План конспект 9 клас УРОК 19 Тема. Розвиток освіти та науки
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:58

УРОК 19

Тема. Розвиток освіти та науки

Мета: охарактеризувати особливості розвитку української культури в кінці XVIII першій половині XIX ст.,а також з'ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документа­ми, таблицями, аналізувати історичний матеріал, виділяти голов­не й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характе­ристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання, вчити їх культу­ри спілкування.

Основні поняття: культура, освіта, наука.

Обладнання: документи, таблиця, портрети діячів культури.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

показувати на карті основні місця і території, пов'язані з роз­витком освіти, науки та мистецтва;

на основі різних джерел інформації: визначати й характери­зувати основні чинники, особливості розвитку, явища, проце­си та пам'ятки культури цього періоду; описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цін­ності, що були характерні для тогочасної культури, з сучасни­ми державотворчими ідеями та культурними цінностями ук­раїнців.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Повідомлення нової теми.

II. Актуалізація опорних знань учнів

Евристична бесіда

1.  Яку політику провадили Російський та Австрійський уряд на українських землях? Як вона могла вплинути на культурний розвиток в Україні?

2.  Які політичні та соціально-економічні процеси відбувалися в Україні в пер. пол. XIX ст.?Як вони впливали на розвиток культури?

3.  Чи позначився національний рух на розвитку української куль­тури?

III.     Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Головним явищем історичного процесу в Україні в першій половині XIX ст. було українське національне відроджен­ня. І перш за все великий вплив воно мало на розвиток української культури: мовознавства, історичної науки, етнографії, літератури, науки, освіти, мистецтва. Але розвиток української культури від­бувався за складних умов.

IV.     Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з таблицею

Фактори, які впливали на розвиток української культури

   Українські землі були поділені між двома державами: Росією та Австрією.

   Антиукраїнська політика Російської та Австрійської імперій гальму­вала культурний розвиток України.

   Російський уряд ввів цензуру на видання літератури українською мовою.

   Українська культура розвивалася як єдине ціле, як культура ук­раїнського народу.

   Із середовища народу вийшли талановиті вчені, які працювали в різ­них галузях науки і мистецтва.

   3 народу вийшов відомий діяч культури Т. Г. Шевченко, який підніс українську мову і літературу до найвищого рівня досконалості.

   Об'єктом критики стала українська мова, поширювалися думки, що вона є діалектом російської або польської мов.

   Ряд українських учених вважали українську мову самобутньою, рів­ноправною серед інших слов'янських мов.

Завдання

1. Із наведених факторів визначте ті, що негативно чи позитивно впливали на розвиток української культури,

2.  Пригадайте основні тенденції розвитку української культури другої половини XVIII ст.

3.  У чому полягали особливості розвитку української культури в першій половині XIX ст. порівняно з другою половиною XVIII ст.?

Самостійна робота учнів у групах

Питання «Розвиток освіти» та «Розвиток науки» теми вивча­ються шляхом самостійної роботи учнів у групах. Клас поділяється на дві групи. Перша опрацьовує питання про розвиток освіти, дру­га про розвиток науки. На чолі кожної групи призначається учень-експерт з даного питання (ті учні, які готували питання вдо­ма). Тепер вони керуватимуть роботою своєї групи. Учні працюють з підручником, додатковим матеріалом та документами. На вико­нання завдання їм дається 7-8 хв. Потім відбувається обговорення вивченого матеріалу.

1-а група для роботи з документами ділиться на дві підгрупи. На опрацювання їм пропонуються два документи.

Розпорядження попечителя Київського учбового округу ректору Київського університету про встановлення таємного нагляду за викладачами (ЗО листопада 1834 року)

«Беручи до уваги умови тутешнього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію доводити негайно до мого відо­ма про такі обставини:

1.  Якщо б у лекціях панів викладачів університету міг вкрасти­ся хибний напрям, що протидіяв вірі, моральності, покірності влас­тям, і викликав любов до якоїсь батьківщини, відокремленої пере­крученими думками від спільної улюбленої вітчизни, для цього я покладаю на вас пильний, але таємний нагляд за викладанням університетських лекцій.

2.  Якщо б на нарадах університетських присутственних місць міг вкрастися дух непокори властям і протидія планам уряду.

3.  Якщо б ви зі свого боку помітили особисті недозволені вчин­ки членів університету або зв'язки з людьми неблагонадійними чи підозрілими». (Сарбей В. Г. Історія України XIX початок XX ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 101)

Завдання

1. Проаналізуйте документ і визначте, за яких умов розвивалася освіта в Україні в першій половині XIX ст.

2.  Чого і чому найбільше побоювалася царська влада?

3.  Що мав на увазі автор документа, коли згадував «батьківщину» і «вітчизну», і що саме його тут непокоїло?

Із висловлювання Міністра народної освіти О. С. Шишкова «...Наставлять земледельческого сына в риторике было бы при­уготовлять его быть худым и бесполезным или еще вредным граж­данином. Но правила и наставления в христианских добродетелях, в доброй нравственности нужны всякому, не выводят никого из определенного ему судьбою места и во всех состояниях и случаях делают его и почтенным, и кротким, и довольным, и благополуч­ним». (Історія України. Курс лекцій у двох книгах. Книга 1. Від найдавніших часів до КІНЦЯ XIX ст. К.: Либідь, 1991. — С. 427)

Завдання

1.  Проаналізуйте документ і визначте, якою була урядова політи­ка в освітній сфері.

2.  Чому царський уряд так боявся освіченості українського на­роду?

2-а група опрацьовує візуальні джерела інформації, на яких зображено портрети діячів української науки М. Остроградського, Т. Осиповського, М. Максимовича, М. Костомарова, М. Маркевича та ін.

Завдання для обговорення

1.  Якою була урядова політика щодо розвитку науки в Україні?

2.  В яких галузях науки уславилися українські вчені?

3.  Який внесок у розвиток науки зробили вчені, зображені на ілюстраціях?

Робота з таблицею

За результатами роботи учні складають таблицю.

Розвиток науки

Діячі науки

їхній внесок у розвиток науки

Михайло Остроградський

 

Тимофій Осиповський

 

Михайло Максимович

 

Микола Костомаров

 

Микола Маркевич

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Порівняйте розвиток освіти та науки на українських землях у складі Російської та західноукраїнських землях у складі Австрій­ської імперії.

VI.     Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Учні створюють три «домашні групи», мають підготувати вдо­ма за підручником та додатковою літературою питання щодо розвитку української культури першої половини XIX ст.:

1-  а   група розвиток літератури;

2-  а   група розвиток театру;

3-  я   група традиційно-побутова культура.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів