План конспект 9 клас УРОК 6 Тема. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:22

УРОК 6

Тема. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Мета: з'ясувати, як на західноукраїнських землях наприкінці XVIII на початку XIX ст. відбувається пробудження національно­го життя і поширення української національної ідеї, а також оха­рактеризувати діяльність товариств греко-католицьких священи­ків та «Руської трійці»; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, самостійно опрацьовувати історичні до­кументи, вміти аналізувати матеріал, виділяти головне і другоряд­не, робити висновки, зіставляти інформацію з різних історичних джерел, висловлювати свою точку зору; на прикладах діяльності товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці» вихо­вувати в учнів патріотичні почуття.

Основні поняття: ідеї Просвітництва, греко-католицька церк­ва, «Руська трійця», альманах «Русалка Дністрова».

Обладнання: історичні документи, ілюстрації, портрети діячів національного руху.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

визначати хронологічну послідовність подій даного періоду; на основі різних джерел інформації: аналізувати та узагальню­вати історичні факти, констатувати піднесення національної ідеї, національного та суспільно-політичного рухів; зіставляти дані історичних та літературних джерел, аналізувати програ­мові позиції організацій; здійснювати критичний аналіз дже­рел та давати власну оцінку подій; характеризувати зміст і зна­чення «Русалки Дністрової».

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань учнів

Діалогічне спілкування

1.  Що таке національне відродження? Коли розпочинається на­ціональне відродження на українських землях, які входили до складу Росії?

2.  Пригадайте, коли і за яких обставин виникла Українська гре- ко-католицька церква.

3.  Пригадайте з курсу всесвітньої історії, що таке Просвітництво.

4.  Яку політику проводив австрійський уряд щодо населення за­хідноукраїнських земель?

III.    Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Політика австрійського уряду щодо українців при­зводить до погіршення їх становища. Тому в Західній Україні, так само, як і в Наддніпрянській, розпочинається рух українського на­роду за свої національні права, за відродження своїх звичаїв, тра­дицій, своєї мови розпочинається національне відродження.

Завдання

На основі вже вивченого матеріалу визначте, якими могли бути передумови національного відродження на західноукраїнських землях.

Завдання виконується методом «Мозковий штурм». Діти ко­ротко висловлюють свої думки, які записуються на дошці. Потім за допомогою вчителя складають узагальнюючу таблицю.

Передумови національного відродження

1.  Збільшення кількості освічених людей в Україні завдяки реформам Марії-Терезії та Йосифа II.

2.  Реакційні реформи наступників Марії-Терезії та Йосифа II (скасу­вання обов'язкової освіти, взяття шкіл під контроль католицької церкви, зменшення кількості дітей в школах), які призвели до по­гіршення становища українського населення.

3. Проникнення ідей Просвітництва на українські землі

IV.    Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з документами

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання. Із праці О. Субтельного «Україна: історія»

«Говорити про західноукраїнську інтеліґенцію початку XIX ст. значить говорити про духовенство. І справді, оскільки духовенство було єдиною соціальною групою, що могла користува­тися перевагами вищої освіти в Австрійській імперії, вища освіта на Західній Україні практично стала синонімом освіти богослов­ської. Так, на початку 1840-х років із майже 400 студентів Львів­ського університету та інших закладів 295 навчалися теології, в той час як майже вся решта займались філософськими дисциплінами, котрі також входили до курсу богослов'я. Іншим доказом перева­жання священиків серед інтеліґенції є те, що із 40книжок, написа­них між 1837 і 1850 pp. українською мовою, 40 належало перу свя­щеників.

...Греко-католицьке духовенство перебрало на себе роль лідера в селянському середовищі... унаслідок того, що в XVI-XVII ст. ук­раїнська знать відцуралася від свого суспільства і перейшла в като­лицизм. ...Виникали цілі династії священиків, які на багато по­колінь пов'язувалися зі своєю околицею. Часті зібрання, тривалі відвідини, взаємні шлюби перетворили греко-католицьке духо­венство на тісно сплетену спадкову касту із розвиненим почуттям групової солідарності.

...Зв'язане з масами спільною вірою духовенство користувалося в середовищі своїх сільських парафіян великим впливом і владою. Польська шляхта... нерідко примушувала священиків працювати у своїх маєтках. Це дало... позитивні результати, оскільки українсь­ке духовенство встановило з селянством тісніші особисті та куль­турні зв'язки». (Субтельний О.Україна: історія. К.: Либідь, 1991. — С. 194-195,214-215)

Завдання

1.  Чому саме греко-католицькі священики виявилися тією силою на західноукраїнських землях, яка була здатна очолити націо­нальне відродження?

2.  Пригадайте, хто очолив національне відродження в Наддніп­рянській Україні. Чому?

3.  А чому православне духовенство Наддніпрянщини не змогло відіграти подібної ролі?

Робота зтаблицею

Товариства греко-католицьких священиків

Дата

Подія

1816 рік

Перша культурно-просвітницька організація в Перемишлі (Галичина) «Товариство галицьких греко-католицьких священиків», яка виникає з ініціативи священика І. Мо­ги л ьницького.

Товариство стає активним оборонцем прав української мови; сприяло прийняттю імператором рішення 1818 р. про запро­вадження в початкових класах української мови; його учас­ники видали перші граматики української мови: І. Могильницького, Й. Лозинського, Й. Левицького

 

Дата

Подія

 

1829 року І. Могильницький написав науковий трактат польською мовою «Розвідка про руську мову», в якому від­стоював ідею самобутності української мови, вказував на її відмінність від польської і російської мов, на її рівноправ'я серед слов'янських мов

20- 30-і роки XIX ст.

Створення в Перемишлі нового гуртка (керівник єпископ Іван Снігурський). Члени гуртка: І. Могильницький, Й. Jle- вицький, Й. Лозинський, А. Добрянський, І. Лаврівський. Діяльність:

Поява перших граматик української мови:

   Івана Могильницького — 1822 р.

   Йосипа Лозинського — 1833 р.

   Й. Левицького — 1834 р.

Вихід у світ перших збірок народних пісень:

   «Пісні польські і російські люду галицького» Вацлава Заліського — 1833 р.

   «Руське весілля» Йосипа Лозинського — 1835 р.

У результаті діяльності цього гуртка пробуджується інтерес передових діячів до української національної спадщини

1833- 1837 рр.

Напівлегальне демократично-просвітницьке та літературне угрупування «Руськатрійця». Засновники: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький студенти Львівського університету

 

Завдання

1.  Чому саме місто Перемишль стає спочатку центром національ­ного відродження?

2.  Яке значення в пробудженні національного життя на західно­українських землях мали товариства греко-католицьких свя­щенників?

Робота в групах

Учні поділяються на три групи для детального опрацювання питання про виникнення «Руської трійці» та її діяльність. У роботі також використовуються ілюстрації із портретами засновників «Руської трійці» Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Яко­ва Головацького. Всі групи працюють з уривком з книги «Гомін віків», але завдання отримують різні.

Текст 1

«Наші тодішні священики майже всі говорили по-польськи і виголошували в церкві польські проповіді. І задумав Маркіян допомогти томі народові зрозуміти, хто він є. Та знав, що сам мало вдіє, і тому дібрав собі гурток товаришів й умовився з ними, що треба передусім показати інтеліґенції красу рідної мови, що рідна мова є головною ознакою окремішності народу, і знав, що хто полюбить рідну мову, той полюбить і народ і буде для нього працювати. А щоб розкрити красу української мови, Маркіян з товаришами вирішив збирати українські пісні та друкувати їх, а крім того, і самому писати вірші й оповідання по-українськи. Найближчими його товаришами були Яків Головацький та Іван Вагилевич, ровесники і також богослови. Вони морально та ідей­но опиралися на те, що вже на Україні над Дніпром повиходило друком багато українських книжок та збірок пісень, отже, і бра- там-галичанам личило б піти тим шляхом». (Грищенко І. С., Карабанов М. М., Лотоцький А. Л. Гомін віків. К.: Проза, 1994. — С. 129)

Завдання

1-а    група. Визначте причини появи «Руської трійці».

2- а    група. Які завдання ставили перед собою засновники цього товариства?

3-я    група. Використовуючи даний документ, складіть розповідь про утворення організації «Руська трійця».

Робота із схемою

Після закінчення презентацій роботи груп учні складають схе­му «Руська трійця»{див. на с. 39).

Завдання

1.  Проаналізуйте основні напрямки діяльності « Руської трійці ».

2.  Яким було значення виходу у світ альманаху «Русалка Дніст­рова»?

3.  Які факти говорять про те, що автори збірки вийшли за межі культурно-просвітницької діяльності у політичну сферу.

Робота з документами

Учні мають ознайомитися з документами й виконати завдання. Текст 2

Після виходу «Русалки Дністрової» начальник поліції Львова зазначав: «Ми вже маємо достатньо клопоту з одним народом (по­ляками), а ці божевільні тут хочуть відродити давно мертвий і по­хований русинський народ».

Текст З

Аналізуючи причини заборони збірки, І. Франкозазначав: «Русалка Дністрова», хоч і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані була свого часу явищем наскрізь рево­люційним».

Проблемне завдання

Порівняйте зміст текстів 2і 3. Чиї погляди виражає кожен з ав­торів?

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Визначте значення діяльності «Руської трійці» для розгортан­ня національно- визвольного руху.

Завдання виконується методом «Дерево рішень», яке матиме такий вигляд.

Значення діяльності «Руської трійці»

1.  Це був крок вперед у розвитку національного руху на західноук­раїнських землях.

2.  Вперше в історії українського суспільного руху Західної України прозвучала ідея возз'єднання всіх українських земель у складі май­бутньої федерації.

3.  Прозвучав заклик за введення української мови і культури в усі сфе­ри громадського життя.

4.  Започаткована нова демократична культура в Галичині.

5.  Діяльність учасників «Руської трійці» сприяла підвищенню освіт­нього рівня і пробудженню національної свідомості народу Західної України.

6.  Гуртківці перейшли від культурно-мовних питань до соціально-еко- номічних і політичних

VI. Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Дати відповідь на запитання (письмово): Чому поява «Русалки Дністрової» стала важливої віхою в українському національно­му відродженні?

3.  Двом учням підготувати повідомлення про виступ декабристів на Сенатській площі в Петербурзі та повстання Чернігівського полку.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали