План конспект 9 клас УРОК 15 Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:51

УРОК 15

Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

Мета: з'ясувати значення діяльності Т.Г. Шевченка у націо­нально-визвольному русі в Україні та українському національному відродженні; розвивати в учнів уміння складати розповідь, в логіч­ній послідовності висвітлювати історичні події, розвивати навички усного мовлення та роботи з джерелами інформації; на прикладах діяльності Т.Г. Шевченка та його творів виховувати в учнів почут­тя любові до Батьківщини і свого народу.

Основні поняття: українське відродження, національно-виз­вольний рух.

Обладнання: портрет Т. Г. Шевченка, роздавальні картки з урив­ками з творів Т. Г. Шевченка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

визначати хронологічну послідовність подій даного періоду; характеризувати діяльність Т. Г. Шевченка; визначати його місце в українському національному відро­дженні;

на основі різних джерел інформації давати власну оцінку діяль­ності Т. Шевченка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель визначає виступаючих і склад груп.

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.  Пригадайте час утворення та діяльності Кирило-Мефодіївсько- го братства?

2.  Яку участь у діяльності братства брав Т. Г. Шевченко?

3.  Що вам відомо про творчість Т. Г. Шевченка з уроків україн­ської літератури?

4.  Які його твори історичної тематики ви можете назвати? Про що там йдеться?

III.     Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На цьому уроці ми маємо з'ясувати, яке місце посі­даєТ. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

IV.     Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Виступи учнів

1- й   виступ. Тарас Григорович Шевченко видатний україн­ський поет, художник, діяч національно-визвольного руху, ідеолог та символ українського відродження.

Завдання

1.  Як пройшли дитинство та юність поета?

2.  Під впливом яких обставин та подій формувалися погляди май­бутнього поета та історичного діяча?

2- й   виступ. Творче життя Т. Г. Шевченка (1843-1846) Завдання

1.  Яке значення для формування поглядів Шевченка мали його поїздки в Україну?

2.  Якою була тематика його творів, написаних у цей період?

3.  Чи можна стверджувати, що період «трьох літ» (1843-1845) став переломним у творчості Шевченка? Чому?

3- й   виступ. Суспільно-політичні погляди Т. Г. Шевченка. Завдання

1.  Яку роль відіграв Шевченко в діяльності Кирило-Мефодіївсь- кого товариства?

2.  Які погляди братчиків на майбутнє України він розділяв, а які ні?

3.  Як ви розумієте вислів «Шевченко належав до революційного крила Кирило-Мефодіївського братства»? Поясніть.

4-й виступ. Перебування у засланні. Повернення до Петербурга (1847-1861).

Завдання

1.  Як пройшли останні роки життя Т. Г. Шевченка?

2.  Що мав на увазі Шевченко, коли сказав в одному із творів: «Ка­раюсь, мучуся, але не каюсь!»?

3.  Як ви вважаєте, чому перепоховання Т. Шевченка перетвори­лося на справжню всеукраїнську маніфестацію?

Робота в групах

1- а   група. Опрацювати уривок з тексту поеми Т. Г. Шевченка «Сон» і дати відповідь на запитання.

«Кінь басує, от-от річку, От... от... перескочить. А він руку простягає, Мов світ увесь хоче Загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, Що на скелі наковано: Первому — Вторая Таке диво наставила. Тепер же я знаю: Це той Первий, що розпинав Нашу Україну, А Вторая доконала Вдову сиротину».

(Шевченко Т.Г. Сон // Кобзар. К.: Радянська школа, 1983. — С. 197)

Запитання

1.  Про яких історичних осіб йдеться у цьому творі?

2.  Чому Шевченко вважає, що вони «доконали» Україну?

3.  Чи поділяєте ви точку зору Т. Г. Шевченка?

2- а   група. Опрацювати уривок із поеми Т. Г. Шевченка «Єре­тик» і дати відповідь на запитання.

...І брат з братом обнялися І проговорили Слово тихої любові Навіки і віки! І потекли в одно море Слов'янськії ріки! ...А я тихо

Богу помолюся, Щоб усі слав'яне стали Добрими братами...

(Шевченко Т.Г. Єретик // Кобзар. К.: Радянська школа, 1983. — С. 207-208)

Запитання

Які ідеї з програмових документів Кирило-Мефодіїївського братства відтворив поет у цьому вірші?

3-я група. Опрацювати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

З обвинувачувального висновку в справі Т. Шевченка «З улюбленими віршами в Малоросії могли поселитися і згодом укоренитися думки про вигадане блаженство часів гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість України існувати у вигляді окремої держави... За обурливим духом і зухвалістю, що виходить поза всякі межі, він повинен бути визнаний одним із важ­ливих злочинців».

Запитання

Чому царський уряд вважав Т. Шевченка «одним із важливих злочинців»?

Далі слід надати слово учням, які вдома підготували уривки із творів Т. Г. Шевченка, в яких звучать українські національні ідеї.

V. Узагальнення та систематизація знань

Учні дають відповідь на запитання, яке прозвучало на початку уроку:

Яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національно­му відродженні?

Завдання виконується за допомогою вправи «Два чотири разом». Спочатку діти обговорюють питання в парах, потім в ма­лих групах по чотири учні, потім у великих групах. Далі кож­на група висловлює свої міркування про місце Т.Г. Шевченка в українському національному відродженні. У кінці роботи учні роб­лять загальний висновок.

VI.     Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Скласти історичний портрет Т. Г. Шевченка.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали