План конспект 9 клас УРОК 11 Тема. Початок промислової революції
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:35

УРОК 11

Тема. Початок промислової революції

Мета: охарактеризувати стан промислового розвитку україн­ських земель у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX ст., визначити, які наслідки мав промисловий пере­ворот для розвитку промисловості та торгівлі в Україні; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки під час аналізу історичних подій, вчити працювати з документами та ілюс­траціями, аналізувати матеріал, визначати основне і другорядне, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів риси самостій­ності, власної ініціативи, підприємництва.

Основні поняття: промисловий переворот, підприємці, наймані робітники, ринкові відносини, товарне виробництво, галузі еконо­міки.

Обладнання: карта «Українські землі на початку XIX ст.», до­кументи, ілюстрації, таблиці.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

визначати хронологічну послідовність подій даного періоду; пояснювати економічні та соціальні процеси; пояснювати терміни та поняття: промисловий переворот, під­приємці, наймані робітники, ринкові відносини, товарне вироб­ництво, галузі економіки;

на основі різних джерел інформації: характеризувати та оціню­вати особливості розвитку промисловості й торгівлі даного пе­ріоду; визначати наслідки промислового перевороту для роз­витку промисловості й торгівлі в Україні.

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

  Актуалізація опорних знань учнів

За допомогою методу «Мозковий штурм» учні мають дати від­повідь на запитання:

У чому проявилися занепад і криза феодальних відносин на ук­раїнських землях у першій половині XIX ст.?

Учитель. Отже, у першій половні XIX ст. на українських землях відбувається занепад феодально-кріпосницьких відносин і посилення кризи феодального господарювання. Проте в розвитку господарства українських земель з'являються нові ознаки й тенденції. Назвіть їх.

    Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Нові ознаки в розвитку господарства засвідчили факт зародження товарного виробництва і ринкових відносин. На початку XIX ст. в Україні починається промисловий переворот.

Робота над поняттями

Промисловий переворот перехід у виробництві від ручної праці до машинної, від мануфактури до фабрики, а також фор­мування в суспільстві нових соціальних верств населення під­приємців і найманих робітників.

Товарне виробництво виробництво, коли продукція вироб­ляється не для власного споживання, а для продажу.

Ринкові відносини економічні відносини, які забезпечують продаж товарів на основі попиту та пропозиції, свободи госпо­дарської діяльності.

Підприємці категорія людей, які займаються підприємниц­твом, тобто проявляють самостійну ініціативу, займаються систе­матичною, на власний ризик, діяльністю з виробництва продукції чи надання послуг з метою одержання прибутку.

Наймані робітники категорія людей, які живуть за рахунок того, що продають свою працю, наймаючись до власників вироб­ництва.

    Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

із праці О. Д. Бойка «Історія України»

«Динаміка розвитку промислової сфери цієї доби визначалась сумарною дією низки процесів: бурхливим зростанням кількості промислових підприємств; промисловим переворотом, запровад­женням нової техніки й технологій; поступовим витісненням крі­посницької мануфактури капіталістичною фабрикою; збільшен­ням ролі вільнонайманої праці; виникненням нових галузей промисловості; поступовим переміщенням промислових підпри­ємств із сіл у міста; формуванням спеціалізації районів на вироб­ництві певної промислової продукції». (.Бойко О. Д. Історія Украї­ни. К.: Академія, 2001. — С. 217)


Завдання

На основі даного документа визначте, які тенденції визначали розвиток промисловості в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст. та прокоментуйте їх.

Цей документ варто опрацьовувати всім класом, а потім заслу­хати думки окремих учнів (кожен учень називає одну тенденцію й коментує її).

Завдання

Визначте, які наслідки мав промисловий переворот для України?

Під час опрацювання схеми 1дуже важливо, щоб учні могли з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку української про­мисловості.

Схему 2 див. на с. 64.

Завдання до схеми 2

1.  Чому саме ці галузі промисловості дуже швидко розвивалися в Україні?

2.  Які важливі галузі промисловості в Україні не розвивались і чому?

Робота з таблицею

Учні мають ознайомитися зі статистичною таблицею й викона­ти завдання.

Зростання міського населення в Україні

Міста

Кількість жителів

1825 рік

1861 рік

Київ

24.369

70.590

Житомир

13.403

40.564

Кам' янець-Подільський

6.849

22.771

Полтава

10.557

28.501

Чернігів

6.976

14.612

Харків

17.424

50.301

Катеринослав

8.412

18.881

Херсон

8.073

33.957

 

Завдання

1.  Як ви вважаєте, чим було зумовлене зростання міського насе­лення в Україні?

2.  Які з міст, вказаних у таблиці, зростали найшвидше? Спробуй­те пояснити чому.

3.  Пригадавши національну політику російського уряду, поду­майте, за рахунок яких національностей зростало міське насе­лення в Україні.

 

Завдання

1.  Які товари переважали в українському експорті.

2.  У чому полягала значення чумацького промислу.

Робота в групах

1-а група. Учні опрацьовують документ та розглядають картини М. Пимоненка «Ярмарок» і В. Маковського «Ярмарок на Україні».

Хрещенський ярмарок у Харкові

«Хрещенський починається 6січня і триває місяць... Хрещен ський найсильніший з усіх українських ярмарків. Безліч підвід, фур, возів і саней привозять різноманітні товари з різних кінців Росії, з Нижегородської губернії, з Бессарабії, з Кавказу і Риги. Сюди стікається повний комплект ярмаркових торговців, продав­ців і покупців, тут головний склад товарів, що призначаються для кочів'я по українських ярмарках...» {ГурченкоФ. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 42)

Завдання

1.  Як історичні джерела характеризують розвиток торгівлі на Ук­раїні?

2.  Чому в першій половині XIX ст. зростає кількість ярмарків в Україні?

3.  Чому саме в Харкові відбувався найбільший український яр­марок?

4. Якими товарами була представлена Україна на ярмарках? Про що свідчить цей факт?

2-а група. Учні опрацьовують документ та розглядають ілю­страції «Соляна та залізоплавильна мануфактури», «Ярмарок у Львові».

Бойко О. Д. «Історія України»

«Феодальні відносини гальмували... розвиток промислового ви­робництва західноукраїнських земель. Ситуація ускладнювалася і колоніальною політикою Австрійської імперії, суть якої полягала в перетворенні західноукраїнського краю на ринок збуту та джере­ло сировини й дешевої робочої сили. Ці обставини призвели до то­го, що в середині XIX ст. виробництво промислової продукції на душу населення в західноукраїнських землях було в п'ять разів нижчим, ніж у чеських та німецьких областях імперії. Військові замовлення, пов'язані з наполеонівськими війнами, дещо пожва­вили промисловий розвиток західноукраїнського краю напри­кінці першого десятиріччя XIX ст. тут функціонувало майже сто підприємств мануфактурного типу. Однак цей період тимчасового піднесення вже наприкінці 20-х років XIX ст. змінився застоєм. Га­лицькі та буковинські мануфактури у цей час не тільки не підтримуються державою, а навпаки, їхня діяльність блокується і гальмується встановленням великих податків, позбавленням пільг та державних субсидій, дискримінацією їхніх виробів на за- хідноавстрійських ринках тощо. Лише в 30-40-х роках промис­ловість краю поступово виходить з кризи у цей час в західноук­раїнських землях активно функціонувало майже 250мануфактур. Проте жодна з них не мала парових двигунів, і лише незначна час­тина використовувала у виробничому процесі водяну енергію». (Бойко О.Д. Історія України. К.: Академія, 2001. — С. 241)

Завдання

1.  Проаналізуйте дані джерела й визначте основні ознаки розвит­ку промисловості західноукраїнських земель під владою Авст­рійської імперії в першій половині XIX ст.

2.  Яку політику проводив австрійський уряд щодо розвитку про­мисловості західноукраїнських земель?

3.  Як ви вважаєте, які галузі промисловості розвивалися на захід­ноукраїнських землях? Чому?

4.  Що ви можете сказати про темпи промислового перевороту на західноукраїнських землях?

5.Які факти свідчать про те, що в Західній Україні все ж таки по­волі з'являються ринкові відносини?

V.Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Визначте спільні та відмінні ознаки промислового розвитку ук­раїнських земель у складі Російської та Австрійської імперій у пер­шій половині XIX ст.

VI.    Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів