар виявився таким невдяч­ним щодо українського народу, який допоміг йому здобути пе­ремогу у війні з Наполеоном?

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

Попереднє розпорядження про створення українського козацького війська, стверджене Олександром І у Вільно (5червня 1812 року)

«Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до ко­зачої служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї...

Людей можна призначити на козаків, незважаючи ні на роки, ні на зріст, а також маловажні тілесні вади, але єдино тільки із збе­реженням сил і здібностей до служби цього роду...

Як мине в українських полках потреба, всі вони розпускають­ся по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналежни- ми війську і за першою потребою повинні з'явитися на службу і скласти знову свої полки, до чого вони повинні мати в постійній справності зброю, одяг і коней, утримуючи все це своїм коштом, але звільняючись зате від усяких інших по державі повинностей. Діти їх, які народжені від часу вступу у військо, належатимуть також до нього. А тим з них, які поміщики не знайшли для себе вигідним прийняти в селища свої, відведуться для оселення зем­лі казенні...» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України: Під­ручник для 9 кл. середньої школи. К.: Ґенеза, 2000. — С. 23)

Завдання

1.  Чому, на вашу думку, російський уряд під час війни з Наполео­ном звертається до ідеї утворення козацьких полків?

2.  Чи були виконані царські обіцянки щодо українських полків?

Робота з таблицями

Учитель. На початку XIX ст. Туреччина не полишала споді­вань повернути собі Північне Причорномор'я і Крим. Вона намага­лася скористатися ситуацією, яка склалася у Європі. Адже провід­ні європейські країни були втягнуті у наполеонівські війни.

Російсько-турецька війна 1806—1812 pp.

Хід війни

   Воєнні дії розгорталися на Чорному морі і на Дунаї;

   У війні брало участь Дунайське козаче військо і козацькі полки

Підсумки війни

   Турецькі війська були оточені на Дунаї. Підписано Буха­рестський мирний договір.

   Росії відходили військові фортеці на Чорному морі, Бесса- рабія, частина Північної Буковини

Завдання

1.  Як російсько-турецька війна 1806-1812 pp. позначилася на становищі України?

2.  Відшукайте на карті й покажіть українські землі, які були при­єднані в результаті цієї війни.

Російсько-турецька війна 1828—1829 pp.

Причини війни

   Невдоволення Туреччини результатами війни 1806-1812 років, прагнення укріпитися на Чорному морі.

   Росія прагнула утвердити свій вплив на Балканах і на Кавказі

Хід війни

   Воєнні дії розгортаються на Дунаї, Кавказі, західному узбережжі Чорного моря.

   В усіх бойових діях брали участь українці.

   Російська армія здобула ряд перемог і підійшла до Стамбу­ла.

   Туреччина програє війну і підписує Адріанопольський мирний договір

Підсумки війни

До Росії відходить Кавказьке узбережжя Чорного моря

 

Завдання

1.  Як російсько-турецька війна 1828-1829 pp. позначилася на становищі України?

2.  Як ви думаєте, чому козацтво Задунайської Січі під час війни вирішило повернутися до України? Якою була доля козаків піс­ля війни?

Учитель. Як уже зазначалося, козаки, які воювали проти Ту­реччини в 1828-1829pp., були об'єднані в Окреме Запорозьке вій­сько (пізніше це військо одержало назву Азовського козацького війська).

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

Положення про оселення запорозьких козаків у Новоросійському краї (27травня 1832року) «1. Для оселення запорозьких козаків призначається в Катери­нославській губернії Олександрійський повіт: так звана Бердян­ська земля, всього 43 141 десятина.

2. До складу Запорозького козачого війська приєднати міщан Петровського посаду, числом 238 ревізьких душ, з землею у їх во­лодінні кількістю до 4 000 десятин і з усіма їх рибними заводами і очеретяними плавнями, причому надаються їм всі вигоди й права, взагалі козачому війську даровані. З таким приєднанням козаче військо буде мати у спільному володінні рибні заводи на Азовсько­му морі...

6.  Козацьке військо звільняється назавжди від земських повин­ностей, крім тих, що стосуються їх землі.

7.  Військові повинності воно виконує за прикладом інших коза­цьких військ...

15. З поселеннями запорозьких козаків взяти їм назву Азов­ського козачого війська.» {Гурченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України: Підручник для 9 кл. середньої школи. К.: Ґенеза, 2000. — С. 24)

Завдання

1.  З якою метою і як створювалося Азовське козаче військо?

2.  Чому козакам не дозволено було селитися на батьківських зем­лях?

3.  Як ви думаєте, якою була доля козаків, які не забажали пересе­лятися на Кубань?

V.Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Що таке «українське питання»? Який вплив воно справляло на міжнародні відносини першої половини XIX ст.?

Завдання виконується з допомогою вправи «Два чотири разом». Спочатку воно обговорюється у парах, потім у малих гру­пах, потім усім класом. Після закінчення обговорення діти пре­зентують результати своєї роботи.

VI.    Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів