План конспект 9 клас УРОК 17 Тема. Узагальнення знань за темою
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:55

УРОК 17

Тема. Узагальнення знань за темою

«Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Соціально- економічне життя народу та український національний рух у пер­шій половині XIX ст.»; підготуватися до уроку тематичного оціню­вання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почут­тя патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Основні поняття: русифікація, денаціоналізація, «українське питання», національно-визвольний рух, автономія, федерація.

Обладнання: карта, плакати із завданнями, картки, крос­ворди.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий. Форма проведення: урок-змагання.

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

Методичні рекомендації(див. урок М 8).

II. Урок-змагання

Учитель пропонує учням шість конкурсних завдань. Завдання 1.Історична розминка

Кожна команда отримує по 10запитань, на які вона відповідає одразу. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Запитання для команди № 1

      До складу яких держав входили українські землі на початку XIX ст.?

      Назвіть центр розвитку кам'яновугільної промисловості в Ук­раїні.

      Що таке русифікація?

      Хто з австрійських імператорів прославився як реформатор?

      Хто такі опришки?

      Хто очолював селянські виступи на Буковині?

      Якого року було ліквідовано на Лівобережжі магдебурзьке пра­во?

      Якого року вийшов «Кобзар» Т. Г. Шевченка?

      Яку назву мали програмові документи Кирило-Мефодіївського товариства?

      Коли було скасовано кріпацтво на Буковині?

Запитання для команди № 2 1. До складу якої держави входили західноукраїнські землі на поч. XIX ст.?

2.  Які реформи провели Марія-Терезія та Йосиф II?

3.  Хто керував опришківським рухом в пер. пол. XIX ст.?

4.  Як називалася перша українська газета в Галичині?

5.  Що таке Головна Руська Рада?

6.  Хто очолив селянські виступи на Поділлі?

7.  Назвіть прізвища засновників Кирило-Мефодіївського товарис­тва.

8.  Яка ідея була покладена в основу «Книги буття українського народу»?

9.  Назвіть найбільші ярмарки в Україні пер. пол. XIX ст.

10.    Де відбулося найбільше повстання військових поселенців?

Запитання для команди З

1.  Які західноукраїнські землі входили до складу Австрійської імперії?

2.  Які українські землі входили до складу Російської імперії?

3.  Що було основною галуззю господарства на західноукраїнських землях?

4.  Як називався масовий рух селян у Закарпатті?

5.  Коли було скасовано кріпацтво на західноукраїнських землях?

6.  Коли відбулося Львівське збройне повстання?

7.  Хто із керівників селянського руху був депутатом австрійсько­го парламенту?

8.  Яку назву мав статут Кирило-Мефодіївського товариства?

9.  Назвіть провідні галузі промисловості на українських землях пер. пол. XIX ст.

10.     Назвіть декілька творів Т. Г. Шевченка, в яких звучить заклик до боротьби за соціальне і національне визволення.

Завдання 2.Виправте помилки

Команди отримують на спеціальних картках тексти, в яких до­пущені помилки. За три хвилини вони повинні знайти ці помилки і виправити їх. За кожну правильно виправлену помилку нарахо­вується 1бал.

Картка № 1

Кирило-Мефодіївське братство виникло у Харкові у січні 1847 р. і діяло до кінця березня 1848р. Символом товариства став золотий ланцюжок з написом імен французьких просвітителів Кирила і Ме- фодія. До нього увійшло 20 осіб. Братство діяло легально. Його про­грамові документи називалися «Книга буття слов'янських народів» і Статут, основним автором яких був Микола Костомаров.

Картка № 2

Програма Кирило-Мефодіївського товариства складалася з двох частин: «Першочергові ідеї» та «Основні правила». Там наголошу­валося, що мета всіх народів на землі це їх політичне об'єднання в імперію, де б кожен народ утворив би свою державу з монархіч­ною формою правління. Повинен також існувати загальний орган влади Європейський собор, який би складався із представників усіх народів.

Картка З

Програмові положення Кирило-Мефодіївського товариства викладені в «Книзі життя українського народу», автором якої був Т.Г. Шевченко. Там зазначалося, що історичним покликанням Росії є: підняти всі європейські народи на боротьбу за економічне відродження. Саме ж товариство утворюється з метою поширення релігійних ідей через виховання, літературу та примноження членів товариства. У січні 1848 р. товариство було розгромлене, але його керівникам вдалося врятуватися.

Завдання 3.Влучний постріл

Учитель прикріплює до дошки плакат, на якому зашифровані запитання (це завдання нагадує собою гру «Морський бій»). Учні повинні влучно «вистрілити». Під кожним пострілом криється якесь запитання. Причому під літерою «А» розташовані запитан­ня, які стосуються становища західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії, а під літерою «Р» запитання, які стосують­ся становища українських земель у складі Російської імперії. Піс­ля «пострілу» вчитель закреслює ті запитання, в які учні «поціли­ли». Плакат має такий вигляд:

 

1

2

3

А

?

?

?

Р

?

?

?

 

Кожна команда робить два постріли, отже, відповідає на два за­питання. Причому команда може обирати, на яке запитання їм від­повідати: під літерою «А» чи під літерою «Р». На обдумування дається ЗО сек.Від команди виступає один учень, а команда має право доповнювати. За кожну правильну відповідь можна отрима­ти три бали.

Зашифровані запитання

А/1 Яким було становище українського населення на західно­українських землях у першій половині XIX ст.?

А/2 Чим спричинений поступовий занепад сільського господар­ства і повільні темпи розвитку промисловості західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії?

А/3 Охарактеризуйте національно-визвольний рух у Галичині під час революції 1848-1849 років в Австрійській імперії.

Р/1 Які ознаки феодально-кріпосницької системи зберігалися в господарстві українських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?

Р/2 Які нові ознаки в розвитку господарства українських зе­мель у складі Російської імперії з'явилися на початку XIX ст.?

Р/3 Яким було становище українського населення у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.?

Завдання 4. Книжкова шафа

Для виконання цього завдання запрошуються до дошки по од­ному учаснику від кожної команди. Вони малюють на дошці книж­кову шафу (або можна також зобразити її на плакаті заздалегідь і для виконання завдання прикріпити ці три плакати на дошку).

Назва проблеми_______________________________ ?

Висновок_________________________________ ?

Як правильно виконати це завдання біля дошки? Зверху, на книжковій шафі пишеться назва завдання або про­блеми, яку необхідно розв'язати.

На полицях для книг записуються основні напрямки та поря­док розв'язання проблеми.

Знизу, під книжковою шафою записується висновок.

Далі учні отримують завдання для роботи з книжковою шафою. Для команди № 1. Причини соціальних виступів українського населення у пер. пол. XIX ст.

               Для команди № 2. Причини українсько-польського протистояння

  Для команди № 3. Діяльність українських депутатів в Австрій­ському парламенті.

Максимальна оцінка за цей конкурс 5 балів. А в цей час решта учасників команди виконують наступне зав­дання.

Завдання 5. Історичний портрет

Кожній команді дається картка з портретом одного із діячів со­ціального або національно-визвольних рухів. Необхідно відгадати, хто саме там зображений, і скласти історичний портрет цієї особи на основі пам'ятки. Від команди виступає один учень. Максималь­на оцінка за цей конкурс — 5 балів.

  Картка № 1. Портрет Т.Г. Шевченка.

  Картка № 2. Портрет Устима Кармелюка.

  Картка М 3. Портрет Лук'яна Кобилиці.

Завдання 6. Розв'яжіть кросворд

Кожній команді на окремій картці даються однакові кросвор­ди, які вони повинні розв'язати протягом п'яти хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується 1 бал.

Якщо правильно заповнити кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати назву товариства, яке виникло на Україні у сер. XIX ст. (Кирило-Мефодіївське)

1.  Місто, в якому виникло братство. (Київ)

2.  Український поміщик, педагог і журналіст, прибічник ідей Французької революції, один із братчиків. (Савич)

3.  Відомий перекладач, теж братчик.(Навроцький)

4.  Програмовий документ братства «_____________ буття українського наро­ду». (Книга)

5.  Ім'я видатного українського громадського діяча, письменника, вченого, історика, члена братства. (Пантелеймон)

6.  Автор програми цього ж товариства.(Костомаров)

7.  Відомий український етнограф, теж входив до братства.(Мар­кович)

8.  А це зрадник, за доносом якого братство було викрито.(Пет­ров)

9.  Братчики виступали за об'єднання слов'янських народів у Сло­в'янську       . (Федерацію)

10.    На чолі цієї держави повинен стояти Слов'янський_________________ .(Собор)

11.    Викладач, теж учасник товариства.(Посяда)

12.     Вірш Т.Г. Шевченка, в якому він виклав свою останню волю. («Заповіт»)

13.    Автор поеми «Великий льох».(Шевченко)

14.    Символ товариства, його носили всі братчики. (Перстень)

15.    Які народи прагнули об'єднати братчики?(Слов'янські)

16.     Він керував слідством над учасниками товариства і затверджу­вав вирок братчикам. (Микола)

17.    Освічені люди, люди розумової праці.(Інтеліґенція)

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці уроку підбиваються підсумки змагання, оголо­шується команда-переможець, разом з командирами команд учи­тель виставляє оцінки за роботу на уроці.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оціню­вання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали