План конспект 9 клас УРОК 8 Тема. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:31

УРОК 8

Тема. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у першій третині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів умін­ня працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріо­тизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Основні поняття: уніфікація, інтеграція, русифікація, денаціо­налізація, «українське питання», суспільно-політичний рух, авто­номія, федерація.

Обладнання: карта, плакат із запитаннями, картки, кросворди. Тип уроку: повторювально-узагальнюючий. Форма проведення: урок-змагання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Методичні рекомендації

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. Клас поді­ляється на три групи.

Правила гри

1.  На уроці учні будуть працювати в групах, урок проходитиме у вигляді змагання між ними.

2.  Командам буде запропоновано шість конкурсних завдань, за які будуть нараховуватися бали. За кожне завдання певна кількість балів.

3.  Якщо якийсь учень не буде працювати, то з команди в кінці уроку знімається один бал, якщо два учні уникатимуть відпові­дей то два бали і т. ін.

4.  За кожне порушення правил гри з команди знімається один бал.

5.  За кожне доповнення команда отримує додатковий бал.

6.  Учні з команди-переможниці отримують в кінці уроку оцінки,

на один бал вищі від зароблених.

7.  Перемагає та команда, яка отримає більшу кількість балів.

Команди обирають капітанів, які повинні в кінці уроку виста­вити оцінки членам своїх команд. Ці оцінки будуть узгоджені з учителем.

II. Урок-змагання

Завдання 1.Історичний марафон

Команди називають по черзі поняття і терміни з теми і поясню­ють їх. Наприклад:

Нація це історична спільність людей на основі спільності те­риторії, яку вони населяють, мови, особливостей культури, еконо­мічних зв'язків.

Українська національна ідея усвідомлення українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України.

Уніфікація зведення різноманітних проявів життя в різних національних районах держави до єдиних, затверджених імпера­торською владою, зразків.

Бюрократизація збільшення кількості чиновників, які управ­ляли українськими землями. Український народ позбавлявся са­моврядування .

Цей перелік триває доти, поки не будуть названі всі основні тер­міни теми. У цьому конкурсі перемагає та команда, яка останньою називає якийсь термін. Вона отримує п'ять балів, а інші дві коман­ди по три бали.

Завдання 2.Дерево запитань

Для проведення цього конкурсу вчителем заздалегідь готується плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюються листочки, на внутрішній стороні яких записані запитання до даної теми. Пред­ставники команд по черзі підходять до дерева, зривають по листоч­ку, читають запитання і дають на нього відповідь. Кожна команда має відповісти на три запитання, отже, кожна з них має обрати трьох представників, які надаватимуть відповідь. За кожну пра­вильну відповідь команди отримують два бали.

Запитання

1.До складу яких держав і які українські землі входили на почат­ку XIX ст.?Показати їх на карті.

2.  Схарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій та ре­гіональний поділ українських земель у складі Російської імперії.

3.  Визначте чисельність та етнічний склад населення на україн­ських землях у складі Австрійської імперії.

4.  Назвіть зміни, які відбулися в традиціях та побуті українського населення на початку XIX ст.

5.  Яке місце посідала Україна в планах Наполеона та російсько- французькій війні 1812p.?

6.  Які наслідки мали російсько-турецькі війни початку XIX ст. для України?

7.  Схарактеризуйте умови та обставини початку українського на­ціонального відродження.

8.  Що ви знаєте про діяльність масонських організацій в Ук­раїні?

9.  Якого поширення набув декабристський рух на території Ук­раїни?

Завдання 3. Виправ помилки

Команди отримують на спеціальних картках тексти, в яких до­пущені помилки. За три хвилини вони повинні знайти ці помилки та виправити їх. За кожну правильно виправлену помилку нарахо­вується один бал.

Картка № 1

Наприкінці 1826 р. у Варшаві побачила світ «Русалка Дністро­вая». Лише 100 примірників цієї збірки потрапили до рук читачів, решту було конфісковано. Цей твір був написаний церковною мо­вою. Зміст «Русалки Дністрової» визначався такими основними ідеями:

визнання єдності українського народу з російським народом, розділеного кордонами різних держав;

негативне ставлення до суспільних рухів та засудження народ­них ватажків борців за соціальне та національне визволення; заперечення ідеї власної державності та політичної незалеж­ності.

Картка № 2

«Руська Правда» Рилєєва передбачала збереження кріпацтва, зміцнення самодержавства, встановлення в Росії конституційної монархії, утворення вищого органу законодавчої влади Народ­ної ради, збереження поміщицького землеволодіння, надання полі­тичних прав всьому населенню віком з 20 років, проголошення не­залежності України. Картка З

Масонство має глибоку історію. Особливо активним воно стає після Французької революції кінця XVII ст. Ідейну основу масонсь­кого світобачення становили принципи народовладдя, рівності й демократії. В Україні перша масонська організація виникла ще 1842 р. у с. Вишнівці на Волині. Масонські ложі виникали пере­важно в селах, оскільки до їх складу входили насамперед селяни. У XIX ст. у Харкові діяла майстерня «Вмираючий сфінкс», в Оде­сі масонська ложа «Понт Євксинський», у Києві «З'єднані слов'яни», у Полтаві «Любов до правди».

Завдання 4.Словесний теніс

Цей вид змагання передбачає обмін запитаннями з теми між ко­мандами. Гру починає перша команда, яка ставить запитання двом іншим, потім те саме роблять друга і третя команди. Відповідати треба відразу після поставлених запитань. Час на обмірковування не надається. Під час гри необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей. Словесний теніс триває близько 5-7хвилин. Перед по­чатком змагання команди мають хвилину на підготовку запитань. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. При цьому врахо­вується й те, які запитання поставили команди, і те, як вони від­повідали на запитання своїх суперників.

Завдання 5. Складання есе методом «Гамбургер» Перш ніж приступити до виконання завдання, учні мають при­гадати, що таке гамбургер. Це, власне, булочка, яка має начинку і складається з трьох частин:

1.  Верхня частина. Булка

2.  Середина. М'ясо, салат, сир

3.  Нижня частина. Булка

За таким самим принципом будуватиметься відповідь команди. Адже есе теж буде складатися з трьох частин:

1.  Вступ. Одне-два речення, які пояснюють головну ідею або тему есе.

2.  Основна частина. Складається з фактів, доказів і пояснень, які підтримують головну ідею (4-6речень).

3.  Висновок. Підсумкове речення, яке висловлює головну думку всього сказаного.

Потім команди отримують теми для складання есе.

1- а    команда. Яка роль у суспільно-політичному русі належала українському дворянству? З якої причини і як змінювалася ця роль?

2- а    команда. Чим пояснюється активна участь в поширенні ук­раїнської національної ідеї греко-католицьких священників?

3-  я   команда. Чому кінець XVIII поч. XIX ст. вважають почат­ком одного з найтрагічніших періодів в історії Наддніпрянської України?

Для складання есе учням дається 3хв. Слово для відповіді на­дається одному представнику, який висловлює точку зору всієї ко­манди. Максимальна оцінка в цьому конкурсі п'ять балів.

Завдання 6.Розгадай головоломку

Кожній команді на окремій картці надається зашифрована го­ловоломка, яку вони повинні розгадати й пояснити вислів, у ній зашифрований. Завдання виконується методом «Прес». За вико­нання завдання можна отримати максимум три бали.

Тут зашифровано вислів Т.Г. Шевченка. Прочитайте його, склавши по складах, та прокоментуйте.

(«Польща впала, ma u нас задавила»)

Наприкінці уроку підбиваються підсумки змагання, оголо­шується команда-переможець, разом з командирами команд учи­тель виставляє оцінки за роботу на уроці.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оціню­вання.

УРОК 9

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у першій третині XIX ст.»

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досяг­нень учнів з вивченої теми.

Тип уроку: контролю та перевірки знань. ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II.Оцінювання та перевірка знань

Виконання завдань

      Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до ко­зачої служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї...

Людей можна призначити на козаків, незважаючи ні на роки, ні на зріст, а також маловажні тілесні вади, але єдино тільки із збе­реженням сил і здібностей до служби цього роду...» (Ізрозпоря­дження царя Олександра І // CD-R Історія України)

1)Про створення якого війська йдеться в документі?

2) Якого року воно було утворене?

Відповідь: українське козаче військо, 1812р.

2.  Прочитайте текст і виконайте завдання.

Вона «...являла собою швидше політичний трактат, ніж нау­кову працю. Вона сміливо уславлювала й романтизувала козаць­ку минувшину, і хоч автор не виступав за негайну незалежність України, він вбачав в українцях окремий від росіян народ і за­кликав надати йому певну форму самоврядування. Його героями були Хмельницький і, що важливо, непокірний Полуботок, який повстав проти Петра І. Він також доводив, що Україна, а не Росія, є прямою спадкоємицею Київської Русі. ...(Вона) сповнена почуття національної гідності... Автор стверджує, що правда й справедливість є наріжними каменями кожної політичної сис­теми, а захист життя, свободи та власності є невід'ємним правом усіх людей». (Субтельний О. Україна: історія. К.: Либідь, 1991. — С. 204-205)

Укажіть назву найбільш видатного історичного твору в Україні кінця XVIII початку XIX ст.,про який йдеться.

Відповідь: «Історія Русів».

3.  Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Важно було передусім, що розвіялося те почуття безвихід­ності, яке огорнуло було українську людність в часи упадку, в XVIII ст. Заходи австрійського правительства відкрили якийсь просвіток, розбудили надію на кращу будучину і енергію змагання, боротьби за кращу долю». (Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. К.: Наукова думка, 1992. — С. 444)

Про які «заходи австрійського правительства»йдеться в доку­менті?

Відповідь: реформи Марії-Терезії та Йосифа II.

4.  Прочитайте текст і виконайте завдання.

«...Не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і на­зивати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знище­но, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної пере­ваги володіти іншими людьми...

Увесь російський народ складає один стан громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан грома­дянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держа­ва, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, станов­лять один народ російський...

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, від­крито чи таємно до такого устрою держави вести б могло».(Турчен- ко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. К.: Ґенеза, 2000. — С. 64-65)

Укажіть назву документа та його автора.

Відповідь: «Руська правда» Павла Пестеля.

5. Позначте реформи, які були проведені Марією-Терезією та Ио­сифом II, які суттєво вплинули на становище населення захід­ноукраїнських земель (чотири правильні відповіді).

1)  Адміністративна реформа.

2)Аграрна реформа.

3) Військова реформа.

4) Релігійна реформа.

5)Реформа освіти.

6) Судова реформа.

7) Фінансова реформа. Відповідь:1, 2, 4, 5.

6.  Позначте українські землі, які на поч. XIX ст. входили до скла­ду Російської імперії (чотири правильні відповіді).

1)Лівобережжя.

2) Правобережжя.

3) Слобідська Україна.

4) Галичина.

5)Закарпаття.

6) Буковина.

7) Південна Україна. Відповідь:1, 2, 3, 7

7.  Установіть відповідність між назвами масонських організацій та містами, в яких вони виникли:

А «Вмираючий сфінкс» 1 Київ Б «Понт Євксинський» 2Чернігів В «З'єднані слов'яни»  3Полтава

Г«Любов до істини»                                 4 Харків

5Одеса

Відповідь: А 4; Б — 5; В — 1; Г — 3.

8.  Установіть відповідність між назвами організацій та прізвища­ми політичних діячів, які до них належали.

А «Руська трійця»                                                       1      Павло Пестель

Б «Товариство об'єднаних слов'ян»                             2      Іван Котляревський

В Південне товариство                                               3      Микола Костомаров

Г «Любов до істини»                                                   4      Маркіян Шашкевич

5Петро Борисов

Відповідь: А 4; Б — 5; В — 1; Г — 2.

9. Установіть відповідність між терміном, що характеризує полі­тику російського уряду щодо українських земель, та його ви­значенням.

А     Інтеграція

Б     Уніфікація

В    Бюрократизація

Г     Денаціоналізація

   

1.  Зведення управління в Україні до єдиних зразків, які існували в Ро­сійській державі

2.Збільшення кількості чиновників, які управляли українськими землями 3.Винищення всього українського, насадження мови і культури панів­ної нації

4.Перетворення українських земель на колонію, шляхом їх військового, економічного та політичного поне­волення

Входження українських земель до Росії і ліквідація їх національної са­мобутності


 


 


Відповідь: А — 5; Б — 1; В — 2; Г — 3.


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали