План конспект 9 клас УРОК зо Тема. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:21

УРОК зо

Тема. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення ре­форм адміністративно-політичного управління в Російській імпе­рії, а також з'ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, з'ясовувати суть історичних подій та явищ, робити вис­новки, розвивати навички самостійної роботи з джерелами інфор­мації; сприяти правовому вихованню учнів. Основні поняття: реформа, земства.

Обладнання: таблиця, картки з текстовими джерелами інфор­мації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

визначати суть історичних явищ та подій та їхнє значення; описувати й характеризувати модернізаційні процеси в ук­раїнських землях, а саме реформи 60-70-х років XIX ст.; на основі аналізу різних джерел інформації доводити законо­мірність процесів модернізації у розвитку українських земель цього періоду.

ХІД УРОКУ

I.   Організаційний момент

II.  Актуалізація опорних знань учнів

Завдання

1.       Чим було викликане проведення селянської реформи 1861р. в Російській імперії?

2.        Якими були її наслідки для України?

3.        Яку сферу життя вона реформувала?

4.        Шлях для розвитку яких відносин вона відкривала?

III.   Мотивація навчальної діяльності

Робота з текстовим джерелом інформації

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

Із праці О. Д. Бойка «Історія України»

«Скасування кріпосного права стало початковим кроком, своєрідним ключем до модернізації Російської імперії. Таке ради­кальне перетворення в аграрному секторі вимагало термінових змін та зрушень в інших сферах суспільного життя, які б дали мож­ливість гармонізувати та стабілізувати ситуацію». (Бойко О. Д. Іс­торія України. К.: Академія, 2001. — С. 253)

Завдання

1.       Як ви вважаєте, чому неможливо було обмежитися однією ре­формою про скасування кріпацтва?

2.        Які ще перетворення, на вашу думку, необхідно було здійснити в Російській імперії? Які сфери суспільного життя потрібно бу­ло реформувати негайно?

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Презентація проектів

Слово надається учням, які готували проекти.

1-       а      група. Судова реформа.

2-       а      група. Земська реформа.

3-      я       група. Військова реформа.

4-       а      група. Реформа міського самоврядування.

5-       а      група. Шкільна реформа.

6-       а      група. Цензурна і фінансова реформи.

Кожна група представляє результати своєї діяльності, характе­ризуючи суть реформ 60-70-х років XIX ст. в Російській імперії. По ходу виступу груп складається узагальнююча таблиця.

Реформи 60-70-х років XIX ст.

Реформа

Зміст

Судова реформа

Суд став позастановим, гласним і незалежним (судді призначалися урядом).

Запроваджено суду присяжних засідателів. Обвинувачений мав право на захист адвоката

Земська реформа

Створювалися виборні органи влади земства (в губер­ніях і повітах), які складалися з представників усіх станів.

Земства займалися господарськими та культурними питаннями

Військова реформа

Запроваджувалася загальна військова повинність для чоловіків по досягненні 21р.

Скорочувався строк військової служби (піхота 6 років, флот — 7 років).

Переозброєння армії, створення системи підготовки офіцерів

Реформа міського са­моврядування

У містах створювалися виборні органи влади міські думи, які вирішували питання благоустрою міст, освіти, охорони здоров'я

Шкільна реформа

Збільшилася кількість початкових, середніх і вищих навчальних закладів. Відкривалися земські школи. Відкривалися навчальні заклади для жінок

Цензурна реформа

Цензурні установи підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ.

Всі видання, призначені для масового читача, підлягали попередній цензурі

Фінансова реформа

Створено Державний банк. Сформована податкова система

 

Запитання

1.       Чим були викликані реформи 60-70-х років в Російській ім­перії?

2.        Охарактеризуйте особливості кожної з реформи. Чи були вони послідовними і досконалими?

3.        Які факти свідчать про демократизм судової реформи?

4.        Як ви гадаєте, чому земська реформа відкривала шлях до участі у суспільному русі національно свідомим українцям?

5.        Які зміни відбулися в розвитку освіти після проведення освіт­ньої реформи?

6.        Що спільного між магдебурзьким правом та реформою міського самоврядування?

7.       Чи можна стверджувати, що реформи 60-70-х років сприяли розвиткові модернізаційних процесів у Російській імперії? До­ведіть це фактами.

V. Узагальнення та систематизація знань

Робота з текстовим джерелом інформації

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

Із праці О. Д. Бойка «Історія України»

«Скасування кріпосного права і пов'язані з ним перетворення в українських землях... спричинили низку суперечливих тенден­цій та процесів: з одного боку, вони зумовлювали збереження землеволодіння поміщиків та прогресуючий занепад і деградацію їхніх маєтків, обезземелення та розшарування селянства, аграр­не перенаселення, вимушені міграції, зростання суперечностей між всестановою виборністю до земств та авторитарним режи­мом, між самодержавством та створюваною ним правовою держа­вою тощо, з іншого боку формували позастанову приватну власність на землю, сприяли становленню ринку робочої сили, стимулювали розвиток підприємництва, розширювали сферу функціонування ринкових відносин, створювали передумови для становлення громадянського суспільства». (Бойко О. Д. Історія України. К.: Академія, 2001. — С. 255)

Завдання

1.       Чи згодні ви з оцінкою реформ 60-70-х років XIX ст., яка викла­дена в праці Бойка? Чому?

2.        Як реформи посилювали залежне становище України?

Висновок. Провівши земську, судову, військову, фінансову, освітню та інші реформи, тим самим заклавши основи громадян­ського суспільства, російський царизм не зробив останнього кро­ку не провів зміни в управлінні державою, не проголосив кон­ституції і не скликав парламент. Саме тому модернізація в Росії не мала системного характеру, що суттєво ускладнювало перехід суспільства до прогресивнішого, порівняно з феодалізмом капіта­лістичного способу виробництва.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів