План конспект 9 клас УРОК 29 Тема. Економічний розвиток українських земель у пореформений період
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:19

УРОК 29

Тема. Економічний розвиток українських земель у пореформений період

Мета: охарактеризувати економічне становище українських зе­мель у складі Російської імперії в другій половині XIX ст. у поре­формений період; розвивати в учнів уміння встановлювати при- чинно-наслідкові зв'язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди на одну проблему й висловлювати свою точку зору, аналізувати ма­теріал, робити висновки; сприяти патріотичному та правовому ви­хованню учнів.

Основні поняття: модернізація, політика протекціонізму, відробіткова та ринкова системи ведення сільського господарства, промислові центри, ринкові відносини, індустріалізація.

Обладнання: карта, історичні документи, схеми, таблиці, ілю­страції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

хронологічно співвідносити модернізаційні процеси в українських землях з аналогічними процесами в європейських країнах; на основі карти описувати й характеризувати модернізаційні процеси в українських землях;

на основі аналізу різних джерел інформації: описувати явища й наводити дані щодо соціальних та економічних зрушень в ук­раїнських землях у пореформений період, визначати основні тенденції модернізації українського суспільства у другій поло­вині XIX ст.; доводити закономірність процесів модернізації у розвитку українських земель даного періоду.

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.       Коли і як у Наддніпрянській Україні було скасовано кріпосне право?

2.        За яких умов звільнялися українські селяни від кріпосницької залежності?

1.       Чи згодні ви з оцінкою реформи 1861 року як «Великої»? Від­повідь обґрунтуйте.

2.        Чи можна реформу 1861 року віднести до модернізаційних про­цесів в Російській імперії? Чому?

3.        Спрогнозуйте значення селянської реформи для подальшого економічного розвитку українських земель. Які з положень ре­форми сприяли, а які заважали розвиткові ринкових відно­син?

III.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Отже, Селянська реформа 1861 р. в Російській ім­перії мала суперечливий характер. З одного боку, вона зумовлюва­ла збереження землеволодіння поміщиків, занепад їхніх госпо­дарств, обезземелення та розшарування селянства, аграрне перенаселення, міграції, з іншого боку формувала нову приват­ну власність на землю, сприяла становленню ринку робочої сили, стимулювала розвиток підприємництва, розширювала сферу впли­ву ринкових відносин.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота із схемою

 

Завдання

              Охарактеризуйте суть економічної політики Російського уряду щодо українських земель. Доведіть, що вона мала колоніаль­ний характер.

               Чому українські землі у другій половині XIX ст. переживали економічний підйом? Які процеси цьому сприяли?

               Чи можна стверджувати, що селянська реформа 1861 р. стиму­лювала розвиток капіталістичних відносин в Україні? Свою думку обґрунтуйте.

Робота в групах

Клас поділяється на дві групи, і вивчення питання про еконо­мічний розвиток Наддніпрянської України продовжується в гру­пах. Перша група опрацьовує таблицю «Аграрні відносини», а дру­га «Особливості індустріалізації».

1-а група

Аграрні відносини

Залишки феодально-кріпосниць­кої системи господарювання

Нові явища в сільському господарстві

Збереження поміщицького земле­володіння (кращі землі). Існування черезсмужжя (чере- дування ділянок землі). Укладення сервітутів угод на спільне користування луками, лісами, пасовищами. Збереження селянської общини обмежувало особисту свободу селян.

Збереження фізичних покарань (до 1904 p.).

Сплата селянами низки податків

Застосування сільськогосподарської вільнонайманої праці. Земля перетворилась на об'єкт про­дажу.

Відбувається спеціалізація сільсько­господарських районів. Застосування сільськогосподарської техніки, машин, добрив. Поглиблюється процес розшаруван­ня селянства.

З'являється надлишок робочих рук в сільському господарстві (розорен­ня селян, демографічний вибух). Відбувається розшарування ук­раїнського селянства

У сільському господарстві перепліталися дві системи ведення господар­ства: відробіткова (панщинна), коли поміщицькі землі селяни обробля­ли за борги, за право випасати худобу тощо, і капіталістична (ринкова), заснована на праці вільнонайманих сільськогосподарських робітників

 

Завдання

1.       Прокоментуйте дану таблицю і складіть розповідь про розвиток сільського господарства Наддніпрянської України в порефор- мений період.

2.        Як ви вважаєте, чому в сільському господарстві переплілося дві системи ведення господарства?

Учні цієї групи отримують індивідуальні завдання, які також можна виконувати в парах.

Завдання № 1

Прочитайте уривок з роману Панаса Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і дайте відповідь на запитання.

«Хто одразу не перелякався того покрику та брався за діло, того захоплювало життя на свої бистрі хвилі, мчало усе вперед, впе­ред, то кидало його наспід, заливало; то вертало нагору, знову не­сло на гребенястій хвилі аж поки не виносило на берег... Хоча боліли іноді у нашого пловця пом'яті боки, а все-таки він був госпо­дар на ній, а не попихач, не наймит. Швидко він зживався з новим своїм місцем на старій землі і підвертав її під себе: вона йому пло­дила, родила ставало на пожиття його! А хто перелякався, той залазив до себе на хутір, у село, проклинав новий вік, нових людей, день за днем тяг злиденне життя, продаючи останнє своє добро...»

Запитання

1.       Що було причиною розорення багатьох поміщицьких госпо­дарств після реформи?

2.       А що допомагало частині поміщиків вижити й пристосуватися до нового життя?

Завдання № 2

Прочитайте документ «Поширення машин в сільському госпо­дарстві Півдня України» і дайте відповідь на запитання.

«Сільськогосподарські машини системи німця-колоніста Jlen- па мають тепер найбільш широке розповсюдження в Новоросії. Щоб говорити про ступінь їх поширення, досить сказати, що в Но­воросії в теперішній час існує понад 20 чавуноливарних заводів, які зайняті головним чином протягом року виробництвом леппів- ських жниварок. Взагалі вони випускають на рік не менше десяти тисяч машин, і величезна пропозиція ця не завжди спроможна за­довольнити ще більший попит. У Таврійській губернії тепер 40 000 цих машин. За допомогою машин селянин зі своєю сім'єю легко збирає сорок-п'ятдесят, а то й сто десятин посіву, між тим як раніше йому довелося би майже всю цю роботу виконувати руками поденників. (Гурченко Ф.Г., Мороко В. М. Історія України. Кін.

XVIII        поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 182)

Запитання

1.       В яких господарствах використовувалася сільськогосподарська техніка? Чому?

2.        Як ви думаєте, чому машини набули найбільшого поширення саме на Півдні України?

Завдання З

Розгляньте ілюстрації: «Українські селянки за роботою. Кінець

XIX     ст.», М. Кузнецов «У пошуках роботи» (1882) і дайте відповідь на запитання.

Запитання

1.     Як дані ілюстрації характеризують становище українського се­лянства в пореформений період?

2.        Назвіть причини масового переселення українських селян на­прикінці XIX ст.

Завдання № 4

Прочитайте документ «Каховка ринок найму сільськогоспо­дарських робітників» і дайте відповідь на запитання.

«Каховка..., невелике, майже глухе поселення, знамените свої­ми двома ярмарками: весною Микільським — 9 травня і восени Покровським — 1 жовтня.

Микільський ярмарок... до цього часу не втратив свого панівно­го значення, як головний ринок для найму сільських робітників... Звичайно числа 6-7 травня починається величезний з'їзд сюди сільських хазяїв з усіх повітів Таврійської, деяких повітів Херсон­ської і Катеринославської губерній.

Каховка місце збору і найму робітників. «Бродяча робітнича Русь» сюди стікається всілякими шляхами пішки, залізницею, пароплавами, плотами... На Каховському ринку найму робітників пропонують свої послуги полтавці, кияни, чернігівці, орловці, ку- ряни... Десятки тисяч робітників, що припливли, розташовуються величезним табором на площі над Дніпром... В іншій частині Ка­ховки, на величезній площі, розташовуються тисячі робітників, що прибули з своїми підводами, на волах і конях. Центр ярмарко­вої площі зайнято переважно партіями пішоходів... Не побувши у Каховці під час ярмарку, ледве чи можна скласти ясну уяву про ринки пропозиції сільськогосподарських робочих рук».(Гурчен­ко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. К.: Ґенеза, 2000. — С. 182-183)

Запитання

1.       Як ви вважаєте, чому саме в Каховці розташувався найбільший ринок сільськогосподарських робітників?

2.        Про що свідчить власне факт існування такого ринку?

2-а група

Учні опрацьовують питання «Особливості індустріалізації в Ук­раїні земель у пореформений період» за схемою.

 

Завдання

1.       Які галузі української промисловості розвивалися найшвидше? Поясніть, чому розвивалися саме вони.

2.        Поміркуйте, яку роль виконував іноземний капітал в економіці України. Це явище мало позитивні чи негативні наслідки для України?

3.        Як ви вважаєте, чому відбувалося зростання міст і міського на­селення?

4.        У чому виявлявся залежний характер економіки України від Росії? Відповідь обґрунтуйте.

Учні другої групи також отримують завдання для опрацювання історичних джерел індивідуально або в парах.

Завдання № 1

Розгляньте карту «Промислові регіони Російської імперії на­прикінці XIX ст.» і дайте відповідь на запитання:

За допомогою карти визначте, які галузі промисловості розви­валися в Україні і чому.

Завдання № 2

Розгляньте таблицю «Виробництво цукру в Російській імперії в 1893-1894 pp. (в тис. пудів) і дайте відповідь на запитання.

Регіон

Виробництво цукру, тис. пудів

Київщина

10354,8

Поділля

8928,5

 

Регіон

Виробництво цукру, тис. пудів

Харківщина

4253,2

Курщина

2557,4

Волинь

1824,6

Чернігівщина

814,2

Тамбовщина

443,4

Вороніжчина

329,8

Полтавщина

208,6

Тулыцина

139,6

Бессарабщина

122,1

Орловщина

97,2

Самарщина

39,5

Усього

30112,9

 

Запитання

1.       Які з наведених губерній були українськими, а які російськими?

2.        Порівняйте виробництво цукру в українських і російських гу­берніях, зробіть висновки.

Завдання З

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання. Російський економіст Михайло Волобуєв писав, що Україна не являє собою «азіатський» тип колонії бідної, без власної про­мисловості, ресурси якої імперія, що її експлуатує, просто викачує; вона скоріше належить до «європейського типу» колоній, тобто є промислово розвиненою країною, яку позбавляють не стільки ре­сурсів, скільки її ж капіталу і потенційних прибутків.

Запитання

1.     Чи згодні ви з думкою Волобуєва? Свою думку обґрунтуйте.

2.        Яким саме чином Росія позбавляла Україну її капіталу і при­бутків? (Пригадайте російську політику ціноутворення.)

Завдання № 4

Розгляньте карту «Залізниці України в кін. XIX ст.» та ілюст­рацію «Перший паровоз Луганського заводу (1900 р.)» і дайте від­повідь на запитання:

1.       Яке значення мала для розвитку господарства поява залізниць в Україні?

2.        Яку політику провадила Росія щодо залізничного будівництва в Україні? Як у ній проявилося залежне становище України у складі Росії?

Завдання № 5

Розгляньте ілюстрації «Праця шахтаря» і «Луганські сталева­ри» і складіть розповідь про становище українських робітників на­прикінці XIX ст.

Завдання № 6

Прочитайте документ про становище українських робітників наприкінці XIX ст. і дайте відповідь на запитання.

«Ціни взагалі залишалися низькими: калач у 70-і роки З коп., хліб житній — 4,5 коп., пиріг копійка, миска борщу півтори копійки, галушок — 5 коп., порція печені або душенини — 15 коп., ковбаса м'ясна від 15 до ЗО коп., в'язка грибів — 15 коп., судак — 20 коп., короп свіжий — 50 коп. — 1 крб. Невеликі були і заробітки. Гончар, наприклад, наприкінці століття заробляв по 30 коп., швець— 50-90 коп. на день, заробітна плата в промисло­вості була приблизно на цьому ж рівні (середньомісячна близько 20 крб.)». (Історія епохи очима людини. К.: Ґенеза,2004. — С. 39)

Запитання

            Охарактеризуйте становище українських робітників на основі даного документа.

               Спробуйте порівняти становище тогочасних робітників зі ста­новищем сучасних робітників в Україні. Зробіть висновки.

Завдання № 7

1.       Розгляньте ілюстрації «Одеський порт», «Контрактовий ярма­рок у Києві» і складіть розповідь про розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі в Україні.

2.        Охарактеризуйте місце України в зовнішній торгівлі Росії.

V. Узагальнення та систематизація знань

Графічний диктант

Позначте правильні твердження знаком «+», неправильнізнаком «-».

1.       Після реформи 1861 р. Україна переживала період економічно­го занепаду.

2.        В Україні прогресували ті галузі промисловості, які постачали сировину для російської індустрії.

3.        Однією з провідних галузей промисловості залишалась текс­тильна.

4.        Промисловий переворот в економіці України завершився у 60-х роках XIX ст.

5.        Україна перетворюється на головну вугільно-металургійну базу Російської імперії.

6.        У 1865 р. починається спорудження першої залізничної лінії Балта-Одеса.

7.       На Лівобережжі перша залізниця з'явилася 1869 р.

8.        В аграрному секторі України поєднувалися дві системи госпо­дарювання відробіткова та ринкова.

9.        Потужне цукрове виробництво розвивалося на Лівобережжі та Слобожанщині.

10.   Після селянської реформи посилюється процес обезземелення та розшарування селянства.

11.   Розвиток ринкових відносин збільшував попит на вільнонайма­ну працю.

12.   У другій половині XIX ст. українські землі виконували роль си­ровинного придатку Російської імперії.

VI. Домашнє завдання

1.       Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.        Підготувати учнівські проекти відповідно до пунктів плану те­ми наступного уроку.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів