План конспект 9 клас УРОК 13 Тема. Соціальні рухи на західноукраїнських землях
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:40

УРОК 13

Тема. Соціальні рухи на західноукраїнських землях

Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище насе­лення західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в першій половині XIX ст.,а також соціальні рухи, які відбувалися на українських землях в даний період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки під час аналізу істо­ричних подій, вчити працювати з документами та ілюстраціями, аналізувати матеріал, визначати основне й другорядне, висловлю­вати свою точку зору; на прикладах соціальних виступів україн­ського населення виховувати в учнів патріотичні почуття. Основні поняття: соціальні рухи, опришки. Обладнання: карта, документи, ілюстрації, таблиці. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть:

визначати хронологічну послідовність подій даного періоду; показувати на карті території, охоплені антикріпосницьким та національно-визвольним рухом;

на основі різних джерел інформації: порівнювати становище населення та явища повсякденного життя українців під владою Росії та Австрії; визначати та характеризувати передумови, причини, форми, характер і наслідки протесту різних верств українського населення;

ХІД УРОКУ

і. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.  Які українські землі входили до складу Австрійської імперії в першій половині XIX ст.?Покажіть їх на карті.

2.  Пригадайте, яким було соціально-економічне становище захід­ноукраїнських земель.

3.  Яку національну і соціальну політику провадив австрійський уряд на українських землях?

4.  Чи змінили становище українського населення реформи Марії- Терезії та Йосифа II? Як змінилося становище українців за їх наступників?

III.     Мотивація навчальної діяльності

Учитель розповідає про зміну курсу періоду реакції на початку XIX ст.

IV.     Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з джерелами інформації

Для опрацювання учням надається ілюстрація «Селянська ха­та» та документ.

Уривок з подорожніх листів письменника Василя Кельсієва «Тогда над нами были атаманы, хлопы такие же, как мы, они гоняли нас на панщину. Три дня в неделю работали мы на панов, а три дня на себя. Опоздает человек на панщину хоть полчаса, еще день в неделю работать будет, а задолжал пану, то и п'ять, и шесть дней работал. Работали мы, а атаман стоял над нами с нагайкою и подстегивал». (Гурченко Ф.Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII — поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 85-86)

Завдання

1.  Використовуючи історичне джерело, охарактеризуйте соціаль­не становище західноукраїнського селянства.

2.  Визначте причини селянських виступів у Західній Україні в першій половині XIX ст.

Робота за методом «Мозкова атака»

Питання про визначення причин селянських виступів ви­вчається методом «Мозкова атака» і складанням узагальнюючої таблиці.

Причини селянських повстань

   Реакційна політика австрійського уряду щодо селянства;

   посилення соціального і національного гніту;

   жахливі побутові умови селянства;

   тяжка, виснажлива праця;

   сваволя та беззаконня поміщиків;

   безземелля, малоземелля, розорення селянських господарств;

   низькі врожаї та часті неврожаї;

   голод та епідемії

Розповідь учителя супроводжується складанням таблиці «Се­лянські виступи на Галичині, Буковині і в Закарпатті».

Селянські виступи на Галичині, Буковині і в Закакарпатті

Галичина

Буковина

Закарпаття

1817-1822 pp. виступи селян Східної Галичини; 1824-1826 pp. виступи у Схід­ній Галичині; відмова селян від­працьовувати панщину; 1838 р. відмова селян 39 громад Чортківщини відробляти панщи­ну, зміщення сільської старшини, розправи над представниками по­міщицької адміністрації; 1846-1848 pp. антикріпосниць­кі виступи селян Галичини

1838 р. виступи селян Буковини; 1843-1844 pp. рух селян 22 громад під проводом Лук'яна Кобилиці; відмова виконувати повин­ності, самовільне за­хоплення лісів і пасо­вищ, встановлення самоврядування. Жорстоко придушено

1831 р. «холерні бун­ти»; обурен­ня селян забороною переміщення у зв'язку з епідемією холери. При­душені регу­лярними вій­ськами

1819-1825 pp. рух опришків на Західній Україні; діяло 50 загонів повстанців; понад 10 років на Буковині діяв загін на чолі з Мироном Штолюком; для придушення були введені польові суди і регулярні вій­ська; окремі виступи тривали до 1848 р.

 

Завдання

1.  Як ви вважаєте, в чому полягало значення селянських виступів на Західній Україні в першій половині XIX ст.?

2.  Чи згодні ви з думкою І. Франка, що селяни на західноукраїн­ських землях перетворилися на «самостійну суспільну силу, яку не можна вже було недооцінювати»?

Орієнтовне повідомлення учня «Постання під проводом Лук'яна Кобилиці».

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання. З протоколу допиту Лук'яна Кобилиці.

«Що ж стосується підбурювання тутешніх гірських підданих, ...то його треба б приписати... головним чином Лук'яну Кобилиці, який поширив між підданими ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів ліси. Для обґрунтування цього твердження оповідав Кобилиця підданим, що він має цісарський патент, дру­кований золотими буквами, який забезпечує населенню Русько- Кимполунзької округи ці свободи. Але під час детального допиту він сказав, що не мав такого патенту, що він тільки купив книж­ку про права і повинності гірських підданих, яка мала позоло­чену печатку, й через це він дійшов думки, що вона писана зо­лотими буквами. З цього патенту він сказав зробити багато копій для тутешніх підданих».(Гурченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 90)

Завдання

1.  Що нового ви дізналися про Лук'яна Кобилицю? Визначте його роль в українському національному русі.

2.  Як ви вважаєте, чому керівники селянських виступів часто за­певняли, що мають документи про звільнення селян, але помі­щики це від них приховують?

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Порівняйте соціальні рухи першої половини XIX ст.у Над­дніпрянській та Західній Україні за таким планом:

1.  Причини.

2.  Склад учасників.

3.  Найбільші повстання.

4.  Ватажки.

5.  Причини поразки.

6.  Значення.

VI.     Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Декільком учням підготувати невеликі повідомлення про діячів Кирило-Мефодіївського братства.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали