План конспект 9 клас УРОК 18 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:56

УРОК 18

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.»

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досяг­нень учнів з вивченої теми.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I.   Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань

Виконання завдань

1.  Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання. «...Розвиток сільського господарства українських земель

у складі Російської імперії... визначали такі тенденції: домінуван­ня в аграрній сфері поміщицького землеволодіння, яке перебувало в кризовому стані; посилення експлуатації селянства, його майно­ва диференціація; застосування застарілих способів і засобів веден­ня господарства; поява в аграрному секторі надлишків робочої си­ли; поступова руйнація натурального господарства та розвиток підприємництва». (Бойко О. Д.Історія України. К.: Академія, 2001. —С. 217)

Якому періоду були притаманні тенденції в сільському госпо­дарстві українських земель, зазначені в документі? Відповідь: перша половина XIX ст.

2.  Прочитайте уривок з української народної пісні і дайте від­повідь на запитання.

Молотив я в понеділок, Молотив я у вівторок Лишилося снопів сорок. А в середу докінчив День панщини одробив.

Про яку систему кріпосницького господарювання йдеться у цій українській народній пісні? Відповідь: урочну систему.

3.  Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Ми, галицькі українці, належимо до великого українського народу, що одною мовою говорить... Наш народ був колись само­стійний, рівнявся в славі з наймогутнішими народами в Європі, мав свою літературну мову, свої власні закони, своїх власних воло­дарів... Через непривітні умови й політичні нещастя, розпався наш великий народ, втратив свою самостійність і прийшов під чужу владу...

Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, «пробудився наш український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо На­родом!» {ГурченкоФ.Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 102-103)

Ким був виданий цей документ і яким роком він може бути да­тований?

Відповідь: Головна Руська Рада, 1848р.

4.  Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Україна встане зі своєї могили і кликне знову до братів- слов'ян, і почують її поклик, встане Слов'янщина, і не зостанеть­ся в ній ні царя, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства,ні пана, ні боярина, ні мужика, ні холо­па, ні у Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні в сербів, ні у бо лгарів. І Україна буде незалежною республікою в слов'янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, по­казуючи на те місце, де на карті буде намальована Україна: «От камінь, відкинений будівничим а він ліг основою всього». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. К.: Наукова думка, 1992. — С. 458)

1) Укажіть назву цитованого документа.

2) Програмовим документом якої організації він є?

3) Назвіть найбільш активних її учасників.

4) Яким вони бачили майбутнє України?

5) У чому вбачали історичне покликання України?

6) У чому полягає історичне значення діяльності цього това­риства?

Відповідь:

1) «Книга буття українського народу»

2) «Кирило-Мефодіївське товариство»

3) М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський, М. Гулак, П. Мар­кович, М. Савич, О. Навроцький, Т. Шевченко та ін.

4) Відродження Української держави з демократичним рес­публіканським устроєм у складі слов'янської федерації; рівноправ'я усіх громадян, національно-культурне відро­дження.

5)Україні відводилася вирішальна роль в боротьбі за утворен­ня Слов'янської федерації.

6) Це була перша спроба української інтеліґенції Наддніп­рянської України вдатися до політичної боротьби, вперше була розроблена програма діяльності, зроблено значний вне­сок у розвиток національно-визвольного руху і національ­ної ідеї.

5.  Позначте прізвища діячів українського національного руху

членів Кирило-Мефодіївського товариства (чотири правильні

відповіді):

1) Пантелеймон Куліш;

2) Микола Костомаров;

3) Василь Капніст;

4) Микита Муравйов;

5) Іван Орлай;

6) Микола Гулак;

7) Василь Білозерський.

Відповідь: 1), 2), 6), 7).

6.  Позначте програмові вимоги Кирило-Мефодіївського товарист­ва (чотири правильні відповіді).

1)Основне гасло «Свобода, рівність, братерство».

2) Мета політичне об'єднання слов'ян у федерацію.

3) Кожен слов'янський народ отримує власну державність з республіканською формою правління.

4) Проголошення незалежної Української держави з монар­хічною формою правління.

5)Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних класів.

6) Запровадження справедливого суспільного устрою об­щинного соціалізму.

7)Культурне відродження українського народу.

Відповідь: 2), 3), 5), 7).

7. Позначте організації або об'єднання, які виникли на західноук­раїнських землях під час революції 1848-1849 pp. в Австрій­ській імперії (чотири правильні відповіді).

1)  « Руська трійця »;

2)  «Товариство греко-католицьких священиків»;

3)  Головна руська рада;

4)  « Галицько-руська матиця »;

5)  Центральна рада народова;

6)  Кирило-Мефодіївське товариство;

7)  « Руський собор ».

Відповідь: 3), 4), 5), 7).

8. Позначте твори, які належать перу Т.Г. Шевченка (чотири правильні відповіді).

«Сватання на Гончарівці»;

« Назар Стодоля »;

«Наталка Полтавка»;

«Гайдамаки»;

«Тарас Бульба»;

«Наймичка»;

«Катерина».

Відповідь: 2), 4), 6), 7).

9. Позначте тенденції, які визначали розвиток сільського госпо­дарства українських земель у складі Російської імперії у пер­шій половині XIX ст. (чотири правильні відповіді).

    Домінування в аграрній сфері селянських землеволодінь.

     Перебування поміщицьких господарств у кризовому стані.

     Послаблення експлуатації селянства.

     Майнова диференціація селянства.

    Застосування найновіших способів і засобів ведення госпо­дарства.

     Поява в аграрному секторі надлишку робочої сили.

    Розвиток підприємництва.

Відповідь: 2), 4), 6), 7).

10. Позначте тенденції, які визначали розвиток промисловості ук­раїнських земель у складі Російської імперії у першій половині XIX ст. (чотири правильні відповіді).

1)Надзвичайно повільне зростання кількості промислових підприємств.

2) Відбувався промисловий переворот.

3) Відсутність нової техніки та технологій.

4) Поступове витіснення мануфактур капіталістичними фаб­риками.

5)Збільшення ролі праці кріпосних селян.

6) Виникнення нових галузей промисловості.

7)Формування спеціалізації районів на виробництво певної промислової продукції.

Відповідь:2), 4), 6), 7).

III. Домашнє завдання

Виконати завдання двом учням-консультантам(див. у темі на­ступного уроку).


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів