План конспект 9 клас УРОК 14 Тема. Кирило-Мефодіївське братство
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:44

УРОК 14

Тема. Кирило-Мефодіївське братство

Мета: охарактеризувати процес утворення, програмові доку­менти, громадсько-політичну діяльність та значення Кирило-Ме- фодіївського братства для розгортання національно-визвольного руху в Україні; розвивати в учнів уміння працювати з документа­ми та іншими історичними джерелами, аналізувати їх, робити вис­новки, порівняння, висловлювати свої думки; на прикладах діяль­ності братчиків виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини і свого народу.

Основні поняття: Кирило-Мефодіївське братство, «Книга буття українського народу», «Статут слов'янського братства Св. Кирила і Мефодія», Слов'янська федерація, Слов'янський собор.

Обладнання: мультимедійна презентація «Кирило-Мефодїв- ське братство», роздавальні картки з історичними джерелами, пор­трети учасників Кирило-Мефодіївського братства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть:

охарактеризувати програмові документи Кирило-Мефодіївсь­кого братства і на їх основі визначити мету, цілі та завдання, які ставило перед собою товариство;

з'ясувати значення Кирило-Мефодіївського братства для роз­гортання національно-визвольного руху в Україні; вдосконалити уміння працювати з документами та іншими іс­торичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порів­няння, висловлювати свої думки; давати власну оцінку діяльності товариства.

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Завдання

1.  Які ви знаєте течії суспільно-політичного руху, що діяли в Ук­раїні наприкінці XVIII на початку XIX ст.?

2.  Чи однаково вони бачили майбутнє України?

3.  А чому вони мали різні точки зору з цього питання?

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. З березня 1847р. студент Київського університету Олексій Петров доніс царським властям про таємне товариство, яке він випадково виявив. Поліція одразу ж арештувала провідних членів цієї групи й доставила їх у Петербург. У результаті посиле­них допитів власті дізналися про існування Кирило-Мефодіївсько- го товариства першої на Україні організації політичного спряму­вання. Незабаром стало очевидним, що побоювання влади щодо існування широкого підпільного руху були перебільшеними. Това­риство складалося всього з десятка активних членів та кількох де­сятків співчуваючих, тому власті вирішили, що товариство не є серйозною загрозою для самодержавства. Зокрема, шеф жандар­мів граф Орлов зазначав у своєму листі до Миколи І: «Общество бы­ло не более как ученый бред трех молодых людей».

А чи насправді це було так і товариство не становило загрози само­державному російському правлінню на українських землях? На сьо­годнішньому уроці ми спробуємо знайти відповідь на це запитання.

III. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Розповідь учителя про передумови утворення Кирило-Мефодіївського братства

Перш ніж ми познайомимося із діяльністю Кирило-Мефодіїв­ського товариства, давайте пригадаємо, які існували етапи розвит­ку національних рухів у Східній Європі (в т. ч. і в Україні):

1.  Фольклорно-етнографічний на цьому етапі невеликі групи вчених з метою підтвердження самобутності власного народу збирають та вивчають історичні документи, етнографічні екс­понати, фольклорні пам'ятки.

2.  Літературний (або культурницький) відродження мови наро­ду, боротьба за розширення сфери її вжитку, особливо в літера­турі та освіті.

3.  Політичний більш організоване згуртування національних сил, поява та зміцнення їхніх політичних організацій, усвідом­лення національних інтересів, активна боротьба за національне визволення.

Проблемне завдання

Якому етапу розвитку національного руху відповідає діяльність Кирило-Мефодіївського братства?

Відповідь на це завдання учні повинні дати в кінці уроку. Під час лекції учителя про зовнішньополітичні й внутрішньо­політичні обставини, які вплинули на процес формування товарист­ва, діти мають визначити передумови утворення Кирило-Мефодіїв- ського товариства, склавши таблицу.

Передумови утворення Кирило-Мефодіївського товариства

Зовнішні

   Загострення протистояння

в Європі між силами абсолютиз­му і демократії;

   розвиток європейської філософ­ської думки та ідей польського романтизму;

   поява європейських таємних організацій

Внутрішні

   Подальший наступ російського царизму на права українців;

   посилення процесу русифікації;

   виникнення української націо­нальної ідеї;

   збереження та подальший розви­ток традицій українського націо­нально-визвольного руху

 

Робота учнів з програмовими документами Кирило-Мефодіївського братства

1- а   група. Опрацювати уривок з «Книги буття українського на­роду» й виконати завдання.

Текст 1

«Україна встане із своєї могили і кликне знову до братів-слов'ян, і почують її поклик, встане Слов'янщина, і не зостанеться в ній ні царя, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходи­тельства,ні пана, ні боярина, ні мужика, ні холопа, ні в Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні в сербів, ні у болгарів.І Україна буде незалежною республікою в слов' янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на те місце, де на карті буде намальована Україна: «От камінь, відкинений будівничим, а він ліг основою всього». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. К.: Наукова думка, 1992. — С. 458)

Завдання

      Яким братчики бачили майбутнє України?

      У чому вони вбачали історичне покликання України?

      Як ви вважаєте, чому саме Україні відводилася вирішальна роль у боротьбі за утворення Слов'янської федерації?

      Прокоментуйте вислів, виділений у тексті.

2- а   група. Опрацювати записи одного з братчиків Василя Біло- зерського і виконати завдання.

Текст 2

«Як вірні сини своєї батьківщини, одушевлені бажанням вся­кого добра до неї, ми повинні йти до здійснення в ній божої правди, царства свободи, братської любові і народного добробуту. Одначе ясно, що окреме існування її (України) неможливе: вона буде між кількома огнями, буде під натиском і може підпасти гіршій долі, ніж яку потерпіли поляки. Одинокий спосіб для привернення прав, прийнятий розумом і ухвалений серцем, полягає в об'єднанні слов'янських племен в одну сім'ю, з охороною закону, любові і сво­боди кожного». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. К.: Наукова думка, 1992. — С. 459)

Завдання

      На яких засадах повинно було здійснитися об'єднання слов'ян­ських держав?

      Чому братчики вважали, що буде неможливим окреме існуван­ня України як самостійної демократичної держави, а тільки у союзі з іншими слов'янськими народами?

3- я   група. Опрацювати Статут Кирило-Мефодіївського това­риства і виконати завдання.

Розділ І. «Головні ідеї»

    Визначаємо, що духовне і політичне об'єднання слов'ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути.

  Визначаємо, що під час об'єднання кожне слов'янське плем'я повинне мати свою самостійність, а такими племенами вважаємо: південно-русів (українців), північно-русів (росіян), білорусів, по­ляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів з хуруганами (хорватами) і болгар.

   Визначаємо, що кожне плем'я повинне мати народне прав­ління і дотримуватися повної рівності співгромадян за їх наро­дженням, християнським віросповіданням і станом.

   Визначаємо, що правління, законодавство, право власності та освіта у всіх слов'ян повинні ґрунтуватися на святій релігії гос­пода нашого Ісуса Христа.

  Визначаємо, що при такій рівності освіченість і чиста мораль повинні служити умовою участі в правлінні.

    Визначаємо, що має існувати спільний Слов'янський собор з представників всіх племен». (Гурченко Ф. Г., Мороко В. М. Істо­рія України. Кін. XVIII поч. XX ст. К.: Ґенеза, 2000. — С.71)

Завдання

1.  Визначте, які завдання ставили братчики для розв'язання со­ціальних і національних проблем українців.

2.  Як має бути організовано управління Слов'янською федера­цією?

3.  Як ви думаєте, чому у переліку слов'янських племен, які по­винні увійти до Слов'янської федерації, українці стоять на пер­шому місці?

4- а   група. Опрацювати Статут Кирило-Мефодіївського товарис­тва і виконати завдання.

Розділ II. «Головні правила»

1.  Товариство утворюється з метою поширення вищевикладе- них ідей переважно через виховання юнацтва, літературу і примно­ження членів товариства. Товариство визнає своїми покровителя­ми святих Кирила і Мефодія і приймає своїм знаком перстень або ікону з іменами чи зображеннями цих святих.

2.  Кожний член товариства при вступі приймає присягу вико­ристовувати талант, працю, статки, свої громадянські зв'язки для цілей товариства, і якщо б котрийсь з членів зазнав гонінь і навіть страждань за прийняті товариством ідеї, то, відповідно до присяги, він не видасть нікого з членів, своїх побратимів.

3. У випадку, коли член потрапляє до рук ворогів і залишає в нужді сімейство, товариство допомагає йому.

4.Кожний член товариства може прийняти нового члена това­риства, не повідомляючи йому імена інших членів. <...>

8. Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і всякого примушення бідних класів, а водночас і про повсюдне по­ширення грамотності.

9.  Як все товариство в цілому, так і кожний член окремо повин­ні узгоджувати свої дії з євангелійськими правилами любові, покір­ності і терпіння; правило ж «Мета виправдовує засоби» товариство визнає безбожним. <...>

11. Ніхто з членів товариства не повинен оголошувати про існу­вання і склад товариства тим, котрі не вступають або не подають надії на вступ до нього».{Гурченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія Ук­раїни. Кін. XVIII поч. XX ст. К.: Ґенеза, 2000. — С. 71)

Завдання

1.  На яких засадах мало діяти Кирило-Мефодіївське товариство?

2.  Про що свідчить відмова товариства від принципу «Мета ви­правдовує засоби»?

Робота над узагальнюючою таблицею

За результатами роботи учні складають узагальнюючі таблиці.

Головне завдання

Спонукати всіх слов'ян до боротьби за економічне, соціальне й націо­нальне визволення

     Програмові цілі__________

  Знищення царизму, кріпосного права і поділу населення на стани.

  Об'єднання слов'янських народів у єдину федерацію.

   Кожний слов'янський народ зберігає свою самостійність і незалеж­ність й утворює власну державу з республіканською формою правлін­ня у складі федерації.

   Управління Слов'янською федерацією повинен здійснювати Слов'янський собор із представників усіх слов'янських народів.

  Проголошення рівності, демократичних прав і свобод народів.

  Розвиток національної мови та культури усіх слов'янських народів.

   Українському народові відводилася місія визволителя та об'єднувача усіх слов'янських народів.

                    Правове законодавство має ґрунтуватися на релігійних ідеяхРелігійна спрямованість

   Названо на честь відомих слов'янських просвітителів, православних Кирила й Мефодія.

  Форма організації була запозичена в українських церковних братств.

   У програмових документах домінують соціальні ідеї первісного хрис­тиянства.


_ Помірно-ліберальна___Костомаров, Куліш, Бєло- зерський, Маркович. Прагнуть досягти поставленої ме­ти шляхом проведення реформ і здійснення поступових перетво­рень

   Чітко простежується ідея відстоювання загальнолюдських цінностей: справедливості, свободи, рівності й братерства

Форми та методи діяльності

  Нелегальність і конспірація.

  Прийняття присяги.

  Проголошення взаємодопомоги.

  Поширення освіти і грамотності серед населення.

   Поширення своїх ідей через виховання молоді та розповсюдження літератури

Дві течії товариства


    Радикальна__Шевченко, Навроцький, Гулак, Посяда.

Виступають за революційний пе­реворот, встановлення республіки, соціальне й національне звільнен­ня українського народу

Значення діяльності товариства

   Поклало початок переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України.

   Це була спроба передової частини української інтеліґенції осмислити та визначити місце і роль українського народу в тогочасному світі.

  Спроектували передові західноєвропейські ідеї на український ґрунт.

   Сформулювали основні засади українського національного відро­дження.

  Визначили форми і методи досягнення поставленої мети.

   Діяльність товариства то був початок довгої безупинної боротьби української інтеліґенції з російським царизмом

V. Узагальнення та систематизація знань

Учні дають відповідь на питання, яке прозвучало на початку уроку:

А чи насправді це і товариство не становило загрози самодер­жавному російському правлінню на українських землях?

Завдання виконується методом «Прес».

Висновок. Поява та діяльність Кирило-Мефодіївського товарис­тва фактично поклала початок переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України.

VI. Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Підготувати повідомлення «Місце Т. Г. Шевченка в українсько­му національному відродженні» (чотирьом учням).

3.  Усім учням підготувати уривки із творів Т. Г. Шевченка, в яких звучать українські національні ідеї.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали